Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти Навчально-методичний збірник з курсу «Державна реєстрація прав на землю»Скачати 93.33 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір93.33 Kb.


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Інститут післядипломної освіти

Навчально-методичний збірник з курсу

«Державна реєстрація прав на землю»

для студентів за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство”

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Гребенюк Максим ВасильовичКиїв – 2013


Рекомендовано до друку навчально-методичною комісіє Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 9 від «14» травня 2013 р.

ВСТУП
В умовах проведення земельної реформи актуальним є визначення організаційно-правового механізму державної реєстрації прав на землю. Державна реєстрація прав на землю проводиться завдяки існуванню системи Державного земельного кадастру. Роль державної реєстрації прав на земельну ділянку полягає у підтвердженні державою фактів виникнення, зміни чи припинення прав на землю у процесі ринкового обігу земельних ділянок. Державна реєстрація прав на землю передбачає внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. Курс «Державна реєстрація прав на землю» спрямоване на поглиблення знань слухачів про організаційно-правовий механізм здійснення реєстрації права власності, права користування земельними ділянками, визначення практичних аспектів ведення Державного земельного кадастру, здійснення обліку відомостей про якісні та кількісні характеристики земельних ділянок, передбачає опанування слухачами основ ведення землевпорядної документації. Курс «Державна реєстрація прав на землю» має за мету довести до слухачів алгоритм складання та реєстрації землевпорядної документації, поглибити практичні навички здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку, допомогти визначати особливості ведення Поземельної книги.

Метою викладання дисципліни «Державна реєстрація прав на землю»

є формування знань слухачів щодо здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку, незалежно від її цільового призначення та використання.Предметом дисципліни «Державна реєстрація прав на землю» є земельні відносини, що виникають у зв’язку та з приводу здійснення державної реєстрації прав на землю. Об’єктом навчальної дисципліни «Земельне право» є порядок здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку, ведення Державного земельного кадастру.

Завданнями дисципліни «Державна реєстрація прав на землю» є вивчення:

- поняття, предмету та принципів державної реєстрації прав на землю;

- завдань державної реєстрації прав на землю;

- правового статусу суб’єктів державної реєстрації прав на землю;

- правового порядку здійснення державної реєстрації прав на землю;

- ведення Державного земельного кадастру та Поземельної книги ;

- порядку державної реєстрації обмежень у використані земель;

- порядку видачі витягів з Державного земельного кадастру;

- пріоритетів державної політики щодо здійснення реєстрації прав на землю.

Дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» займає важливе місце в системі національної юридичної освіти. Відповідно до навчального плану Інституту на вивчення дисципліни «Державна реєстрація прав на землю» передбачено 36 годин: 6 аудиторних, з яких 6 – лекційних занять, 30 години відводиться на самостійну роботу слухачів. Форма контролю – залік.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА №1.

Поняття та правовий порядок здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку. Особливості ведення Державного земельного кадастру.
Пріоритети державної політики у сфері здійснення реєстрації прав на землю в сучасних умовах. Поняття та завдання державної реєстрації прав на земельну ділянку. Правові джерела для здійснення державної реєстрації прав на землю. Роль та значення реєстрації прав на земельну ділянку в Україні. Поняття Державного земельного кадастру. Завдання Державного земельного кадастру. Особливості ведення Державного земельного кадастру.

Правовий порядок формування та складання відомостей для Державного земельного кадастру. Правовий порядок формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру. Правовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Поняття та повноваження Державного кадастрового реєстратора. Правові підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки. Колізії у законодавстві, яке регулює питання здійснення державної реєстрації прав на землю в Україні.

Правовий порядок підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки. Поняття та складові витягу з Державного земельного кадастру. Правові підстави для скасування державної реєстрації земельної ділянки. Особливості здійснення перереєстрації прав на земельну ділянку. Особливості реєстрації земельних ділянок на випадок їх вилучення для суспільних потреб або у зв’язку із суспільною необхідністю.

Поняття Поземельної книги та правовий порядок здійснення її ведення. Правовий порядок відкриття Поземельної книги. Правовий порядок внесення інформації до Поземельної книги. Правові підстави для закриття Поземельної книги. Правовий порядок реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок. Правовий порядок реєстрації земельних сервітутів, суперфіцію та емфітевзису. Правовий порядок обліку земель у Державному земельному кадастру.Завдання Державної агенції земельних ресурсів в сфері реєстрації прав на земельну ділянку. Загальна характеристика спорів, що виникають у зв’язку із здійсненням державної реєстрації прав на земельну ділянку. Поняття та види правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація прав на земельну ділянку. Перспективи розвитку земельного законодавства щодо здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку. Зарубіжний досвід здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку.

3. ПИТАННЯ НА ЗАЛІК


 1. Поняття та завдання державної реєстрації прав на земельну ділянку.

 2. Пріоритети державної політики у сфері здійснення реєстрації прав на землю.

 3. Нормативно-правові акти як джерела державної реєстрації прав на землю.

 4. Поняття Державного земельного кадастру.

 5. Завдання Державного земельного кадастру.

 6. Особливості ведення Державного земельного кадастру.

 7. Правовий порядок формування та складання відомостей для Державного земельного кадастру.

 8. Правовий порядок формування геодезичної основи ДЗК.

 9. Правовий порядок формування картографічної основи ДЗК.

 10. Правовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

 11. Поняття та повноваження Державного кадастрового реєстратора.

 12. Правові підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації.

 13. Правовий порядок здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

 14. Поняття та складові витягу з Державного земельного кадастру.

 15. Правові підстави для скасування державної реєстрації земельної ділянки.

 16. Особливості здійснення перереєстрації прав на земельну ділянку.

 17. Особливості реєстрації земельних ділянок на випадок їх вилучення для суспільних потреб або у зв’язку із суспільною необхідністю.

 18. Поняття Поземельної книги.

 19. Правовий порядок ведення Поземельної книги.

 20. Правовий порядок відкриття Поземельної книги.

 21. Правовий порядок внесення інформації до Поземельної книги.

 22. Правові підстави для закриття Поземельної книги.

 23. Правовий порядок реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок.

 24. Правовий порядок реєстрації земельних сервітутів.

 25. Правовий порядок реєстрації суперфіцію та емфітевзису.

 26. Правовий порядок обліку земель у ДЗК.

 27. Завдання Державної агенції земельних ресурсів в сфері реєстрації прав на земельну ділянку.

 28. Загальна характеристика спорів, що виникають у зв’язку із здійсненням державної реєстрації прав на земельну ділянку.

 29. Поняття та види правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація прав на земельну ділянку.

 30. Перспективи розвитку земельного законодавства щодо здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:I. Нормативно-правові акти

 1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002.- №3-4.- Ст.27.

 2. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. -1998.- №46-47.- Ст.280.

 3. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7 лютого 2002 року №3059 // Відомості Верховної ради України. – 2002.- №30.- Ст.204.

 4. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року №858 // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №36.- Ст.282.

 5. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року №1808 // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- №38.- Ст.471.

 6. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 року №1457 // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- №35.- Ст.411.

 7. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року №1559 // Відомості Верховної Ради України. – 2010.- №1.- Ст.2

 8. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року №3038 // Голос України. – 2011.- №45.

 9. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07 липня 2011 року №3038 // Голос України. – 2011. - №143.

 10. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №743.

 11. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року №1021.


II. Навчальна література

 1. Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект / Д. Бусуйок // Юридична Україна. – 2005.- №2.- С.60-63.

 2. Фурса С.Я. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / Фурса С.Я. – К. Видавництво КНТ, 2007. – 668. с.

 3. Когут Н. Судовий захист права на приватизацію земельних ділянок / Н.Когут // Юридична Україна. – 2008.-№2.- С.61-65.

 4. Першиков Є. Проблемні питання «суперфіцію» у земельних правовідносинах / Є. Першиков // Право України. – 2009.- №9.- С.49-53

 5. Погрібний О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права / Погрібний О. // Право України. – 2009.- №9.- С.11-14

 6. Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009.- №9.- С.34-39

 7. Семчик В. Земля під охорону закону / В.Семчик // Право України. – 2008. – № 11. – С. 57-63.

 8. Семчик В.І. Земельне право України. – Академічний курс. / В.І.Семчик., П.Ф. Кулинич., М.В. Шульга – К.: Видавничий дім Ін-Юре, 2009- 600 с.

 9. Семчик В.І. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / В.І. Семчик – К.: Видавничий дім Ін-Юре, 2009. – 896 с.

 10. Семчик В. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами / В. Семчик // Право України. – 2009.- №9.- С.6-10.

 11. Шеремет А.П. Земельне право України. – Навчальний посібник. / А.П. Шеремет – К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 635 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка