Київський політехнічний інститутСкачати 155.63 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір155.63 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

“Затверджую”

Директор Інститут енергозбереження

та енергоменеджменту

_____________ А.В.Праховник

“_____”______________2007 р.

_____________ А.В.Праховник

“_____”______________2008 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Теплотехнічні процеси та установки» НП-27


для спеціальностей:

7.000008 «Енергетичний менеджмент»

Ухвалено методичною Програму рекомендовано

комісією Інституту кафедрою теплотехніки

енергозбереження і та енергозбереження

енергоменеджменту

Протокол №___від______200_ р. Протокол №___від______200_ р.

Голова методичної комісії Завідувач кафедри

__________І.С.Рябенко ____________проф.В.І.Дешко

“_____”______________2007 р. “_____”______________2007 р.


КИЇВ 2007

І. Загальні відомості

Розвиток енергетики визначає технічний рівень і добробут будь-якої країни.Витрати електроенергії на вироблення одиниці продукції є основним показником рентабельності підприємства. Тому дуже важливим для майбутнього інженера, а особливо, для енергоменеджера є знання основних найбільш енергоємних теплотехнічних процесів різних галузей промисловості.

Дисципліна «Теплотехнічні процеси і установки» належить до циклу професійної та практичної підготовки і входить у нормативну частину програми (код НП-27).

Дисципліна забезпечує фундаментальну підготовку студентів у енергетичній галузі.

Дисципліна ,,Теплотехнічні процеси та установки” вивчає фізичні основи протікання таких теплотехнічних процесів як нагрівання, охолодження, випарювання, сушку та способи зменшення їх енергоємності.

Ця дисципліна базується на знаннях фізики, хімії, термодинаміки, тепломасобміну, опору матеріалів та гідравліки. Він є підгрунтям для вивчення дисциплін: «Енергозбереження в промисловості» і «Енергозбереження при виробництві і використанні енергії».

Питання та розв’язок задач з цієї дисципліни бажано включити до бакалаврського іспиту інженера енергоменеджера.

Метою дисципліни є теоретично і практично підготувати майбутніх фахівців для того, щоб вони могли розраховувати, конструювати та експлуатувати теплотехнічне обладнання енергоємних виробництв, вміли знаходити раціональні засоби для оптимальної реалізації теплотехнічних процесів та їх апаратурного оформлення.

Завданням вичення дисципліни є надбання студентами ЗНАНЬ: про основні закономірності перетворення енергії та розповсюдження теплоти в технологічних процесах та установках; про методи теплових розрахунків різних теплотехнічних процесів а саме: нагрівання, охолодження, випарювання, ректифікації та інше; про інтенсифікацію та оптимізацію режимів роботи обладнання з метою максимальної економії енергоресурсів і матеріалів.

Завданням вивчення дисципліни є надбання студентами ВМІНЬ: сформулювати постановку задачі при вивченні будь-якого теплотехнічного процесу; скласти математичну модель цього процесу; за розрахунками по інформаційним каталогам вибрати те чи інше стандартизоване обладнання.

Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами стійких НАВИЧОК: аналізувати ефективність використання енергії у теплотехнічних процесах; проводити порівнювальні розрахунки теплотехнічного обладнання з метою його ефективного використання.Мета практичних занять дисципліни

На основі законів термодинаміки, тепло- і масообміну, гідравліки навчитися розраховувати:

- процеси у рекуперативних теплообмінниках;

- процеси у регенеративних теплообмінниках;

- процеси у теплообмінниках контактного типу;

- процеси отримання холоду в повітряних холодильних установках;

- процеси у паро-компресійних холодильних установках;

- процеси у абсорбційних холодильних установках;

- процеси випарювання у однокорпусних установках безперервної та періодичної дії;

- процеси випарювання у багатокорпусних випарних установках;

- процеси випарювання у апаратах з зануреними пальниками(АЗГ);

-процеси сушки у теоретичній та дійсній сушарках.


Мета лабораторних занять дисципліни

Використовуючи методифізичного і математичного моделювання отримати практичний досвід роботи і експериментально дослідити процеси у енергетичному обладнанні: теплообінниках, холодильниках, випарках та сушарках.
Мета курсового проекту дисципліни

На базі отриманих знань студент повинен спроектувати енергетичне обладнання (теплообмінник, випарку, сушарку); досконало розібратись у процесах, що відбуваються у апараті; зробити конструктивні розрахункита накреслити загальний вигляд апарата.


Розподіл навчальних годин курсу “Теплотехнічні процеси та установки” за видами навчальних знань наведено у наступній таблиці.

Форма навчання

Семестр


Всього кредитів/годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

Семестрова

атестаціяЛекції

Практичні заняття

Лабораторні роботи

СРС

Всього

У тому

числі на


виконання

індив. завдань.денна

6

3,83/ 138

34

12

16

76

КП

2

екзамен

денна

7

2,67/ 96

18

18

-

60

54

2

диференційований залік

Всього
6,5/ 234

52

30

16

136

54

4ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУСеместр 6
Розділ 1. Вступ

Загальна характеристика курсу та вивчаємих теплотехнічних процесів. Структура курсу, мета вивчення дисципліни “Теплотехнічні процеси і установки”, загальні положення.


Розділ 2. Нагрівання

Тема 2.1. Методи нагрівання.

Нагрівання острим та глухим паром, нагрівання димовими газами, нагрівання гарячою водою, нагрівання електричним струмом, високотемпературні агенти для нагрівання.


Тема 2.2. Апаратурне оформлення процесів нагрівання. Класифікація теплообмінників.

Пристрої для нагрівання – теплообмінники. Характеристика гарячого та холодного теплоносіїв, позначення їх характеристик на схемах. Класифікація теплообмінників: 1) за терміном дії (періодичної дії та безперервної дії); 2) за принципом роботи (рекуперативні, регенеративні, змішувальні); 3) за конструктивними особливостями.


Тема 2.3. Рекуперативні теплообмінники. Рівняння, що описують процеси теплообміну в цих апаратах

Рівняння теплового балансу. Рівняння теплопередачі. Рівняння середнього логарифмічного температурного напору, його аналіз. Рівняння для визначення температур стінок. Коефіцієнт теплопередачі. Основні критеріальні залежності для визначення коефіцієнтів теплопередачі.


Тема 2.4. Методика теплового, конструктивного та гідравлічного розрахунку рекуперативних теплообмінників.

Основні етапи теплового розрахунку теплообмінників: 1) вибір конструкції апарата та швидкостей теплоносіїв; 2) визначення теплового навантаження і витрат теплоносіїв; 3) розрахунок температурного режиму теплообміну; 4)вибір фізичних параметрів теплоносіїв; 5) визначення коефіцієнта теплопередачі k; 6) розрахунок поверхні нагріву F.

Методика конструктивного розрахунку: 1) визначення кількості труб і їх розміщення; 2) розрахунок диаметра апарата; 3) визначення числа ходів у трубному та міжтрубному просторах; 4) розрахунок розмірів патрубків.

Гідравлічний розрахунок теплообмінника: 1)визначення втрат тиску на подолання тертя по довжині труб; 2) розрахунок втрат тиску на подолання місцевих опорів; 3)сумарні втрати тиску в трубному та міжтрубному просторах.


Тема 2.5. Основні конструкції рекуперативних теплообмінників.

Кожухотрубні теплообмінники. Погружні, зрошувальні теплообмінники. Теплообмінники “труба у трубі”, змієвикові теплообмінники, пластинчасті теплообмінники, спіральні теплообмінники, графітові теплообмінники.Тема 2.6. Особливості розрахунку та конструкції регенеративних теплообмінників

Типи та схеми регенераторів. Теплообмін в регенераторах. Тепловий розрахунок регенераторів.
Тема 2.7. Особливості розрахунку та конструкції змішувальних теплообмінників.

Типи контактних теплообмінників за конструктивними особливостями. Теплообмін в апаратах контактного або змішувального типу та їх розрахунок.


Розділ 3. Охолодження
Тема 3.1. Фізичні основи отримання холоду

Загальні відомості. Термодинамічні основи отримання холоду. Помірне та глибоке охолодження. Повітряна холодильна установка.
Тема 3.2. Паро-компресорні холдильні установки

Холодильні цикли. Цикл одноступеневого, двоступеневого і каскадного стиснення. Елементи холодильної установки: компресор, конденсатор,випарник-охолоджувач, їх конструкції та розрахунок.

Тема 3.3. Абсорбційні холодильні установки

Принцип дії та область використання абсорбційних холодильних установок. Процеси, що відбуваються в установці. Зображення їх у h – ξ діаграмі. Основні конструкції елемкнтів установки: абсорбери, ректифікатори, теплообмінники. Методика розрахунку абсорбційних холодильних установок.

Розділ 4. Випарювання
Тема 4.1. Фізичні основи процесу випарювання

Фізична модель процесу випарювання. Температурна депресія при випарюванні розчинів. Фізико-хімічна температурна депресія,її визначення: по закону Бабо; за правилом лінійності хіміко-технологічних функцій; за методом І.О.Тищенка. Гідростатична та гідравлічна температурні депресії.

Тема 4.2. Технічні методи процесу випарювання

Класифікація методів випарювання. Випарювання у апаратах безперервної і періодичної дії. Випарювання у однокорпусних та багатокорпусних установках. Випарювання при нагріванні перегрітим і насиченим паром. Випарювання при розрідженні, атмосферному та надлишковому тисках.

Тема 4.3. Однокорпусна випарна установка безперервної дії

Схема випарного апарата безперервної дії і зображення матеріальних і теплових потоків робочих тіл. Матеріальний баланс апарата. Тепловий баланс апарата. Визначення теплового навантаження, витрати первинної пари, повної і корисної різниці температур. Теплопередача у випарному апараті. Визначення поверхні нагріву та вибір за каталогами стандартної конструкції випарки.

Тема 4.4. Однокорпусна випарна установка періодичної дії

Особливості роботи випарного апарата періодичної дії. Встановлення терміну роботи апарата: 1)термін нагріву до температури кипіння; 2) час випарювання до потребуємої концентрації.

Тема 4.5. Однокорпусна випарна установка з термокомпресором і термоінжектором

Схеми, принцип роботи, недоліки та переваги випарних установок з термокомпресором і термоінжектором.
Тема 4.6. Багатокорпусні випарні установки (БВУ). Переваги багатокорпусного випарювання

Основні положення багатокорпусного випарювання. Оптимальне число корпусів БВУ. Каласифікація та схеми БВУ.


Тема 4.7. Спрощений метод розрахунку багатокорпусних випарних установок

Тепловий розрахунок БВУ (спрощений метод). Постановка задачі, припущення. Матеріальний баланс установки вцілому і кожного корпусу окремо. Визначення витрати первинної пари у першому корпусі та інших корпусах. Теплове навантаження БВУ вцілому і кожного корпусу окремо. Розрахунок кінцевої концентрації розчину у кожному корпусі. Температурний режим апаратів БВУ, якщо задаються температури вторинної пари у кожному корпусі.Визначення поверхні нагріву кожного корпусу.Тема 4.8. Загальний метод розрахунку багатокорпусних випарних установок

Загальний метод розрахунку БВУ. Постановка задачі. Коефіцієнти випаровування і самовипаровування. Розрахунок витрати гріючої пари з урахуванням цих коефіцієнтів. Особливості цього методу.


Тема 4.9. Загальна повна і загальна корисна різниця температур багато корпусної випарної установки. Розподіл корисної різниці температур по корпусах.

Загальна повна і загальна корисна різниця температур БВУ, зв’язок між ними. Розподіл корисної різниці температур: 1) за відомими температурами вторинної пари; 2) за умови рівності поверхонь нагріву апаратів БВУ; 3) за умови отримання мінімальної поверхні БВУ.


Тема 4.10. Конструкції випарних апаратів

Класифікація випарних апаратів: 1) за розташуванням поверхні нагріву; 2)за природою гарячого теплоносія; 3) за конструкцією поверхні нагріву; 4) за компоновкою гріючої камери; 5) за режимом циркуляції розчину; 6) за кратністю циркуляції.


Розділ 5 Процес сушки

Тема 5.1. Сушка, як спосіб вилучення вологи. Основні положення

Методи вилучення вологи з матеріалів. Фізічні основи процесу сушки. Використання процесу сушки в техніці і побуті.


Семестр 7

Тема 5.2. Фізичні властивості повітря як сушильного агента

Два температурних режима вологого иовітря. Параметри вологого повітря: тиск, вологість, відносна вологість, вологовміст, ентальпія, точка роси, температура мокрого термометра та потенціал сушки. Їх визначення за формулами.


Тема 5.3. Способи визначення вологості повітря

Способи визначення абсолютної та відносної вологості повітря. Встановлення точки роси за допомогою гігрометра. Психрометр, психрометрична таблиця.


Тема 5.4. H-d діаграма вологого повітря

H-d діаграма вологого повітря. Лінії сталого вологовмісту. Лінії сталої температури. Лінії сталої ентальпії. Лінії сталої відносної вологості. Лінії парціального тиску водяної пари. Визначення температури точки роси та мокрого термометра за H-d діаграмою.Тема 5.5. Статика сушки. Нормальний сушильний процес.

Матеріальний баланс повітряної сушарки, визначення його характеристик.

Поняття статики та кінетики сушки. Основні елементи сушарки, схема установки. Основний сушильний процес та його характеристики. Матеріальний баланс повітряної сушарки. Визначення кількості вилученої вологи з матеріалу, що висушується. Загальна та питома витрати сушильного агента.


Тема 5.6. Тепловий баланс сушарки

Тепловий баланс сушарки, характеристика його складових, умови при яких тепловий баланс дійсної сушарки перетворюється у тепловий баланс теоретичної сушарки.


Тема 5.7. Основні рівняння та залежності для теоретичної та дійсної сушарок.

Рівняння теплового та матеріального балансів дійсної та теоретичної сушарок. Рівняння робочої лінії сушки. Величина Δ та її вплив на перебіг сушильного процесу. Послідовність аналітичного розрахунку сушарки.


Тема 5.8. Розрахунок сушарок за допомогою H-d діаграми вологого повітря.

Зображення процесів, які проходять у теоретичній сушарці в H-d діаграмі. Порядок графічно-аналітичного розрахунку теоретичної сушарки з урахуванням масштабів діаграми. Зображення процесів у дійсній сушарці в H-d діаграмі в залежності від величини Δ у двох випадках: 1. температура повітря після калорифера відома;

 2. температура повітря після калорифера невідома


Тема 5.9. Варіанти сушильного процесу.

Сушка з підігрівом у сушильній камері. Сушка з поверненням відпрацьованого повітря (з рециркуляцією). Сушка з проміжним перегрівом повітря.


Тема 5.10. Конструкція сушарок.

Класифікація сушарок. Камерні, тунельні, стрічкові, петльові, барабанні, трубчасті та вальцові сушарки.

 1. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семестр 6.


 1. Тепловий розрахунок двотрубного теплообмінника типа “труба у трубі” при прямоточному русі теплоносіїв.
 1. Тепловий розрахунок двотрубного теплообмінника типа “труба у трубі” при противоточному русі теплоносіїв. Порівнювальні розрахунки та висновки.
 1. Повітряна холодильна установка. Її характеристики.
 1. Тепловий розрахунок аміачної паро-компресорної холодильної установки.

 2. Абсорбційна холодильна установка(АХУ). Схема установки. Особливості роботи термокомпрессора.

 3. Побудова діаграми (h-ξ) для аміачно-водного розчину. Визначення параметрів і питомих характеристик АХУ.

Семестр 7.


 1. Розрахунок вакуум-випарного апарату безперервної дії.
 1. Визначення основних характеристик двукорпусної випарної установки при заданих температурах вторинної пари на виході з корпусів.
 1. Повітряна барабанна сушарка – аналітичний метод розрахунку.
 1. Повітряна барабанна сушарка - розрахунок за допомогою Н-d діаграми вологого повітря.
 1. Перевірка виконання курсового проекту. Тепловий розрахунок апарата.
 1. Перевірка виконання курсового проекту. Конструктивний розрахунок апарата.
 1. Перевірка виконання курсового проекту. Гідравлічний розрахунок апарата.

 2. Перевірка виконання курсового проекту. Вибір стандартних деталей за довідником конструктора.

 3. Креслення загального вигляду апарата на комп’ютері. 1. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття робочою програмою не передбачені. 1. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Семестр 6.
1. Лаб.1 Дослідження роботи пластинчастого теплообмінника в системі опалення корпусу №22.
2. Лаб.2 Дослідження роботи рекуперативного трубчастого дворядного оребреного теплообмінника в системі повітряного опалення.
3. Лаб.3 Дослідження на ПЕОМ процесів випарювання води і розчинів у апаратах з зануреними пальниками. 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання студентами виконується при розрахунку курсового проекту «Тепловий розрахунок енергетичного обладнання».

Тематика курсового проекту.

Кожний студент виконує курсовий проект, який складається з: розрахунку кожухотрубного теплообмінника для нагрівання розчину при конденсації пари; або розрахунку вакуум-випарного апарата з природною циркуляцією розчину; або розрахунку барабанної повітряної сушарки. Графічна частина проекту виконується згідно пояснювальної записки за індивідуальними вихідними даними.
7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 1. Контрольна варіантна робота по розрахунку теплообмінників (семестр 6, заняття 2);

 2. Контрольна варіантна робота по розрахунку паро-компресорної аміачної установки (семестр 6, заняття 4);

 3. Експрес опитування по темі абсорбційна холодильна установка (семестр 6, заняття 7,8);

 4. Контрольна варіантна робота по розрахунку випарних установок (семестр 7, заняття 8);

 5. Контрольна варіантна робота по розрахунку сушарок (семестр 7, заняття 10).

8. Навчально-методичні матеріали.Основна література.

 1. Лебедев П.Д. “Теплообменные, сушильные и холодильные установки”. Учебник для сткдентов технических вузов – М:”Энергия”, 1972г.,-318с”
 1. Чернобыльский И.И. и др. “Машины и аппараты химических производств”, 1961г., - 491с.
 1. Павлов К.Ф., Романков П.Г. “Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии”. Учебное пособие для вузов. – Л.: Химия, 1987г.-576с.
 1. Дьетнерский Ю.И. и др. “Основные процессы и аппараты химической технологии ”. Учебное пособие для вузов. – Л.: Техническая книга, 1983г.,-300с.


Допоміжна література

 1. Рывкин С.Л., Александров А.А. “Термодинамические свойства воды и водяного пара”. Справочник. – М.: Энергоиздат, 1984г. – 80с.
 1. Краснощёков Е.А., Сукомел А.С. “Задачник по теплотехнике”. – М.: Энергия, - 1981г. – 223с.
 1. Мельников Е.Я. и др. “Справочник азотчика”, т.I. – М.: Химия, 1967г. – 492с.
 1. Мельников Е.Я. и др. “Справочник азотчика”, т.II. – М.: Химия, 1967г. – 503с.
 1. Юренев В.Н., Лебедев П.Д. “Теплотехнический справочник”, т. I. – М.: Энергия, 1975г. –744с.
 1. Юренев В.Н., Лебедев П.Д. “Теплотехнический справочник”, т. II. – М.: Энергия, 1975г. – 896с.
 1. Чернобыльский И.И. “Выпарные установки”. Учебное пособие. – К.: Издательство киевского университета, 1960г. – 243с.
 1. Плановский А.Н., Рамм В.М. и др. “Процессы и аппараты химической технологии”. – М.: Госхимиздат, 1968г. – 580с.
 1. Дослідження роботи пластинчастого теплообмінника в системі опалення корпусу 22: Метод. вказівки до виконання лабораторної роботи. Укладачі: В.І.Дешко, Т.О.Ринкова, В.П.Бабяк, Ж.Л.Новак. - К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2005. – 32с.
 1. Кожухотрубний теплообмінник: Метод.вказівки до виконання розрахункової ч. курсового проекту з дисципліни «Теплотехнічні процеси та установки». Укладачі: В.І.Шкляр, Т.О.Ринкова, В.П.Бабяк. - К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2006. – 48с.Навчальну програму складено на основі освітньо-професійної програми СВО для спеціальності 7.000008 – “Енергетичний менеджмент”. Програма розроблена доцентом кафедри теплотехніки та енергозбереження, кандидатом технічних наук - Ринковою Т.О.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка