Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/20
Дата конвертації26.12.2016
Розмір3.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"


Національна

бібліографія УкраїниЛІТОПИС

КНИГ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 11
Листопад 2006
(12280—13633)

Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"
National

Bibliography of UkraineCHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine
№ 11
November, 2006
(12280—13633)

Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2006Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: Шульженко Катерина Олександрівна,

Кочупалова Вікторія Олександрівна,

Мангова Лідія Олегівна
Редагування М.І. Давиденко

Коректура В.Д. Одрини

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96
Підп. до друку 13.12.2006 р. Формат 84х108/32. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 12,56. Обл.-вид. арк. 13,58.

Тираж 252 пр. Зам. № 153.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11


З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.
Виготівник

ТОВ “Видавництво Аратта”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.

© Книжкова палата України, 2006


ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 25

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 26

  1. Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 27

070 Газети. Преса. Журналістика 27

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 28
1 Філософські науки. Психологія 28

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 34

3 Суспільні науки. 37

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 37
316 Соціологія 38
32 Політика. Політологія 40
33 Економіка. Економічні науки 42
34 Право. Юриспруденція 55
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 68

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 70

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 71

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 93

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 95


51 Математика 97
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 99
53 Фізика 99
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 101
55 Геологія. Науки про Землю 102
57 Біологічні науки 103

  1. Ботаніка 104

  2. Зоологія 105

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 105

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 105
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 114
  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 122

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 124

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 130

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 132  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 133

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 134

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 138

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 138

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 138

82 Художня література. Літературознавство 143


9 Географія. Біографії. Історія 179
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 179
908 Краєзнавство 179

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 180
929 Біографічні та подібні дослідження 180

93/94 Історія 184

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 192

Іменний покажчик 193

Предметний покажчик 206

Покажчик назв 213

Географічний покажчик 2140 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

12280. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 12 трав. 2006 р. / [Редкол.: Венедіктов В.С. (відп. ред.) та ін.]. — Х.: ХНУВС, 2006. — 244 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: МВС Ук­раїни, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. Б.т. — [2006-05493] УДК 001.891(06)

ББК 72я43

А 43


12281. Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демо­графія: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 трав. 2006 р. / [Редкол.: О.І. Че-ревко (відп. ред.) та ін.]. — Х.: ХДУХТ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-405-018-0.

Ч. 1. — 2006. — 589 с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, НАН України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі та ін. — Текст: укр., рос. — Біблі­огр. в кінці доп. 500 пр. — [2006-05435] УДК 001:316.3](477)(06)

ББК 72(4УКР)я43+60.5(4УКР)я43

Н 34


12282. Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демо­графія: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 трав. 2006 р. / [Редкол.: О.І. Че­ревко (відп. ред.) та ін.]. — Х.: ХДУХТ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-405-018-0.

Ч. 2. — 2006. — 402 с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, НАН України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі та ін. — Текст: укр., рос. — Біблі­огр. в кінці доп. 500 пр. — [2006-05436] УДК 001:316.3](477)(06)

ББК 72(4УКР)я43+60.5(4УКР)я43

Н 34


Див. 12522, 12853, 13576

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

12283. Автоматизированное проектирование конструкторско-технологи­ческой документации на основе программного продукта Компас-Автопроект: Учеб.-практ. пособие / Крюк А.Г., Тришевский О.И., Чистяк В.Г., Калюжный А.Б.; Харьк. нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 20 см.

Ч. 2. — 2006. — 90 с.: ил. — На обкл.: 75 років ХНЕУ. — На обл. надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 89. — ІSBN 966-676-140-8, 400 экз. — [2006-06229] УДК 004.896(075)

ББК 32.973.26-018.2я7

А 22

12284. Білик Г.Б. Чисельні методи в інформатиці: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. заоч. від-ня спец. 7.080402] / Г.Б. Білик, О.В. Веремій, В.І. Кравченко; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2006. — 111 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 111 (10 назв). — ІSBN 966-379-042-3, 100 пр. — [2006-05407]УДК 004.422.613(075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73

Б 61

12285. Волоха А.В. Microsoft Outlook 2003. — Х.: Фолио, 2006. — 479 с.: ил.; 29 см. — (Настольная книга специалиста). — ІSBN 966-03-2815-Х (в пер.), 3 000 экз. (1-й з-д—1 000). — [2006-05969] УДК 004.451.9ББК 32.973.26-018.2

В 68


12286. Гетьман І.А. Основи програмування у середовищі Visual Basic: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.А. Гетьман, А.Г. Фокін; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2006. — 163 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 163 (8 назв). — ІSBN 966-379-024-5, 200 пр. — [2006-05409] УДК 004.43(075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73

Г 44

12287. Дидок А.А. Один на один с FreeBSD. — К.: МК-Пресс, 2006. — 704 с.: ил., портр.; 24 см + 2 компакт-диска см. — ІSBN 966-8806-00-Х (в пер.), 2 500 экз. — [2006-05528] УДК 004.451ББК 32.973-018

Д 44


12288. Информатизация: понятийный словарь терминов и аббревиатур / [Сост. Бондаренко А.А. и др.]; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донец. нац. ун-т. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. — 207 с.; 20 см. — ІSBN 966-02-3979-3, 100 экз. — [2006-06223] УДК 004(038)

ББК 32.973я2

И 74

12289. Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС — 2005): Мате­ріали наук.-практ. конф. молодих учених та аспірантів, 21—23 листоп. 2005 р. / [Відп. ред. В.Ю. Ларін]. — К.: НАУ, 2005. — 178 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. авіац. ун-т, Ін-т інформ.-діагност. систем. — Текст: укр., рос. — Частина тексту: англ. — Присвяч. 5-річчю Ін-ту інформ.-діагност. систем. — Бібліогр. в кінці доп. 100 пр. — [2006-05286] УДК 004+681.5](06)ББК 32.973я43+32.965я43

І-73


12290. "Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні", міжнародна наук.-техн. конф. (2005; Харків). Міжнародна науково-технічна конференція "Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні" ІКТМ2005: Тези доп. — Х.: ХАІ, 2005. — 477 с.: іл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Алф. покажч.: с. 472—477. 400 пр. — [2006-06240] УДК 004.4:621](06)

ББК 32.973я43+34.4я43

І-73

12291. Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні техноло­гії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17—19 трав. 2006 р. / [Наук. ред. Окунен­ко В.М., Євдокименко В.К.]. — Чернівці: Рута, 2006. — 301, [14] с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, Чернівец. облдержадмін., Буковин. ун-т та ін. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-568-831-6, 300 пр. — [2006-06030] УДК 004.89(06)ББК 32.81я431

І-73


12292. Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України: Матеріа­ли наук.-практ. конф., м. Харків, 11—12 квіт. 2006 р. — Х.: ХНУВС, 2006. — 274 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. Б.т. — [2006-05495] УДК 004.4:[378.6:351.74](477)(06)

ББК 32.973я43+74.58(4УКР)я43

І-74

12293. Інформатика і комп’ютерна техніка. Тема: Створення і використання запитів до БД MS Access: Метод. вказівки до лаборатор. занять та самост. роботи для студ. усіх спец. / [Уклад. Бабич В.І., Крутяк М.Б.]; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: Львів. комерц. акад., 2006. — 35 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 34 (9 назв). 400 пр. — [2006-05995] УДК 004.4(076.5)ББК 32.973.26я73

І -74


12294. Інформатика і комп'ютерна техніка. Тема: Створення і використання форм засобами MS Access: Метод. вказівки до лаборатор. занять та самост. роботи для студ. усіх спец. / [Уклад. Ладик С.Р., Бабич В.І.]; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: Львів. комерц. акад., 2006. — 31 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 30 (10 назв). 400 пр. — [2006-05996] УДК 004.4(076.5)

ББК 32.973.26я73

І-74

12295. Карчевський В.П. Інформатика й обчислювальна техніка: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. — Луганськ: ЛДУВС, 2006. — 453, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 451—454 (36 назв). — ІSBN 966-2905-01-4 (в опр.), 300 пр. — [2006-06296] УДК 004(075)ББК 32.973я7

К 27


12296. Ковтанюк Ю.С. CorelDRAW 12: Офиц. рус. версия. Рук. пользователя. — К.: МК-Пресс, 2006. — 559 с.: ил., табл.; 24 см + 1компакт-диск см. — Предм. указ.: с. 546—559. — ІSBN 966-8806-20-4, 3 000 экз. — [2006-05717] УДК 004.92

ББК 32.973

К 56

12297. Компьютерная схемотехника: (Краткий курс) / Процюк Р.О., Корней­чук В.И., Кузьменко П.В., Тарасенко В.П. — К.: ПП Корнійчук, 2006. — 431 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 430—431. — ІSBN 966-7599-38-8, 500 экз. — [ 2006-05885]УДК 004(076)

ББК 32.973я7

К 63

12298. Комп’ютерна графіка: Метод. рек. та лаборатор. завдання / [Уклад. Ма­ценко В.Г., Петришин Я.Р.]; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2006. — 23, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 23—24 (14 назв). 75 пр. — [2006-06626]УДК 004.92(076.5)

12299. Косарев В.М. Информационные системы в менеджменте / Косарев В.М., Паршина Е.А., Паршин Ю.И.; Днепропетр. ун-т экономики и права. — Днепропет­ровск: ДУЭП, 2006. — 254 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 248—249 (19 назв.). — ІSBN 966-7479-88-9, 150 экз. — [2006-06290] УДК 004:005](076.5)

ББК 32.973я73+65.290-2я73

К 71


12300. Кравець І.О. Моделювання електричних кіл та процесів: Навч. посіб. з дисципліни "Основи електротехніки та електроніки" [для студ. вищ. навч. закл.] / Кравець І.О., Ромакін В.В.; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комп­лексу "Києво-Могилян. акад.". — Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 146 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 142 (8 назв). — ІSBN 966-336-013-5, 150 пр. — [2006-05776] УДК 004.942:621.3](075.8)

ББК 32.973.26-018.2я73+31.211я73

К 77

12301. Круковський М.Ю. Рішення електронного документообігу. — К.: Азимут-Україна, 2006. — 111 с., [2] арк. іл.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с.109—111 (58 назв). — ІSBN 966-8405-33-1, 500 пр. — [2006-05793] УДК 004.91ББК 32.973

К 84


12302. Кунцевич В.М. Управление в условиях неопределенности: гаранти­рованные результаты в задачах управления и идентификации / НАН Украины, Нац. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. — К.: Наук. думка, 2006. — 260, [1] с.: ил.; 22 см. — В подзаг.: Проект "Наук. кн.". — Библиогр.: с. 250—259. — ІSBN 966-00-0532-6 (в пер.), 500 экз. — [2006-05566] УДК 004.65

ББК 32.973.202

К 91

12303. Кутковецький В.Я. Методи штучного інтелекту та досліження опе­рацій: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилян. акад.". — Миколаїв: МДГУ ім. П.Могили, 2006. — 88, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88—89 (19 назв). — ІSBN 966-336-052-6, 80 пр. — [2006-06312] УДК 004.8(075.8)ББК 32.973я73

К 95


12304. Мельник Р.А. Програмування для WEB- та SQL-серверів (PHP та Perl): [Навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму "Комп'ютер. науки"] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. — 131 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 131. — ІSBN 966-553-520-Х, 200 пр. — [2006-06253] УДК 004.738.12(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я73

М 48

12305. Мельников О.Ю. Робота у середовищі Borland–Delphi: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2006. — 99 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 99 (3 назви). — ІSBN 966-379-021-0, 150 пр. — [2006-05417] УДК 004.432(075.8)ББК 32.973я73

М 48


12306. Мельниченко В.В. Оптимальный ПК. Устройство, сборка, настройка / Мельниченко В.В., Капитун Д.В., Легейда А.В. — К.: ВЕК+; СПб: КОРОНА-Век, 2006. — 544 с.: ил., табл.; 25 см. — ІSBN 966-7140-54-7, Б.т. — [2006-05822] УДК 004.3

ББК 32.973

М 48

12307. Нестеренко О.В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації. — К.: Наук. думка, 2005. — 627 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 554—571. — ІSBN 966-00-0492-3 (в опр.), 300 пр. — [2006-05568] УДК 004.45:35ББК 32.973.26-018.2+67.401

Н 56


12308. Нечітка логіка: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напрямів "Ком­п’ютер. інженерія", "Комп’ютер. науки"] / В.С. Хандецький, В.І. Редько, П.Я. Новак, Т.В. Пастушкін; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ: Вид. Ю.Овсянніков, 2005. — 229, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Частина тексту: англ. — Бібліогр.: с. 227—229 (23 назви). — ІSBN 966-8309-27-8, 200 пр. — [2006-06682] УДК 004.32(075.8)

ББК 32.973.202я73

Н 95

12309. Олексюк В.П. Організація комп’ютерної локальної мережі / В. Олек­сюк, Н. Балик, А. Балик. — Тернопіль: Газ. "Підруч. і посіб.", 2006. — 79 с.: іл., табл.; 20 см. — Термінол. покажч.: с. 75—78. — ІSBN 966-07-0522-2, 1 000 пр. — [2006-06109] УДК 004.7(07)ББК 32.973.202я7

О-53


12310. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: Навч. посіб. [для студ.вищ. навч. закл.] / Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов, О.В. Тимченко. — Львів: УАД, 2006. — 272 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 271—272 (29 назв). — ІSBN 966-322-019-8, 300 пр. — [2006-05750] УДК 004.383.3

ББК 32.973-018.2

О-75

12311. Павлище В.Т. Оптимізація та надійність об’єктів проектування: [Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання] / В.Т. Павлище, В.М. Гелетій; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 91 с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 38). — Бібліогр.: с. 91 (11 назв). — ІSBN 966-553-508-0, 400 пр. — [2006-05912] УДК 004.42(075.4)ББК 32.973-02я7

П 12


12312. Палагин А.В. Реконфигурируемые вычислительные системы: Основы и приложения / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. — К.: Просвіта, 2006. — 293, [2] с.: ил., табл.; 21 см. — Библи-огр.: с. 245—252 (141 назв.). — ІSBN 966-7115-65-8 (в пер.), 300 экз. — [2006-05729]

УДК 004.274

ББК 32.973.2-02

П 14


12313. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров / [Сост. Шпак Ю.А.]. — К.: МК-Пресс, 2006. — 392 с.: ил., табл.; 24 см + 1компакт-диск см. — ІSBN 966-8806-16-6 (в пер.), 2 500 экз. — [2006-05718] УДК 004.31

ББК 32.973-04

П 78

12314. Рязанцев О.І. Організація обчислювальних процесів в комп’ютерних системах / О.І. Рязанцева, А.М. Ларгіна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Сєвєродо­нец. технол. ін-т. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. — 607 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 559—560 (39 назв). — Предм. покажч.: с. 605—607. — ІSBN 966-590-571-6 (в опр.), 300 пр. — [2006-05427] УДК 004.4ББК 32.973

Р 99


12315. Рязанцев О.І. CASE-засоби розробки інформаційних систем: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом "Комп'ютер. інженерія"] / О.І. Рязанцев, Н.С. Семенова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, Сєвєродонец. технол. ін-т. — Лу­ганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. — 151 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 148 (9 назв). — ІSBN 966-590-566-Х (в пер.), 300 пр. — [2006-05428] УДК 004.65(075.8)

ББК 32.973.202я73

Р 99

12316. Середа И.В. Компьютерное моделирование. Первый шаг в системе SolidWorks: Учеб.-метод. пособие для студентов машиностроит. специальностей / [Середа И.В., Грицина Н.И.]; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 52, [1] с., включая обл.: ил.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.). 50 экз. — [2006-05438] УДК 004.94(072.3)ББК 32.973.202-018я73

С 32


12317. Специализированные архитектуры ЭВМ. Устройства для дискрет-ной обработки сигналов: Пособие для иностр. студентов специальности 6.091501 "Компьютер. системы и сети" / [Авт.-сост. Краковский В.Я.]; Нац. авиац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 335 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 300—307 (101 назв.). — Алф. указ.: с. 325—330. 100 экз. — [2006-05295] УДК 004.2(075.8)

ББК 32.973.202-02я73

C 71

12318. Тимченко О.В. Методи різницевого кодування форми сигналів в системах передачі мовної інформації. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2006. — 320 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 283—291 (149 назв). — ІSBN 966-322-029-5, 300 пр. — [2006-05492] УДК 004.415.3ББК 32.973.202

Т 41


12319. Тхір І.Л. Посібник користувача ПК: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. Тхір, В. Калушка, А. Юзьків. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Тернопіль: Газ. "Підруч. і посіб.", 2006. — 1023 с.: іл.; 27 см. — Бібліогр.: с. 1017 (30 назв). — ІSBN 966-07-0503-4 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-06120] УДК 004.382.7(075.8)

ББК 32.973.26я73

Т 92

12320. Тяпичев Г.А. Персональный компьютер в радиолюбительской прак­тике. — К.: МК-Пресс; М.: Изд. дом "Додэка-ХХІ", 2006. — 395, [1] с.: ил., табл.; 24 см + 1компакт-диск см. — Библиогр.: с. 396 (8 назв.). — ІSBN 966-8806-18-2 (МК-Пресс). — ISBN 5-94120-101-Х (Изд. дом "Додэка-ХХI"), 2 000 экз. — [2006-05719] УДК 004.4ББК 32.973.1

Т 99


12321. Фокин А.Г. Основы программирования в среде VISUAL BASIC: Учеб. пособие для студентов вузов / Фокин А.Г., Гетьман И.А.; Донбас. гос. машино­строит. акад. — Краматорск: ДГМА, 2006. — 163 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 163 (8 назв.). — ІSBN 966-379-052-0, 200 экз. — [2006-05424] УДК 004.43(075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73

Ф 75

12322. Цифрові вимірювальні прилади: Комп'ют. лаборатор. практикум / В.П. Ба­бак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, В.М. Мокійчук; Ред. В.П. Бабак. — К.: НАУ, 2006. — 166 с.: іл., табл.; 20 см + 1 компакт-диск см. — На обкл. у надзаг.: Інформ. технології. — Бібліогр.: с. 156 (11 назв). — ІSBN 966-598-282-6, 500 пр. — [2006-05770]УДК 004.383.3:621.317.3](076.5)

ББК 32.973.2я73+34.9я73

Ц 75

12323. Черевко М.О. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. — К.: Ун-т "Україна", 2006. — 270 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-388-011-2, 3 500 пр. — [2006-05749] УДК 004.4:34](075.4)ББК 32.973я73+67я73, Ч-46

12324. Шевченко О.А. Учись рисовать на компьютере. — Днепропетровск: Днепркнига, 2006. — 127 с.: іл., портр.; 30 см. — ІSBN 966-401-006-5 (в пер.), 10 000 экз. — [2006-05384] УДК 004.94

ББК 32.973

Ш 38


12325. Шеремет А.И. Использование программных средств для решения инже­нерных задач: Учеб. пособие по дисциплине "Компьютер. техника и программирова­ние" (для студентов электромех. специальностей очной и заоч. форм обучения) / Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск: ДГМА, 2006. — 67 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 63 (12 назв.). — ІSBN 966-379-075-Х, 100 экз. — [2006-05425]

УДК 004.42(075.8)

ББК 32.973я73

Ш 49


12326. Шулудько С.І. Інформатика та обчислювальна техніка: Навч. посіб. для студ. аграр. спец. / С.І. Шулудько, О.І. Нестеренко, Н.М. Проценко; М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х.: ХНАУ, 2005. — 320, [2] с.: іл., табл.; 20 см. 300 пр. — [2006-05439] УДК 004.38(075.8)

ББК 32.973я73

Ш 95

12327. Юрьева Л.Н. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика: Монография / Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — 193 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 168—187 (283 назв.). — ІSBN 966-525-697-1, 1 000 экз. — [2006-05482] УДК 004:616.89-008-036-07-084ББК 32.973+56.14

Ю 85


12328. New Information Technologies in Education for All, International Conference (1; 2006; Kiev). First International Conference "New Information Technologies in Education for All". Proceedings (ITEA — 2006. Ukraine, IRTC), 29—31 May 2006. — Kiev: IRTC, 2006. — 530 с.: іл., табл.; 20 см. — англ. — У надзаг.: Ukrainian National Academy of Sciences, Ministry of Education and Science of Ukraine, International Research and Training Center for Information Technologies and Systems. — Текст: англ., укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-02-4019-8, 100 пр. — [2006-05303] УДК 004.4(06)

ББК 32.973.202я43

N 52

12329. Specialized computer architectures. Devices for discrete signal processing: Manual / [Comp. Krakovsky V.Ya.; National Aviation University. — Kyiv: NAU, 2005. — 326 с.: іл., табл.; 20 см. — англ. — Бібліогр.: с. 293—300 (101 назва). — Алф. покажч.: с. 317—321. 100 пр. — [2006-05296] УДК 004.2(075)ББК 32.973.202я7

S 78


Див. 12372-74
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка