Код модуля: вм 6033 С01 Тип модуля: обов‘язковий СеместрДата конвертації05.03.2017
Розмір16.7 Kb.

 1. Назва модуля: Математичний аналіз, ч. 1

 2. Код модуля: ВМ_6033_С01

 3. Тип модуля: обов‘язковий

 4. Семестр: I

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, практичні – 32)

 1. Лектор: к. ф.-м. н., доц. Квіт Роман Іванович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • Знати властивості диференційовних функцій одної змінної, методи знаходження границь, диференціювання (похідна та диференціали), знаходження невизначених та визначених і невластивих інтегралів.

  • Уміти застосовувати методи диференціального та інтегрального числення, при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

-пререквізит: елементарна математика, алгебра та геометрія.

-кореквізит: теорія функцій комплексної змінної.

10. Зміст навчального модуля:

Числові послідовності. Границя функції та неперервність. Диференціальне числення функції одної змінної. Невизначений інтеграл та його застосування. Невластиві інтеграли.

11. Рекомедована література:


 1. Тер-Крикоров A.M., Шабунин М.И. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., исправл. - М.: Физматлит, 2001. — 672 с.

 2. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз. — К.: Знання, 2008. — 421 с.

 3. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, тт.1 3. 1966.

 4. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. 1993, 1994.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:  • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.

  • Підсумковий контроль (80%, іспит).

14. Мова навчання: українська.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка