Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультету Кафедра господарського праваСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультету
Кафедра господарського права

Укладач: к.ю.н., доц. Клепікова О.В.ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


Затверджено на засіданні кафедри

господарського права

протокол №1 від 15 вересня 2010 р.

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

________________________________

Київ – 2010


Укладач: к.ю.н., доц. Клепікова О.В.

Лектор: к.ю.н., доц. Клепікова О.В.


Викладачі: к.ю.н., ас. Попова А.В.

к.ю.н., ас. Лукач І.В.,

к.ю.н., ас. Повар П.О.,

к.ю.н., ас. Кравець І.М.,

ас. Демченко І.І.,

ас. Науменко О.М.,

ас. Чупрун О.С.,

ас. Ковальська І.В.Рецензенти: д.ю.н., проф. Щербина В.С.,

д.ю.н., проф. Вінник О.М.Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол № ____від ___________2010 р.

__________________________________

Голова НМКЗ М І С Т
1. Передмова

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.3. Навчально-тематичний план дисципліни «Транспортне право»

4. Зміст дисципліни «Транспортне право» за темами.

4.1. Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

4.2. Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

4.3. Змістовний модуль 3.

4.3.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

4.3.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

5. Зразки тестового контролю та питання на залік.

6. Нормативно-правові акти та спеціальна література.

7. Список використаних скорочень.

1. Передмова

Вступ. Дисципліна «Транспортне право» є дисципліною, що спрямована на підготовку магістрів за спеціалізацією «Господарське право», читається на ІІ курсі магістратури денного відділення (на заочному відділенні) в обсязі 3 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), становить 54 год. аудиторних занять (з них 38 лекцій, 16 семінарських занять), закінчується заліком в І-му семестрі.


Метою і завданнями навчальної дисципліни «Транспортне право» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів транспортного права (транспортна діяльність, транспортні відносини, суб’єкти транспортного права, транспортні зобов’язання, транспортні договори, тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів транспортного законодавства та спеціальної літератури з питань правового регулювання транспортної діяльності; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування транспортного законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності (правил перевезень, актів, договорів, претензій тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Транспортне право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «Господарське право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-8 теми, до третього – 9-11 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

2. 1. Поточний контроль:

Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, наукові доповіді та повідомлення, контрольні роботи, колоквіуми тощо. Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором.Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

1- 5 балів

Доповнення відповіді

1- 3 балів

Самостійна робота (в т.ч. вирішення казусів, розв’язання задач)

1- 5 балів

Тестування

1-5 балів

Індивідуальне завдання (в т.ч. повідомлення, доповідь, реферат)

1-10 балів

Контрольна робота


1-10 балів2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю.

Студенти, які беруть участь у науковому студентському гуртку з господарського права, готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні чи приймають участь на конференціях з доповіддю додатково можуть отримати до 10 балів.
2.3. Підсумковий семестровий контроль

Вивчення дисципліни завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі заліку. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок за наступною формулою:


Змістовний модуль (ЗМ)

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Змістовний

Модуль 3

(ЗМ3)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%


20%

20%

40%

100%

Оцінка (бали)

20

20

20

40

100


Шкала оцінювання


За шкалою Університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A відмінно

85-89

добре


4

B добре (дуже добре)

75-84

C добре

65-74

задовільно

3

D задовільно

60-64

E задовільно (достатньо)

35-59

незадовільно

2

FX незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно

2

F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


3. Навчально-тематичний план дисципліни «Транспортне право»п/п


Тема заняття

Кількість годин

Лекції

Семінарські

заняття


Всього

1

Змістовний модуль 1.

Загальні положення транспортного права


1.1

Тема 1. Предмет та система транспортного права

2

2

12


1.2

Тема 2. Транспортне законодавство

4

1.3

Тема 3. Державне регулювання транспортної діяльності

4

1.4

Тема 4. Суб’єкти транспортного права

4

2

6

1.5

Тема 5. Правове регулювання майнових відносин на транспорті

4

2

6

2

Змістовний модуль 2.

Транспортні договори


2.1

Тема 6. Поняття, ознаки та класифікація транспортних договорів

2

4

10

2.2

Тема 7. Договір перевезення вантажу

4

2.3

Тема 8. Загальна характеристика інших видів транспортних договорів

4

2

6

3

Змістовний модуль 3.

Правове регулювання окремих видів транспортної діяльності


3.1

Тема 9. Правове регулювання окремих видів транспортної діяльності

6

2

8

3.2

Тема 10. Відповідальність учасників транспортних відносин

2

2

6


3.3

Тема 11. Правові форми захисту прав учасників транспортних відносин

2

Всього годин:

38

16

544. Зміст дисципліни «Транспортне право» за темами.
4.1. Змістовний модуль 1. Загальні положення транспортного права
4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій.
Лекція 1

Тема 1. Предмет та система транспортного права. (2 год.)

Транспортна система України.

Поняття та види транспортної діяльності.

Транспортні правовідносини.

Поняття та система транспортного права.
Лекції 2,3

Тема 2. Транспортне законодавство. (4 год.)

Поняття та ознаки транспортного законодавства.

Система транспортного законодавства.

Транспортні кодекси та статути.

Правила перевезень окремими видами транспорту.

Шляхи вдосконалення транспортного законодавства.

Лекції 4,5

Тема 3. Державне регулювання транспортної діяльності. (4 год.)

Поняття, форми та засоби державного регулювання транспортної діяльності.

Управління транспортною системою.

Основні заходи контролю у сфері транспорту.

Ліцензування окремих видів транспортної діяльності.

Правові засади сертифікації у сфері транспорту.


Лекції 6,7

Тема 4. Суб’єкти транспортної діяльності. (4 год.)

Поняття та ознаки суб’єктів транспортної діяльності.

Класифікація суб’єктів транспортної діяльності.

Права та обов’язки суб’єктів транспортної діяльності.

Правове становище окремих суб’єктів транспортної діяльності.
Лекції 8,9

Тема 5. Правове регулювання майнових відносин на транспорті. (4 год.)

Транспортні засоби як об’єкти майнових відносин.

Право власності на транспортні засоби.

Державна реєстрація транспортних засобів.

Правове регулювання цін і тарифів на транспортні послуги.

Правовий режим майна, що затонуло в морі.


Семінарське заняття 1. Загальні положення транспортного права (2 год.)

Поняття та види транспортної діяльності.

Поняття, предмет та система транспортного права.

Поняття, ознаки та система транспортного законодавства.

Державне управління транспортним комплексом.

Ліцензування окремих видів транспортної діяльності.

Правові засади сертифікації у сфері транспорту.
Семінарське заняття 2. Суб’єкти транспортної діяльності (2 год.)

Поняття та ознаки суб’єктів транспортної діяльності.

Класифікація суб’єктів транспортної діяльності.

Права та обов’язки суб’єктів транспортної діяльності.

Правове становище окремих суб’єктів транспортної діяльності.
Семінарське заняття 3. Правове регулювання майнових відносин на транспорті (2 год.)

Транспортні засоби як об’єкти майнових відносин.

Право власності на транспортні засоби.

Державна реєстрація транспортних засобів.

Правове регулювання цін і тарифів на транспортні послуги.

Правовий режим майна, що затонуло в морі.Завдання для самостійної роботи

 1. Критерії визначення робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту.

 2. Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 3. Порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства.

 4. Порядок оформлення та видачі дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

 5. Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України.

 6. Порядок державної реєстрації повітряних суден цивільної авіації.

 7. Поняття судновласника і власника морського судна, власника і експлуатанта повітряного судна.

 8. Правовий статус морського торгового порту

 9. Аеропортова діяльність як вид господарської діяльності. Правовий статус аеропорту

 10. Особливості державної реєстрації морських торгових суден: ідентифікація судна, судновий патент, судновий білет, національна належність морського судна, право плавання під державним прапором України.


Зразки ситуацій

 1. Приватне підприємство «А» звернулося до Держадміністрації автомобільного транспорту (орган ліцензування) із заявою та відповідними до неї документами з метою отримання ліцензії на послуги щодо здійснення внутрішніх пасажирських автоперевезень. Орган ліцензування прийняв заяву та додані до неї документи. Після перебігу 5 денного строку підприємство отримує від органу ліцензування лист з вимогою подати на кожний транспортний засіб, який не є у власності підприємства, нотаріально посвідчений договір оренди транспортного засобу. Вирішить ситуацію з огляду на правомірність дій органу ліцензування та дотримання підприємством законодавства про ліцензування. Наведіть нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню щодо цієї ситуації.

 2. Під час перевірки автотранспортного підприємства «Б» посадова особа Головавтотрансінспекції, знаходячись у транспортному засобі, на кінцевій зупинці звернулася до водія з проханням надати всі документи, які мають бути у нього під час здійснення маршрутних таксомоторних автоперевезень. На підставі поданих водієм документів посадова особа Головавтотрансінспекції склала акт про недотримання автотранспортним підприємством «Б» ліцензійних умов, в якості порушення було зазначено на відсутність ліцензійної картки. Водій, підписуючи акт, зазначив на те, що ним було подано засвідчену копію ліцензійної картки, оскільки примірник знаходиться в головному офісі підприємства. Чи має право Головавтотрансінспекція здійснювати контроль та нагляд за діяльністю автоперевізників? Чи може здійснюватися перевірка безпосередньо в транспортному засобі? Які документи складаються за результатами перевірки? Чи є законні підстави вважати відсутність примірника ліцензійної картки в транспортному засобі порушенням ліцензійних умов та законодавства про автоперевезення? Чи можна оскаржити результати перевірки?

 3. Підприємство-авіаперевізник звернулося до Державіаадміністрації із заявою та відповідними документами про видачу Сертифіката експлуатанта. За результатами сертифікаційної перевірки було прийнято рішення про відмову у видачі Сертифікату з огляду на те, що у авіаперевізника відсутній юридичний відділ. Чи може бути це підставою для відмови у видачі Сертифікату, якщо авіаперевізник не має власного юридичного відділу, а користується послугами юридичної компанії. Якими нормативно-правовими актами регулюється це питання? Чи має право авіаперевізник оскаржити прийняте рішення і до вирішення цього питання виконувати польоти?

 4. Автотранспортне підприємство звернулося до Державтоадміністрації із заявою та відповідними документами про видачу ліцензії на здійснення внутрішніх пасажирських маршрутних автоперевезень. Орган ліцензування відмовив у видачі ліцензії. У рішенні про відмову зазначено, що автоперевізник використовує не тільки власні транспортні засоби, а й залучає інші на підставі договорів з фізичними особами-підприємцями про організацію автоперевезень або спільну діяльність. Автоперевізник надав належним чином оформлені копії таких договорів, однак, на думку органу ліцензування, такі договори не є свідченням законного використання транспортних засобів, що належать іншим субєктам господарювання. Якими нормативно-правовими актами регулюється це питання? Чи має право автоперевізник використовувати транспортні засоби на інших, ніж право власності, законних підставах? Чи може бути рішення органу ліцензування оскаржене?

 5. ТОВ «А» звернулося 15.04.2009р. до відповідного підрозділу МВС у м. Києві із заявою про реєстрацію легкового автомобіля, право власності на який підтверджується договором купівлі-продажу від 03.04.2009р. В реєстрації було відмовлено з наступних мотивів: (а) у м. Києві діє філія ТОВ «А», для якої було придбано автомобіль, а місцезнаходження самого ТОВ «А» - м. Черкаси; (б) оскільки за ТОВ «А» зареєстровано вже 18 автомобілів, реєстрація наступного являється можливою тільки за умов створення власного автогосподарства. Чи є державна реєстрація автотранспорту обов’язком його власника? На підставі яких документів про право власності може бути проведена державна реєстрація автотранспорту? Чи може бути проведена реєстрація автотранспорту за місцезнаходженням філії юридичної особи? Якими нормативно-правовими актами регулюється це питання? Надайте правову оцінку діям сторін.
   1. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

Транспорт, види транспорту, транспортна інфраструктура,

транспортна система.

Поняття та види транспортної діяльності.

Транспортні правовідносини.

Поняття та система транспортного права.

Поняття та ознаки транспортного законодавства.

Система транспортного законодавства.

Транспортні кодекси та статути.

Правила перевезень окремими видами транспорту.

Шляхи вдосконалення транспортного законодавства.

Поняття, форми та засоби державного регулювання транспортної діяльності.

Державне управління транспортним комплексом.

Ліцензування окремих видів транспортної діяльності.

Правові засади сертифікації у сфері транспорту.

Поняття та ознаки суб’єктів транспортної діяльності.

Види суб’єктів транспортної діяльності.

Права та обов’язки суб’єктів транспортної діяльності.

Правове становище окремих суб’єктів транспортної діяльності.

Транспортні засоби як об’єкти майнових відносин.

Право власності на транспортні засоби.

Державна реєстрація транспортних засобів.

Правове регулювання цін і тарифів на транспортні послуги.

Правовий режим майна, що затонуло в морі.

Критерії визначення робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту.

Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства.

Порядок оформлення та видачі дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Сертифікація суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України.

Порядок державної реєстрації повітряних суден цивільної авіації.

Поняття судновласника і власника морського судна, власника і експлуатанта повітряного судна.

Правовий статус морського торгового порту

Правовий статус аеропорту

Аеропортова діяльність як вид господарської діяльності

Особливості державної реєстрації морських торгових суден: ідентифікація судна, судновий патент, судновий білет, національна належність морського судна, право плавання під державним прапором України.


4.2. Змістовний модуль 2. Транспортні договори
4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій.
Лекція 10

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка