Київський національний університет імені Тараса ШевченкаСторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
_________г е о л о г і ч н и й _________

Факультет / інститут


__кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

Назва кафедри
Укладач(і): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський В.А.

вчене звання, прізвище та ініціали

_______М І Н Е Р А Л О Г І Я________

назва дисципліни
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів напрям ___6.040 103 – геологія, спеціальність – гідрогеологія, геофізика

шифр і назва спеціальності


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

Шнюков С.Є. ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультетуВижва С.А. ____________


КИЇВ – 2007
Робоча навчальна програма з дисципліни «Мінералогія».

Назва навчальної дисципліни

Укладач доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антоновичнауковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): доктор геологічних наук, доцент Нестеровський Віктор Антонович

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту


ПЕРЕДМОВА


Курс мінералогії для студентів геологічного факультету з напрямку 6.040103 – геологія, спеціальності – гідрогеологія і геофізика, покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Основна мета курсу – навчити студентів знати та вміти пізнавати природну суть мінералів, без якої неможливо нині ефективно розвивати ні саму науку, ні мінералогічну культуру, ні мінерально-сировинний комплекс, ні, скажімо, таку сакраментальну тему як походження життя на Землі.

Мінералогія – базова нормативна дисципліна. Викладається в 1-му семестрі на 2-му курсі при підготовці фахівців бакалаврів з геології. Загальний обсяг навчального часу – 180 годин, у тому числі 54 години – лекції, 36 годин – лабораторні заняття, 90 годин – самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни завершується іспитом, за умови успішного складання якого студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Мінерал, як основний об`єкт вивчення курсу, розглядається з таких позицій: 1. Це – кристал, фізичне тіло, побудоване закономірно розташованими у просторі атомами і тому характеризується відповідними властивостями.

 2. Це – хімічна сполука, гігантська молекула, продукт природних хімічних реакцій.

 3. Це – кристалічний організм, який має свою анатомію і наділений відповідними функціями.

 4. Це – джерело генетичної інформації, закодованої в його формі, будові, конституції та властивостях.

 5. Це – об`єкт практичного використання, у тому числі камінь, що випромінює естетичну насолоду.

 6. Це – джерело забруднення довкілля.

Виходячи з цього, студент для досягнення основної мети повинен отримати такі знання:

 • освоїти основні закони геометричної кристалографії;

 • освоїти основні закони та закономірності з кристалохімії мінералів (хімічний зв`язок та розміри атомів (іонів) у мінералах, хімічний склад мінералів, вчення про ізоморфізм, кристалохімічні формули мінералів);

 • знати основні чинники, що впливають на морфологію та анатомію мінералів (морфологія мінералів – результат взаємодії зовнішніх факторів і конституції мінералів; габітус і обрис кристалів; рельєф на гранях кристалів; скелетні кристали; елементи анатомії мінералів; закони анатомії кристалів; закономірні зростки мінералів; морфологія мінеральних агрегатів);

 • вивчити фізичну природу основних властивостей мінералів (густина, твердість, крихкість, спайність, окремість, гнучкість; електричні і магнітні властивості; оптичні, термічні та радіоактивні властивості);

 • освоїти основні положення генетичної мінералогії – учення про закони утворення, перетворення та руйнації мінеральних індивідів та агрегатів, яке охоплює такі явища: зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх утворення, геологічні процеси мінералоутворення;

 • грунтовно засвоїти кристалохімічні формули, сингонію, структурний мотив та ососбливості морфології, фізичних властивостей, генезису найбільш поширених породоутворювальних, рудних і акцесорних мінералів (орієнтовно 200 назв), а також основні родовища, наукове та практичне (позитивне та негативне) значення.

Студент повинен вміти:

 • читати сучасні кристалохімічні формули мінералів, перевіряти їх правильність;

 • інтерпретувати кристалічні структури мінералів на рівні структурного мотиву;

 • охарактеризувати основні особливості морфології та анатомії мінералів – їхні прості форми, габітус, обрис, зональну будову, спотворені форми, закономірні та випадкові зростки;

 • діагностувати мінерали за фізичними властивостями, у тому числі вміти досконало діагностувати орієнтовно 200 найбільш поширених породоутворювальних, рудних та акцесорних мінералів;

 • орієнтуватися в онтогенії та походженні мінералів за морфологічними ознаками.

Програма розрахована на студентів, які не вивчали кристалографію, але грунтовно засвоїли університетський обсяг знань з загальної геології, фізики та хімії. Мінералогічні знання необхідні для засвоєння споріднених дисциплін – геохімії, петрографії, літології, петрофізики, гідрогеології, інженерної геології та вчення про родовища корисних копалин, певним чином між собою пов`язаних. У мінералі синтезуються індивідуальні якості атомів – об`єктів геохімії. Природні асоціації мінералів утворюють гірські породи – об`єкти петрографії і руди – об`їкти вчення про корисні копалини.

Мінералогічні закони знайшли своє відображення у біології і медицині, що сприяло утворенню нового напрямку – біомінералогії. Об`єкти останньої – скам`янілі рештки рослин і тварин – є фактично мінералами. Мінералогію неможливо уявити без взаємозв`язків з фізикою та хімією. Об`єднання зусиль трьох фундаментальних наук – фізики, хімії, мінералогії – відкриває перспективу створення комплексинх природничих законів, тобто законів, які діють у природі.
Контроль знань з дисципліни “Мінералогія”

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.


Змістовий модуль 1


Основні поняття про кристали, геометрична кристалографія,

конституція, морфологія і властивості мінералів у природі
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка