Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Святун Олексій Володимирович Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України Спеціальність: 12Сторінка4/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5

209. Пустовалова Н. Консульское право в России / Н. Пустовалова. // Закон и право. – 2000. – № 9. – C. 56.

210. Пустовалова Н.В. Венская конвенция о консульских сношениях и ее роль в развитии консульского права / Н.В. Пустовалова. // Закон и право. – 2002. – № 7. – C.63–66.

211. Пэдурару К.П. Функции консула на современном этапе/ К. П. Пэдурару. // Московский журнал международного права. – 2004. – № 4. – С. 133–151.

212. Рабинович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / Рабинович П.М. — Х. : Право, 1997. — 63 с.

213. Раков Ю. А. Дипломатическая и консульская служба : [учеб. пособие] / Раков Ю.А. – СПб. : Изд-во СЗАГС , 2003 – 146 с.

214. Резніченко В.І. До витоків дипломатичного протоколу. Деякі історичні аспекти / В.І. Резніченко. // Вісник : Міжнародні відносини. – К., 2003. – № 25-28. – С. 101–109.

215. Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко, І.Л. Михно. – К. : Рідна мова, 2003. – 479 с.

216. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : [підручник] / Репецький В. М. – 2-ге вид., перероб i доп. – К. : Знання, 2006. – 372 с.

217. Рішення міжнародного арбітражу 1931 р. по справі Диксон // RIAA. – 1931. – Vol. 4. – P. 678.

218. Розпорядження Президента України «Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном» від 22.10.1992 № 166/92-рп // Збірник розпоряджень Президента вiд 31.12.1992. – 1992. – № 4.

219. Розумюк В. Морально-етичний вимір дипломатичної діяльності / В. Розумюк. // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 23. – С. 200–213.

220. Романов В.А. Венская конвенция о дипломатических сношениях и основные вопросы кодификации международного права в области дипломатических привилегий и иммунитета / В.А. Романов. // Советский ежегодник международного права. 1962. – М., 1963. – С. 65–88.

221. Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу / Руденко Г.М. – К. : Бліц-Інформ, 1996. – 184 с.

222. Руденко Г.М. Основи консульських зносин / Руденко Г.М. – К. : Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 2006. – 424 с.

223. Сакун О.Ф. Международное право и правовой статус консулов / О.Ф. Сакун. // Правоведение. – 1963 – № 3. – С. 161–165.

224. Сакун О.Ф. Правовой статус консульских органов / О.Ф. Сакун. // Советский ежегодник международного права, 1964 – 1965 / Редкол.: Авилин В.Н., Богуславский М.М., Кожевников Ф.И., Корбут Л.В., Левин Д.Б., Лунц Л.А., Мешера В.Ф., Мовчан А.П., Моджорян Л.А., Молодцов С.В., Ульянова Н.Н., Усенко Е.Т., Ушаков Н.А. (Гл. ред.), Шуршалов В.М., Яновский М.В. – М.: Наука, 1966. – С. 163 – 174.

225. Самойленко В.В. Дипломатическая служба : [учеб. пособие] / Самійленко В.В. – Москва : Норма : ИНФРА-М , 2010 – 319 с.

226. Сандровский К.К. Дипломатическое право / Сандровский К.К. – К. : Вища школа, 1981. – 240 с.

227. Сандровский К.К. О кодификации норм международного права, которые относятся к специальным дипломатическим миссиям / К.К. Сандровский. // Проблемы правоведения. – 1965. – Вып. № 2. – С. 123–128.

228. Сандровский К.К. Право внешних сношений / Сандровский К.К. – К. : Вища школа, 1986. – 327 с.

229. Сандровский К.К. Специальные дипломатические миссии: Международно-правовые вопросы / Сандровский К.К. – К.: Вища школа, 1977. – 144 с.

230. Сандровський К.К. Право зовнішніх зносин / К.К. Сандровський. // Міжнародне право : Основні галузі : Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2004. – С. 60 – 61.

231. Сандровський К.К. Спеціальні місії в дипломатичній практиці УРСР / К.К. Сандровський. // Радянське право. – 1968. – № 2. – С. 95–98.

232. Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навч. посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – К. : Україна, 2001. – 176 с.

233. Сас П.М. Посольство війська запорозького до московського царя Михайла Федоровича (1620 р.) / П.М. Сас // Український історичний журнал. – 2003. – № 6. – С. 16–28.

234. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. / Сатоу Э.; под общ. ред. Ф.Ф. Молочкова. – М. : Изд-во ИМО, 1961. – 496 с.

235. Сатоу Э.С. Руководство по дипломатической практике / Сатоу Э.С.; пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. А.А. Трояновского. – М. : ОГИЗ, 1947. – 516 с.

236. Сафронова Е.В Концептуальное видение консульского института в науке международного права /Е.В. Сафронова. // Государство и право. – 2003. – № 9. – C. 70–79.

237. Сафронова Е.В. Внутригосударственная организация консульской службы России в XVIII-XIX вв. /Е.В. Сафронова. // Право и политика. – 2001. – № 6. – C. 117–122.

238. Сафронова Е.В. Критерии комплектации штата консульской службы Российской империи во второй половине XIX-начале XX вв. /Е.В. Сафронова. // История государства и права. – 2002. – № 4. – C. 7-14.

239. Селянинов О. П. Практика дипломатических сношений государств: [учеб. пособие] / Селянинов О. П. – М. : МГИМО, 2000. – 219 с.

240. Селянинов О.П. Дипломатические представительства : [учеб. пособие] / Селянинов О.П. – М. : МГИМО, 1986. – 90 с.

241. Селянинов О.П. Тетради по истории дипломатической службы государств. (Возникновение и развитие) : [учеб. пособ.] / Селянинов О.П. – М. : МГИМО, 1995. – 180 с.

242. Семьянова А. Российское государство и дипломатическое право. История и современность / А. Семьянова. // Московский журнал международного права. – 2000. – № 2. – C.346–353.

243. Середа Г. Порядок підготовки документів (консульська легалізація та проставлення апостиля) для використання їх за межами України / Г. Середа. // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект) : Науково-практичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 7–11.

244. Сизоненко А. От Горчакова до Примакова: (200 лет российского МИДа и отношения с Латинской Америкой) / А. Сизоненко. // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 9. – C. 99–102.

245. Смирнов Ю. Консульская помощь российским гражданам за границей / Ю. Смирнов. // Закон. – 1999 – № 9. – с. 15–21.

246. Смирнов Ю.М. Консульское право : практика применения: курс лекций / Смирнов Ю.М. – М.: НИМП, 2001. – 351 с.

247. Соглашения СССР с иностранными государствами по консульским вопросам : Сборник / Сост. Г.Е. Вилков, И.П. Блищенко. – М. : Изд-во ИМО,1962. – 232 с.

248. Соловйова В.В. Консульська служба УНР у центральноєвропейському регіоні / В.В. Соловйова. // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 84– 88.

249. Спільна заява за підсумками дванадцятого самміту Україна – ЄС від 9 вересня 2008 р. // Україна — Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / За заг. ред. С. О. Камишева (кер. групи) [та ін.]. — К.: Юстiніан, 2010. – С. 547 – 549.

250. Стенограма Парламентських слухань на тему «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1410109.htm.

251. Табачник Д.В. Історія української дипломатії в особах : навч. посібник для вузів / Табачник Д.В. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.

252. Танин О. Внешнеполитические органы государств / О. Танин. // Международная жизнь. – 1986. – № 2. – С. 149.

253. Тахненко Г. Дипломатическая служба : от посольского приказа до МИД РФ : Историческая хроника / Г. Тахненко. // Междунар. жизнь. – 1993. – № 2. – С. 121–132.

254. Тимченко Л.Д. Международное право : учебник / Тимченко Л.Д. – 2-е изд., стереотип. – Х. : Консум, 2002. – 528 с.

255. Тиунов О.И. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации : учеб. для вузов / Тиунов О.И. – М. : Норма, 2005. – 608 с.

256. Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения в вопросах и ответах / Тодоров И.Я. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 136 с.

257. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. // Україна — Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / За заг. ред. С. О. Камишева (кер. групи) [та ін.]. — К.: Юстiніан, 2010. – С. 300 – 309.

258. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 р. // Україна — Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991–2009) / За заг. ред. С. О. Камишева (кер. групи) [та ін.]. — К.: Юстiніан, 2010. – С. 310 – 328.

259. Указ Президента України «Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями» від 13.10.2006 // Офіційний вісник України вiд 01.11.2006. – 2006 р. – № 42. – C. 11. – стаття 2793.

260. Україна в міжнародно-правових відносинах / Валентин Леонідович Чубарєв (упоряд.), Анатолій Степанович Мацко (упоряд.). – Кн. 1 : Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. – К. : Юрінком, 1996. – 1184 с.

261. Україна на міжнародній арені : Зб. документів і матеріалів (1991-1995 рр.): у 2-х кн. / Упор. В.В. Будяков та ін.; редкол. Г.Й. Удовенко (вступ. ред.) та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 734 с.

262. Універсал Української Центральної Ради (Четвертий ) (Документ) від 9 січня 1918 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://ukrhist.at.ua/publ/22-1-0-276.

263. Усачев И.Г. Современная дипломатическая практика : Учебное пособие. / Усачев И.Г. – М. : МГИМО, 1980. – 61 c.

264. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. (Извлечение) // Международное право в документах : [учеб. пособие]/ Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 15 – 23.

265. Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта : Монографія / Уткин А.И. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 544 с.

266. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // United Nations Treaty Series. – 1967. – vol. 596-33. – P. 497 – 499.

267. Федоров Л. Дипломат и консул / Федоров Л. – М. : Междунар. отношения, 1965. – 168 с.

268. Федотов А.Л. Государственный служащий дипломатической службы: понятие, статус, компетенція / А.Л. Федотов. // Конституция. Гражданин. Общество : тр. междунар. ин-та управления. – М. : МГИМО(У) МИД России, 2002. – Вып. 2. – С. 50–70.

269. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Фельтхэм Р.Дж.; пер. с англ. В.Е. Улаховича. – Минск : Новое знание, 2000. – 304 с.

270. Фурса С.Я. Проблемні аспекти повноважень консула при усиновленні дітей, встановлення над ними опіки та здійсненні реєстраційної функції / С.Я. Фурса. // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 5. – С. 2–9.

271. Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства: учеб. пособие / Хрусталев М. А. – М. : Наука, 1984. – 80 с.

272. Черкес М.Е. Международное право: учеб. пособие / Черкес М.Е. – О. : Юрид. літ., 2004. – 384 с.

273. Черченеко I. Участь суб'єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) / I. Черченеко. // Право України. – 2003. – № 10. – С. 160–163.

274. Черченеко І. Засоби парламентського впливу на зовнішню політику Канади / I. Черченеко. // Право України. – 1999. – № 10. – С. 102.

275. Чехович С.Б. Надання дипломатичного притулку: історія, стан, перспективи / С.Б. Чехович. // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2004. – № 12. – С. 77–85.

276. Чистоходова И.А. Международно-правовой статус и функции зарубежных представительств государства и международных межправительственных организаций : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Чистоходова Ирина Александровна. – М., 2005. – 221 с.

277. Чухліб Т. Дипломатичний етикет українського козацтва / Т. Чухліб. // Чумацький шлях. – 2003. – № 1. – C. 9–10.

278. Чухліб Т.В. Дипломатія української козацької держави / Т.В. Чухліб. // Політика і час. – 2003. – № 4. – C. 83–96.

279. Шевченко Ю.П. Полицейские меры, применяемые в отношении лиц, обладающих иммунитетом / Ю.П. Шевченко. // Полицейское право: Научно-практический журнал. – 2007. – № 1. – С. 63–67.

280. Щокін Ю. Юридична природа привілеїв та імунітетів міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу / Ю. Щокін. // Вісник академії правових наук України. – 2002. – № 4. – C. 132–142.

281. "Your Europe": Consular and diplomatic protection [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/citizenship/outside-eu-protection/index.html.

282. A Royal Navy frigate on patrol in the Caribbean has helped block more than three tons of drugs which were thought to be destined for Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.navynews.co.uk/articles/2003/0306/0003062701.asp.
283. Addo M. K. Interim Measures of Protection for Rights under the Vienna Convention on Consular Relations / M. K. Addo // The European Journal of International Law. – 1999. – Vol. 10. – No. 4. – P. 713 – 732.

284. Ahmad M.A. L‘Institution Consulaire et le Droit International / M. A. Ahmad. – Paris: Pichon et Durand-Auzias, 1966. – 312 p.

285. Allan D. United Kingdom. The Foreign and Commonwealth Office. / Allan D. Allan D. – London, 1999. – 210 p.

286. Amirfar Catherine M. AALS Panel – Mexico v. U.S.A. (Avena) – Arguments of Mexico / Catherine M. Amirfar // German Law Journal. – 2004. – Vol. 05. – No. 04. – P. 375 – 383.

287. Amnesty International USA. Death Penalty and the Rights of Foreign Nationals [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/death-penalty-and-the-rights-of-foreign-nationals/page.do?id=1101087.

288. Amnesty International. USA: A time for action - Protecting the consular rights of foreign nationals facing the death penalty [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/106/2001.

289. An introduction to the international protection of human rights : a textbook / [Ed. by R. Hanski, M. Suksi]. – Turku : Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, 1997. – 399 p.

290. Barker J.C. The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: a necessary evil? / Barker J.C. – Aldershot, Brookfield, USA: Dartmouth, 1996. – 283 p.

291. Barston R.P. Modern Diplomacy / Barston R.P. – London, New York: Longman, 1997. – 308 p.

292. Bernhardt R. Thoughts on the Interpretation of human-rights treaties / Bernhardt R. // Protecting Human Rights: The European Dimension, Studies in Honour of Gérard J. Wiarda / [Ed. by F. Matscher, H. Petzold]. – Koln; Berlin; Bonn; Munchen, 1988. – P. 65—71.

293. Bockman R., Thompson J. Fight the drug war, pay the bill [Електронний ресурс] / R.Bockman, J.Thompson. – Режим доступу до докум.: http://www.sptimes.com/2004/06/18/news_pf/Tampabay/Fight_the_drug_war__p.shtml.

294. Bockman R., Thompson J. Ship Captain Acquitted of Smuggling 3.5 Tons of Cocaine [Електронний ресурс] / R.Bockman, J.Thompson. – Режим доступу до докум.: http://acquitter.com/case-results/drug-smuggling-acquittal/.

295. Borchard Edwin M. The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, or, the Law of International Claims / Borchard Edwin M. – Buffolo, New York: W.S. Hein & Co., 2003. – 988 p.

296. Brauer A. Die Deutschen Justizgesetze in ihrer Anwendung auf die amtliche Thätigkeit der Konsuln und diplomatischen Agenten und die Konsulargerichtsbarkeit / Brauer A. – Berlin: C. Heymann, 1879. – 195 s.

297. Bulmerinco A. Consularrecht / Bulmerinco A. – Hamburg: J. F. Richter, 1887. – S. 3 – 24.

298. Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). Judgment of 31 March 2004. [Електронний ресурс] / International Court of Justice. Reports of Judgments. Advisory Opinions and Orders. – The Hague. – 2004. – 127 p. – Режим доступу до докум.: http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdf.

299. Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Secon Phase). Judgement of 5 February 1970 [Електронний ресурс] / International Court of Justice. Reports of Judgments. Advisory Opinions and Orders. – The Hague. – 1970. – 105 p. – Режим доступу до докум.: http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf.

300. Center for Seafarer’s Rights. Seafarer’s Rights Workbook for Consular Officers of Ukraine. – New York, 2005. – 96 p.

301. Charter of Fundamental Rights of the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art11/default_en.htm

302. Cogan Jacob Katz . AALS Panel – Mexico v. U.S.A. (Avena) / Cogan Jacob Katz // Arguments of the United States German Law Journal. – 2004. – Vol. 05. – No. 04. – P. 385 – 391.

303. Commission recommendation on reproducing the text of Article 20 TEC in passports (C(2007) 5841 final). Brussels, 5.12.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/ia_2007/c_2007_5841_en.pdf

304. Commission working document. Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union. Action Plan 2007–2009. Summary of the Impact Assessment. (SEC(2007) 1601) Brussels, 5.12.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1601:EN:NOT

305. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union. Action Plan 2007-2009. (COM(2007) 767 final). Brussels, 5.12.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0767:FIN:EN:PDF

306. Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/59/507)] 59/37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/478/48/PDF/N0447848.pdf?OpenElement

307. Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union // Official Journal. – 2009. – C 115. – 09. 05. – P. 58.

308. Coombs M. Kaunda v. President of the Republic of South Africa / M. Coombs// The American Journal of Intenational Law. – 2005. – Vol. 99. – P. 6 – 10.

309. Cussy, Ferdinand de Cornot, baron de. Réglements consulaires des principaux états maritimes de l’Europe et de l’Amérique; fonctions et attributions des consuls: prérogatives, immunités et caractère public des consuls envoyés / Cussy, Ferdinand de Cornot, baron de – Leipzig: F. A. Brockhaus, 1851. – 492 p.

310. Decision of the representatives of the governments of the Member Sates meeting within the Council of 19 December 1995 regarding protection for citizens of the European Union by diplomatic and consular representations // Official Journal. – L 314. – 28.12.1995. – P. 73 – 76.

311. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 25 June 1996 on the establishment of an emergency travel document (96/409/CSFP) // Official Journal. – L 168. – 06.07.1996. – P. 4 – 11.

312. Demleitner Nora V. AALS Panel – The Avena Case in the International Court of Justice – Crime and Immigration : Domestic, Regional and International Consequences/ Nora V. Demleitner // German Law Journal. – 2004. – Vol. 05. – No. 04. – P. 393 – 402.

313. Denza E. Diplomatic Law : A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations / E. Denza. – 2nd ed. – Oxford : Clarendon press, 1998. – 451 p.

314. Department of Foreign Affairs and Trade. Australian Consular Instructions. Part I. – Canberra, 1996. – 247 p.

315. Department of State. Establishment of Diplomatic Relations with the U.S.S.R. / Department of State. // Eastern European Series. – 1933. – No. 1. – P. 11.

316. Document A/CN.4/96: International responsibility: report by F. V. Garcia Amador, Special Rapporteur // Yearbook of the International Law Commission. – New York: United Nations, 1956. – Vol. II. – P. 173 – 231.

317. Donnelly Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice / Donnelly Jack. – London: Cornell University Press, 2002. – 336 p.

318. Draft articles on Diplomatic Protection [Електронний ресурс] // Official Records of the General Assembly. – 2006. – Sixty-first Session. - Supplement No. 10 (A/61/10). – 5 p. – Режим доступу до докум.: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_8_2006.pdf.

319. Dunn Frederick Sherwood. The Protection of Nationals: a Study of Application of International Law / Dunn Frederick Sherwood – Baltimore: The Johns Hopkins press, 1932. – 228 p.

320. Eurobarometer. Consular Protection. Analytical Report. – The Gallup Organisation, 2006. – July. – 34 p.

321. European Commission Directorate-General (DG) for Justice, Freedom and Security: consular and diplomatic protection [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/diplomatic/fsj_citizenship_diplomatic_en.htm.

322. European Convention on Consular Functions (ETS No. 061) open for signature by the member States of the Council of Europe, in Paris, on 11 December 1967 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/061.htm

323. Foreign Affairs and International Trade Canada. A Guide of Canadians Imprisoned Abroad / Foreign Affairs and International Trade Canada. – Ottawa, 2010. – 7 p.

324. Foreign Affairs and International Trade Canada. International Child Abductions: A Manual for Parents / Foreign Affairs and International Trade Canada. – Ottawa, 2010. – 19 p.

325. Foreign and Commonwealth Office. British Behavior Abroad Report. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/travel-living-abroad/21151574/british-behaviour-abroad-09-10.

326. Foreign and Commonwealth Office. Consular Strategy 2010 – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/travel-living-abroad/21151574/consular-strategy-2010-13.

327. Foreign and Commonwealth Office. Support for British Nationals Abroad / Foreign and Commonwealth Office. – London: Crown Copyright, 2009. – 16 p.

328. Foreign relations of the United States, 1902. United States vs. Mexico. In the matter of the case of the Pious Fund of the Californias. [Електронний ресурс]. U.S. Government Printing Office, 1902. – Режим доступу до докум.: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1902ap2.

329. Geek W.K. Diplomatiс Proteсtion / W.K. Geek // Encyclopedia of Public International Law [Ed. R. Bernhardt]. – Amsterdam, 1992. – vol. X. – Р. 1046.

330. Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse von 11.09.1974 (KonsularG) zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 04.05.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.aufenthaltstitel.de/konsulargesetz.html


331. Gómez Juan Manuel Robledo. The Vienna Convention on Consular Relations [Електронний ресурс] / Gómez Juan Manuel Robledo. – Режим доступу до докум.: http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/vccr/vccr_e.pdf.

332. Green Paper. Diplomatic and consular protection of Union citizens in third countries (presented by Commission) (COM (2006) 712 final) // Official Journal. – C 30. – 10.02.2007. – 12 p.

333. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf.

334. Guide des consulats, à l’usage des agents diplomatiques et consulaires de la République d’Haĭti, novembre 1953. – Port-au-Prince: Impr. de l’État, 1953. – 87 p.

335. Hackworth G.H. Digest of International Law./ Hackworth G.H. – Washinton. D.C.: Department of State Publications, 1943. – Vol. 4. – P. 836 – 837.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка