Київський національний університет імені тараса шевченка інститут журналістикиСкачати 261.21 Kb.
Дата конвертації06.12.2016
Розмір261.21 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: доцент Ковтун Т.В.

СПІЧРАЙТИНГ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


для студентів спеціальності 6.030302 реклама і зв’язки з громадськістю


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від " " 2009 р.


Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В.Ф.

Директор Інституту

__________ проф. Різун В.В.


КИЇВ – 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни «Спічрайтинг»


Укладачі: доцент Ковтун Тетяна Валентинівна

доцент Ротовський Андрій АндрійовичВикладачі:

Доц.Ковтун Т.В., Доц. Ротовський А.А.Погоджено

з науково-методичною комісією

" "__________________ 2009 р.
_____________________________

Підпис голови НМК Інституту

Вступ

Дисципліна "Спічрайтинг” викладається на 3 курсі у VІ семестрі та складається з двох модулів, які розраховано на 72 години, з них – 18 годин лекцій, 18 годин семнарських занять, 36 годин відведено на самостійну роботу, форма підсумкового контролю - залік.


Метою і завданням навчальної дисципліни: “Спічрайтинг ” є:

 • усвідомлення студентами місця спічрайтингу в системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю;

 • визначення ролі публічних виступів у процесі формування маркетингових позицій суб’єкта соціальних комунікацій;

 • ознайомлення з історією становлення і розвитку науки риторики і ораторського мистецтва;

 • вивчення законів публічного мовлення;

 • усвідомлення психологічних засад діяльності спічратера і оратора;

 • усвідомлення соціологічних засад діяльності спічрайтера і оратора;

 • ознайомлення з основними засобами переконання і здійснення вербального впливу на аудиторію;

 • ознайомлення з основними засобами здійснення невербального впливу на аудиторію;

 • ознайомлення з композицією промови;

 • ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов за обставинами виголошення промови;

 • ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов за їхніми психологічними мотивами;

 • ознайомлення зі специфікою підготовки різних видів промов за сферою і цільовим спрямуванням;

 • підготовка до практичного спічрайтингу;

 • вироблення практичних професійних навичок в галузі спічрайтинга.Предмет навчальної дисципліни “Спічрайтинг” теорія і практика підготовки усних публічних виступів для різних сфер діяльності.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

— засади діяльності спічрайтера;

— основні поняття, тлумачення і терміни спічрайтингу, риторики, ораторського мистецтва;

— етичні принципи діяльності спічрайтера ;

— типи мовлення, види промов;

— технології регулювання взаємодії оратора і аудиторії за допомогою вербальних і невербальних засобів; • основні закони і закономірності діяльності спічрайтера і підготовки промов;

 • композицію промови;

 • специфіку роботи над кожним зі структурних елементів промови;

 • специфіку роботи з різними психологічними типами аудиторії;

 • специфіку підготовки промов для різних соціологічних моделей аудиторії;

 • види аргументів;

 • види допоміжного матеріалу в промові;

 • історію становлення спічрайтингу як гілки риторики і ораторського мистецтва;

 • специфіку публічного мовлення залежно від характеру політичного устрою, суспільного ладу;

 • особливості політичного публічного мовлення;

 • особливості мовленнєго впливу в різних сферах і комунікативних ситуаціях.
 • Студент повинен уміти:

 • визначати мету підготовки публічного виступу;

 • формувати композицію промови;

 • виробляти стратегію публічного виступу;

 • застосовувати різні види аргументів у публічному виступі;

 • застосовувати різні засоби мовленнєвого впливу в тексті публічного виступу;

 • готувати тексти промов відповідно до сфери, теми, характера аудиторії, часу, місця виступу тощо;

 • аналізувати готовий публічний виступ за системою критеріїв;

 • виголошувати промову.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дана дисципліна є однією з базових для спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю" і є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, а також є логічним продовженням вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Організація ПР-рекламної діяльності", "Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "ПР-рекламний копірайтинг", "Креатив у рекламі та ПР", "Іміджелогія" та інших.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальну програму “Спічрайтинг” підготовлено за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Рівень опанування дисципліною визначається за модульно-рейтинговою системою шляхом накопичування балів. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100 бальною шкалою, в яку входять 80 балів за ЗМ 1, 2 та 20 балів - за залік.


Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:
Поточний контроль: участь у практичних групових тренінгах, усні відповіді та написання контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять, проходження експрес-тестів на знання термінології.

Модульний контроль: підсумкова модульна контрольна робота за семестр та написання двох тестів у VІ семестрі. Підсумковий контроль – залік у VІ семестрі.

Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

Оцінювання за формами поточного контролю

Змістовий модуль 1

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

усна відповідь та рецензування

4 х 2 бали = 8 балів.

4 х 1 бал = 4 бали


Підготовка і виголошення промов

1 х 8 балів = 8 балів.

1 х 4 бали = 4 бали


доповнення і виконання самостійної роботи

4 х 2 бали = 8 балів.

2 х 2 бали = 4 бали


Виконання тесту

1 х 8 балів = 8 балів

1 х 4 бали = 4 бали

Всього

32 бали

16 балів

Змістовий модуль 2

Види робіт

Максимальна оцінка

Мінімальна оцінка

усна відповідь та рецензування

4 х 4 бали = 16 балів.

4 х 2 бали = 8 балів


Підготовка і виголошення промов

1 х 8 балів = 8 балів.

1 х 4 бали = 4 бали


доповнення і виконання самостійної роботи

4 х 2 бали = 8 балів.

2 х 2 бали = 4 бали


Модульна контрольна робота

1 роб. х 16 балів = 16 балів


1 роб. х 8 балів = 8 балівВсього

48 балів

24 бали

Всього за 2 ЗМ

80 балів

40 балів


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-39 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

40-59 – «незадовільно»;

60-64 – «задовільно»;

65-74 – «добре»;

75 - 80 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою (іспит)

75-80

5

відмінно

65-74

4

добре

60-64

3


задовільно

40-59

1-39

2

незадовільно
Оцінка за національною шкалою (іспит)

60 - 100

зараховано

1 - 59

не зараховано

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за 2 ЗМ менше, ніж 40 балів, то він не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на VІ семестр з курсу Спічрайтинг”.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬлекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборант, практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади спічрайтингу

1

Предмет і завдання курсу «Спічрайтинг»,

його місце в системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю2

2

4


2

Становлення спічрайтингу як сфери практичної діяльності. Короткий екскурс в історію риторики і ораторського мистецтва

2

2

4
3

Підготовка публічного виступу. Закони риторики як системна основа підготовки публічного виступу.

2

2

4
4

Підготовка публічного виступу. Композиція промови. Закони риторики як системна основа реалізації публічного виступу.

2

2

4
Змістовий модуль 2. Практика підготовки публічних виступів

5

Типи мовлення, види публічних виступів, сфери публічного мовлення.

2

2

2
6

Психологічні та соціологічні засади підготовки публічних виступів

2

2

4
7

Взаємодія оратора і слухача: засоби переконання.

2

2

4
8

Взаємодія оратора і слухача: засоби впливу, діловий спічрайтинг

•  Доклады для выступления
  
- бизнес (нефтегаз, IT, производство)
  
- политика (выборы, доклады)

•  Речь - благодарность спонсорам
•  Речь спонсора проекта

•  Вступительная речь на мероприятии
•  Заключительная речь на мероприятии

4

2

4
Модульна контрольна робота 2
2

2ВСЬОГО

18

18

36
Загальний обсяг 72 год., в тому числі: Лекцій-18 год.

Семінари - 18год.

Самостійна робота - 36 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПІЧРАЙТИНГУ


ЛЕКЦІЯ 1

Предмет і завдання курсу «Спічрайтинг», його місце в системі підготовки фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю (2 год.)
Предмет і завдання курсу "Спічрайтинг”. Предмет і завдання діяльності спічрайтера. Роль усного публічного виступу в процесі формування іміджу політика, том-менеджера, діяча культури тощо. Етичні засади діяльності спічрайтера. Сутність етно-історико-культуроспецифічної теорії риторики. Динамічний характер риторичного ідеалу.

СЕМІНАР 1

Спічрайтинг в системі соціальних комунікацій (2 год.)
План:

1. Завдання курсу «Спічрайтинг»

2. Місце спічрайтинга в процесі формування іміджу політика, топ-менеджера, діяча культури тощо.

3. Сутність етно-специфіки риторичного ідеалу.

4. Сутність історичної динамічності риторичного ідеалу.

5. Етичні засади діяльності спічрайтера і оратора.

6. Місце спічрайтера в ПР-групі .
Завдання для самостійної роботи (4 год)
Обгрунтувати своє бачення посадової інструкції для спічрайтера як співробітника ПР відділу політичної партії \ доброчинної організації \ владної структури. Мета – з’ясувати рівень обізнаності студентів в даній царині, визначити власний погляд студентів на обов’язки спічрайтера.

Література [1, 2, 4, 6, 8, 9].
ЛЕКЦІЯ 2

Становлення спічрайтингу як сфери практичної діяльності. Короткий екскурс в історію риторики і ораторського мистецтва (2 год.)
Короткі відомості з історії риторики. Діяльність логографів за часів Давньої Греції. Специфіка давньогрецької і давньоримської риторики, особливості християнського красномовства. Роль Аристотеля, Сократа, Цицерона, ранньохристиянських ораторів в процесі становлення риторичних законів і традицій. Риторичні традиції ХІХ – ХХ століття. Закономірності публічних виступів ораторів тоталітарних часів і часів демократії.
СЕМІНАР 2

Спічрайтинг як гілка класичної риторики і ораторського мистецтва

(2 год.)


План:

1. Риторика античності.

3. Метод маєвтики давньогрецького філософа Сократа, його етичні засади.

4. Специфіка риторики періоду раннього християнства.

Риторика часів революцій та інших форм зміни влади.

5. Можливості використання традицій класичної риторики в сучасності в діяльності спічрайтера.Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Студенти готують повідомлення про видатних ораторів за вибором із запропонованого списку:

Сократ, Аристотель, Демосфен, Цицерон, Іоанн Златоуст, Ілларіон Київський, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Василь Липківський, оратори часів Французької революції, а також за власним вибором. Час повідомлення – 5 – 7 хвилин, текст має бути надрукований і належним чином оформлений.
Література [4, 6, 8, 9].
ЛЕКЦІЯ 3

Підготовка публічного виступу. Закони риторики як системна основа підготовки до публічного виступу. (2 год.)
Публічний виступ як системне явище. Модель публічної комунікації. Закони риторики як основа успішної риторичної діяльності: концептуальний, моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, ефективної комунікації, системно-аналітичний.

Особливості підготовчого етапу при написанні промови. Поняття композиції промов. Складові промови: початок, вступ, основна частина, висновки, закінчення.


СЕМІНАР 3

Теоретичні основи підготовки усного публічного виступу.

(2 год.)


План:

1. Закони риторики на підготовчому етапі.

2. Специфіка підготовки початку і вступу промови.

3. Специфіка підготовки основної частини промови.

4. Стратегії доведення.

5. Специфіка підготовки висновків та закінчення.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Студенти готують промови з презентацією теми виступу і характеру цільової аудиторії. Виступ відбувається на парі. Після виступу відбувається рецензування промови за системою вимог, що їх пропонує викладач. Оцінка виставляється за виступ і за рецензування. Час виступу – 5 – 7 хвилин, текст має бути надрукований і представлений викладачеві.


Література [2, 4, 6, 7, 8, 9].
ЛЕКЦІЯ 4.

Підготовка публічного виступу. Композиція промови. Закони риторики як системна основа реалізації публічного виступу — (2 год.)
Закони риторики на етапі реалізації виступу. Поведінка мовця, використання вербальних та невербальних засобів впливу. Закон ефективної комунікації, системно-аналітичний закон в дії. Види взаємин оратора з аудиторією: суб’єктно-об’єктні, суб’єктно-суб’єктні взаємини, способи їх встановлення в тексті промови і під час виступу. Критерії оцінки усного публічного виступу.

СЕМІНАР 4.

Реалізація усного публічного виступу. Робота оратором. — (2 год.)
План:

 1. Текст і його виголошення: особливості етапу реалізації виступу.

 2. Сутність закону ефективної комунікації.

 3. Сутність системно-аналітичного закону риторики.

4. Позаштатні ситуації під час виступу і підготовка оратора до них.

5. Виголошення промов.


Завдання для самостійногї роботи (4 год)

Студенти готують вдома промови і виголошують їх під час семінару.


Вся група налаштована на постановку провокаційних запитань. Аналізується і оцінюється рівень підготовки оратора з теми і його вміння оперативно і адекватно реагувати на запитання. Критерії оцінки надаються лектором на попередній лекції.
Література [2, 4, 6, 7].
ЛЕКЦІЯ 5

Типи мовлення, види публічних виступів, сфери публічного мовлення (2 год.)
Типи мовлення: монолог, діалог, полілог, монолог з елементами діалогізації. Види публічних виступів за умовами виголошення, за змістом та психологічними мотивами. Зв'язок між тиами мовлення і видами публічних виступів. Поняття про дебати, дискусію, полеміку, мітингову та суспільно-політичну промову тощо.

Типи мовлення і види виступів відповідно до сфер спілкування: політика, економіка, бізнес, культура, адміністрування тощо.


СЕМІНАР 5

Специфіка використання різних типів мовлення (2 год.)

План:

1. Монолог і його використання в публічному спілкуванні.

2. Діалог і його використання в публічному спілкуванні.

3. Полілог і його використання в публічному спілкуванні.

4. Монолог з елементами діалогізації і йог використання в публічному спілкуванні.
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Проаналізувати виступ політика з точки зору використання різних типів мовлення (монолог, монолог з елементами діалогізації)

2. Провести аналіз ток-шоу за використанням різних типів мовлення. (ток-шоу за вибором студента)
Література [1, 2, 3, 4, 10].
ЛЕКЦІЯ 6

Психологічні та соціологічні засади підготовки публічних виступів (2 год.)

Психологічні засади спічрайтингу. Увага, пам'ять, інтерес, рівні сприйняття інформації як психологічні чинники та їх урахування при написанні та виголошенні промови.

Соціологічні засади спічрайтингу. Соціологічні чинники забезпечення ефективного мовленнєвого впливу: вік, стать, професія, мова, віросповідання, місце проживання, національна приналежність тощо.

Етика публічного виступу.


СЕМІНАР 6

Підготовка й виголошення промов для різної потенційної аудиторії

(2 год.)
Питання для обговорення:

1.Чинник інтересу в промові.

2.Чинник уваги у промові.

3.Чинник пам’яті у промові..

4.Чинник рівнів сприйняття інформації в промові.

5. Соціологічні чинники в промові.
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

Підготувати три варіанти публічного виступу на актуальну суспільно-політичну або соціально-побутову тему для різних видів аудиторії (за віком, статтю, професією).

На семінарському занятті промови виголошуються й обговорюються. Тривалість виступу – до 5 хвилин.
Література [1, 2, 4, 6].

ЛЕКЦІЯ 7.

Взаємодія оратора і слухача: засоби переконання. (2 год.)


Аналіз основного і допоміжного матеріалу в промові. Поняття аргументації. Види аргументів. Допоміжний матеріал: визначення, факти, приклади, статистика, наочність, посилання на оратора. Використання засобів переконання відповідно до сфери мовлення: економіка, політика, міжнародні відносини, культура, національна політика, спорт тощо.

Еристичні методи в усному публічному мовленні. Види запитань і відповідей.


СЕМІНАР 7

Засоби переконання в усному публічному мовленні. (2 год.)
Питання для обговорення:

1 Аргументація, види аргументів.

2. Визначення, види визначень.

3. Факти, приклади, їхні види.

4. Авторитет оратора: специфіка посилань.

5. Еристичні прийоми в мовленні. Актуалізація, провокація.

5. Конраргументація: культура полеміка, дискусії.
Завдання для самостійногї роботи (4 год):


 1. Підготовка і виголошення промов: в ході рецензування акцент робиться на аргументації та допоміжному матеріалі.

 2. Аналіз виступів президентів, прем’єр-міністрів, інших відомих діячів України, Росії, США та Європи (приклади добираються студентами самостійно за матеріалами хрестоматії з риторики, Інтернет та інших джерел)


Література [1, 2, 4, 7, 10].
ЛЕКЦІЯ 8.

Взаємодія оратора і слухача: засоби впливу, засоби забезпечення взаємодії оратора і слухача. Діловий спічрайтинг(4 год.)

Взаємодія оратора і слухача: вербальний рівень. Взаємодія оратора і слухача: пара вербальний рівень. Мовчання. Слухання. Ювілейні промови, виступи перед електоратом, святкові промови, тости, звіти про діяльність, виступи-експромти. Діловий спічрайтинг, специфіка виголошення ділових промов.


СЕМІНАР 8

Взаємодія оратора і слухача в різних комунікативних ситуаціях (2 год.)
План:

1. Вербальні засоби забезпечення взаємодії оратора і слухача.

2. Паравербальні засоби забезпечення взаємодії оратора і слухача.

3. Мовчання як мовленнєвий прийом.

4. Слухання як мовленнєвий прийом.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Підготувати ювілейну промову, тост, виступ перед електоратом тривалістю, ділову промову - по 3 хв.

2.Підготувати план-проспект виступу-звіту про діяльність громадської організації.

На семінарі промови виголошуються, аналізуються за темою заняття. План-проспект здається викладачу.


Література [1, 2, 4, 5, 10].

СЕМІНАР 9.
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА — (2 год.)

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(ТЕСТ ЗА VІ СЕМЕСТР)

(за кожну правильну відповідь студент отримує по 0,5 бала)
ВАРІАНТ

Тестова частина

1. Риторика – це

а) мистецтво переконання

б) наука управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю слухача

в) наука про культуру мовлення2. Ораторське мистецтво – це

а) мистецтво переконання

б) наука управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю слухача

в) наука переконання3. Суспільно-політичне красномовство було актуальним для Давньої Греції, тому що:

а) Д.Г. – це зразок античної демократії

б) воно використовувалося в геліеї

в) тому що урочисті промови були постійним атрибутом життя Д.Г.4. Сократ – це:

а) давньогрецький оратор

б) давньогрецький ритор

в) давньогрецький софіст5. Види промов за умовами виконання:

а) судові

б) академічні

в) переконуючі6. Маєвтика – це:

а) діалектична пастка

б) софістичне доведення

в) метод спростування7. Демосфен – це:

а) видатний давньоримський політичний оратор

б) видатний давньогрецький політичний оратор

в) видатний оратор-софіст8. “Аргумент” у перекладі з латинської означає:

а) доказ


б) підставу

в) твердження9. Аристотель – автор:

а) теорії технічних та нетехнічних способів переконання

б) автор теорії абсолютного характеру риторики як науки

в) автор метода маєвтики10. Гомілетика – це:

а) вид політичного красномовства

б) вид проповіді

в) мистецтво ведення християнської бесіди11. Софізм - це:

а) досягнення сторонами узгодження позицій в процесі дискусій

б) один із видів логічних помилок

в) надмірне вихваляння кого-небудь, чого-небудь; упереджений12. Суб’єкт - це:

а) вступна частина важливого документу

б) елемент повчання, який міститься в ораторському творі

в) індивід, що цілеспрямовано діє з метою задоволення своїх потреб
ТЕМИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ:
1.Риторичні традиції українського публічного мовлення.

2.Аналіз ефективності промов політичних діячів сучасності.

3.Аналіз ефективності виступів на бізнес- та економічну тематику (за матеріалами преси).

4.Аналіз ефективності святкових, урочистих промов українських ораторів.

5.Аналіз ефективності святкових, урочистих промов зарубіжних ораторів.

6. Спічрайтингові агентства та послуги: аналіз українського ринку ПР-послуг.

7. Ефективні риторичні прийоми спічрайтингу.

8. Використання засобів виразності в спічрайтингу.

9. Типові мовленнєві помилки в публічному мовленні українською мовою.

10. Типові мовленнєві помилки ораторів в мовленні російською мовою.


Питання до заліку

 1. Спічрайтинг як напрямок ПР-діяльності.

 2. Зв’язок спічрайтингу з іншими напрямками ПР діяльності.

 3. Роль спічрайтингу в процесі формування іміджу.

 4. Види публічних виступів (класифікація за умовами виголошення промови)

 5. Види публічних виступів (класифікація за змістом і психологічними мотивами виступу).

 6. Поняття риторичного ідеалу.

 7. Динамічний характер риторичного ідеалу. Порівняльна характеристика риторичного ідеалу в тоталітарному і демократичному суспільствах.

 8. Риторика в античності, закономірності виникнення та розвитку.

 9. Софістика, її історія та теоретичні засади.

 10. Софістичні методи переконання в сучасному політичному красномовстві.

 11. Сократ. Метод маєвтики Сократа.

 12. Демосфен і його принципи роботи над текстом публічного виступу.

 13. Арістотель. Біографічні відомості та наукова спадщина.

 14. Ораторське мистецтво в Давньому Римі: значення та особливості розвитку. Цицерон. Біографічні дані та риторична спадщина.

 15. Витоки церковно-богословського красномовства.

 16. Гомілетика та її видатні представники періоду раннього християнства.

 17. Риторична діяльність в Київській Русі. Ілларіон Київський.

 18. Ф.Прокопович – класик української риторичної науки.

 19. Братські школи, їхня роль в історії української культури та становленні вітчизняної риторики. Києво-Могилянська Академія.

 20. Закони риторики. Загальна характеристика.

 21. Сутність концептуального закону.

 22. Сутність закону моделювання аудиторії.

 23. Сутність стратегічного закону.

 24. Сутність тактичного закону.

 25. Сутність мовленнєвого закону. Комунікативні якості мовлення.

 26. Сутність закону ефективної комунікації.

 27. Сутність системно-аналітичного закону.

 28. Логічні основи риторики: закони логіки.

 29. Логічні основи риторики: форми логічного мислення.

 30. Логічні основи риторики: прийоми логічного мислення.

 31. Психологічні засади риторики: категорія інтересу.

 32. Психологічні засади риторики: увага.

 33. Психологічні засади риторики: пам’ять

 34. Психологічні засади риторики: рівні сприйняття інформації.

 35. Робота над фактами та теоретичним матеріалом при підготовці усного публічного виступу.

 36. Місце фактичного матеріалу в суспільно-політичній промові.

 37. Цитати, їхня роль та способи використання в промові.

 38. Форми підготовки промови.

 39. Композиція промови. Структура доведення.

 40. Поняття аргументу та його види. Система аргументації в суспільно-політичній промові.

 41. Риторичні стилістичні засоби. Тропи та їх види.

 42. Вимоги до усного публічного виступу.

 43. Критерії оцінки усного публічного виступу.

 44. Поняття адаптації оратора і аудиторії, характер взаємин між ними.

 45. Діалог та його різновиди: спір, дискусія, полеміка, бесіда, нарада.

 46. Політичні дискусія як вид спору.

 47. Політичні дебати як різновид полеміки.

 48. Мета та способи діалогізації усного виступу.

 49. Суспільно-політичне красномовство, його види.

 50. Академічне і лекційно-пропагандистське красномовство.

 51. Соціально-побутове та торговельне красномовство.

 52. Історія еристики як науки про спір.

 53. Види запитань.

 54. Психологічні типи мовців.

 55. Порівняльний аналіз усного та письмового викладу.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:

 1. Бредемайер Карстен. Искусство словесной атаки. Практическое руководство \ Карстен Бредемайер; Пер. с нем. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 187 с.

 2. Ковтун Т.В. Риторика. Хрестоматія. – К.: КиМУ, 2003. – 80 с.

 3. Куньч Зоряна. Риторичний словник. – К.: Рідна мова, , 1997. – 341 с.

 4. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. Посібник. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

 5. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – «Рефл-бук» «Ваклер», 2001. – 349 с.

 6. Сагач Г.М. Риторика: Курс лекцій. – К.: ІСДО, 1993. – 148 с.

 7. Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 192 с.

Додаткова:

 1. Основы риторики для менеджеров: Учебно-практическое пособие. – Ужгород: Инпроф, 1998. – 396 с.

 2. Сагач Г.М. Золотослів: Хрестоматія по курсу риторики. – К.: Школяр, 1992. – 416 с.

 3. Томан Іржі. Мистецтво говорити: Пер. з чеськ. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.

Електронні джерела


ttp://www.speechwriter.ru/

http://www.master-slova.ru/speach/

http://www.lexica.ru/copywriting_5.html


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка