Київський національний університет внутрішніх справСторінка2/2
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2

Висновки

Проведено систематизацію, узагальнення і аналіз праць теологів, теоретиків, філософів і науковців, які так чи інакше торкалися питань релігійного трактування права. В період Античності і Середньовіччя воно виражалося в таких основних положеннях: ототожненні поняття права і закону та класифікації його як людського, природного і божественного, також їх тлумаченні через теологічну характеристику; проведенні порівняльної характеристики між цими видами права у поєднанні з визначенням їх юридичної сили; визнанні божої волі як джерела божественного закону; ототожненні божественного і природного права; наданні божественному праву статусу загальнообов’язковості; виокремленні святого письма як джерела релігійного праворозуміння. В період Відродження та Реформації виявлено суттєві зміни в ідеях релігійної інтерпретації права, яка, втрачаючи свої провідні позиції, набула пантеїстично-позитивістську спрямованість: суперечності з приводу походження права від Бога чи правителя; класифікація законодавства за ступенем вираженості божественної волі; відбувається визнання суспільної корисності релігії; проводиться порівняльна характеристика між видами законів щодо відповідності їх один одному. В епоху Нового – першій половині Новітнього часів – взаємозв’язок та взаємозалежність позитивного і релігійного права; співвідношення релігійного права з моральністю; критика релігійного праворозуміння і релігії загалом; окреме місце в суспільстві і державі або сепаративно-суспільна течія; історичний підхід, що розкривається через дію релігійного праворозуміння тільки на певній стадії розвитку суспільства; релігійно-нормативного регулятора суспільних відносин.

З’ясовано, що всебічне дослідження підходів до релігійного праворозуміння побудоване на методах декількох наук, таких як теорія держави і права, соціальна філософія, філософія, соціологія, філософія права, філософія релігії, релігієзнавство, міжнародне право, які допомагають охарактеризувати специфічність даної проблеми.

Розглянуто поняття «релігійне праворозуміння», яке виступає як окреме явище, що має релігійно-правовий характер. В ході дослідження встановлено, що воно має філософсько-правову природу. Надається нове тлумачення даного поняття в рамках суб’єктивно-об’єктивних ознак, як категорії, що має історичний характер, нерозривно пов’язана з духовно-правовим життям суспільства та складається з елементів: суб’єкта – окремої людини або соціуму в цілому, об’єкта - пізнання права, його сприйняття (оцінку), поняття і відношення до нього як до цілісного явища, та результату – сукупності інтерпретованих правових знань про право, отриманих в результаті цілеспрямованої розумової діяльності даних суб’єктів.

Визначено авторську диференціацію підходів до релігійного трактування права, яка складається з структуралізованої класифікації і поділяється на класи: широкий і вузький. Вузький клас розгалужується на типи: зв’язку та взаємодії права і релігії (джерела сучасного права, божественне походження або трактування права, підтипи релігійних законів); позитивістсько-нормативістський (розуміння релігійного права як позитивного права, як сукупність релігійно-нормативних приписів або норм, як регулятор або частковий регулятор суспільних відносин); співвідношення інтерпретації традиційного і сучасного права; спеціальний (в залежності від поділу релігії за релігійними течіями); в призмі соціуму (в розрізі общини (общинне право) та суб’єкта (суб’єктивне право). Широкий клас поділяється за напрямками: релігійної інтерпретації права як релігійно-правової сім’ї або системи чи конгломерату правових систем. Типи широкого та вузького класів, у свою чергу, поділяються на ряд підвидів і мають складну структуровану систему. Дана повнота підходів породжує універсальність побудови загальної моделі, що диференціює і характеризує всі сторони і прояви релігійної інтерпретації на прикладі християнського, мусульманського та індуського трактувань.

Визначено особливості підходів християнського, мусульманського та індуського праворозуміння, основні відмінності яких полягають: у першому – дуалізмом категорій «канонічне право» та «церковне право», беззаперечною поєднаністю з соціально-релігійним інститутом – церквою, а також відмежованістю світського (позитивістського) від теологічного в результаті секуляризації релігії; у другому – невід’ємним поєднанням правового, релігійного і морального змісту, суспільною всепроникливістю, яка породжена особливістю першої ознаки, відсутністю чіткості і конкретизації у змісті та формі, сучасною актуальністю та широкою дією, побудовою змісту на обов’язках, а не на правах, формальним закріпленням та визнанням тощо; у третьому – вузьким поширенням та дією, нерозмежованістю правового і морально-релігійного в інтерпретації, множинністю, спричиненою плюралізмом щодо основного об’єкта віри – Бога, відсутністю рівноправності та однозначності в змісті релігійного трактування права до кожного суб’єкта, зумовленого кастовою характеристикою тощо.

В ході компаративного аналізу з’ясовано основні ознаки, притаманні підходам релігійної інтерпретації права на основі компаративного дослідження трьох релігій: неповторність та специфічність кожного типу; екстериторіальність; географічну розгалуженість; релігійну особливість, породжену ґенезою його явищ і суспільно-історичними процесами; впливовість релігійного фактора; імплементацію з сучасним правом країн певного релігійного спрямування; витоки релігійного права та праворозуміння в релігійні системи держав.

Визначено основні причини необхідності розгляду релігійного праворозуміння у міжнародній інтерпретації, а саме: 1) існування поділу країн на певні правові системи або сім’ї, що характеризуються специфікою існування і поєднання своїх елементів; 2) виникнення внутрішньодержавних та міждержавних релігійних конфліктів; 3) вплив релігії на правову свідомість і правову культуру громадян; 4) поширення ролі релігійних установ та їх місця у розв’язанні суперечностей та спорів світового характеру; 5) збільшення кількості віруючих і поширення нових релігій та релігійних сект тощо; з метою становлення релігійно-правового простору функціонування та дії спеціально уповноважених органів, що визначають релігійно-правову політику в світі; 6) існування кризи в науковому обґрунтуванні і дослідженні релігійної інтерпретації права, що створює перешкоди у розгляді релігійного трактування права з релігійно-правової позиції.З’ясовано зміни у релігійній інтерпретації права в Україні, в якій відбувається широке застосування положень та настанов сучасних релігій в релігійно-правовому житті населення країни та похідність української правової системи і праворозуміння від канонічного права й християнської інтерпретаціїЛітература

 1. Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html.

 2. Філоненко Ю. М. Географія релігій / Ю. М. Філоненко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – 256 с.

 3. Христианство. Версии, гипотезы, мнения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ancient.gerodot.ru/topics/articles/articl_diffa08.htm.

 4. Уткин А. Конфессиональное будуще мира [Електронний ресурс] / А. Уткин. – Режим доступу : http://www.zlev.ru/49_10.htm.

 5. Пучков П. И. Религии и народы мира [Електронний ресурс] / П. И. Пучков. – Режим доступу : http://www.cbook.ru/peoples/class/cl_rel.shtml.

 6. Население мира. Состав и структура. Мирове религии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ymk.ru/theory/geography/work2/theory/t-w2-t4.html.

 7. Кнотт Ким. Индуизм / Кнотт Ким. – М. : Изд-во Весь мир, 2001. – 192 с.

 8. Древо индуизма. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 559 с.

 9. Садгуру Шивайя Субрамуниясвами. Танец с Шивой. Современный катехизис индуизма / Садгуру Шивайя Субрамуниясвами. – К. : Ltd., 1997. – 800 с.

 10. Бехруз Х. Ісламські традиції права : монографія / Х. Бехруз. – О. : Юридична література, 2006. – 296 с.

 11. Бибикова О. Ислам позднего средневековья [Електронний ресурс] / О. Бибикова. – Режим доступу : http://www.krugosvet.ru/articles/122/1012213/1012213a4.htm.

 12. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В. П. Глиняний. – [5-е вид.]. – К. : Істина, 2005. – 768 с.

 13. Журавский А. В. Християнство и ислам. Социокультурные проблемы диалога / А. В. Журавский. – М. : Наука, 1990. – 128 с.

 14. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. – М. : Юристь, 2004. – 448 с.

 15. Шарль Р. Мусульманское право / Р. Шарль. – М. : Издательство иностранной литературы, 1959. – 143 с.

 16. Дудченко В. В. Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень : монографія / В. В. Дудченко. – О. : Юридична література, 2006. – 304 с.

 17. Калинин Ю. А. Ислам / Ю. А. Калинин, В. И. Лубский. – К. : КГУ, 1992. – 204 с.

 18. Филипс Абу Амин Билал. Эволюция Фикха (Исламский закон и Мазхабы) / Филипс Абу Амин Билал ; [пер. с англ. Т. В. Гончаровой]. – К. : Ансар Фаундейшн, 2001. – 224 с.

 19. Арсанукаева М. Суннитские мазхабы: остория возникновения, особенности и перспективы развития [Електронний ресурс] / М. Арсанукаева. – Режим доступу : http://shia.ucoz.ru/imams2.htm.

 20. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран : учеб. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 366 с.

 21. Абу Амина Бил яль Филипс. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха / Абу Амина Бил яль Филипс. – М. : УММА, 2002. – 282 с.

 22. Жоль К. К. Индуизм в истории Индии : учеб. пособ. / К. К. Жоль. – К. : Bibliotheka Studiorum, 2001. – 368 с.

 23. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

 24. Северинюк В. М. Механізм правового регулювання в мусульманському праві : навч. посіб. / В. М. Северинюк. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2007. – 97 с.

 25. Палиенко Н. И. Учение о существе права и правовой связанности государства / Н. И. Палиенко. – Х. : М. Зильберберг и с-вья, 1908. – 351 с.

 26. Кучер О. Н. Християнство. История и современность / О. Н. Кучер. – Х. : Торсинг, 2004. – 320 с.

 27. История государства и права ; под ред. З. М. Черниловского. – М. : Юридическая литература, 1949. – Т. 1 – 536 с.

 28. Берман Г. Дж. Западная традиция права: епоха формирования / Г. Дж. Берман. – М. : НОРМА, 1998. – 624 с.

 29. Ахелис Т. Происхождение права / Т. Ахелис ; [пер. с нем. Д. Марголин]. – К. : Прогресс, 1906. – 30 с.

 30. Бостан Л. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

 31. История государства и права зарубежных стран : учеб. ; под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенниковой. – [2-е изд.]. – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – Ч. 1. – 624 с.

 32. Лубська М. В. Мусульманське право: релігієзнавчо-правовий контекст : монографія / М. В. Лубська. – К. : Фото центр, 2006. – 196 с.

 33. Чернооков А. Э. Введение в сравнительное правоведение : учеб. пособ. / А. Э. Чернооков. – СПб. : Знание, 2004. – 207 с.

 34. Ан-Наим А.А. На пути к исламской реформации / А. А. Ан-Наим. – М. : Форд Андрея Сахарова. 1999. – 284 с.

 35. Лубська М. В. Мусульманське право в ісламській традиції (історико-релігієзнавчий аналіз) : монографія / М. В. Лубська, В. І. Лубський. – Черкаси : Брама, 2004. – 208 с.

 36. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные типы (семьи) правовых систем мира : учеб. – К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2008. – 464 с.

 37. Куценков А. А. Касты, классы и проблемы социальных конфликтов в Индии / А. А. Куценков. – М. : Рабочий класс и современный мир, 1974. – № 4. – С. 120-130. 

 38. Сухарев А. Я. Правовые системы стран мира – энциклопедический справочник. Правовая система. Общая характеристика [Електронний ресурс] / А. Я. Сухарев. – Режим доступу : http://www.pravoteka.ru/lib/mezhdunarodnoe-pravo/0006.

 39. Основные правовые системы современности в сранении. Индусское право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html.

 40. Крашенникова Н. А. Индусское право: история и современность / Н. А. Крашенникова. – М. : Изд-во Московского университета, 1982. – 192 с.

 41. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования [Електронний ресурс] / А. Л. Дворкин. – Режим доступу : http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/83.html.

 42. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : Олайн, 2003. – 307 с.

 43. Трофанчук Г. І. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.

 44. Абедиль М. Ф. Индуизм [Електронний ресурс] / М. Ф. Абедиль. – Режим доступу : http://www.cbook.ru/peoples/zooming/ind1.shtml.

 45. Литман А. Д. Индуизм и современная индийская философия / А. Д. Литман. – М. : Наука, 1985. – 282 с.

 46. Ashim Kumar Roy. N.N.Gidwani A Dictionary of Indology. Vol. 2. Oxford & IBH Publishing Co. 1984. – 358 р.

 47. Козленко В. М., Лубський В.І., Лубська М.В. Первісне християнство: походження та сутність / В. М. Козленко, М. В. Лубська, В. І. Лубський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 60 с.

 48. Туманян Т. Г. Ислам в современной политике стран Востока / Т. Г. Туманян. – М. : Наука, 1986. – 279 с.

 49. Максуд Р. Ислам / Р. Максуд ; [пер. с англ. В. Новикова]. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 304 с.

 50. Юрчук В. В. Ислам / В. В. Юрчук. – Мн. : Современное слово, 2004. – 288 с.

 51. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм ; под ред. М. Ф. Альбедиль, А. М. Дубянского. – М. : Республіка, 1996. – 576 с.

 52. Гусева Р. Н. Индия: общество и традиции / Р. Н. Гусева. – М. : Знание, 1990. – 64 с.

 53. Гусева Р. Н. Многоликая Индия / Р. Н. Гусева. – М. : Наука, 1987. – 255 с.

 54. Клюев Б. И. некоторые экономические аспекты функционированиы религиозных институтов индуизма / Б. И. Клюев. – М. : Наука, 1985. – 282 с.

 55. Каутилья (Чанакья). Архашастра, или наука политики / Каутилья (Чанакья). – М. : Академия Наук СССР, 1959. – 789 с.

 56. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинозы. – М. : Международные отношения, 2003. – 400 с. Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/285/22177/17.

 57. Мозолин В. П. Личность, право, экономика современной Индии / В. П. Мозолин. – М. : Наука, 1979. – 232 с.

 58. Сюйкияйнен Л. Р. Шариат и «современное» мусульманское право [Електронний ресурс] / Л. Р. Сюйкияйнен. – Режим доступу : http://www.libfl.ru/win/law/islamic/book2004-2_02.htm.

 59. Батыркина И. Е. Особенности християнского правопонимания. Перемены в России: прошедшее, настояшее, будуще [Електронний ресурс] / И. Е. Батыркина. – Режим доступу : http://www.ieml.ru/science/conference/270407-2.pdf.

 60. Сорокина Т. С. История медицыны [Електронний ресурс] / Т. С. Сорокина. – Режим доступу : http://bibliotekar.ru/423/9.htm.

 61. Опарин А. А. Религии мира и Библия. Религия и развитие государств. Буддизм, индуизм и Индия [Електронний ресурс] / А. А. Опарин. – Режим доступу : http://nauka.bible.com.ua/religion/rel2-01.htm.

 62. Шри Чинмой. Комментарии к Ведам, Упанишадам и Бхагавад-Гите / Шри Чинмой ; [пер. с англ. В. Коломийцева]. – Донецк : Каштан, 2005. – 208 с.

 63. Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм / В. С. Костюченко. – М. : Мысль, 1983. – 272 с.

 64. Бадаев Д.В. Становление христианского мира. Лабиринты истории / Д. В. Бадаев, Ю. Г. Беспалов, Н. Ю. Беспалова, К. В. Носов. – М. : Клуб семейного досуга, 2002. – 317 с.

 65. Хроника христианства ; [пер. с нем. В. Годфрид]. – М. : ТЕРА, 1999. – 464 с.

 66. Валько В. Первісне християнство / В. Валько. – Львів : Місіонер, 1997. – 176 с.

 67. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн / Н. М. Хома. – [2-е вид.].– Львів : Новий світ, 2004. – 474 с.

 68. Оборотов Ю. Н. Традиции и обновления в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) : монография / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юридическая литература, 2002. – 287 с.

 69. Место канонического права в системе секулярного общества [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hist.msu.ru/Departments/Church/Course/law.pdf.

 70. Мойсеєнко С. Християнська церква та її вплив на державу і право в період середньовіччя / Мойсеєнко С. : матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції ["Християнство на межі тисячоліть"], (Київ, 15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – 439 с.

 71. Рыбаков Р. Б. Социально-регулятивные функции индуизма / Р. Б. Рыбаков. – М. : Наука, 1985. – 282 с.

 72. Мусульманское право (структура и основные институты). – М.: Наука, 1984. – 145 с.

 73. Абдель Рахман ас-Сабуни. Інститут семьи и пути решения ее проблем в исламе. Бейрут, 1972. – 273 с.

 74. Калинин С. А. О методологи изложения эволюции сущности права [Електронний ресурс] / С. А. Калинин. – Режим доступу : http://www.law.bsu.by/pub/11/kalinin_1.pdf.

 75. Сюйкияйнен Л. Р. Кавказкий нерв [Електронний ресурс] / Л. Р.Сюйкияйнен. – Режим доступу : http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=135&n=7.

 76. Сюйкияйнен Л. Р. Шариат: религия или право? [Електронний ресурс] / Л. Р.Сюйкияйнен. – Режим доступу : http://www.ca-c.org/journal/cac-05-1999/st_12_sykiainen.shtml.

 77. Емельянов Б. М., Правкин С.А. Теория государства и права [Електронний ресурс] / Б. М. Емельянов, С. А. Правкин. – Режим доступу : http://www.e-college.ru/xbooks/xbook055/book/index/index.html?part-018*page.htm.

 78. Религиозные правовые системы. Мусульманское право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://know.su/religion/00088/?page=1.

 79. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу:  навч. посіб. / Л. А. Луць. – Львів : юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 234 с.

 80. Голяк Л. В. Порівняльне правознавство : курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

 81. Правовая система Индии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webknow.ru/pravo_02329_7.html.

 82. Прохорова М. Ю. Право на службе у социологии [Електронний ресурс] / М. Ю. Прохорова. – Режим доступу : http://www.niiksi.spbu.ru/files/Prochorova_art.doc.

 83. Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству : монография / П. А. Оль. – СПб. : Юридический центр «Пресс», 2005. – 243 с.

 84. Поляков А. В. Петербургская школа философии права и задачи современного правоведения / А. В. Поляков // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 4-23.

 85. Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. / В. С. Нерсесяц. – М. : Норма, 2003. – 647 с.

 86. История политических и правовых учений ; под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Юридическая лютература, 1988. – 816 с.

 87. Антология мировой философии : в 4-х т. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1. – Ч. 1. – 576 с.

 88. Соболевский С. И. Ксенофонт. Сократические сочинения / С. И. Соболевский. – СПб. : АО «Комплект», 1993. – 416 с.

 89. Кузнєцов В. І. Філософія права. Історія і сучасність : навч. посіб. – К. : Стилос, 2003. – 380 с.

 90. Платон. Законы : в 4 т. / Платон ; под ред. А. Ф. Лосева. – М. : Мысль, 1990. – Т. 4. – 656 с.

 91. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Цицерон. – М. : Наука, 1966. – 223 с.

 92. Малахов В. П. Правовая мысль: Антологія / В. П. Малахов. – М. : Деловая книга, 2003. – 1016 с.

 93. Августин А. О граде Божем / А. Августин. – Минск : Харвест АСТ, 2000. – 1294 с.

 94. Буткевич О. В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права : монографія / О. В. Буткевич.– К. : Україна, 2003. – 799 с.

 95. Мень О. Папское государство и религиозная жизнь Запада в VIII-IX веках. «Дар Константина» [Електронний ресурс] / О. Мень. – Режим доступу : http://www.alexandermen.ru/books/histrel/hr_2_22.html.

 96. Дерягин В. Я. Илларион. Слово о законе и благодати / В. Я. Дерягин. – М. : Столица, 1994. – 146 с.

 97. Sten Gagner. Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, – Uppsala.: 1960, – 121ff.

 98. Чигерин Б. Политические мыслители древнего и нового мира / Б. Чигерин. – СПб., 1999. – 331с.

 99. Аквінський Т. Коментарії до Аристотелевої "Політики" ; [пер. О. Кислюк]. – [2-е вид.]. – К. : Основи, 2003. – 794 с.

 100. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции / Н. М. Азаркин. – М. : Юрид. лит., 2003. – 606 с.

 101. Класики політичної думки: від Платона до Маркса Вебера ; під ред. Є. Причепія. – К. : ВК ТОВ «Тандем», 2002. – 580 с.

 102. Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень : навч. посіб. / Є. М. Орач. – К. : Атіка, 2005. – 560 с.

 103. Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России : учеб. – [2-е изд.]. – М. : Юристь, 2003. – 415 с.

 104. Кампанелла Т. Город Солнца. – М.: Издательство АН СССР, 1954. – 228 с.

 105. Лютер М. Избранные произведения / М. Лютер. – СПб. : Андреев и согласие, 1994. – 427 с.

 106. Боден Ж. Метод легкого познания истории / Ж. Боден. – М. : Наука, 2000. – 412 с.

 107. Горфункель А. Философия эпохи возрождения. Библиотека Якова Кротова [Електронний ресурс] / А. Горфункель. – Режим доступу : http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/gor/funkel_1.htm.

 108. Макиавелли Н. Государь: рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли. – М. : РОССПЕН, 2002. – 543 с.

 109. Офенский З. Истинные показания к вопросившим о новом учении / З. Офенский. – Казань, 1863. – 1010 с.

 110. Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия / Н. В. Исаева. – М. : Наука, 1991. – 199 с.

 111. Бонгард-Левин Г.М. Мудрецы и философы древней Индии. Некоторые проблемы культурного наследия / Г. М. Бонгард-Левин, А. В. Герасимов. – М. : Наука, 1975. – 367 с.

 112. Великие мыслители Востока ; [пер. с англ. Н. Барановой, А. Блейз, С. Зинина, А. Коваля, Я. Никитина]. – М. : КРОН-ПРЕСС. 1999. – 656 с.

 113. Радхакришнан С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М. : МИФ, 1993. – Т. 1. – 623 с.

 114. Лучина В. Н. Некоторые аспекты учения раннего буддизма (на материалах «Сутта-нипаты») : автореф. дис. – М., 1973. – 23 с.

 115. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму / Ф. И. Щербатской. – М. : Наука, 1988. – 425 с.

 116. Гусева Н. Р. Джайнизм / Н. Р. Гусева. – М. : Наука, 1968. – 125 с.

 117. Рой М. История индийской философии. Греческая и индийская философия / М. Рой. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1958. – 548 с.

 118. Радхакришнан С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М. : МИФ, 1993. – Т. 2. – 731 с.

 119. Розенберг О. О. Труды по буддизму / О. О. Розенбарг. – М. : Наука, 1991. – 295 с.

 120. Шохин В. К. Некоторые аспекты формирования классической санкхьи. Тексты и доктрины (К вопросу об исторических связях санкхьи и буддизма) / В. К. Шохин // Древняя Индия. Язык. Культура. Текст. – М., 1985. – С. 172-194

 121. Датта Д. Чаттерджи С., Древняя индийская философия / Д. Датта, С. Чаттерджи ; под ред. В. И. Кальянова. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1954. – 408 с.

 122. Пименов В. А. Философия мимансы и древнеиндийская культура / В. А. Писенов // Народы Азии и Африки. – 1987. – № 4. – С. 65-74.

 123. Чаттопадхья Д. Индийский атеизм / Д. Чаттопадхья. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1973. – 343 с.

 124. Шохин В. К. Брахманистическая философия. Начальный и раннеклассический периоды / В. К. Шохин. – М. : Изд. фирма «Восточной литературы», 1994. – 352 с.

 125. Чаттерджи Сатисгандра. Индийская Философия / Чаттерджи Сатисгандра. – М. : Селена, 1994. – 416 с.

 126. Религии древнего Востока ; под ред. Г. М. Бонгард-Левина, А. Н. Мещерякова. – М. : Изд. фирма «Восточной литературы», 1995. – 342 с.

 127. Марченко М. Н. Теория государства и права / М. Н. Марченкто. – [2-е изд.]. – М. : Зерцало-М, 2002. – 352 с.

 128. Малахов В. П. Правовая мысль: Антологія / В. П. Малахов. – М. : Деловая книга, 2003. – 1016 с.

 129. Новгородов П. И. Сочинения / П. И. Новгородов. – М. : Раритет, 1995. – 446 с.

 130. Бердяев Н. А. Государство / Н. А. Бердяев // Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л. : 1990. – 319 с.

 131. Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность [Електронний ресурс] / Н. Бердяев. – Режим доступу : http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1907_2_090.htm.

 132. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии / Н. А. Бердяев // Царство Духа и царство кесаря. – М. : 1995. – 375 с.

 133. Спекторский Е. В. Християнство и культура // Русская философия права. Антология. – СПб. : Алетейя, 1999. – С. 355-379.

 134. Боровой Д. Д. Каноническое (церковное) право с позиции современного правопонимания [Електронний ресурс] / Д. Д. Боровой. – Режим доступу : http://scine.ncstu.ru/articles/law/f02/01.pdf/file_download.

 135. Папаян Р. А. Христианские корни современного права / Р. А. Папаян. – М. : Норма, 2002. – 404 с.

 136. Уинстенли Дж. Избранные памфлеты / Дж. Уинстенли. – М., Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 380 с.

 137. Остин Дж. Избранное / Дж. Остин ; [пер. с англ.  Л. Б. Макеевой, В. П. Руднева]. – М. : Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 332 с.

 138. Журне Ш. Христианские требования в политике / Ш. Журне ; [пер. с франц. В. Андрушко, С. Желдак, В. Каденко]. – К. : Духовная литература, 1998. – 465 с.

 139. Братиев Л. В. Право и мораль в философии Нового времени /  Л. В. Братиев // Право как явление культуры. – 2002. – С. 136-152. [Електронний ресурс] / Л. В. Братиев. – Режим доступу : http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1191700.

 140. Спиноза Б. Избраные произведения / Б. Спиноза. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1957. – Т. 1. – 728 с.

 141. Гроций Г. О праве войны и мира / Г. Гроций. – М. : Госполитиздат, 1956. – 47 с.

 142. Гоббс Т. О граждане / Т. Гоббс // Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1989. – Т. 1. – 874 с.

 143. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс // Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1989. – Т. 2. – 718 с.

 144. Чичерин Б. Г. Наука и религия / Чичерин Б. Г. – М. : Республика, 1999. – 495 с.

 145. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2002. – 616 с.

 146. Соловьев Э. Ю. Личность и право / Э. Ю. Соловьев. – М. : Политиздат, 1991. – 432 с.

 147. Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской философии права / П. И. Новгородцев // Русская философия права: философия веры и нравственности (антология). – СПб., 1997. – 478 с.

 148. Ященко А. С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства /  А. С. Ященко. – СПб. : Алитейя, 1999. – 254 с.

 149. Козлохин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву / И. Ю. Козлохин // Правоведение. – 2006 – № 1. – С. 31-40

 150. Пухта Г. Ф. Энциклопедия права / Г. Ф. Пухта ; [пер. с нем. В. Лицкой]. – Ярославль : Тип Семена. – 1864. – 585 с.

 151. Грязнов А. Ф. Западная европейская философия XVIII века / А. Ф. Грязнов, В. Н. Кузнєцов, Б. В. Мееровский. – М. : Высшая школа, 1986. – 400 с.

 152. Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. – М. : Госполитиздат, 1955. – 799 с.

 153. Братиев Л. В. Право и мораль в философии Нового времени / Л. В. Братиев // Право как явление культуры. – 2002. – С. 136-152.

 154. Локк Дж. Два трактата о правлении / Дж. Локк : в 3 т. – М. : Мысль, 1988. – Т. 3. – 668 с.

 155. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении / Дж. Локк : в 3 т. – М. : Мысль, 1985. – Т. 1. – 621 с.

 156. Енгельс Ф. Про религию / Ф. Енгельс, К. Маркс. – М. : Госполитиздат, 1955-1957. – Т. 20. – 360 с.

 157. Кафанов Л. Л. Возникновение и развитие римского права : автореф дис. на соискание науч. ст. доктора юрид. наук. – М., 2001. – 21 с.

 158. Удавцев С. Ф. Метаправо и правопонимание / С. Ф. Удавцев // Научные труды «Эдилет». – 2000. – № 1. – С. 58-66.

 159. Журавка О. Взаємозв’язок релігії і права та духовні засади викладання юридичних дисциплін / О. Журавка // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 75-76.

 160. Яшин П. П. Релігія, держава і право : навч. посіб. / П. П. Яшин. – Х. : Наукова юридична академія України, 1998. – 40 с.

 161. Тихонравов Ю. В. Основы философии права / Ю. В. Тихонравов. – М. : Весник, 1997. – 608 с.

 162. Тарановский Ф. В. История русского права / Ф. В. Тарановский ; под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2004. – 272 с.

 163. Синха С. П. Юриспруденция философии права. Краткий курс / С. П. Синха. – М. : Budapest COLPI, 1996. – 284 с.

 164. Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – К. : Український Світ, 1999. – 733 с.

 165. Иванов В. Первозакон / В. Иванов // Право и Жизнь. – 1994. – № 5. – С. 92-99.

 166. Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г. В. Мальцев. – М. : Прометей, 1999. – 419 с.

 167. Тер – Акопов А. Библийские за поведи: християнство как метаправо современных правовых систем / А. Акопов, А. Толкаченко // Российская юстиция. – 2002. – № 6. – С. 60-63.

 168. Калинин С. О. некоторых аспектах освещения теологической теории сущности права / С. О. Калинин // Проблеми державотворення і захисту прав людини. – Львів, 2004. – 26 с.

 169. Нерсесянц В. С. Право как необходимая форма равенства, свободы и справедливости [Електронний ресурс] / В. С. Нерсесянц. – Режим доступу : http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/06/17/0000213488/022Nersesyants.pdf.

 170. Козюк М.Н. Модели правопонимания/ М.Н. Козюк // Научно-аналитический журнал «Новая правовая мысль». – 2003. – №2 (3). – С. 2-5

 171. Клочков В. В. Религия, государство, право / В. В. Клочков. – М. : Мысль, 1978. – 287 с.

 172. Бражник И. И. Право, религия, атеизм / И. И. Бражник. – К. : Наукова думка, 1983. – 116 с.

 173. Субхи Махмасани. Фалсафат ат-ташри фи-л-ислам. Бейрут, 1952. – 257 с.

 174. Dasgupta S. A History of Indian Philosophy. Vol.1-4. Cambridge, 1921-1922. – 614 p.

 175. Dasgupta S. A History of Indian Philosophy. Vol.5. Cambridge, 1955. – 614 p.

 176. Радхакришнан С. Индийская философия. – М. : 1956-1957. – Т. 1-2. [Електронний ресурс] / С. Радхакришнан. – Режим доступу : http://psy-dv.org/load/65-1-0-409.

 177. Satchidananda Murty K. Revelation and Reason in Advaita Vedanta. – London.- Waltair-New York, 1959. – 365 p.

 178. Murti T.R.V. Samvrti and Paramartha in Madhyamika and Advaita Vedanta. The Problem of Two Truths in Buddism and Vedanta. Dordrecht. – Boston. 1973. [Електронний ресурс] / T.R.V. Murti. – Режим доступу : http://www.springerlink.com/content/nx525hp74582l738.

 179. Hiriyanna M. Outlines of Indian Philosophy. – Bombay.: 1976. – 381 p.

 180. Srinivasacari P.N. Advaita and Visistadvaita. – Bombay.: 1961. – 218 p.

 181. Mahadevan T.P.M. The Study of Advaita. – L.: 1957. – 213 p.

 182. Mahadevan T.P.M. The Hymns of Sancara. – Madras.: 1970. – 189 p.

 183. Bhattacharya V. Samcara and Dinnaga. Indian Historican Quarterly. January. 1952. Vol.6. – 240 p.

 184. Kuppuswamy Sastri S. Introduction. Mandanamisra’s “Brahma-siddhi”. – Madras.: 1937. – 314 p.

 185. Antankar W. R. Sancsepa Sancara Jaya of Sri Madhavacarya or Sancara Digvijaya of Sri Vidyaranyamuni. Journal of the University of Bombay. November. 1972. Vol.61. №77. – P. 35-48.

 186. Piantelli M. Sancara e la rinascita del brahmanesimo. Fossano. 1974. – 320 p.

 187. Kunjunni Raja K. Indian Theories of Meaning. – Madras.: 1963. – 203 p.

 188. Ghurye G.S. Indian Sadhus. – Bombay.: 1953. – 260 p.

 189. Папковская П. Я. Методология научних иследованний : курс лекцій / П. Я. Папковская. – Мн. : ООО «Информпресс», 2002. – 176 с.

 190. Козюбра Н. И. Понятие и структура методологии юридической науки / Н. И. Козюбра ; отв. ред. Н. И. Козюбра // Методологические проблемы юридической науки. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 5-19.

 191. Баскаков А. Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования : учеб. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с.

 192. Лукич Р. Методология права / Р. Лукич. – М. : Прогресс, 1981. – 304 с.

 193. Сырых В. М. Метод правовой науки: основные элементы и структура / В. М. Сырых. – М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с.

 194. Керимов Д. А. Философские основания политико-правовых исследований / Д. А. Керимов. – М. : Мысль, 1986. – 332 с.

 195. Рекомендації міжнародної науково-теоретичної конференції "Проблеми методології сучасного правознавства" // Вісник Академії правових наук. – 1997. – № 1(8). – С. 150-154.

 196. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации : учеб. / Т. Г. Лешкевич. – М. : ПРИОР, 2001. – 428 с.

 197. Рабінович П. М. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи / П. М. Рабінович // Методологічні проблеми правової науки. – Х. : Право, 2003. – С. 75-78.

 198. Козюбра М. І. Наукознавчі проблеми загальної теорії держави і права / М. І. Козюбра // Методологічні проблеми правової науки. – Х. : Право, 2003. – С. 91-94.

 199. Тарасов Н. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) / Н. Н. Тарасов // Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 31-50.

 200. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения / В. П. Казимирчук. – М. : Юрид. лит., 1965. – 204 с.

 201. Кудюков Г. И., Лазарев В.В. Фельдман Д.И., Теоретические проблемы методологии исследования государства и права / Г. И. Кудюков, В. В. Лазарев, Д. И. Фельдман. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1975. – 120 с.

 202. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – [2-е. изд.] – М. : Аванта+, 2001. – 560 с.

 203. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : в 2-х т. / В. М. Сырых. – М. : Юрид. дом "Юстицинформ", 2000. – Т. 1: Элементарный состав. – 528 с.

 204. Берков Ф. В. Философия и методология науки : учеб. Пособ. / В. Ф. Берков. – М. : Новое знание, 2004. – 336 с.

 205. Нерсесянц В. С. Юриспруденция: введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 288 с.

 206. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права /  В. А. Козлов. – Л. : Изд-во ГЛУ, 1989. – 116 с.

 207. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part1/203.htm.

 208. Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : учеб пособ. / Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. – 464 с.

 209. Томпсон М. Философия религии / М. Томпсон ; [пер. с англ. Ю. Бушуевой]. – М. : ФАИР_ПРЕСС, 2001. – 384 с.

 210. Кимелев Ю. А. Философия религии. Систематический очерк / Ю. А. Кимелев. – М. : NOTA BENE. – 1998. – 423 с.

 211. Заседание Круглого стола на тему «Актуальные проблемы методологии религиоведения: структурализм как методология конструирования религиоведческого дискурса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kessol.livejournal.com/37307.html.

 212. Палій М. В. Значення взаємозв’язку релігії і права: філосовсько-правовий аспект / М. В. Палій // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – Донецьк. – 2004. – Вип. 1. – С. 3-11.

 213. Нерсесянц В. С. Современное правопонимание: основне концепции / В. С. Нерсесянц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.medialaw.ru/publications/books/srs/1.html.

 214. Петровцій С. І. Генезис вітчизняного праворозуміння / С. І. Петровцій // Державо і право. – 2000. – Вип. 6. – С. 10-18.

 215. Лапав В. В. Различные типы правопонимания: аналіз научно-практического потенциала / В. В. Лапав // Законодательство и экономика. – 2006. – №4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./23/1175/77423/275179

 216. Козюк М. Н. Модели правовопонимания / М. Н. Козюк // Новая правовая мысль. – 2003. – № 2 (3). – С. 2-5.

 217. Исаева Л.Н. Сознание и правопонимание//Государство и право. – 2004. – №8. – С.106-109

 218. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М. И. Байтин. – Саратов : 2001. – 416 с.

 219. Мицкевич А. В. Общее «нормативное» понятие права и его место в марксистском правопонимании / А. В. Мицкевич // Советское государство и право. – 1988. – № 6. – С. 10-15.

 220. Попов В. И. Правопонимание в советской юридической науке: автореф. дис. кандидата юридических наук / В. И. Попов. – М.: 2001. – 22 с.

 221. Вобликов В. Ю. Правопонимание в современной российской теории права. Понятие типа правопонимания. Отсутствие общепринятых критериев классификации [Електронний ресурс] / В. Ю. Вобликов. – Режим доступу : http://www.orenburg.ru/culture/credo/03_2006/13.html.

 222. Проблемы общей теории права и государства : учеб. ; под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма-ИнфраМ, 2001. – 832 с.

 223. Вестник Московского государственного открытого университета. – 2003. – № 2 (11). – С. 33-42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http://www.yurclub.ru/docs/other/article47/html.

 224. Лейст О. Э. Сущность права / О. Э. Лейст. – М. : Зерцало, 2008. – 352 с.

 225. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. / В. С. Нерсесянц. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 539 с.

 226. Мартышин О. В. Совместимы ли основные типы понимания права? / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 13-21.

 227. Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций. / А. В. Поляков. – [2-е изд.]. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.

 228. Честнов И. Л. Типы правопонимания / И. Л. Честнов ; под ред. В. П. Сальникова // Проблемы теории права и государства. – СПб.: 1999. – С. 56-94.

 229. Графский В. Г. Интегральная (синтезированная) юриспруденция: актуальный и все еще незавершенный проект / В. Г. Графский // Правоведение. – 2001. – № 6. – С. 63-67.

 230. Марченко М. Н. Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников права / М. Н. Марченко // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2002. – № 3. – С. 3-19.

 231. Солодаренко С. М. Нове праворозуміння та його роль у здійсненні державно-правово реформи / С. М. Солодаренко // Проблеми державно-правової реформи в Україні. – 1997. – Вип. 3. – С. 183-188.

 232. Пристенский В. Н. Правовой нигилизм: филососфско-антропологические корни [Електронний ресурс] / В. Н. Пристенский. – Режим доступу : http://www.orenburg.ru/culture/credo/01_2005/11.html.

 233. Бернацкий Г. Г. Евгений Николаевич Трубецкой: естественное право и религия / Г. Г. Бернацкий. – СПб. : Изд-во СЗАГС, 1999. – 144 с.

 234. Лазарев В. В., Липень С.В. Теория государства и права : учеб. / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – [3-е изд.]. – М. : Спартак, 2004. – 528 с.

 235. Maintain J. The Rights of Man and Natural Law. N.Y.1947. – 186 p.

 236. Auer A. Elemente aus dem modernen Naturrecht fur die demokratische Gesellschaftsordnung// Das Naturrecht in derpolitischen Theorie. Wien. 1963. – 356 p.

 237. Messner J. Das Naturrecht 7 Aufl Berlin. 1984. – 161 ff.

 238. Нерсесянц В. С. Философия права в ХХ в.: основные концепции [Електронний ресурс] / В. С. Нерсесянц. – Режим доступу : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1562.

 239. Буткевич О. В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права : монографія / О. В. Буткевич. – К. : Україна, 2003. – 799 с.

 240. Жеребьятьев М. Феномен новых религиозных движений [Електронний ресурс] / М. Жеребьятьев, В. Ферони. – Режим доступу : http://archipelag.ru/geoculture/religions/secular/novel.

 241. Грубарг М. Д. Основне учения иудаизма о государстве и праве / М. Д. Грубарг // Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 93-98.

 242. Принципи морального життя. – Львів : Монастир Монахів Студійського Уставу. Видавничий дім «Світчадо», 1996. – 136 с.

 243. Цыпин В. Церковное право как наука [Електронний ресурс] / В. Цыпин. – Режим доступу : http://www.sedmitza.ru/text/432344.html.

 244. Цыпин В. А. Церковное право / В. А. Цыпин. – [2-е изд]. – М. : Изд-во МФТИ, 1996. – 426 с.

 245. Суворов Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворова. – [5-е изд.]. – М. : А. А. Карцев, 1913. – 535 с.

 246. Грацианский П. С. Церковное право [Електронний ресурс] / П. С. Грацианский. – Режим доступу : http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/120/751.htm.

 247. Муравьев А. Церковное право [Електронний ресурс] / А. Муравьев. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/oz/2003/2/murav.html.

 248. Томсинов В. А. Николай Семенович Суворов Биографический очерк [Електронний ресурс] / В. А. Томсинов. – Режим доступу : http://www.garant.ru/student/p1714.htm.

 249. Певцов В. Г. Лекции по церковному праву [Електронний ресурс] / В. Г. Певцов. – Режим доступу : http://www.krotov.info/libr_min/p/pevtsov.html.

 250. Боровой Д. Д. Церковное (каноническое) право как особая экстерриториальная система негосударственного права / Д. Д. Боровой // Сборник научных трудов. Серия «Право». – 2003. – № 1 (5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://science.ncstu.ru/articles/law/f02/01.pdf/file_download.

 251. Павлов А. С. Курс церковного права / А. С. Павлов. – Спб. : Изд-во «Лань», 2002. – 379 с.

 252. Протоиерей Валерии Алексеев. Каноническое определение раскола (схизмы) самочинного зборища (парасинагоги), унии, роздора и канонического разрыва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seminaria.livejournal.com/6436.html.

 253. Варьяс М. Ю. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт теоретико-правового исследования / М. Ю. Варьяс // Правоведение. – 1995. – № 6. – С. 76-85.

 254. Московский патриархат Игумен Филипп (Симонов) в интервью порталу "Интерфакс-Религия". Христианская экономическая концепция наиболее близка к идеальным отношениям реальной демократии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoslavie.kharkov.ua/engine/print.php?newsid=101&news_page=1.

 255. Игумен Филипп (Симонов): Церковь – фактор, повышающий конкурентноспособность страны на мировой арене [Електронний ресурс] / Игумен Филипп (Симонов) // Политический журнал. – 2007. – № 27 (170) Режим доступу до журн. : http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=7311&issue=201.

 256. Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Л. Джероза; [пер. с итал. Вдовина] ; под ред. Е. Гейнрихс. – М. : Христианская Россия, 1999. – 379 с.

 257. Грацианский П. С. Что такое каноническое право? [Електронний ресурс] / П. С. Грацианский. – Режим доступу : http://wiki.newlegal.info/(X(1)S(r253otat2a3vj555nfht2a55))/Print.aspx?Page=CanonicRight.

 258. Вишневский А. Каноническое право [Електронний ресурс] / А. Вишневский, О. С. Тимашов. – Режим доступу : http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=197.

 259. Комптон П. Сломанный крест. Тайная рука в Ватикане [Електронний ресурс] / П. Комптон. – Режим доступу : http://www.netda.ru/belka/texty/slomkrest.htm.

 260. Абате А. Положение о браке в новом каноническом законодательстве / А. Абате. – М. : Paoline, 2000. – 464 с.

 261. Mortimer R.C. Western Canon Law. – L. : 1953. – 92 p.

 262. Kuttner S. The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages. L., 1980. – 214 p.

 263. Видеман В. От русской правды – к императорскому праву. История эволюции русского права в ключе институцилоналистического миропонимания [Електронний ресурс] / В. Видеман. – Режим доступу : http://imperativ.narod.ru/imp1/5.html.

 264. Филарет (Дроздов). Митрополит. Пространный христианский катехизис. – СПб.: 1995. [Електронний ресурс] / Филарет. – Режим доступу : http://www.pravosludm.narod.ru/lib/filaret/katexizis.

 265. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т.2 [Електронний ресурс] / Макарий. http://www.holytrinitymission.org/books/russian/dogmatika_makary_1.htm.

 266. Милославский Г. В. Интеграционные процессы в мусульманском мире / Г. В. Милославский. – М. : Наука, 1991. – 189 с.

 267. Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособ. / М. Н. Марченко – М. : ТК Велби, 2005. – 760 с.

 268. Сюкияйнен Л. Р. О правовой природе шариата и его взаимодействие с европейским правом [Електронний ресурс] / Л. Р. Сюкияйнен. – Режим доступу : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/syk/prav_prir.php.

 269. Никитин В. Евразийская Маниловщина., Каширский Е. Законы ислама / В. Никитин, Е. Каширский // Теологический листок. Общество «Реформация». – сентябрь 2000 – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://calvin.tvcom.ru/6/29.htm.

 270. Садагар М. И. Основы мусусульманского права / М. И. Садагар. – М. : Наука, 1968. – 155 с.

 271. Боголюбов А. С. Пересечение и наказание в мсусульманском праве. – М. : Главная редакция восточной литературы издательтва «Наука», 1984. – 232 с.

 272. Newby G. H. A Concise Encyclopaedia of Islam / G. H. Newby. – Oxford, 2002. – 244 p.

 273. Абу Аля Ал-Маудуді. Принципи ісламу / Абу Аля Ал-Маудуді. – Львів : Логос, 1995. – 112 с.

 274. Крымский А. История мусульманства [Електронний ресурс] / А. Крымский. – Режим доступу : http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%85

 275. Баш Хю Макалатю. Ислам: секрет становлення / Баш Хю Макалатю ; [пер. с тур. Ярославль]. – М. : ДИА-пресс, 2000. – 320 с.

 276. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики / Л. Р. Сюкияйнен ; под ред. В. А. Туманов. – М. : Наука, 1986. – 256 с.

 277. Наими А., Абдулаххи А. На пути к истамской реформации [Електронний ресурс] / А. Наими, А. Абдулаххи. – Режим доступу : http://www.sakharov-center.ru/row.

 278. Азаматов Д. Д. Шариат [Електронний ресурс] / Д. Д. Азаматов. – Режим доступу : http://www.bashedu.ru/encikl/w/shariat.htm.

 279. Боронбеков С. Основные ценности ислама – обьекты охраны шариата / С. Боронбеков // Государство и право. – 2003. – № 2 – С. 92-100.

 280. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления / Д. Е. Еремеев. – М. : Изд-во политической литературы, 1990. – 288 с.

 281. Абдулаев М. А. Поговорим о мусульманской религии / М. А. Абдулаев, С. М. Гаджиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1962. – 232 с.

 282. Мусульманское право (структура и основные институты). – М.: 1984. – 145с.

 283. Аширов Н. Нравственные поучения современного ислама / Н. Аширов. – М. : Знание, 1997. – 67 с.

 284. Родионов М. А. Ислам класический / М. А. Родионов. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2001. – 256 с.

 285. Мессэ А. Ислам. Очерк истории / А. Мессэ. – [3-е изд.]. – М. : Наука, 1982. – 191 с.

 286. Богданов Д. И. Соотношение адатного права, шариата и исламского права в России [Електронний ресурс] / Д. И. Богданов. – Режим доступу : http://www.ieml.ru/conference/pdf/2/12.pdf.

 287. Sayyid Abu A’la Maudidi. Political Theory of Islam. Lahore. – London.: Islamic Council of Europe, 1976. – P. 159-161.

 288. Курбанов Р. Исламское правопонимание и права человека в современном мире [Електронний ресурс] / Р. Курбанов. – Режим доступу : http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=740&find_bbk=&find_polis=&find_reg=&find_pub=&time_order=&offset=540&find_title=&find_type=&find_create_date_from=&find_create_date_to=&find_body=&find=1&find_last_from=&find_last_to=&find_proj=&find_prog=&YYYY=&Mmm=&find_own=&find_avtor=.

 289. Anderson J. Islamic Law in the Modern World. New York. University Press, 1959. – Р. 26-27

 290. Chedli Mallat. The Renewal of Islamic Law. Cambridge University Press, 1993. – 390 р.

 291. Айчурок Жолдошбай. Cунниты и Шииты [Електронний ресурс] / Айчурок Жолдошбай. – Режим доступу : http://forum.eastbazar.info/lofiversion/index.php/t2660.html.

 292. Керимов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман [Електронний ресурс] / Г. М. Керимов. – Режим доступу : http://www.portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=500.

 293. Синельников В. Между догмой и практикой [Електронний ресурс] / В. Синельников. – Режим доступу : http://www.expert.ru/printissues/northwest/2001/29/29no-obsh2.

 294. Таилов Р.З. Особенности развития мусульманського права в период правления династии Омейядов [Електронний ресурс] / Р. З. Таилов. – Режим доступу : http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/236.pdf.

 295. Ислам и Сахаджа йога. На основании статьи Абдулы Али «Шиизм. Мусульманские секты» и Л. И. Грача «Великий розкол». Раскол. В чем отличия суннизма и шиизма? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sy-islam.omkara.ru/i_raskol.html.

 296. Табатабаи А. Шиизм в Исламе. Всемирная ассамблея «Ахль-аль-Бейт» Кум (Иран) / А. Табатабаи. – М. : Наука, 1998. – 256 с.

 297. Сысоев Д. Современные течения ислама – православная оценка [Електронний ресурс] / Д. Сысоев. – Режим доступу : http://www.pravoslavie-islam.ru/odaniil6.html.

 298. Esposito J. L. Islam: The Straight Path / J. L. Esposito. – New York : Oxford, 1998. – 280 p.

 299. Сранительное конституционное право ; под ред. А. И. Ковлер, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин. – М. : Манускрипт, 1996. – 729 с.

 300. Крашенникова Н. А. Право и религиозно-общинные отношения в Индии / Н. А. Крашенникова // Вестник МГУ. Серия «Право». – 1986. – № 2. – С. 38-46.

 301. Ковлер А. И. Антропология права : учеб. / А. И. Ковлер. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 480 с.

 302. Кох Х. Международное частное право и сравнительное правоведение / Х. Кох, У. Магнус, Винклер фон Моренфельс ; [пер. с нем. Ю. М. Юмашева]. – М. : Международные отношения, 2003. – 480 с.

 303. Коваленко Е. Провлема эвтаназии в контексте отношения к человеку в науке и религии [Електронний ресурс] / Е. Коваленко. – Режим доступу : www.standrews.ru/private/standrews/prices/Contest_Nov_2005_Kovalenko.doc.

 304. Калинина Э. А. Истоки индийского права [Електронний ресурс] /Э. А. Калинина // Правоведение. – 1979. – № 1. – С. 76-81. – Режим доступу до журн : http://law.edu.ru/magazine/article.asp?magID=5&magNum=1&magYear=1979&articleID=187033.

 305. Author's web-site of Sergey N. Molchanov. 2008. Индусское право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kulturnoe-prawo.narod.ru/hinduist_law.htm#_ftn1.

 306. Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2-х т. / Х. Кётц, К. Цвайгернт ; [пер. с нем. Ю. М. Юмашева]. – М. : Международные отношения, 1998. – Т. 1 : Основы. – 480 с.

 307. Автономов А. С. международно-правовые факторы развития конституционного строя. Глобализация и развитие права [Електронний ресурс] / А. С. Автономов. – Режим доступу : http://www.rfcr.ru/downloads/303_309.pdf.

 308. Липов В. В. Незавершенные модернизации России и цивилизационные особенности становления институциональных основ социально-економических моделей стран мира [Електронний ресурс] / В. В. Липов // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2007. – Т. 5. – № 2. – Режим доступу : http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2008/08/25/0000323882/journal5.2-8.pdf.

 309. Автономов С. А. Глобализация и развитие права [Електронний ресурс] / С. А. Автономов // Конституционный вестник. – 2008. – № 1 (19). – Режим доступу : http://www.rfcr.ru/downloads/303_309.pdf.

 310. Бехруз Х. Сравнительное правоведение : учеб. / Х. Бехруз. – О. : Феникс. – М. : ТрансЛит, 2008. – 504 с.

 311. The Joint Family. Part of Hindu code // Mulla D/ Principles of Hindu Law. – Bombay. 1959. Appendix III. – 419 р.

 312. Чихладзе Л. Т. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Електронний ресурс] / Л. Т. Чихладзе. – Режим доступу : http://www.e-college.ru/xbooks/xbook022/book/part-003/page.htm.

 313. Грищенко Г. Д. Право как социокультурное явление (филосовско-антропологическая концепция) [Електронний ресурс] / Г. Д. Грищенко. – Режим доступу : http://orel3.rsl.ru/dissert/grizenko_g_/EBD_582_gricenkoGD.pdf.

 314. Dumont L. Religion. Рolitics and history in India / L. Dumont. – Paris, 1970. – 343 р.

 315. Srinivas M. N. Cast in Modern India and other essays / M. N. Srinivas. – Bombay. 1967. – 287 р.

 316. Сандевуар П. Введение в право. Докапиталистические системы обычного права [Електронний ресурс] / П. Сандевуар. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/232/17397/17.

 317. Муромцев Г. И. Источники индусского права / Г. И. Муромцев // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». – 1997. – № 1. – С. 39-42

 318. Тимощук А. С. Диалектика права и закона в традиционной культуре / А. С. Тимощук // Закон и право. – 2006. – № 10. – С. 46-47.

 319. Derret J., Duncan J. History of Indian Law. – Tübinden.: 1972.

 320. Lingat R. Les sources du droit dans le système traditionnel de I'Inde. – Paris.: La Haye. 1967. – 105 р.

 321. Idem. The Classical Law of India. – Berkeley.: 1973. – 256 р.

 322. Фризоренко Д. Религиозно-философские идеи индуизма / Д. Фризоренко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2006. – Вып. № 1 (4). – С. 46-50.

 323. Jауasval R. P. Manu and Yajnavalkya a basis history of Hindu law / R. P. Jауasval. – Calcutta, 1930. – Р. 74-75.

 324. Повчання господа Чаітанйї. Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада. – К.: Бгактіваданта Бук Траст. 1999. – 384 с.

 325. Иллюстрированная история религий : в 2-х т. ; под ред. Д. П. Шантепи де ля Соссей. – [2-е изд]. – М. : Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Российский фонд мира, 1992. – Т. 2. – 528 с.

 326. Крашенникова Н. А. Брачно-семейное право Индии: современный и традиционный аспекты / Н. А. Крашенникова // Весник Московского государственного университета. Серия 11. Право. – 2000. – № 4. С. 64-78.

 327. Індуське право у правовій системі сучасної Індії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vuzlib.net/beta3/html/1/11993/12294.

 328. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая георгафия мира / А. Х. Саидов. – М. : Росийская акадения наук. Институт государства и права. – 151 с.

 329. Денисов В. Н. Системы права развивающихся стран / В. Н. Денисов. – К. : Выща школа, 1978. – 324 с.

 330. Мюллер М. Шесть систем индийской философии / М. Мюллер. – М. : Исскуство, 1995. – 448 с.

 331. Иваненко С. И. Проблема оценки авторитетности Международного общества сознания Кришны с точки зрения религиоведения [Електронний ресурс] / С. И. Иваненко. – Режим доступу : http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1622.

 332. Тамамян Н. В. Шри Чайтанья и реформация индуизма: Гаудия-Вайшнавизм [Електронний ресурс] / Н. В. Тамамян. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp39/knp39_222-225.pdf.

 333. Малышев Б. Индуизм [Електронний ресурс] / АБ. Малышев. – Режим доступу : http://www.religio.ru/lecsicon/09/232.html.

 334. Иваненко С. И. Проблемы обеспечения свободы совести в современной России для религиозных меньшин и духовных движений, имеющих индусские корни [Електронний ресурс] / С. И. Иваненко. – Режим доступу : http://www.rusoir.ru/news/19-05-2006-5.html.

 335. Белякова Е.В. Каноническое право и современность. Белорусский христианский портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://churchby.info/rus/131.

 336. Сюкияйнен Л. Ислам и перспективы развития мусульманского мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vovremya.info/art/3797.html.

 337. Ванчугов В.В. Исламские фундаменталисты... Фундаментализм - реакция на действия Запада. Інтерв’ю с Фарид Эсаком [Електронний ресурс] / В.В. Ванчугов – Режим доступу : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/62784.

 338. Саидов А. Х. Религия и международное право: Открытая лекция / А. Х. Саидов – К., Ташкент, Симферополь : Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины, Издательство «Логос», 2008. – Серия научно-методических изданий «Академия стравнительного правоведения». – Вып. 9. – 52 с.

 339. Шаляпин С. О. Конфессиональное право как предмет корпаративного исследования [Електронний ресурс] / С. О. Шаляпин. – Режим доступу : http://comparativelaw.org.ua/dopovidi/2_3_3.doc.

 340. Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение и интегрирующая роль международного права: Открытая лекция / Ю. А. Тихомиров. – К., М., Симферополь : Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины, Издательство «Логос», 2008. – Серия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». – Вып. 8. – 16 с.

 341. Рулан Н. Юридическая антропология / Н. Рулан. – М. : НОРМА, 2000. – 310 с.

 342. Huntington S.P. The Clash of Civilizations, Foreign Affairs 72. 1993. No.3. – 340 р.

 343. Христианство, иудаизм и ислам: Верность и открытость ; под ред. Жозеф Доре. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. – 264 с.

 344. Toynbee A. The Study of History. T. I-XII. Oxford, 1934-1961. – 580 р.

 345. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Избранное / А. Дж. Тойнби. – М. : Айрис Пресс, Рольф, 2001. – 640 с.

 346. Человеческая цивилизация становится "цивилизацией городов" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.washprofile.org/ru/node/2961.

 347. Население Земли достигнет 7 млрд человек в 2012 году – ООН. Новости. – 11.03.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news-ru.trend.az/world/wnews/1438573.html.

 348. Горохов С. А. Этногеография и география религий: учеб. пособ. / А. А. Лободжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с.

 349. Интервью с монсеньйором Вітторіо Форменті, головним редактором ватиканського видання «Піпський щорічник» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bogoslov.ru/text/295485.html.

 350. Интервью с Людмилой Филипович. Божественное потребление. Общество стоит на пороге создания новой мировой религии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kontrakty.ua/content/view/6349/39.

 351. Слівінський П. Й. Релігійний вінегрет: кілька слів про нові релігійні і парарелігійні форми / П. Й. Слівінський ; [пер. з пол. Г. Теодорович]. – Львів : Свідчадо, 1999. – 120 с.

 352. Оксамытный В. В. Правовые системы современного мира: проблемы идентификации: Открытая лекция / В. В. Оксамытный. – К., М., Симферополь : Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины, Издательство «Логос», 2008. – Серия научно-методических изданий «Академия сравнительного правоведения». – Вып. 10. – 36 с.

 353. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: общая и особенные части / К. Осакве. – М. : Дело, 2002. – 256 с.

 354. Луць Л.А. Типізація сучасних правових систем світу: відкрита лекція / Л. А. Луць. – К., Сімферополь : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства», 2007. Вип. 3 – 28 с.

 355. A MAP OF SOUTH AMERICA SHOWING THE LEGAL SYSTEMS Kindly provided by the Faculty of Law, Ottawa, Canada. http://www.juriglobe.ca/rus/index.php.

 356. Максаковский В. П. Географическая картина мира / В. П. Максаковский. – [3-е изд., испр.]. – М. : Издательство: Дрофа, 2007. – 480 с.

 357. Подпрогора Р. Религиозные объединения как субъекты гражданского права: история, современность и зарубежный опыт [Електронний ресурс] / Р. Подпрогора // Журнал Юрист. – 2006. – № 4 (58). – Режим доступу до журн. : http://www.zakon.kz/magazine/archive/2006_4_5.asp.

 358. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель ; [пер. с франц. Г. В. Чуршукова]. – М. : Nota bene, 2000. – 575 с.

 359. Виступ Отиреса Коцюби. Радіо «Воскресіння». 19.02.2008. 21:30.

 360. Игумен Ф. Церковь – фактор, повышающий конкурентноспособность страны на мировой арене [Електронний ресурс] / Ф. Игумен // Политический журнал Архив. – 2007. – № 27 (170). Режим доступу до журн. : http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=7311&issue=201.

 361. Федоренко Т. Вплив християнства на становлення і розвиток права Київської Русі з кінця Х по 40-і роки ХІІІ століття / Т. Федоренко : матеріали міжнар. молодіж. Наук.-практ. конф. ["Християнство на межі тисячоліть"], (Київ, 15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – 439 с.

 362. Оліфіренко В. Неохристиянство: спроби визначення феномена / В. Оліфіренко: матеріали міжнар. молодіж. Наук.-практ. конф. ["Християнство на межі тисячоліть"], (Київ, 15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – 439 с.

 363. Позняк Я. Проблема поділу християнства на Східне і Західне / Я. Позняк : матеріали міжнар. молодіж. Наук.-практ. конф. ["Християнство на межі тисячоліть"], (Київ, 15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – 439 с.

 364. Полюга О. Греко-католицька церква: правовий аспект / О. Полюга : матеріали міжнар. молодіж. Наук.-практ. конф. ["Християнство на межі тисячоліть"], (Київ, 15-16 березня 2001 р.). – К., 2001. – 439 с.

 365. Кліменко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами / О. Кліменко // Право України. – 2001. – № 9. – С. 85-88.

 366. Остороумов М. Введение в православное церковное право / М. Остроумов. – Х. : Типография губернського Правления. – 1893. – 672 с.

 367. Зуев П. Украинское Православие: старые проблемы в новом веке [Електронний ресурс] / П. Зуев // Зеркало недели. – 2007. – №5 (634). – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/3690/55798.

 368. На Украине увеличивается число религиозных организаций и верующих // ЛIГАБiзнесIнформ. Украинская Сеть деловой информации. – 07.04.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.religare.ru/2_9078.html.

 369. Зуев П. Украинское Православие: старые проблемы в новом веке [Електронний ресурс] / П. Зуев // Зеркало недели. – 2007. – №5 (634). – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/3690/55798.

 370. Валериан И. Церковный раскол в Украине. Выбор приоритетовм [Електронний ресурс] / И. Валериан. – Режим доступу : http://otrok-ua.ru/sections/art/show/vybor_prioritetov.html.

 371. Митрохин Н. Власть и религия на Украине [Електронний ресурс] / Н. Митрохин. – Режим доступу : http://www.niurr.gov.ua/ru/ukr_rus/bulletin_3/mitrohin.htm.

 372. Заец А. Краткий комментарий на правительственное решение в отношении повышения статуса государственного органа Украины по делам религий [Електронний ресурс] / А. Заец. – Режим доступу : http://www.risu.org.ua/rus/religion.and.society/comments/article;13327.

 373. Положення про комітет у справах релігії при Раді міністрів АРК [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.comrelig.crimea-portal.gov.ua/rus/index.php?v=5&tek=22&par=5&art=7.

 374. Про утворення Державного комітету України у справах національностей та релігій: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 р. № 1575 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.net/data2008/base32/ukr32117.htm.

 375. Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. №201 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 12. – Ст. 419.

 376. Про затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах національностей та релігій обласної, відділ у справах національностей та релігій Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. №171 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 20. – Ст. 570.

 377. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 № 988-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12.

 378. Гараджа В. И. Религиоведение. Международное общество сознания Кришны: Религиозная организация вайшнавов [Електронний ресурс] / В. И. Гараджа. – Режим доступу : http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---001ucheb--00-0-0-0prompt-10---4------0-0l--1-ru-50---20-help---00031-001-1-0windowsZz-1251-00&a=d&cl=CL1&d=HASH4270066f9be21d8bf1d6cf.8.22.

 379. Российско-украинские отношения и экстремизм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niurr.gov.ua/ru/ukr_rus/bulletin_2/ekstremizm.htm.

 380. Організація Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua.

 381. Діяльність України в рамках ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/uno/ua/4263.htm.

 382. Соглашение Государственного комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь от 20 августа 2001 г. "Соглашение между Государственным комитетом по делам религий и национальностей Республики Беларусь и Государственным комитетом Украины по делам религий о сотрудничестве" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.levonevski.net/pravo/razdel3/num1/3d1345.html.

 383. Трощинський В. Впроваджуючи європейські гуманітарні стандарти [Електронний ресурс] / В. Трощинський. – Режим доступу : http://www.saske.sk/cas/3-2001/troscinskij.html.

 384. Красножен М. Е. Основы церковного права / М. Е. Красножен. – М. : Зерцало, 1992. – 354 с.

 385. Тимошенко В. І. Канонічне право / В. І. Тимошенко, П. Л. Яроцький // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [ред. кол. Шемшученко Ю.  С. (голова)]. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 3 : К-М. – 2001. – 765 с.

 386. Міма І. В. Окремі аспекти визначення релігійної системи як правової категорії [Електронний ресурс] / І. В. Міма. – Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=345.

 387. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира : учеб. пособ. / М.Н. Марченко. – [2-е изд.]. – М. : Издательство : ЗЕРЦАЛО, 2009. – 528 с.

 388. Берман Гарольд Дж. Вера и закон: примирение права и религии / Г. Д. Берман; [пер. с англ. М. Тименчикова, Д. Шабельникова]. – М., 2008. – 464 с.      

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html

1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка