Київський славістичний університет міжрегіональний гуманітарний інститут кафедра інформаційних технологій інформаційні системи І технології у фінансах навчально–методичний комплекс спеціальностіСкачати 271.4 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір271.4 Kb.


Київський славістичний університет

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інформаційні системи і технології у фінансах
НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

СПЕЦІАЛЬНОСТІ : Фінанси


Київ – 2004

Навчально-методичний комплес “ Інформаційні системи і технології у фінансах „ (для студентів спеціальності фінанси) / Укладач : С.О.Ковтун, старший викладач кафедри ІТ МГІ КСУ /


Рецензенти
В. М. Антоненко, канд. тех. наук, доцент кафедри ІТ МГІ КСУ
С.Д. Мамченко , канд. тех. наук, доцент Національної академії ДПС України

Розглянуто на засіданні

кафедри інформаційних технологій,

протокол № 1 від " 28 "серпня 2004 р.

Затверджено

рішенням Вченої ради МГІ КСУ

17 вересня 2004 року , протокол № 2


Підписано до друку 16.04.2005

Формат

Ум. Друк. Арк...

Наклад 100Зміст


ПЕРЕДМОВА 4

НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 6

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ 7

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 7

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 7

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. 7

Тема 4. Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації 8

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами 9

Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків 9

Тема 7. Автоматизація оброблення інформації в податковій службі 9

Тема 8. Автоматизована інформаційна система Державного казначейства України 9

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації в страховій сфері 10

Тема 10. Автоматизація управління фінансами бюджетнпих установ 10

Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств комерційних структур 11

Тема 12. Інформатизація фінансового ринку 11

Тема 13. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT 12

Рекомендації до виконання ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 13

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 16

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 16

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 17

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 18

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО аудиторної контрольної роботи 19

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 21

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 23


ПЕРЕДМОВА


Метою вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах " є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп"ютерної культури, набуття практичних навичок у використанні сучасних інформаційних технологій при обробці фінансової інформації; а також набуття теоретичних знань щодо принципів побудови, функціонування та застосування інформаційних систем в фінансово-кредитних установах.

Завданням вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах " є вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації, організація методології розвзання задач фінансової дфяльності в установах різного типу, а також теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з наступних питань:

 • Класифікація інформаційних технологій та їх характеристика

 • Принципи побудови інформаційних систем у фінансово-кредитних установах

 • Використання інформаційних систем у фінансово-кредитних установах

 • Інформаційні системи комерційного банку

 • Міжнародні міжбанківські мережі

 • Автоматизовані системи страхових компаній

 • Інформаційні системи юридичної діяльності

 • Інформаційно-пошукові системи

 • Інформатизація фінансового ринку

 • Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

 • Автоматизована система фінансових розрахунків

 • Автоматизація роботи податкової служби

 • Робота з інформаційною системою "Парус-Підприємство" або

1С – Підприємство.

Вивчення дисципліни передбчає лекційні та лабораторні заняття в спеціалізованих лабораторіях персональніх комп’ютерів, які повинні бути об’єднанні в мережу і мати доступ до ресурсів Internet. Значна частина матеріалу дисципліни повинна вивчатись студентами самостійно.Місце дисципліни

Дисципліна "Інформаційні системи і технології у фінансах " є логічним продовженням курсу “Інформатика та КТ” і базових дисциплін даної предметної галузі.Вимоги до основних знань й умінь

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: • особливості фінансової інформації;

 • концептуальні питання побудови і функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій;

 • особливості практичного використання автоматизованих робочих місць та автоматизованих інформаційних систем фінансах.

студенти повинні вміти:

 • створювати фрагменти проектів автоматизованих інформаційних систем для розв’язку задач фінансового обліку;

 • розв’язувати фінансові задачі в умовах використання існуючих та нових інформаційних технологій оброблення економічної інформації.

НАВЧАЛЬНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ТЕМА

Всього

Лекції

Лаб роб

Сам. роб

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

5

0,5
4,5

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.55

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.


5

0,5
4,5

Тема 4. Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформації.


5

1
4

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами

5

1
4

Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків

5

1
4

Тема 7. Автоматизація оброблення інформації в податковій службі

9

0,5

4

4,5

Тема 8. Автоматизована інформаційна система Державного казначейства України

7

1

2

4

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації в страховій сфері

7

1

2

4

Тема 10. Автоматизація управління фінансами бюджетнпих установ

9

1

4

4

Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств і комерційних структур

7

1

2

4

Тема 12. Інформатизація фінансового ринку

7

0,5

2

4,5

Тема 13. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT

5

1
4

ВСЬОГО

81

10

16

55


Форма контролю : іспит у 8 семестрі

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікоюЛЕКЦІЯ

 1. Концептуальні основи ІС. Поняття системи автоматизованого управління економічними об’єктами.

 2. Технологічна сутність застосування ІС в управлінні економікою.

 3. Задачі управління, що реалізують інформаційний процес.

 4. Класифікація інформаційних систем.

 5. Структура автоматизованих інформаційних систем

Самостійна робота

 1. Поняття інформаційного суспільства.

 2. Інформаційне суспільство в Україні.

 3. Інформаційний процес управління на основі нових інформаційних технологій (НІТ).

 4. Методологія обробки фінансової інформації в умовах автоматизованої обробки.

 5. Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем.

Література: [2],[4],[6],[8],[12],[11]

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого описуСамостійна робота

 1. Сутність та особливості фінансової інформації.

 2. Фінансово-кредитна інформація як об"єкт автоматизованої обробки.

 3. Структуризація фінансової інформації.

 4. Формалізоване подання фінансової інформації.

 5. Подання фінансової інформації на носіях.

 6. Класифікація фінансової інформації: поняття та основні системи класифікації; класифікатори економічної інформації.

 7. Кодування фінансової інформації: основні методи кодування; розробка кодів, методи контролю їх правильності.

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12]

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.ЛЕКЦІЯ

 1. Інформаційна технологія та, її місце в інформаційній системі .

 2. Методологічні особливості IT в різних умовах використання ОТ.

 3. Класифікація інформаційних технологій.

 4. Характеристика забезпечуючих та функціональних ІТ.

 5. Гіпертекстова та мультимедійна технології.

 6. Технологія сховищ даних.

Самостійна робота

 1. Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системі.

 2. Вплив параметрів задач АІС на оброблення фінансової інформації.

 3. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію.

 4. Характеристика мережевих інформаційних технологій.

 5. Характеристика розподілених технологій обробки та збереження даних.

 6. Застосування нейромережних технологій в економічній діяльності.

 7. Сутність розподілених технологій оброблення і зберігання даних.

 8. Електронна пошта як інформаційна технологія.

 9. Інформаційні технології спільного використання ресурсів у мережах третього покоління.

 10. Методологічні основи проектування технології оброблення інформації в Internet-системах.

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12]

Тема 4. Організація інформаційних баз систем обробки економічної інформаціїЛЕКЦІЯ

 1. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи.

 2. Структура інформаційного забезпечення АІС.

 3. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи.

 4. Ресурси баз даних.

 5. Моделі даних: ієрархічна, сіткова, реляційна.

 6. Етапи проектування баз даних.


Самостійна робота

 1. Формулювання та аналіз вимог до бази даних.

 2. Передпроектний аналіз проблемної сфери.

 3. Концептуальне інфологічне проектування бази даних.

 4. Фізичне проектування бази даних. Вибір системи управління базами даних.

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[8],[3],[10]

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем управління фінансами


ЛЕКЦІЯ

 1. Поняття інформаційної системи та її склад.

 2. Стадії та етапи розробки.

 3. Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження ІС.

 4. Організація АІС фінансових установ.

Самостійна робота

 1. Створення та впровадження ІС.

 2. АІС фінансових установ.

 3. Принципи побудови та використання АІС у фінансово-кредитних установах.

 4. Функціональна та забезпечувальна частини. Компоненти системи.

Література: [1],[4],[5],[7],[6],[12],[3],[10]

Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків


ЛЕКЦІЯ

 1. Загальна характеристика систем.

 2. Склад функціональної частини.

 3. Інформаційне забезпечення автоматизованих систем.

 4. Принципи створення і функціонування ІС у фінансових установах.

Самостійна робота

 1. Характеристика систем фінансових розрахунків

 2. Інформаційне забезпечення.

 3. Особливості ІС у фінансових і банківських установах.

 4. АРМ фінансиста як частина банківської інформаційної системи

 5. Принципи створення і функціонування ІС у банківських установах.

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12],[3],[10]

Тема 7. Автоматизація оброблення інформації в податковій службіЛЕКЦІЯ

 1. Характеристика системи.

 2. Напрямки модернізації і розвитку АІС податкової служби.

Самостійна робота – 9,5 год.

 1. Організація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

 2. Інформаційне забезпечення, інформаційна база.

 3. Організація роботи АРМ податкового інспектора “Облік платників податків” та “Звіт”. Оволодіти навичками роботи по реєстрації і пошуку платників юридичних осіб, створенні і роботи із звітними формами.

Лабораторна робота 1

Література: [3],[4],[5],[6],[9],[12],[10]

Тема 8. Автоматизована інформаційна система Державного казначейства України


ЛЕКЦІЯ

 1. Склад функціональної частини ІС.

 2. Інформаційне забезпечення ІС.

Самостійна робота

 1. Загальна характеристика системи.

 2. Інформаційне забезпечення.

Лабораторна робота 2

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12],[11],[10]

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації в страховій сферіЛЕКЦІЯ

 1. Характеристика автоматизованих інформаційних систем.

 2. Автоматизована інформаційна система “Страхування”.

Самостійна робота

 1. Функціональні підсистеми.

 2. Інформаційне забезпечення.

Лабораторна робота 3

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12]


Тема 10. Автоматизація управління фінансами бюджетнпих установЛЕКЦІЯ

 1. Характеристика інформаційних систем.

 2. Автоматизована інформаційна система фінансових розрахунків бюджетних установ.

 3. Автоматизація обробки інформації НБУ, електронна пошта НБУ

Самостійна робота

 1. Огляд і загальні відомості про інформаційні системи бюджетних установ.

 2. Інформаційні системи у статистиці.

 3. Інформаційні системи митної служби.

Лабораторна робота 4

Література: [3],[4],[5],[6],[9],[12]

Тема 11. Автоматизація управління фінансами підприємств комерційних структурЛЕКЦІЯ

 1. Загальна характеристика і структура системи.

 2. Автоматизація упраління підготовкою виробництва.

 3. Організація бухгалтерського обліку.

 4. Інформаційні системи управління персоналом.

 5. Інформаційні системи маркетингу.

 6. Інформаційні технологіїї електронної комерції.

Самостійна робота

 1. Інформаційні системи фінансового менеджменту.

 2. Інформаційні системи підприємницької діяльності.

 3. Інформаційні системи мультимедійних корпорацій.

 4. Інформаційні технологіїї електронної комерції.

Лабораторна робота 5

Література: [1],[4],[5],[7],[9],[12],[3],[10]

Тема 12. Інформатизація фінансового ринку


ЛЕКЦІЯ

 1. Інформаційні системи комерційного банку.

 2. Структура та концепція функціонування банківської інформаційної системи.

 3. Банківські мережі і системи міжбанківських розрахунків.

Самостійна робота

 1. Класифікація банківських технологій платежів.

 2. Карткові системи електронного грошового обігу.

 3. Автоматизація розрахункових і касових операцій.

 4. Автоматизація управління депозитами та кредитами.

 5. Автоматизація обліку та регулювання валютних операцій.

 6. Інформаційна технологія підтримання банківських операцій на фондовому ринку.

 7. Інформаційні системи інвестиційних компаній.

 8. Інформаційні системи інвестиційних фондів.

 9. Електронні банківські послуги.

 10. Інформаційні системи інвестиційних компаній.

 11. Інформаційні системи фондового ринку.

 12. Ринок фінансової інформації, міжнародні інформаційні системи технічного аналізу ринків.

Лабораторна робота 6

Література: [5],[6],[9],[10],[11],[12]


Тема 13. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFTЛЕКЦІЯ

 1. Внутрішньодержавні міжбанківські системи розрахунків розвинутих ринкових економік.

 2. Технології міжбанківських розрахунків в Україні.

 3. Міжнародні мережі міжбанківських повідомлень.

 4. Закордонні центри обробки баз даних

Самостійна робота

 1. Загальна характеристика системи.

 2. Міхнародний електронний обмін комерційними і фінансовими даними .

 3. Закордонні центри обробки баз даних.

Література: [5],[6],[9],[10],[11],[12]


Рекомендації до виконання ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Лабораторні роботи запропоновані відповідно програмно-технічного забезпечення наявного у навчальному закладі.
Лабораторна робота №1

Тема: Організація роботи АРМ податкового інспектора “Облік платників податків” та “Звіт”.

Мета: Ознайомитися з особливостями роботи АРМ. Оволодіти навичками роботи по реєстрації і пошуку платників фізичних та юридичних осіб, створенню і роботі із звітними формами.

Завдання: Ознайомитись з довідковою системою, навчитись реєструвати платника, формувати картку платника, знімати з обліку, виконувати пошук за різними крітеріями, формувати довідки по платникам для держбанку, фінорганів та виводити довідку по платнику. Робота із електроною поштою (відправка та отримання звітів).
Лабораторна робота № 2

Тема: Застосування вбудованих функцій табличного процесора MS Excel для розрахунку ефективності капіталовкладень та амортизації обладнання.

Мета: Оволодіти практикою застосування вбудованих функцій табличного процесора MS Excel для розрахунку ефективності капіталовкладень та амортизації обладнання.

Завдання.Формалізувати задачу: Розробити форми подання вхідної та вихідної інформації у вигляді таблиць. За допомогою функції НПЗ розрахувати чистий поточний об'єм вкладу. Застосувати засіб "Підбір параметра" для визначення оптимальної річної відсоткової ставки і проаналізувати, яка ефективність надання кредиту. Визначити розміри основних платежів, платежів за відсотками загальної щорічної сплати та залишку боргу за позикою. Визначити розмір грошових коштів на рахунку наприкінці визначеного терміну часу. Визначити розмір річної відсоткової ставки за один період виплат, застосувавши фінансову функцію НОРМА. Розрахувати величину амортизації обладнання за 10 років експлуатації методом рівномірної амортизації (функція АМР) та методом постійного обліку амортизації (функція АМГД).
Лабораторна робота № 3

Тема: Застосування кореляційно-регресійного аналізу в табличному процесорі MS Excel для визначення параметрів функціональної залежності між результативним фактором та факторами-показниками при обгрунтуванні бізнес-плану створення нової структурної одиниці.

Мета: оволодіти методикою застосування кореляційно-регресійного аналізу в табличному процесорі MS Excel для визначення параметрів функціональної залежності.
Завдання: Визначити тісноту зв'язку між результативним показником - прибуток від реалізації та кожним з показників-факторів (торгова площа, чисельність робітників, індекс інфляції, вартість основних засобів, власний капітал), використовуючи функцію КОРЕЛ. Записати формулу залежності між ними та параметри цієї залежності (функція ЛИНЕЙН). Довести, що визначена залежність не є випадковою (за критерієм Фішера). Визначити формулу та параметри множинної регресії між результативним показником та всіма показниками-факторами.


Лабораторна робота №4

Тема: Імітаційне та оптимізаційне моделювання впливу факторів на зміну чистого прибутку торгівельного підприємства при різних варіантах сценаріїв засобами "Подбор параметра" та "Поиск решения" табличного процесора MS Excel.

Мета: Оволодіти методикою проведення імітаційного та оптимізаційного моделювання засобами табличного процесора MS Excel.

Завдання. Змоделювати вплив окремих факторів (ціни реалізації, обсягу товарообороту, середньої торгівельної надбавка та витрат обігу) на зміну чистого торгівельного підприємства. Використати засіб "Подбор параметра". Побудувати результативну таблицю та розробити три варіанти сценарію: оптимістичний, песимістичний та реалістичний, кожен з яких зображує реальні зміни показників, які впливають на прибуток підприємства. Використати засіб "Поиск решения". Опрацювати різні варіанти сценаріїв. Побудувати результативну таблицю та розробити три варіанти сценарію: оптимістичний, песимістичний та реалістичний, кожен з яких зображує реальні зміни всіх показників, які впливають на прибуток підприємства.

Лабораторна робота №5

Тема: Організація комп’ютеризованого обліку фінансово-розрахункових операцій за допомогою програми 1С-Підлриємство.

Мета: Вивчити функціональну частину та склад його інформаційної бази; розробити контрольний приклад; ввести оперативні дані в ПЕОМ; виконати весь обсяг робіт з формування вихідного документа.

Завдання. Ввести довідники: працівників, структурних підрозділів; кодів витрат коштів за цільовим призначенням; зовнішніх організацій.. Скласти первинні документи: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжне доручення, платіжну вимогу-доручення, авансовий звіт. Ознайомитись з веденням залишків по рахунках, залишків по матеріальним цінностям, залишків по дебіторсько/кредіторскій заборгованності. Скласти відомість “Розрахунки з підзвітними особами”. Скласти ”Відомість витрат грошових коштів”. Створення банківських документів. Реєстрація господарських операцій з обліку руху коштів на банківських рахунках, господарських операцій з обліку руху валютних коштів.

.

Лабораторна робота №6Тема: Робота з інформаційно-пошуковою системою “Ліга”.

Мета: Ознайомитися з принципами роботи з інформаційно-пошуковою системою “Ліга”. Оволодіти навичками роботи з системою для застосування у фаховій ліяльності.

Завдання: Ознайомитись з принципами роботи і виконання пошуку за критеріями. Ознайомитись з законодавчо-нормативною базою стосовно податкової служби і бухобліку. Ознайомитись з принципами роботи пунктів меню “Ключові слова”, “Термінологічний словник”, “Типові договори та форми”, “довідники”, “Опублікування”. Передати найдений документ у ТП WORD, відформатувати його та відправити по електронній пошті.

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів складається з роботи з літературою (доповнення конспектів лекцій, написання рефератів) та робота на ПК з АРМами та Internet. Кожен студент повинен написати реферат або виконати індивідуальне завдання за погодженням із викладачем. Теми для самостійної роботи студентів (у тому числі, рефератів) та їх обсяг визначаються даною робочою програмою. Індивідуальні завданя визначаються викладачем (даною програмою не передбачені). Особлива увага під час самостійної роботи повинна приділятись набуттю навичок практичної роботи на АРМі роботі з Internet-технологіями. Перед практичною роботою студенти мають ознайомитися з методичним забезпеченням (лекційний, методичний, довідковий матеріал на паперових та електронних носіях, демонстраційні ролики). Після цього можна виконувати конкретні практичні завдання згідно вимог.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ


Написання реферату – один із видів самостійної роботи студентів. Реферат пишуть або друкують розміром шрифту 14 пунктів з одного боку аркушу паперу стандарту А 3 через 2 міжрядкових інтервали та нумерують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – по 20 мм. Загальний обсяг реферату – до 20 сторінок. Оформляють реферат відповідно до загальноприйнятих вимог. На титульному аркуші вказують назву академії, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача. Зміст реферату складається із вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури, які виокремлюються в тексті. Завершений та оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

Роботи, які виконані несамостійно, а також такі, що не можуть бути оцінені позитивно, переписуються з урахуванням зауваження викладача. Захист реферату проводиться шляхом публічного захисту або індивідуальної бесіди викладача зі студентом.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Інформаційний ринок підприємців

 2. Міжнародні міжбанківські мережі

 3. Функціонування банку в мережі

 4. Інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій

 5. Міжнародний електронний обмін комерційними і фінансовими даними

 6. Внутрішньобанківські інформаційні системи ра базі АРМ

 7. Внутрішньодержавні міжбанківські системи розрахунків

 8. Система електронної пошти Національного банку України

 9. Технології міжбанківських розрахунків в Україні

 10. Міжнародні мережі міжбанківських повідомлень

 11. Офісні інформаційні технології

 12. Інформаційні системи комерційного банку

 13. Автоматизація міжбанківських розрахунків

 14. Системи електронних грошей

 15. Автоматизована система фінансових розрахунків

 16. Автоматизація розрахунків у податковій системі України

 17. Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні

 18. Використання інформаційних систем у фінансово-кредитних установах

 19. Електронні системи передавання банківської інформації

 20. Принципи побудови інформаційних систем у фінансово-кредитних установах

 21. Класифікація інформаційних технологій та їх характеристика

 22. Роль та місце інформаційних систем в керуванні економічними об'єктами

 23. Особливості проектування банківських інформаційних систем

 24. Внутрішньобанківське інформаційне обслуговування

 25. Організація зовнішніх взаємодій банку за допомогою інформаційних технологій

 26. Використання інформаційних систем у функціонуванні інвестиційних компаній

 27. Використання інформаційних систем у функціонуванні інвестиційних фондів

 28. Автоматизоване робоче місце фінансиста

 29. Організація вирішення задач фінансового аналізу за допомогою інформаційних технологій

 30. Склад та структура інформаційних систем фінансово-кредитних установ

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Об‘єктивність оцінки знань студентів залежить від форм та засобів поточного й підсумкового контролю. Процес вивчення предмету “Інформаційні системи фінансових установ” передбачає здійснення поточного та підсумкового контролю. Форми проведення поточного контролю, їх періоди визначаються робочим планом викладача. Поточний контроль проводиться викладачем на лекційних, контрольних, лабораторних заняттях та індивідуальних робот і під час захисту рефератів. Форми підсумкового семестрового контролю визначаються навчальним планом спеціальності.. До іспиту допускаються студенти, які засвоїли всі теми програми, виконали лабораторні, аудиторну контрольну роботи, написали і захистили реферат.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ІСПИТУ

Зміст завдань аудиторної контрольної роботи повинно містити як теоретичні так і практичні завдання. Проведення контрольної роботи повинно проходити із застосуванням обчисювальної техніки. Екзаменіційні білети також повинні містити практичні завдання для обєктивного оцінювання знань і вмінь студентів після вивчення курсу. Теоретичні питання повинні обов’язково включати питання з самостійної роботи студентів та лекційний матеріал. Практична частина включає завдання, які виконувалися в аудиторії на практичних заняттях.


Шкала оцінок контролю знань студентів


 • чотирибальна (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) як оцінка за виконання лабораторних, самостійних робіт, аудиторної комплексної контрольної роботи та іспиту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО аудиторної контрольної роботи


 1. Поняття інформаційної системи (ІС). Значення ІС для підвищення ефективності управління економічними обєктами.

 2. Автоматизована інформаційна система, склад та її класифікація.

 3. Еволюція розвитку автоматизованих інформаційних систем.

 4. Основні напрямки розвитку інформаційних систем.

 5. Економічна інформація, як предмет та продукт автоматизованої обробки.

 6. Організація раціонального документообігу.

 7. Поняття, класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій і організація їх виконання в інформаційних системах обробки даних.

 8. Структура, форми подання та відображення економічної інформації .

 9. Характеристика засобів формалізованого опису економічної та нормативно-правової інформації (структурованої, слабо структурованої та неструктурованої).

 10. Методи класифікації фінансової інформації.

 11. Кодування фінансової інформації.

 12. Зовнішній, інфологічний, концептуальний та внутрішній рівень подання даних ІС.

 13. Визначення інформаційної моделі на відповідному рівні подання даних.

 14. Методика проектування інформаційної бази ІС для автоматизованої обробки структурованої, слабо структурованої та неструктурованої інформації.

 15. Інформаційні технології, їх взаємозв’язок та класифікація.

 16. Види і характеристика розподілених технологій обробки і збереження даних.

 17. Поняття, характеристика і організація пакетного та діалогового режиму.

 18. Види і характеристика інформаційних мережних технологій, гіпертекстових і технологій мультимедиа.

 19. Поняття технологічного процесу обробки фінансової інформації.

 20. Форми автоматизованого обліку підприємств, організацій і установ.

 21. Методологічні основи і організація бухгалтерського, податкового і фінансового обліку в умовах автоматизованої обробки інформації.

 22. Поняття, склад і структура автоматизованого банку даних (АБД).

 23. Організація роботи користувача в АБД.

 24. Автоматизовані робочі місця як елемент автоматизованої системи.

 25. Концепції та методологія побудови АРМ.

 26. Інформаційно-пошукові системи в економіці.

 27. Характеристика і призначення інтегрованих управлінських систем.

 28. Характеристика і призначення системи підтримки рішення.

 29. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи.

 30. Характеристика основних комерційних ІС для обліку та управління підприємствами ("Парус-Підприємство", "Финансы без проблем", тощо).

 31. Характеристика, склад задач фінансового обліку і контролю роботи підприємства в умовах функціонування ІС.

 32. Концептуальна модель ІС для автоматизованого розв’язування задачі фінансового обліку.

 33. Інформаційне забезпечення задач фінансового обліку і аналізу роботи підприємства.

 34. Технологія автоматизованого фінансового обліку і контролю роботи підприємства на базі сучасних ІС.

 35. Автоматизована оцінка фінансового стану підприємства і визначення незадовільної структури балансу.

 36. Інформаційна система інвестиційної компанії.

 37. Характеристика мережевих інформаційних технологій.

 38. Структура фінансової інформації, особливості фінансової інформації

 39. Банківська інформаційна система: автоматизація розрахункових та касових операцій, автоматизація управління депозитами та кредитами

 40. Поняття фінансової інформації, оцінка фінансової інформації.

 41. Загальна :характеристика інформаційної системи фінансового ринку.

 42. Загальна характеристика управлінських інформаційних систем.

 43. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України.

 44. Характеристика забезпечувальної частини інформаційної системи.

 45. Класифікація інформаційних систем.

 46. Етапи створення інформаційних систем, інформатизація суспільства.

 47. Загальна характеристика системи електронних платежів України (СЕП України).

 48. Характеристика компонентів інформаційної системи.

 49. Автоматизована інформаційна система “Облік податків і платижів”.

 50. Характеристика інформаційного забезпечення. Поняття інформаційної бази.

 51. Автоматизація міжбанківьких розрахунків.

 52. Внутримашинна інформаційна база.

 53. Загальна характеристика автоматизованих інформаційних систем в фінансових установах.

 54. Електронні системи передавання банківської інформації

 55. Загальні відомості про корпоративні інформаційні системи.

 56. Автоматизація роботи в органах ДПС України.

 57. Характеристика автоматизованої інформаційної системи "Страхування".

 58. Організація автоматизованих інформаційних систем страхових компаній.

 59. Система електронних грошей.

 60. Інформаційні технології електронної комерції

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Економічна інформація – це сукупність :

а)повідомлень економічного характеру;

б)пристроїв для економічних розрахунків;

в)атрибутів масивів.


 1. За стадіями винекнення економічну інформацію розрізняють:

а)первинну і похідну;

б)мовну і речову;

в)вторинну і кінцеву.


 1. За технологією обробки економічну інформацію можно поділити на:

а)вхідну, проміжну та вихідну;

б)телеграфну;

в)модемну.


 1. Яких одиниць вимірювання інформації не існує:

а)натуральних;

б)телеграфних;

в)мережних.


 1. Якого типу реквізиту не існує:

а)текстового;

б)логічного;

в)графічного.


 1. Якої системи класифікації економічної інформації не існує:

а)фасетної;

б)лінійної;

в)змішаної.


 1. Кожен код інформації характерезується:

а)алфавітом;

б)прикладом;

в)ключом.


 1. Якої системи кодування економічної інформації не існує:

а)серійно-порядкової системи;

б)віртуального метода;

в)паралельного метода.


 1. Якої стадії розробки АІС не існує:

а)технічного проектування;

б)віртуального моделювання;

в)впровадження.


 1. До інформаційних систем третього покоління відносяться:

а)АСУ з базами даних;

б)системи обробки даних;

в)СППР.


 1. За рівнем або сферою діяльності бувають наступні ІС:

а)галузеві;

б)глобальні;

в)привелегійовані.


 1. За ступенем централізації обробки інформації бувають наступні ІС:

а)І-го рівня;

б)децентралізовані;

в)міжрівневі. 1. До сучасної концепції створення ІС не належить технологія:

а)процедурні мови прграмування;

б)CASE–технології;

в)об‘єктно-орієнтовані технології.


 1. Якої форми електроних грошей не існує:

а)магнітні пластикові картки;

б)платіжні доручення;

в)дискети.


 1. НСМЕП – це:

а)Національна система масових електроних платежів;

б)Національна система менеджменту підприємств;

в)Національна система міжбанківських еквівалентних платежів.


 1. Яка система не належить до АСФР:

а)інформаційне забезпечення;

б)кадрове забезпечення:в)ревізійне забезпечення.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна :

 1. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навчальний посібник./Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. – К: КНЕУ, 2001.

 2. Банківські інформаційні системи. Навчальний посібник./ Єрьоміна Н.В.- К: КНЕУ, 2000.

 3. Информационные системы./Петров В.Н. – СПб.:Питер, 2002.

 4. Інформаційні системи і технології в економіці./ Під. Ред. Пономаренко В.С. – К.: Академія, 2002.

 5. Автоматизація банківської діяльності /Під ред.С.І.Кумок.-М.:АОЗТ "МФО", 1994.

 6. Автоматизовані інформаційні технології в банківській діяльності. Навчальний посібник/Під ред.проф.Г.О.Титоренко.-М.:Фінстатінформ, 1997

 7. Інформаційні системи в економіці: Підручник/Пад ред.проф.В.В.Діка.-М.: Фінанси і статистика, 1996.

 8. Гореткіна Е. Засоби підготовки електронних документів// Computer Week.-1995.-N 19.

 9. Інформаційні технології в економіці. Навчальний посібник/Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.-К.:НМЦ"Укоопосвіта".-1999.

 10. Автоматизовані системи обробки фінансово-кредитної інформації/Під ред. проф.Рожнова В.С.-М.:Фінанси і кредит, 1990.

 11. Дембаускас А.П.Фінансова інформатика. -М.:Фінанси і статистика, 1987.

 12. Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.И. и др. – СПб.: Питер, 2001.


Додаткова:


 1. Большова Г. Міжнародна мережа фінансових повідомлень та термінальні комплекси SWIFT//Computer Week.-1996.-N 24.

 2. Соколов Г.М. Автоматизація діяльності установ банків. -М.:Фінанси і статистика, 1987.

 3. Інформаційні системи і технології маркетингу. Навчальний посібник./Пінчук Н.С., Галузінський Г.П., Орленко Н.С. – К: КНЕУ, 1999.

 4. Інформаційні системи і технології на підприємтсвах. Навчальний посібник./ Гужва В.М.- К: КНЕУ, 2001.

 5. Інформаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник./Твердохліб М.Г. – К: КНЕУ, 2002

 6. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації. Навчальний посібник/Ситнік В.Ф., Краєва О.С.,- К: КНЕУ, 1999.

 7. Інформаційні системи в міжнарродному бізнесі. Навчальний посібник./Гужва В.М., Постєва А.Г., - К: КНЕУ, 2002.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка