Код модуля: ум 6 4 31 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 46.81 Kb.
Дата конвертації26.05.2017
Розмір46.81 Kb.

    1. Назва модуля: Сучасна українська літературна мова

    2. Код модуля: УМ_6_3.1.4_31

    3. Тип модуля: обов’язковий

    4. Семестр: 1-8

    5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 116 (кредитів ЄКТС – 31); аудиторні години – 512 (лекції – 222, семінарські заняття – 226, лабораторні заняття – 64), самостійна робота – 604

    6. Лектор: Розгон Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, Комарова Зоя Іванівна ­– кандидат філологічних наук, доцент, Молодичук Ольга Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, Шевчук Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент; Діц Вікторія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент

    7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: визначення основних понять фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії; особливості фонетичних явищ у системі голосних та приголосних звуків (фонем); правила запису слова і тексту фонематичною та фонетичною транскрипціями; правила написання й вимови слів та їх частин, історію походження української мови, її діалектне членування та стилістичну диференціацію; визначення слова і фразеологізму, ознаки і функції слова, фразеологізму; різновиди лексичних значень; групи лексики за її походженням; стилістичні групи лексики; види лексики за активністю вживання та поширеністю в мові; види фразеологізмів; типи словників, різницю між енциклопедичними та лінгвістичними словниками; типи морфем, наявних у слові, функції кожної з них; суть кожного способу словотвору, різновиди морфологічного та неморфологічного способів словотворення; семантику, морфологічні ознаки, синтаксичні функції іменників; особливості словозміни іменників; визначення лексико-граматичних класів слів, їх семантичні особливості, лексико-семантичні розряди, морфологічні ознаки, синтаксичну роль, особливості словозміни повнозначних частин мови; характерні ознаки службових частин мови; основні структурно-семантичні типи словосполучень, речень і складних синтаксичних цілих;принципи класифікації синтаксичних конструкцій; диференційні ознаки різних типів синтаксичних одиниць; історію вивчення різних тем синтаксису; принципи і правила української пунктуації

уміти: формулювати основні правила фонетики, фонології, орфоепії, графіки, орфографії; характеризувати звуки за їх артикуляційно-акустичними ознаками; визначати, аналізувати та диференціювати фонетичні явища в системі голосних та приголосних звуків і фонем; виконувати фонетичний розбір слова та аналіз тексту; робити висновки та узагальнення, розмежовувати слова повнозначні й неповнозначні; визначати лексичне значення повнозначних слів, конкретне й абстрактне, пряме й переносне значення, різновид переносного значення; користуватися енциклопедичними та лінгвістичними словниками; характеризувати й добирати до слів омоніми, пароніми, синоніми, антоніми; розрізняти корінні українські й іншомовні слова; визначати групи слів за стилістичним уживанням; визначати фразеологізми та джерела; виконувати морфемний і словотвірний розбори та повний морфологічний розбір іменника; виділяти певну словоформу з контексту та розподіляти її на змінну та незмінну; встановлювати її семантику, морфологічні особливості та синтаксичну роль; відмінювати повнозначні частини мови, здійснювати міжпредметні зв’язки: використовувати знання, отримані при вивченні історичної граматики української мови, історії української літературної мови, лексикології, морфології, словотвору, виконувати повний морфологічний розбір самостійних та службових частин мови; виділяти в тексті різні типи синтаксичних одиниць; виконувати повний синтаксичний аналіз основних синтаксичних одиниць; ставити і обґрунтовувати розділові знаки;використовувати теоретичний матеріал на уроках рідної мови

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Практичний курс української мови

 • Вступ до мовознавства

10. Зміст модуля: Фонетика і фонологія (вчення про звукову систему мови); графіка й орфографія (вчення про передачу звуків на письмі та правила написання слів та їх частин), орфоепія (розділ мовознавства, що вивчає і систематизує норми літературної вимови). Основні поняття сучасної лексикології, фразеології, морфології, лексикографії, морфеміки, словотвору, іменника на теоретичному та практичному рівнях. Семантика, морфологічні особливості та синтаксична роль самостійних (прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник), службових (прийменник, сполучник, частка) частин мови, вигука; основні поняття сучасної морфології на теоретичному та практичному рівнях

11. Рекомендована література:

 1. Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М. Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

 2. Розгон В.В. Фонетика, фонологія, графіка, орфографія сучасної української літературної мови: Посібник для студентів. – 5-те вид., перероб. і доповн. – Умань: РВЦ «Софія», 2010. – 123 с.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ,
  С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – К.: Вища шк., 2009. – 430с.

 4. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во „Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 2004. – 824 с.

 1. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К.: Наукова думка, 1987 – 210 с.

 2. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К.,1993. – 485 с.

 3. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль: Лілея, 1999. – 220 с.

 4. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Є. І. Сучасна українська літературна мова. – К., 1976. – 374 с.

 5. Сучасна українська літературна мова / За заг. ред. Грищенка А.П.- К.: Вища школа, 1997.- 437с.

 6. Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. Підручник. 2-е видання, доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.

 7. Бевзенко С.П. та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.

 8. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.

 9. Дуденко О.В. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів (за вимогами кредитно-модульної системи). – Умань, 2010. – 99 с.

 10. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 368 с.

 11. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: Курс лекцій / Уклад. О.В. Дуденко. – Умань, 2010. – 116 с.

 12. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 408 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (70 %): усне опитування, реферати, конспекти, модульний контроль, лабораторні і контрольні роботи, ІНДЗ

 • Підсумковий контроль (30 %, залік, екзамен): теоретичні питання, практичні завдання

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка