Київський національний університет імені тараса шевченка інститут журналістики кафедра реклами та зв’язків з громадськістюСкачати 330.24 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір330.24 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: кандидат філософських наук,

доц. Ротовський А. А.

Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю
Робоча навчальна програма дисципліни
для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № …….

від …………………………. р.

Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В. Ф.


Директор Інституту

___________ проф. Різун В. В.Київ – 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни « Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю».

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Ротовський Андрій Андрійович


Лектор: доц. А. А. Ротовський

Викладачі: ас. Т. С. Давидченко

ас. Є. В. ЦимбаленкоПогоджено

з науково-методичною комісією« »__________________ 20 р.
_____________________________

Вступ
Дисципліна «Креатив у рекламі та зв’язках із громадськістю» викладається на 3 курсі у V та VI семестрах і складається з двох модулів. Розрахована на 180 годин, з них – 18 годин лекцій, 66 годин – практичні заняття, 96 годин відведено на самостійну роботу. Закінчується іспитом в VI семестрі.
Мета та завдання навчальної дисципліни «Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю»:


 • ознайомити студентів із базовими принципами та засадами терміну й поняттям «креатив» у загальному розумінні;

 • ознайомити студентів із принципами та технологіями креативу в сфері реклами та зв’язків з громадськістю;

 • вивчити застосування креативу в друкованій рекламі, телерекламі, радіорекламі та Інтернеті;

 • ознайомитись на практиці із розробкою PR-події;

 • сформувати вміння та навички просування конкретного продукту (особи, підприємства, організації тощо);

 • навчитись застосувати технології креативу при вирішенні конкретних комунікаційних завдань;

 • виробити практичні професійні навички в галузі креативу.


Предмет навчальної дисципліни «Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю» включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм креативу в сфері реклами та зв’язків з громадськістю.
Вимоги до знань та вмінь
Студент повинен знати:

 • базові принципи та технології креативу в сфері реклами та зв’язків з громадськістю;

 • методологічні засади (основні поняття, тлумачення термінів тощо) креативу;

 • моделі творчого вирішення типових PR-завдань;

 • специфіку підготовки створення та розробки телереклами;

 • специфіку підготовки створення та розробки Інтернет-реклами;

 • специфіку підготовки створення та розробки візуальної реклами;

 • специфіку підготовки PR-програми просування конкретного продукту;

 • особливості розробки програми пабліситі;

 • формувати та створювати ідею РR-події;

 • особливості розробки іміджу персони;

 • особливості розробки слогану;

 • особливості розробки ідеї оголошення у ЗМІ;

 • особливості та методики створення креативних рішень у конкретних напрямах та специфічних видах реклами й зв’язків із громадськістю;

 • історію та досвід майстрів комунікаційного креативу.


Студент повинен уміти:

 • визначати мету та прийоми розробки РR-ідеї;

 • користуватися технологічними прийомами комунікаційного креативу для реалізації конкретних завдань у галузі реклами та зв’язків із громадськістю;

 • створювати та використовувати власні креативні РR-ідеї в розробці телереклами;

 • створювати та використовувати власні креативні РR-ідеї в розробці Інтернет-реклами;

 • створювати та використовувати власні креативні РR-ідеї в розробці візуальної реклами;

 • оцінювати якість комунікаційного, рекламного креативу;

 • розробляти слогани;

 • створювати креативні та дієві оголошення в ЗМІ;

 • аналізувати інші креативні втілення в рекламі та зв’язках з громадськістю;

 • створювати та розробляти власні креативні проекти.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Уперше розроблена в Інституті журналісти КНУ імені Т. Г. Шевченка як вияв актуальності для фахового становлення студентів у сфері реклами та зв’язків із громадськістю знань та навичок у галузі комунікаційного креативу.

Нормативна навчальна дисципліна «Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю» є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є певною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Організація PR та рекламної діяльності», «Медіапланування», «Планування і організація рекламного видання», «Мас-медійна реклама» та інші.
Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна «Креатив у рекламі та зв’язках із громадськістю» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів протягом року оцінюються за 100-бальною шкалою, в яку входять 60 балів за ЗМ 1, 2 та 40 балів за іспит.
Форми поточного контролю:


 • тематична міні-доповідь відповідно до питань кожної лекції – 2 бали, максимально за весь курс – 18 балів. Критерій оцінки виступу із доповіддю – самостійність мислення, ораторська майстерність, рівень опанування спеціальної літератури по темі лекції.

 • участь в обговоренні доповіді – 0,5 балів, максимально за весь курс – 4,5 бали.

 • виконання самостійної роботи по темі лекції – 1 бал, максимально за весь курс – 9 балів. Формат практичної роботи: не менше 3 сторінок, обов’язково – самостійна робота. Робота, «скачана» з Інтернету, не зараховується.

 • модульна контрольна робота – 2,5 бали за перший модуль, 2 бали – другий модуль , максимально – 4,5 балів.

 • лабораторна робота – 1 бал за одну лабораторну роботу, у сумі – 24 бали.


Модульний контроль: підсумкова модульна контрольна робота за V та VІ семестр. Підсумковий контроль – екзамен у VІ семестрі.

У сумі – 60 балів.

Один семестр дорівнює одному модулю.
Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

Оцінювання за формами поточного контролю
Змістовий модуль 1

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

Доповнення та участь в обговоренні

9 х 0, 5 бали = 4, 5 бали


9 х 0 = 0 балів

Підготовка і виголошення промов

9 х 2 бали = 18 балів


9 х 1,5 бали = 13,5 бали

Виконання самостійної роботи

9 х 1 бал = 9 балів

9 х 0, 5 балів = 4, 5 бали

Модульна контрольна

робота


1 роб. х 2,5 бали = 2,5 бали

1 х 1 бал = 1 бали

Всього

34 бали

19 балів

Змістовий модуль 2

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

Виконання практичної роботи

24 х 1 бал = 24 бали

24 х 0,5 бали = 12 балів


Модульна контрольна робота

1 роб. х 2 бали = 2 бали

1 роб. х 1 бал = 1 бал

Всього

26 балів

13 балів

Всього за 2 ЗМ

60 балів

31 бал

За результатами навчального року студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів та оцінки за іспит за наступною формулою.Змістовий

модуль 1 (ЗМ 1)Змістовий

модуль 2 (ЗМ 2)Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)Вагові коефіцієнти

(%)


34 %

k 1=0,34


26 %

k 2=0,26


40 %

k ісп=0,4100 %

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

34

26

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за рік (зваженої):

ПО = ЗМ 1 х k 1 + ЗМ 2 х k 2 + КПМ х k ісп

При простому розрахунку отримаємо:Змістовий

модуль 1 (ЗМ 1)Змістовий

модуль 2 (ЗМ 2)Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)Оцінка (бали)

34

26

40

100


При цьому кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо»);

65-74 – «задовільно»;

75-89 – «добре»;

90-100 – «відмінно».

Мінімальна кількість балів – 60. Максимальна кількість балів – 100.


Шкала відповідності


За 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за 2 ЗМ менше, ніж 31 бал, то він не допускається до екзамену та вважається таким, що не виконав головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на V-VI семестри з курсу «Креатив у рекламі та зв’язках із громадськістю».НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ і СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семестр 1, змістовий модуль 1

Назва лекції

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття


Сам.

робота
Тема 1. Особливості креативу

у сфері зв’язків із громадськістю


1.

Що таке «креатив»? Завдання та комунікативні особливості PR-креативу

2

2

2

2.

Застосування маркетингових та інших аналітичних інструментів для творчого вирішення PR-завдань

2

2

2

3.

Моделі творчого вирішення типових PR-завдань

2

2

2

4.

PR як інструмент творчого вирішення комунікаційних завдань брендингу

2

2

2

5.

PR - творчість у політичних комунікаціях

2

2

2


Тема 2. Особливість креативу в рекламі


6.

Завдання та ознаки рекламного креативу

2

2

2

7.

Креатив у телерекламі

2

2

2

8.

Креатив в інтернет-рекламі

2

2

2

9.

Креатив у зовнішній візуальній рекламі

2

2

2

Модульний контроль3

ВСЬОГО
18

18

21

Загальний обсяг – 57 год., в тому числі:

лекцій – 18 год.,

практичних занять – 18 год.,самостійних робіт – 21 год.

Семестр 2, змістовий модуль 2


практ. заняття

ТЕМИ практичних занять

Кількість годин

Практичні

заняття

Самостійна

робота

1.

Розробка ідеї РR-події

2

3

2.

Розробка ідеї РR-події

2

3

3.

Розробка ідеї РR-події

2

3

4.


Розробка ідеї PR- програми просування конкретного продукту

2

3

5.


Розробка ідеї PR- програми просування конкретного продукту

2

3

6.

Розробка програми пабліситі

2

3

7.

Розробка програми пабліситі

2

3

8.

Розробка програми просування репутації

2

3

9.

Розробка програми просування репутації

2

3

10.


Розробка програми превентивної антикризової комунікації

2


3


11.


Розробка програми превентивної антикризової комунікації

2


3


12.

Розробка програми комунікації під час кризи

2

3

13.

Розробка програми комунікації під час кризи

2

3

14.

Розробка іміджу персони

2

3

15.

Розробка іміджу персони

2
16.


Застосування маркетингових аналітичних інструментів у PR-проекті

2


3


17.

Розробка ідеї рекламного просування продукту

2

5

18.

Розробка ідеї рекламного просування продукту

2

5

19.

Розробка слогану

2

5

20.

Розробка слогану

2

5

21.

Розробка ідеї телеролика

2

4

22.

Розробка ідеї бігборду

2

4

23.

Розробка ідеї оголошення у ЗМІ

2
24.


Модульний контроль – контрольна робота з

розробки концепції рекламної кампанії


2
ВСЬОГО

48

75

Загальний обсяг – 123 год., в тому числі:

практичних занять – 48 год.,

самостійних робіт – 75 год.
Семестр 1

Змістовий модуль 1

ТЕМА 1. Особливості креативу в сфері зв’язків із громадськістю (10 год.)
Лекція 1.

Завдання та комунікативні особливості PR (2 год.)
Функції PR у порівнянні з функціями реклами, стимулювання збуту, «інформаційної війни». PR як «менеджмент довіри» цільових аудиторій. Психологічні та соціопсихологічні закони та закономірності сприйняття інформації, мислення, памяті людини, які лежать в основі PR-креативу. Проектні рамки PR-креативу локальних кампаній та акцій. Креатив у довгострокових комунікаційних кампаніях.
Практичне заняття 1.

PR та рекламний креатив. Подібність та основні відмінності (2 год.)
План

1. Визначення поняття PR-креатив.

2. Функції PR-креативу в рекламі та зв’язках з громадськістю.

3. Відмінності PR-креативу від рекламного.

4. Приклади ефективного PR-креативу.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Прочитати книгу А. Ротовського «Системний PR».

 2. Підготувати міні-доповідь на тему: «Приклади креативних рішень в історії реклами та PR».

Література [10, 11]
Лекція 2.

Застосування маркетингових та інших аналітичних інструментів для творчого вирішення PR-задач (2 год.)
Маркетингові основи PR-креативу. Матриця лідерського позиціонування як інструмент формування смислу месиджу в комунікаціях. SWOT-аналіз як інструмент пошуку продуктивної ідеї. Методика ТРІЗ для вирішення креативних завдань у PR. Види групової роботи в пошуку креативної ідеї. Бенчмаркетинг у пошуку креативної ідеї.
Практичне заняття 2.

Креативне вирішення PR-завдань (2 год.)
План

1. Маркетингові основи PR-креативу.

2. Визначення та основні методики SWOT-аналізу як інструменту пошуку продуктивної ідеї.

3. Визначення та застосування в PR бенчмаркетингу.

4. Формування матриці лідерського позиціонування.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)


 1. Самостійно проаналізувати конкретний продукт (як предмет просування) відповідно до матриці лідерського позиціонування, що дана на лекції.

 2. Підготувати міні-доповіді з питань теми лекції.

Література [3, 11]
Лекція 3.

Моделі творчого вирішення типових PR-завдань (2 год.)
Алгоритм вирішення PR-завдань у сфері просування продуктів нової категорії. Алгоритм вирішення PR-завдань у сфері просування продуктів старої категорії. Алгоритм вирішення PR-завдань для зміни стереотипів аудиторії. Алгоритм вирішення PR-завдань у зміцненні лояльності аудиторії. Логіка PR-презентацій.
Практичне заняття 3.

Сталі алгоритми креативного вирішення типових PR-завдань (2 год.)
План

1. Модель для програми просування продуктів нової категорії.

2. Модель для програми просування продуктів старої категорії.

3. Модель для програми просування бренду.

4. Аналіз сучасних інноваційних алгоритмів творчих вирішень PR-завдань на ринку PR та реклами.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Запропонувати власні ідеї для програм просування продуктів нової категорії, старої категорії та програми просування бренду (на вибір студента).

Література [10, 12]
Лекція 4.

PR як інструмент творчого вирішення комунікаційних завдань брендингу (2 год.)
Визначення терміну «бренд». Чому саме PR є головним інструментом створення бренду, а не реклама. Етапи створення бренду в свідомості споживача. Моделі комунікацій бренду. Кращий досвід творчого вирішення PR-завдань брендингу.
Практичне заняття 4.

Вирішення комунікаційних завдань брендингу (2 год.)
План

1. Визначення та тлумачення терміну «бренд».

2. Основні функції та характеристики бренду.

3. Етапи створення бренду в свідомості споживача.

4. Аналіз світових та вітчизняних брендів.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Запропонувати ідеї просування конкретних брендів за допомогою інструментів PR.

Література [1, 2]
Лекція 5.

PR-творчість у політичних комунікаціях (2 год.)
Місце PR у системі політичних комунікацій. Політичний креативний брен­динг. PR-креатив у комунікаціях органів влади. PR-креатив у виборчих кампаніях. Антитворчість: типові прийоми «чорних» інформаційних технологій.
Практичне заняття 5.

Креативна творчість у системі політичного PR (2 год.)
План

1. Місце PR у системі політичних комунікацій.

2. Приклади креативного PR у політичних кампаніях у світовій та вітчизняній практиках.

3. Політичний брендинг. Створення «бренду» особи та його розвиток і підтримка.

4. «Чорний» PR: характерні ознаки та способи протидії.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати відповідно до матеріалу, поданого в лекції, приклади політичних комунікацій українських політиків та політичних партій і підготувати власні виступи.

Література [12, 13]

Тема 2. Особливість креативу в рекламі (8 год.)
Лекція 6.

Завдання та ознаки продуктивного рекламного креативу (2 год.)
Рекламний креатив: вихід за рамки стереотипу. «Канський» синдром. Провокація та негатив як інструмент рекламного креативу. Критерії якості рекламного креативу. Креатив, який «працює»: показовий досвід.
Практичне заняття 6.

Завдання та ознаки продуктивного рекламного креативу (2 год.)
План

1. Стереотипи: ознаки, характеристика, класифікація, властивості. Засоби «боротьби» та «знешкодження» соціальних стереотипів.

2. Визначення та ознаки «канського» синдрому.

3. Провокація як явище в рекламі та PR.

4. Негатив як засіб привернення уваги та ефективної PR-кампанії.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Знайти приклади ефективного рекламного креативу в практиці рекламних кампаній на українському ринку.

Література [3, 8]
Лекція 7.

Креатив у телерекламі (2 год.)
Механізм впливу на аудиторію телевізійної реклами. Креативний ролик: складові творчого рішення. Продакшн у створенні творчого телерекламного продукту. Маніпулятивні технології в телевізійній рекламі. Продакт плейсмент у телевізійній рекламі.
Практичне заняття 7.

Креативний PR у телерекламі (2 год.)
План

1. Функції та форми впливу на аудиторію телереклами.

2. Основні моменти створення телевізійного ролика: текст, голос, мова, анімація (зображення).

3. Визначення поняття «маніпуляція»: основні ознаки та характеристики. Способи виявлення та засоби захисту.

4. Засоби маніпуляції в телевізійній рекламі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати ролики телевізійної реклами програм українських телеканалів на предмет креативності та ефективності.

Література [3, 11]
Лекція 8.

Креатив у інтернет-рекламі (2 год.)
Специфіка та види інтернет-реклами. Маркетингові основи креативу в інтернет-рекламі. Креатив у контекстній рекламі. Креатив у банерній рекламі. Креатив у рекламі на сайтах, блогах, у соціальних мережах.
Практичне заняття 8.

Креатив у інтернет-рекламі (2 год.)
План

1. Види Інтернет-реклами: текстова, візуальна, банери та ін.

2. Маркетингові основи креативу в інтернет-рекламі.

3. Явище «спаму» в Інтернеті: засіб реклами чи мережеве «сміття».

4. Інтернет-розсилка як передумови створення та підтримування іміджу.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати ролики телевізійної реклами програм українських телеканалів на предмет креативності та ефективності та підготувати доповідь або реферат з цієї теми.

Література [13]
Лекція 9.

Креатив у зовнішній візуальній рекламі (2 год.)
Специфіка сприйняття різних видів зовнішньої реклами. Креатив у бігбордах. Креатив у вивісках. Креатив у лайтбоксах. Інші види креативної зовнішньої реклами.
Практичне заняття 9.

Креатив у зовнішній візуальній рекламі (2 год.)
План

1. Види та класифікація зовнішньої візуальної реклами: вітрини магазинів, бігборди, плакати, афіші та ін.

2. Креатив у бігбордах.

3. Креатив у вивісках.

4. Креатив у лайтбоксах.
Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати ролики телевізійної реклами програм українських телеканалів на предмет креативності та ефективності.

Література [2, 11]
Практичне заняття 10.

Модульна робота контрольна робота (3 год.)
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання
Запропонувати власну розробку просування продукту (конкретний об’єкт обирається відповідно до побажань студента та пропозицій викладача) у форматі брифу.
Приклад структури брифу:


 1. Маркетингова ціль просування.

 2. Назви цільових сегментів.

 3. Опис комунікаційних характеристик цільових сегментів.

 4. Комунікаційні проблеми.

 5. Комунікаційні цілі.

 6. Обмеження проекту.

 7. Структура проекту.

 8. Графік.

 9. Бюджет.
Семестр 2

Змістовий модуль 2

Практичне заняття 1.

Розробка ідеї РR-події (2 год.)
План

1. Особливості PR-презентації.

2. Структура події.

3. Інваріанти презентації.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

 2. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективних рішень просування продукту нової категорії.

Література [10]
Практичне заняття 2.

Розробка ідеї РR-події (2 год.)
План

1. Особливості прес-конференції.

2. Сценарні варіанти.

3. Вимоги до креативних рішень.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

 2. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективних рішень у просуванні нового продукту старої категорії.

Література [6, 10]
Практичне заняття 3.

Розробка ідеї РR-події (2 год.)
План

1. Особливості брифінгу.

2. Сценарний план брифінгу.

3. Застереження до креативу брифінгу.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

 2. Проаналізувати приклади брифінгів, знайдених у мережі Інтернет.

Література [10, 13]
Практичне заняття 4.

Розробка ідеї PR-програми просування конкретного продукту (2 год.)
План

1. Процедури вибору ідеї просування продукту нової категорії.

2. Маркетинговий аналіз.

3. Ефективні моделі просування продукту нової категорії.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

 2. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективного просування продуктів нової категорії.

Література [1, 4]
Практичне заняття 5.

Розробка ідеї PR- програми просування конкретного продукту (2 год.)
План

1. Особливості просування нового продукту старої категорії.

2. Маркетинговий аналіз та позиціонування.

3. Продуктивні моделі просування.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Ознайомитись з рекомендованою літературою.

 2. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективного просування нового продукту старої категорії.

Література [1, 2]
Практичне заняття 6.

Розробка програми пабліситі (2 год.)
План

1. Маркетингові, репутаційні та іміджеві цілі пабліситі.

2. План пабліситі.

3. Продуктивні моделі пабліситі.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективних моделей пабліситі.

Література [10]
Практичне заняття 7.

Розробка програми пабліситі (2 год.)
План

1. Персональне пабліситі.

2. Структура плану персонального пабліситі.

3. Ефективні моделі персонального пабліситі.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективної реалізації персонального пабліситі.

Література [10, 13]
Практичне заняття 8.

Розробка програми просування репутації (2 год.)
План

1. Що таке «репутація».

2. Алгоритими аудиту та побудови репутації.

3. Ефективні моделі репутаційного менеджменту.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективних моделей подання репутації.

Література [10, 13]
Практичне заняття 9.

Розробка програми просування репутації (2 год.)
План

1. Особливості репутаційного менеджменту персони.

2. Планування репутаційного менеджменту.

3. Ефективні моделі репутаційного менеджменту персони.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти приклади ефективної реалізації менеджменту репутації персони.

Література [10, 13]
Практичне заняття 10.

Розробка програми превентивної антикризової комунікації (2 год.)
План

1. Завдання превентивної антикризової комунікації.

2. План заходів.

3. Антикризовий штаб.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Зна йти в мережі Інтернет приклади реалізації превентивних антикризових заходів.

Література [10, 13, 21]
Практичне заняття 11.

Розробка програми превентивної антикризової комунікації (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо антикризової комунікації.

2. Моделювання ситуації та тренінг-гра.
Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти приклади реалізації програм комунікації під час кризи.

Література [10]
Практичне заняття 12.

Розробка програми комунікації під час кризи (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо реалізації програм комунікації під час кризи.

2. Обговорення та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретних ситуацій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективної роботи з плітками.

Література [10, 13]
Практичне заняття 13.

Розробка програми комунікації під час кризи (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо ефективної роботи з плітками.

2. Обговорення та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретних ситуацій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади реалізації програм персонального іміджмейкінгу.

Література [10, 13]
Практичне заняття 14.

Розробка іміджу персони (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо реалізації програм персонального іміджмейкінгу.

2. Обговорення та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретних ситуацій.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Підготувати розробку ефективного іміджу.

Література [10, 13]
Практичне заняття 15.

Розробка іміджу персони (2 год.)
План

1. Виступи студентів із власними розробками іміджу «Я» - імідж.

2. Обговорення та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретних ситуацій.

Література [10]
Практичне заняття 16.

Застосування маркетингових аналітичних інструментів у PR-проекті (2 год.)
План

1. Огляд маркетингових аналітичних інструментів.

2. Технології позиціювання.
Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Знайти в мережі Інтернет приклади ефективного рекламного просування.

Література [4]
Практичне заняття 17.

Розробка ідеї рекламного просування продукту (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо ефективного рекламного просування.

2. Дискусія з вищеназваної теми.

3. Моделювання ситуації (тренінг-гра).


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Розробити пропозиції щодо рекламного просування конкретного продукту (на вибір студента).

Література [3, 5]
Практичне заняття 18.

Розробка ідеї рекламного просування продукту (2 год.)
План

1. Презентації студентами власних розробок рекламного просування конкретного продукту.

2. Дискусія та аналіз розробок.

3. Моделювання конкретної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Знайти в Інтернеті приклади креативних рекламних слоганів.

Література [3, 11]
Практичне заняття 19.

Розробка слогану (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо креативних рекламних слоганів.

2. Дискусія та аналіз розробок.

3. Моделювання конкретної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Знайти варіанти слоганів виборчої кампанії мерів міст (опис ситуації подається викладачем).

Література [7, 11]
Практичне заняття 20.

Розробка слогану (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами, які вони знайшли в мережі Інтернет щодо слоганів виборчої кампанії мерів міст.

2. Дискусія та аналіз розробок.

3. Моделювання конкретної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Проаналізувати ролик телевізійної реклами та підготувати з цієї теми виступ.

Література [3, 11, 22]
Практичне заняття 21.

Розробка ідеї телеролика (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами проаналізованих роликів телевізійної реклами.

2. Дискусія та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Підготувати приклади креативу в бігбордах, взяті з реальної рекламної практики.

Література [2, 3]
Практичне заняття 22.

Розробка ідеї бігборду (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами проаналізованих бігбордів рекламних кампаній.

2. Дискусія та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретної ситуації.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Знайти приклади ефективних та неякісних оголошень у ЗМІ та підготувати виступи з коментарями до них.

Література [2, 3]
Практичне заняття 23.

Розробка ідеї оголошення у ЗМІ (2 год.)
План

1. Виступи студентів із прикладами проаналізованих ефективних та неякісних оголошень у ЗМІ.

2. Дискусія та аналіз прикладів.

3. Моделювання конкретної ситуації.

Література [1, 2, 3]
Практичне заняття 24.

Модульна контрольна робота (2 год.)
ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання
Запропонувати власну розробку програми з інтегрованих маркетингових комунікацій (конкретний об’єкт обирається відповідно до побажань студента та пропозицій викладача) у форматі брифу.
Приклад структури програми інтегрованих маркетингових комунікацій:


 1. Бачення бізнесу.

 2. Стратегія бізнесу.

 3. Сегменти ринку.

 4. Комунікаційні характеристики цільових аудиторій.

 5. Канали комунікації цільових аудиторій.

 6. Вибір (з мотивацією) каналів комунікації.

 7. Критерії оцінки.

 8. Програма бізнесу.

 9. Планування.


Вимоги до контрольних робіт:

Предмет кожної контрольної роботи обговорюється з студентом персонально. Тему може запропонувати сам викладач, або її може запропонувати студент.

Обсяг – не менше 5 стор. Студент повинен у форматі, заданому викладачем на лекції, подати самостійну розробку, що відповідає вимогам фаховості для такого роду робіт.
Питання до іспиту


 1. Функції PR у порівнянні з функціями реклами, стимулювання збуту, «інформаційної війни».

 2. PR як «менеджмент довіри» цільових аудиторій.

 3. Психологічні та соціопсихологічні закони й закономірності сприйняття інформації, мислення, пам’яті людини, які лежать в основі PR-креативу.

 4. Проектні рамки PR-креативу локальних кампаній та акцій.

 5. Креатив у довгострокових комунікаційних кампаніях.

 6. Маркетингові основи PR-креативу.

 7. Матриця лідерського позиціонування як інструмент формування смислу месиджу в комунікаціях.

 8. SWOT-аналіз як інструмент пошуку продуктивної ідеї.

 9. Методика ТРІЗ для вирішення креативних завдань у PR.

 10. Види групової роботи в пошуку креативної ідеї.

 11. Бенчмаркетинг у пошуку креативної ідеї.

 12. Алгоритм вирішення PR-завдань у сфері просування продуктів нової категорії.

 13. Алгоритм вирішення PR-завдань у сфері просування продуктів старої категорії.

 14. Алгоритм вирішення PR-завдань для зміни стереотипів аудиторії.

 15. Алгоритм вирішення PR-завдань у зміцненні лояльності аудиторії.

 16. Логіка PR-презентацій.

 17. Що таке «бренд».

 18. Чому саме PR є головним інструментом створення бренду, а не реклама.

 19. Етапи створення бренду в свідомості споживача.

 20. Моделі комунікацій бренду.

 21. Кращий досвід творчого вирішення PR-завдань брендингу.

 22. Місце PR у системі політичних комунікацій.

 23. Політичний креативний брендинг.

 24. PR-креатив у комунікаціях органів влади.

 25. PR-креатив у виборчих кампаніях.

 26. Антитворчість: типові прийоми «чорних» інформаційних технологій.

 27. Рекламний креатив: вихід за рамки стереотипу.

 28. «Канський» синдром.

 29. Провокація та негатив як інструмент рекламного креатину.

 30. Критерії якості рекламного креативу.

 31. Креатив, який «працює»: показовий досвід.

 32. Специфіка та види інтернет-реклами.

 33. Маркетингові основи креативу в інтернет-рекламі.

 34. Креатив у контекстній рекламі.

 35. Креатив у банерній рекламі.

 36. Креатив у рекламі на сайтах, блогах, у соціальних мережах.

 37. Специфіка сприйняття різних видів зовнішньої реклами.

 38. Креатив у бігбордах.

 39. Креатив у вивісках.

 40. Креатив у лайтбоксах.


Рекомендована література
Основна

1.  Аакер Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. Аакер. – М. : ИД Гребенникова, 2003. – 380 с.

2.  Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : Гребенников Бизнес Букс, 2008. – 440 с.

3. Аренс У., Кортлэнд Б. Современная реклама / У. Аренс, Б. Кортлэнд. – М. : Издательский Дом Довгань, 1995. – 704 с.

4. Батра Р. и др. Рекламный менеджмент / Р. Батра. – СПб. : Диалектика, 2004.

5. Гуров Ф.  Продвижение бизнеса в Интернет. Все о PR и рекламе в Сети / Ф. Гуров. – М. : Вершина, 2009. – 136 с.

6. Департамент стратегічного планування Центрального штабу Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Стратегія перемоги: Практ. посібн. для керівників виборчих штабів. – К., 2002. 

7. Зазыкин В. Психология в рекламе / В. Зазыкин. – М. : ДатаСтром, 1992. – 64 с.

8.  Зуев М., Маурус П., Прокофьев А. Продвижение сайтов в поисковых системах. Спасательный круг для малого бизнеса / М. Зуев, П. Маурус, А. Прокофьев. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 304 с.

10. Королько В., Некрасова О. Зв’язки з громадськістю (наукові основи, методика, практика) / В. Королько, О. Некрасова. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2009. – 831 с.

11. Огилви Д. Тайны рекламного двора / Д. Огилви. – М. : Финстатинформ, 1994.

12.  Почепцов Г. Информация и дезинформация / Г. Почепцов. – К. : Центр, 2001. – 256 с.

13. Филлипс Д.  PR в Интернете / Д. Филипс. – М. : Фаир-пресс, 2004. – 319 с.
Додаткова

14. Брукс П.  Копирайтинг: как написать рекламу, которая будет продавать / П. Брукс. – М. : Бератор-Паблишинг, 2005. – 128 с.

15. Геращенко Л.  Как написать сценарий рекламного ролика? / Л. Геращенко. – М. : Диаграмма, 2006. – 96 с.

16. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз / В. Г. Королько. – К. : Ваклер, 2000. – 528 с.

17. Коханова Л. Медиарилейшнз. Что это такое? / Л. Коханова. – М. : РИП-Холдинг, 2006. – 328 с.

18.  Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов / А. Максимов. – М. : Дело, 1999. – 448 с.

19. Орлов В.  Суперзаголовок / В. Орлов. – М. : Consillieri, 2005. 

20. Почепцов Г. Г. Вступ до інформаційних війн / Г. Почепцов. – Рівне : Волинські обереги, 1999. – 350 с.

21.  Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2001. – 656 с.

22.  Ротовский А. Системный PR / А. Ротовский. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с.


 
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка