Київський політехнічний інститутСкачати 201.82 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір201.82 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

”КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан приладобудівного факультету
__________ ___ Г.С. Тимчик
2011 р.
_____________ ___
2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ

Охорона праці у галузі”

для усіх спеціальностей приладобудівного факультету
денної форми навчання

Програму рекомендовано кафедрою

„Охорони праці, промислової та

цивільної безпеки”

протокол № 8 від “15”_червня 2011 р.
Завідувач кафедри
___________________ О.Г.Левченко

Київ 2011


І. Загальні відомості.
У створенні умов праці, відповідних сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників ВЗО переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України “Про охорону праці”, є одним з основних принципів державної політики у галузі охорони праці. Основою створення безпечних умов праці щодо конкретного виробництва є чіткі знання небезпечних і шкідливих факторів, пов’язаних з цим виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих. Ці знання випускники ВЗОмають отримати в результаті вивчення дисципліни “Охорона праці у галузі”.

Дана робоча навчальна програма визначає зміст і обсяги навчання і форми контролю знань з нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі”, яка вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр». Основою для розробки програми є Типова навчальна програма нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі” для вищих навчальних закладів, що розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.

Навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить 36 академічних годин.

Дана робоча навчальна програма визначає зміст і обсяги навчання і форми контролю знань з нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі”, яка вивчається студентами усіх спеціальностей приладобудівного факультету.


ІІ. Розподіл навчального часу


ІІ.1.Денна форма навчання

Семестр

Всього

Розподіл за семестрами та видами занять

Семестров. атест.

Лекції

Лабораторні

Контр.

мод


СРС

9

36

18

-

-

18

диф. залік

Всього

36

18

-

-

18

ІІІ. Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Основні професійні компетенції
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

 • обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

 • участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

 • розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

 • впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

 • здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

 • розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

 • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

 • готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.IV. Тематичний план
IV.1. Розподіл навчального часу за темами


Назва тем

Розподіл навчального часу, годин

Всього

Лекц.

Практ.

Сем.

Лаб.

Інд.

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.Міжнародні норми в галузі охорони праці

4.2.Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

4.8Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці


4,0

2,0

-

-

-

-

2,0

4.3.Система управління охороною праці в організації

3,0

2,0

-

-

-

-

1,0

4.4.Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків

2,0

1,0

-

-

-

-

1,0

4.9.Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві

2,0

1,0

-

-

-

-

1,0

4.6.Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

1,0

1,0

-

-

-

-

-

4.5.Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

13

7,0

-

-

-

-

6,0

4.7.Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах


3,0

2,0

-

-

-

-

1,0

Підсумкова лекція.

Диференційований залік8,0

2,0

-

-

-

-

6

Разом:

36,0

18,0

-

-

-

-

18,0


IV. 2. Лекції
IV. 2. 1. Перелік і зміст лекцій
Теми 4.1, 4.2, 4.8

Лекція1. Нормативно-правові основи охорони праці у галузі

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Директиви ЄС з охорони праці. Трудові норми Міжнародної організації праці(МОП). Конвенції та Рекомендації МОП.

Національні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Л.1.1, с. 27 – 46.

Завдання на СРС: самостійне вивчення Директив ЄС та міжнародних стандартів з охорони праці та використовуючи матеріали Л.3.9-3.12.


Тема 4.3

Лекція2. Система управління охороною праці в організації
Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.


Л.1.1, с. 57 – 81.

Завдання на СРС: самостійне вивчення стандарту OHSAS 18001:2007.


Теми 4.4., 4.9

Лекція 3. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Соціальне страхування на виробництві

Аналіз умов праці в галузі за травмонебезпечними факторами щодо характерних технологічних процесів і обладнання.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом, основні документи.

Розслідування та облік аварій, інцидентів та невідповідностей.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Методи дослідження виробничого травматизму. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

Л.1.1, с. 81-100.

Завдання на СРС: самостійне вивчення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Л. 1.3.


Тема 4.5., 4.6

Лекція 4. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони. Вентиляція і освітлення виробничих приміщень та захист від випромінювань
Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці.

Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих від дій факторів повітря робочої зони. Принципи проектування і експлуатації засобів вентиляції у цехах, дільницях та на окремих робочих місцях. Загальні принципи вибору, особливості використання, розрахунку та конструювання відсмоктувачів. Випробування і експлуатація вентиляційних установок.

Принципи забезпечення і контролю освітлення виробничих приміщень з урахуванням сучасних гігієнічних вимог та енергозберігаючих технологій.

Захист від випромінювань радіочастотного діапазону. Організаційно- та інженерно-технiчні заходи захисту від випромінювання промислової і високої частоти. Засоби індивідуального захисту. Вимоги до виробничих приміщень.

Захист від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Засоби захисту. Індивідуальні засоби захисту.

Основні принципи і напрямки забезпечення захисту від лазерних випромінювань.

Захист від іонізуючого випромінювання

Л.2.5., ст. 140 – 145; 164 - 168.

Завдання на СРС: Забезпечення лазерної безпеки. Розрахунок інтенсивності лазерних випромінювань. Лазерно небезпечні зони. Вимоги безпеки до будови та експлуатації лазерів, виробничих приміщень, розташування обладнання та організації робочих місць. Екранування лазерних випромінювань. Вимоги до експлуатаційного персоналу, застосування ЗІЗ. Перша допомога при лазерному випромінюванні органів зору і шкіряного покриття. (Л.2.11., ст. 164 – 177).
Лекція 5. Принципи створення та використання засобів захисту від шуму, вібрації та ультразвуку.
Принципи створення та використання засобів захисту від шуму та вібрації. Розрахунок очікуваного рівня звукового тиску на робочому місці. Основні напрямки створення шумобезпечної техніки. Принципи проектування засобів та використання методів колективного захисту від шуму. Засоби індивідуального захисту. Принцип розрахунку звукоізолюючої здібності шумозахисних засобів.

Акустична обробка виробничих приміщень. Принципи розрахунку звукопоглинання. Вибір матеріалів та конструкцій для засобів звукоізоляції та звукопоглинання.

Основні напрямки створення вібробезпечної техніки. Засоби уникнення режимів резонансу. Вибір та розрахунок амортизаторів та інших засобів зменшення віброізоляції. Рекомендації щодо використання індивідуальних засобів захисту від вібрації.

Л.2.5., ст. 198 – 201; Л.2.8., ст. 99 – 125.

Завдання на СРС: Специфічні засоби і заходи захисту від вібрації (л.2.12., ст. 213 – 235).
Лекція 6. Засоби та заходи захисту робітників від механічних та психофізіологічних чинників.
Організаційне та розрахункове обґрунтування параметрів засобів захисту від механічного впливу технологічного та допоміжного обладнання, автоматів та роботів.

Вимоги безпеки до цехового транспортного обладнання. Швидкість руху, ширина проходів та проїздів, сигналізація руху.

Джерела механічного травмування в цехах і дільницях. Класифiкацiя засобів колективного захисту робітників від механічних чинників і рекомендації щодо їх використання. Вимоги безпеки до основних елементів конструкції обладнання, органів керування, засобів захисту.

Аналіз стану безпеки при використанні автоматів і роботів.

Специфiчнi небезпечні чинники, що виникають при транспортуванні, встановленні, монтажі, регулюванні, програмуванні, навчанні, тестових іспитах та в основному режимі роботи окремих елементів автоматизованих, автоматичних та роботизованих дільниць, лiнiй, комплексів і систем.

Обґрунтування першочергових напрямів щодо зменшення важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі.


Л.2.5, ст.152 – 164, 353 – 364.

Завдання на СРС: Засоби захисту від механічної небезпеки при використанні автоматизованих, автоматичних і роботизованих виробничих систем. Л.2.5., ст. 368 – 381.


Лекція 7. Захист від ураження електричним струмом.
Класифікація електротехнічних виробів і типів їх виконання. Вимоги безпеки до електротехнічних виробів та їх частин.

Захисні міри при нормальному режимі роботи електроустановок.

Застосування малих напруг, ізоляції та її контролю, недосяжність струмоведучих частин, блокування безпеки, виконання електромереж ізольованих від землі, вирівнювання потенціалів, ізольовані майданчики.

Проектування і розрахунки засобів захисту від ураження електричним струмом при аварійному стані електроустановок. Принципи і правила використання та улаштування захисного відключення, заземлення і занулення при використанні електробладнання. Захисне вимикання(ЗВ). Область використання цих засобів.

Електрозахисні засоби.

Система організаційних заходів. Електротехнічний персонал: визначення, класифікація, вимоги, навчання. Класифікаційні групи з електробезпеки.

Л.2.7., ст. 201 – 203; Л.2.8., ст. 212 – 240.

Завдання на СРС: опрацювання матеріалів лекції Вивчення методики розрахунку занулення, заземлення і відключення. Л.2.11., ст. 213 – 265; Л.2.12., ст. 255 – 283.Тема 4.7.

Лекція 8. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Фактори пожежної небезпеки об’єктів , їх особливості та пожежонебезпечні властивості. Причини пожеж на виробничих об’єктах. Категорії вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів. Класи приміщень і зон з вибухопожежонебезпеки за ПУЕ.

Обґрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на підприємствах. Заходи та засоби системи пожежного захисту, для об’єктів галузі.

Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки на виробництві. Організація служби пожежної безпеки і її функції. Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки.

Л.2.9, ст. 3 – 5, 14 – 19, 87, 94 – 96, 180 – 190, 199 – 207.

Завдання на СРС: організаційна структура та функції служби пожежної безпеки і охорони Л. 2.1. ст. 540-543
Лекція 9. Підсумки і результати оцінки засвоєння навчального матеріалу за семестр
Структура і зміст розділу «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах та магістерських дисертаціях. Основні питання охорони праці, яки повинні бути відображені у даному розділі і їх зв’язок з темою роботи. Основні джерела інформації, способи її отримання і використання.

Підсумки і результати рейтингової оцінки засвоєння навчального матеріалу студентами. Проведення залікової контрольної роботи. Виставлення заліку.


IV. 3. Контрольні роботи
Для дисципліни розроблено перелік питань для проведення підсумкового контролю знань. В кожному окремому випадку залікова контрольна робота формується з вказаного переліку питань шляхом вибірки. Знання студентів оцінюються за письмовими відповідями. При правильній відповіді на: (60-65) % питань знання оцінюються на E (задовільно), (66-74)% - D (задовільно), (75-84) % -C (добре), більш як 95% - A (відмінно).
V. Методичні вказівки
Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і тем для різних форм навчання відображена у таблиці п. IV.1.

Поточний контроль і підсумкове оцінювання знань студента з дисципліни визначається у відповідності з Положенням про рейтингову систему оцінки успішності студентів, що наводиться у додатку А до робочої навчальної програми. Він підраховується наприкінці семестру і доводиться до кожного студента.

Рейтинг з дисципліни визначається сумою балів, нарахованих студенту за роботу в семестрі (при інтерактивному спілкуванні під час лекцій, при вирішенні завдань з самостійної роботи, з урахуванням заохочувальних і штрафних балів) або балами, набраними за результатами залікової контрольної роботи.

У додатку B наведено перелік основних запитань, що виносяться на залікову контрольну роботу.


VI. Навчально методичні матеріали.

1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 4. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 5. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 7. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 9. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 10. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 11. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 12. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 13. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та
охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

2. Основна література

 1. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. Сабарно Р.В. та ін. Охорона праці та промислова безпека : Навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 268 с.

 2. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 3. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 4. І.М.Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В.Чебанова. Гігієна праці та виробнича санітарія. К. 1997. -464 с.

 5. Безопасность производственных процессов: Справочник / Под общ. Ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. -448 с.

 6. Борьба с шумом на производстве. Справочник. Под общ. ред. Е.Я. Юдина. М., Машино-строение, 1985. – 318 с.

 7. Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник / Сабарно Р.В. и др. К.: Техника, 1985. – 387 с.

 8. Справочник по охране труда на промышленном предприятии./ К.Н. Ткачук и др. - К.:, Техника, 1991.-285 с.

 9. Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. – К.: - Пожінформтехніка, 1999. – 256 с.

 10. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів: Афіша, 2000.–176с.

 11. Средства защиты в машиностроении: Расчёт и проектирование: Справочник., С. В. Белов, А. Ф. Козьякев, О. Ф. Партолин и др. Под ред. С. В. Белова. - М.:Машиностроение, 1989. – 368с.

 12. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Сторожук В. М. Та ін.Практикум із охорони праці. Навчальний посібник. За ред.В. Ц. Жидецького. – Львів, Афіша, 2000. – 352с.


3. Додаткова література

 1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

 2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

 3. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 4. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 5. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 6. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 7. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 8. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 9. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 10. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 11. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 12. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

4. Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 2. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 3. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 4. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 5. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 6. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 7. http://www.tehdoc.ru   Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

 8. http://www.tehbez.ru   Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

 9. http://www.kodeks-luks.ru   Нормативные документы в области охраны труда:

 10. http://www.gazeta.asot.ru   Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

Робоча навчальна програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р.Розробник програми: к.т.н., доцент Полукаров О.І.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка