Київський національний університет імені тараса шевченка інститут журналістики кафедра реклами та зв’язків з громадськістю Укладач: В. ВСкачати 365.49 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір365.49 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: В. В. БУГРИМ, доцент
ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Модуль1. Вступ до спеціальності

Модуль 2. Макетування та верстка у рекламі
Робоча навчальна програма Модуля 1. Вступ до спеціальності
Для студентів спеціальності 6.030302

"Реклама і зв’язки з громадськістю"

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від "27" серпня 2008 р.

Зав. кафедри

_________ проф. Іванов В.Ф.


Директор Інституту журналістики

_____________ проф. Різун В.В.
Київ – 2008


Робоча навчальна програма з дисципліни : "Основи реклами та зв’язків з

громадськістю: Вступ до спеціальності". - К.: Інститут журналістики, 2008.-24 с.

Укладач: доцент БУГРИМ Валентин ВолодимировичЛектор: доц. БУГРИМ В.В.

Викладачі: ас. Зубарєва М.А., ас. Онкович А. Д., ас. Ситник О. В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

" "__________________ 2008 р.
_______________проф. Шумарова Н.П.

Підпис голови НМК Інституту журналістики

Вступ

Дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності (Модуль 1) і "Макетування та верстка у рекламі" (Модуль 2)" є базовою для нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю". На опанування модулями відводиться чотири кредити, зокрема: "Вступ до спеціальності": 54 години аудиторних занять – з них 36 годин лекцій, 18 годин практичних занять і 54 години самостійної роботи; "Макетування та верстка у рекламі" – 18 годин практичних занять. Завершується освоєння дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" іспитом у І семестрі. Оцінюється опанування модулями за модульно-рейтинговою системою (з врахуванням коефіцієнтів):Змістовий модуль 1(РЗГ)

Змістовий модуль 2 (МВР)

Іспит

Разом

(підсумкова оцінка)

Бали

100

100

100
Коефіцієнт

42%

18%

40%

100%


Вступ до Модуля 1 "Вступ до спеціальності "

Модуль 1 "Вступ до спеціальності " є базово-вхідним до опанування нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю", яка викладається у І семестрі обсягом 3 кредити, зокрема, "Вступ до спеціальності": 54 годин аудиторних занять – з них 36 годин лекцій, 18 годин практичних занять і 54 години самостійної роботи.

(І семестр: лекції - 36, практичні заняття - 18, самостійна робота - 54).

Метою і завданням навчальної дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" є:


 • ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними основами реклами і зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз);

 • вивчення типології реклами і зв’язків з громадськістю;

 • знання ринку реклами і зв’язків з громадськістю;

 • ознайомлення із регулюванням ПР-рекламної діяльності;

 • знайомство та участь в ПР-рекламних фестивалях;

 • підготовка до участі в ПР-рекламній діяльності.

Предмет навчальної дисципліни "Основи реклами та зв’язків з

громадськістю: Вступ до спеціальності" включає вивчення теоретико-комунікативних та практичних основ сутності, типів, видів і форм, сучасних комунікаційних комплексів та регулювання реклами і зв’язків з громадськістю.Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

- основні поняття, тлумачення і терміни реклами та паблік рилейшнз;

- принципи, функції і завдання реклами і ПР у суспільстві;

- типи, категорії, види реклами і паблік рилейшнз та їх форми і жанри;

- регулювання реклами і зв’язків з громадськістю;

- ринок реклами і зв’язків з громадськістю;

- вітчизняні і міжнародні фестивалі з реклами і паблік рилейшнз;

- діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу;

- стандарти професії.

Студент повинен уміти:

- тлумачити і виокремлювати рекламу та паблік рилейшнз;

- обирати відповідні типи, категорії, реклами та ПР як оптимально-ефективні ринкові промоції;

- застосовувати види, форми реклами та ПР для просування певних ринкових об’єктів;

- будувати аналітичні порівняльні таблиці маркетингових комунікацій;

- створювати матриці сучасних інтегрованих комунікаційних комплексів;Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", є певною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Організація ПР-рекламної діяльності", " Теорія і практика зв’язків з громадськістю", "Реклама інформаційної продукції", "ПР-рекламний копірайтинг", "Креатив у рекламі та ПР", "Медіапланування", "Планування і організація рекламного видання", "Мас-медійна реклама" та інші.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА УМОВИ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ Навчальна дисципліна "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із 3-х зазначених модулей, на які відводиться 60 балів. На іспит відводиться 40 балів.

Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань: тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ студента за модульно-рейтинговою системою (із застосуванням авторських off-line/on-line інновацій)

1. Оцінювання за формами поточного контролю Кількість балів Сума балів

Відповідь на практичному занятті 2х4 до 86

Доповнення 1 до 3

Письмове визначення рекламної комунікації 1 1

Письмове визначення ПР-комунікації 1 1

Побудова блок-схеми ATL 2 2

Побудова блок-схеми BTL 2 2

Побудова блок-схеми TTL 2 2

Створення порівняльної таблиці Р і ПР (2) 3 6

2. Оцінювання за формами самостійної роботи

Відвідання Національної виставки "Реклама. Маркетинг. Мас-медіа" (Ознайомлення з рекламними та ПР павільйонами

і стендами. Збір зразків різної рекламної продукції-

15-20. Збір зразків різної ПР-продукції-4-5). 1 1

Відвідання семінарів з рекламної та

ПР-діяльності (2-3 – на вибір). 1 1

Власне тлумачення реклами і паблік рилейшнз у

конспекті та на форумі сайту лектора 2 2

Укладення словничка термінів з реклами 1,5 1,5

Укладення словничка термінів з паблік рилейшнз 1,5 1,5 Побудова блок-схеми інтегрованих (маркетингових)

комунікацій (3) 3 3

Перемога на фестивалях Реклами і ПР 5 5

Опрацювання основної, додаткової літератури та

Інтернет-джерел (Конспект) 1 13. Оцінювання за формами модульного контролю

Контрольна робота № 1 із сутності реклами

і зв’язків з громадськості, стандартів професії

та ПР-рекламної діяльності 5 5

Контрольна робота № 2 із побудови матриць

інтеграційних комплексів 5 5

Контрольна робота № 3 із типології і регулювання реклами і зв’язків з громадськості – 5 5

Валентин В. БУГРИМ "Основи РЗГ: Вступ до спеціальності”

ТАБЛИЦЯ МАКСИМАЛЬНИХ і МІНІМАЛЬНИХ БАЛІВТип виконаного

завдання

Максимальна

кількість

балів за

кожне

виконане

завдання


Мінімальна

кількість балів, необхідна

для допуску до іспиту

(36 балів)

Максимальна

кількість балів,

що її може

набрати

студент за 3

модулі (60 балів)

1.Практичні заняття

1а) за усні відповіді

1б) за доповнення

1в) письмове визначення

РК

1г) письмове визначення

ПРК

1д) за блок-схеми ATL,

BTL, TTL

24

2х4


3

2

23х3


13

4

11

1

6

24

8

32

2

92. За самостійно

виконані роботи
21


14


21

2а) за типологічні

зразки реклами

2б) відвідання виставок

і семінарів

2г) за словничок

2д)за форумне

тлумачення реклами, ПР

2е) за блок-схему

інтегрованих комунікацій

2є) участь у конкурсі або фестивалі реклами/ПР

2ж) номінація у конкурс

чи фестивалі реклами/ПР

2з) за оригінал-макет

реклами

2к) за опрацювання л-ри

1

2


1,5х2
2
3х1

3
5


3

1


1

1


2
2
2

2
3


1

1


1

1


3
2
3

3

52

1


3.Модульний контроль

15

9

15

3а) Контрольна робота

15

3

5

3б) Контрольна робота

25

3

5


3в) Контрольна робота

35

3

5

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок кожного із трьох модулів у семестрі та іспиту за наступною формулою:
І СЕМЕСТР

Змістовний модуль І

(ЗМ 1)


Змістовний модуль І

(ЗМ 2)


Змістовний модуль ІІІ

(ЗМ 3)


Разом (підсумкова

оцінка)


Вагові

коефіцієнти

(%)


20%

k1=0,20


25%

k2=0,25


15 %

k3=0, 15

100%


Максимальна

оцінка в балах100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

25

15

100

Розрахунок підсумкової оцінки за семестр (зваженої):ПО = ЗМ1x k1 + ЗМ2x k2 + ЗМ3x k3+ КПМ x kіспит

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – "незадовільно" з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - "незадовільно" з можливістю повторного складання;

60-64 – "задовільно" ("достатньо);

65-74 - "задовільно";

75-84 - "добре";

85-89 - "добре" ("дуже добре");

90-100 – "відмінно".

ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ


За 100- бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

1-34


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за три змістові модулі, яке менше, ніж 36 балів (MIN.), то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав головні види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Реклама інформаційної продукції". Максимальний обсяг балів (MAX - 100 балів).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ і ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
І СЕМЕСТР


теми

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

лекції

Практичні заняття

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

"РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: спеціальність, сутність,

типологія "

1.

Спеціальність "Реклама і зв’язки з громадськістю"

4

4
2.

Світ реклами і паблік рилейшнз

4
8

3.

Тлумачна класифікація реклами і зв’язків із

громадськістю4

2

8

4.

Типологія реклами і паблік рилейшнз

8

2

8

Модульний контроль № 1 – Вхідний тест-контроль № 1
2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. "РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ у СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ"

5.

Система маркетингових комунікацій

4
4

6.

Сучасні інтеграційно-комунікаційні комплекси

2

2

4

Модульний контроль № 2 – МКЗ № 1-3
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. "РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ринок і регулювання"


7.

ПР-рекламний ринок.

4
6

8.

Регулювання ПР-рекламної діяльності

2

2

6

9.

Фестивально-виставкова реклама і ПР

6
10

Модульний контроль № 3 (Тест № 2)
2


ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ - 108 год., у тому числі: лекції – 36 год., практичні – 18 год. Самостійна робота – 54 год.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. "РЕКЛАМА і ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: спеціальність, сутність, типологія"
ТЕМА 1. "Спеціальність

"Реклама і зв’язки з громадськістю" (8 год.)
Лекція 1: "Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр реклами і зв’язків з громадськістю". (2 год.)

Обумовлення появи нової спеціальності. Постанова Кабінету міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 "ПЕРЕЛІК напрямів..." [(0303 |Журналістика та інформація. Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності) |6.030301|]. Вхідний контроль "Реклами і зв’язків з громадськістю" (ТЕСТ)

Сутність реклами і зв’язків з громадськістю. Програма підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр реклами і зв’язків з громадськістю" (6.030302).

Предмет реклами і паблік рилейшнз. Завдання дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності".


Практичне заняття 1. (2 год.) План:

1. Виникнення нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю". 1. У чому полягає сутність реклами?

 2. У чому полягає сутність зв’язків із громадськістю?

 3. Предмет реклами.

 4. Предмет зв’язків із громадськістю.

 5. Основні завдання дисципліни "Основи реклами та зв’язків з громадськістю: Вступ до спеціальності".

Література [2, 4, 11, 14 ]
Лекція 2:"Професія -"Бакалавр реклами і зв’язків з громадськістю". (2 год.)

Принципи реклами. Принципи паблік рилейшнз. Функції реклами і зв’язків із громадськістю. Рекламні та ПР професії. Міжнародні фахові стандарти реклами і зв’язків з громадськістю.

Огляд основної і додаткової літератури та джерел з реклами та паблік рилейшнз.
Практичне заняття 2. (2 год.) План:


 1. Основні принципи реклами.

 2. Головні принципи паблік рилейшнз.

 3. Функції реклами у суспільстві.

 4. Функції зв’язків із громадськістю у суспільстві.

 5. Рекламні професії.

 6. Професії у сфері зв’язків із громадськістю.

 7. Міжнародні фахові стандарти реклами.

 8. Міжнародні фахові стандарти із зв’язків з громадськістю.

 9. Основна і додаткова рекламна література та джерела.

 10. Головна і додаткова література та джерела з паблік рилейшнз.

Література [1-5, 6,7, 15]
ТЕМА 2. "Світ реклами і паблік рилейшнз" (12 год.)
Лекція 3: "Реклама: вчора, сьогодні, завтра". (2 год).

Реклама у нашому житті (сучасному і давньому світі). (Протореклама. Реклама як субкультура). Перегляд відеоколекції "100 років реклами".


Лекція 4: "Паблік рилейшнз: вчора, сьогодні, завтра". (2 год).

Минуле і сучасне зв’язків із громадськістю. Перегляд PR-відеофільму "Хвіст виляє собакою".


Завдання для самостійної роботи № 1 (8 год.План

1. Відвідання Національної виставки "Реклама. Маркетинг. Мас-медіа".

 1. Ознайомитися з рекламними та ПР павільйонами і стендами.

 2. Зібрати зразки рекламної продукції.

 3. Зібрати зразки ПР продукції.

 4. Участь у конкурсі "Нові імена в рекламі".

 5. Відвідати семінари з рекламної діяльності (2-3 – на вибір).

 6. Відвідати семінари з ПР-діяльності (2-3 – на вибір).

 7. Підготувати Звіт "Про відвідання та виконання завдань на Національній виставці "Реклама. Маркетинг. Мас-медіа" (до 3 сторінок).

Література [4, 11 ] Джерела: матеріали Національної виставки "Реклама. Маркетинг. Мас-медіа".
ТЕМА 3. "Тлумачна класифікація реклами і зв’язків із громадськістю" (12 год.)
Лекція 5. Основні поняття і тлумачення реклами (2 год.)

Реклама як синтез-явище. Основні визначення реклами ( зарубіжні, вітчизняні; законодавчі, наукові, прикладні, фахові, відомчі, авторські тощо ). Рекламна термінологія. Лінгвістичні та комунікативні аспекти термінів.

Паблік рилейшнз: суспільне явище, сутність, поняття, тлумачення.

Поняття і визначення "реклами". Поняття і тлумачення "паблік рилейшнз". Класифікаційні підходи до визначень. Основна термінологія ПР.


Лекція 6. Головні поняття і тлумачення паблік рилейшнз (2 год.)

Паблік рилейшнз: суспільне явище, сутність, поняття, тлумачення.

Поняття і визначення "реклами". Поняття і тлумачення "паблік рилейшнз". Класифікаційні підходи до визначень. Основна термінологія ПР.

Лінгвістичні та комунікативні аспекти термінів.


Практичне заняття 3. (2 год.) План

1. Критерії класифікаційних підходів:

а) до реклами;

б) до паблік рилейшнз.

2. Законодавчі, наукові, професійні, галузеві та інші тлумаченні реклами.

3. Наукові, фахові, відомчі та інші визначення зв’язків із громадськістю.

4. Основна термінологія реклами. 5. Основна термінологія ПР.

Література [1-5, 6,7, 16-21]
Завдання для самостійної роботи № 2 (8 год.) План


 1. Дати власне тлумачення реклами у конспекті та на форумі сайта лектора доц. Бугрима В.В. ( http://bugrym.3bb.ru/).

 2. Зробити особисте визначення паблік рилейшнз у конспекті та на форумі сайту лектора доц. Бугрима В.В. ( http://bugrym.3bb.ru/).

 3. Укласти словничок термінів з реклами.

 4. Укласти словничок термінів з паблік рилейшнз.

 5. Опрацювати основну і додаткову рекламну літературу та джерела.

 6. Опрацювати основну і додаткову літературу та джерала з паблік рилейшнз.

Література [1-5, 6-7, 15, 18, 26-33].

Примітка. За результатами кращого – повно-змістовного тлумачення реклами і паблік рилейшнз на Форумі сайту http://www.bugrym.com/ студенти отримують нагороди – авторські книги з реклами і паблік рилейшнз.
ТЕМА 4: "Типологія реклами і паблік рилейшнз" (18 год.)
Лекція 7. Класифікація реклами (4 год.)

Критерії та суть рекламної класифікації. Типи і категорії реклами. Види реклами. Основні зарубіжні класифікації реклами.


Лекція 8. Класифікація паблік рилейшнз (4 год.)

Підходи до розподілу. Основні типи і моделі паблік рилейшнз та їх суть і специфіка. Міжнародна класифікація паблік рилейшнз.


Практичне заняття 4. (2 год.) План

 1. Основні критерії класифікації реклами.

 2. Основи розподілу ПР.

 3. Типи реклами.

 4. Категорії реклами.

 5. Види реклами.

 6. Зарубіжні класифікації реклами.

 7. Типи паблік рилейшнз та їх суть і своєрідність.

 8. Моделі паблік рилейшнз: суть і специфіка.

 9. Зарубіжні класифікації зв’язків із громадськістю.

 10. Розгляд зразків реклами і паблік рилейшнз.


Завдання для самостійної роботи № 3 (8 год.) План

 1. Підібрати зразки різних типів реклами.

 2. Підібрати зразки різних категорій реклами.

 3. Підібрати зразки різних видів реклами.

 4. Підібрати зразки матеріалів різних типів паблік рилейшнз.

 5. Підібрати міжнародні зразки різних типів, категорій і видів реклами.

 6. Підібрати міжнародні зразки матеріалів різних типів паблік рилейшнз.

Джерела: Періодичні видання, Інтернет, ЗМІ. Література [1-5, 6-7, 16-21 ]

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1.

1. Як Ви розумієте поняття:


Інформаціологія________________________________________________

Журналістика__________________________________________________


Маркетинг_____________________________________________________

Підприємництво________________________________________________

Мас-медіа______________________________________________________

Творчість______________________________________________________

Менеджмент____________________________________________________

Брендинг_______________________________________________________

2. Реклама – це_____________________________________________________ _

____________________________________________________________________3. Паблік рилейшнз - це______________________________________________

____________________________________________________________________

4. Назвіть сучасних фахівців реклами і паблік рилейшнз?

а) вітчизняних___________________________________________________

б) зарубіжних ____________________________________________________

5. Про що була перша реклама: про Ріно, сновидіння, Кріт?______________ Як Ви розумієте?: імідж - _____________________________________________ шарм-_______________________________________________________________

6. Які рекламні і ПР-агентства Вам відомі? :в Україні__________________________________________________________

у світі______________________________________________________________

7. Які види і форми реклами і ПР Вас цікавлять найбільше?: Реклами_____________________________________________________________ПР__________________________________________________________________8. Наведіть приклади:

 • найбільш імпонованих Вам об’єктів у рекламі і ПР________________

 • найбільш невдалих об’єктів у рекламі_____________________________

 • вдалих рекламних матеріалів_____________________________________

 • невдалих рекламних матеріалів___________________________________

 • цікавих ПР-акцій/кампаній________ ______________________________

9. Що Вас роздратовує у рекламі і ПР?_________________________________

10. А що радує Вас: у рекламі_________________________________________ у ПР________________________________________________________________

11. Перелічіть основні риси професіонала :

рекламіста __________________________________________________________

піармена____________________________________________________________

12. Що, на Вашу думку, означає:

 • інформувати ____________________________________________________

 • рекламувати ____________________________________________________

 • експонувати ____________________________________________________

 • просувати ______________________________________________________

 • піарити_________________________________________________________

13. Які книги про рекламу і паблік рилейшнз вам знайомі (читали, переглядали)____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Ваше коронне запитання викладачу?!______________________________

Тестува(в)(ла)ся (П.І.П.) _____________________________Оцінка (бали):

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. "РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ у СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ"
ТЕМА 5: "Система маркетингових комунікацій". (8 год.)
Лекція 9. Реклама і паблік рилейшнз як домінантні маркетингові комунікації (4 год.)

Феномен МК. Маркетингові комунікації та їх загальна характеристика. Стратегія, тактика і фарватер – реклами, паблік рилейшнз, брендінга, мас-медіа, Інтернет-мережі, паблісіті, BTL, MLM та інших.

Паблік рилейшнз: фарватер, стратегія, тактика. Спільне і відмінне у рекламі та паблік рилейшнз. Інтеграція реклами і паблік рилейшнз.

Об’єднання маркетингових комунікацій, особливо реклами і паблік рилейшнз, для просування об’єктів у залежності від мети, бюджету та конкретних завдань.


Завдання для самостійної роботи № 4 (4 год.) План

 1. Зробити порівняльну таблицю: "Реклама і ПР: спільне і відмінне".

 2. Вибудувати блок-схему "Інтеграція Реклами і ПР".

Література [1-5, 15-18, 21-23]
ТЕМА 6. Сучасні інтеграційно-комунікаційні комплекси. (8 год.)
Лекція 10. Маркетинговий рекламно-ПР комплекс (2 год.).

ATL - як традиційна реклама: основні складові та їх сутність. BTL - як не- традиційна реклама та їх компоненти і своєрідність. TTL – як наскрізна маркетингово-комунікаційна інтеграція. Перспективи маркетингових та інтегрованих комунікацій.


Практичне заняття 5. (2 год.) План

1. Сутність та складові ATL (Побудова Блок-схеми). 1. Сутність та складові BTL (Побудова Блок-схеми).

 2. Сутність та складові TTL (Побудова Блок-схеми).

 3. Тенденції і перспективи маркетингових та інтегрованих комунікацій.

Література [4, 18, 27-33]
Завдання для самостійної роботи № 4 (4 год.) План

 1. Визначити письмово ATL-комунікацію: сутність, стратегію, тактику.

 2. Визначити письмово BTL -комунікацію: сутність, стратегію, тактику.

 3. Визначити письмово TTL-комунікацію: сутність, стратегію, тактику.

Література [1-3, 6-10, 24-27]
Модульна контрольна робота (МКЗ) № 2. (2 год.)

МКЗ № 2.1. Побудувати стратегічну матрицю ATL для об’єкта "А".

МКР № 2.2. Побудувати стратегічну матрицю BTL для об’єкта "Б".

МКЗ № 2.3. Побудувати стратегічну матрицю TTL для об’єкта "В".
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. "РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ринок і регулювання"
ТЕМА 7: ПР-рекламний ринок (10 год.)
Лекція 11. Ринок реклами і зв’язків з громадськістю. (4 год.)

Поняття "Інформаційний ринок". Суб’єкти інформаційного ринку: засоби масової інформації, рекламні та ПР агентства тощо. Інформаційні ресурси та їх класифікація. Основні учасники ПР-рекламного бізнесу. ПР-ринок – стан, обсяги, тенденції. Рекламний ринок: структура, обсяги, динаміка.

Зарубіжний ПР-рекламний ринок.
Завдання для самостійної роботи № 5 (6 год.) План


 1. Розглянути поняття „Інформаційний ринок”.

 2. Визначити суб’єкти інформаційного ринку.

 3. Визначити та класифікувати ресурси інформаційно-рекламного ринку.

 4. Визначити та класифікувати ресурси інформаційно-ПР ринку.

 5. З’ясувати структуру та обсяги рекламного ринку.

 6. З’ясувати структуру та обсяги ПР-ринку.

 7. З’ясувати структуру та обсяги українського рекламного ринку.

8. З’ясувати структуру та обсяги українського ПР-ринку

Література [4, 27-29, 33]
ТЕМА 8 . Регулювання ПР-рекламної діяльності (10 год.)
Лекція 12. Регулювання реклами та зв’язків з громадськістю.(2 год.)

Сутність і завдання регуляторної політики у сфері реклами та зв’язків із громадськістю. Види регулювання реклами: державне, професіональне тощо. Закон України "Про рекламу". Міжнародний кодекс рекламної практики.

Міжнародні стандарти з паблік рилейшнз. Місії фахових організацій (асоціацій, спілок) з реклами і паблік рилейшнз.
Практичне заняття 6. (2 год.) План

1. З’ясувати функції реклами у суспільстві: інформаційна, економічна, комерційна, соціальна, політична, пізнавальна та інші.

2. Розглянути принципи реклами.

3. Вивчити види регулювання рекламної діяльності. Законодавча рекламна база. Закон України "Про рекламу" (2003 р.). Державне регулювання. Недержавне регулювання. Громадські рекламні організації – Спілка рекламістів України, Всеукраїнська рекламна коаліція та інші.

4. Ознайомитися з Міжнародним кодексом рекламної практики.

Література [1-2,6, 11, 26-30,32-33]
Завдання для самостійної роботи № 6 (6 год.) План

Реферат (на одну з тем)


 1. Обумовленість регуляторної політики.

 2. Сутність і види регулювання реклами.

 3. Як регулюються зв’язки з громадськістю?

 4. Огляд Закону України "Про рекламу".

5. Міжнародний кодекс рекламної практики.

6. Міжнародні стандарти з паблік рилейшнз.

7. Місії фахових організацій (асоціацій, спілок) з реклами і паблік рилейшнз.

Література [1-2,6, 11, 26-30,32-33]
ТЕМА 9 . Фестивально-виставкова реклама і ПР (16 год.)
Лекція 13. Міжнародні і вітчизняні фестивалі реклами і паблік рилейшнз

(4 год.)


Міжнародні і вітчизняні фестивалі та виставки реклами. Ніч рекламожерів. Відеоколекція "Канський фестиваль рекламних фільмів".

Національний фестиваль соціальної реклами. Міжнародні фестивалі соціальної реклами (Відео-слайд- лекція). Київський міжнародний фестиваль реклами. (Відеоперегляд). Молодіжні фестивалі реклами. (Відеолекція).


Лекція 14. Фестивалі і конкурси з паблік рилейшнз (2 год.)

Київський міжнародний фестиваль паблік рилейшнз. Санкт-Петербурзький конкурс паблік рилейшнз. (Слайд-лекція). Європейські конкурси і фестивалі із зв’язків з громадськістю. (Умови участі).


Завдання для самостійної роботи № 7 (10 год.).

 1. Ознайомитися з матеріалами Київського міжнародного фестивалю реклами.

 2. Переглянути колекції "Канські леви".

 3. Підготувати оригінал-макети реклами.

 4. Взяти участь у Національному фестивалі соціальної реклами.

 5. Взяти участь у молодіжних фестивалях реклами і паблік рилейшнз.

Література [2, 28-33].


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3 (ТЕСТ № 2)

1. Про що була перша в світі реклама, яка зберігається в Лондонському музеї?: а). Про Ріно і острів; б). Про сновидіння; в). Про острів і камінь. д) Про Кіпр.

2. Першопочаткове осмислення рекламного процесу належить видатному видавцю і просвітителю: а). М. І. Новикову; б). А.П. Кисельову; в).В.Н.Джорджадзе;г). М.К.Курганову.

3. У жовтні 2006 р. виповнилося 215 літ професійній рекламі:

а) Англії; б). Росії; в). США; г). Франції. д). Єгипту. з). Німеччині.

4. Реклама – це: а). Спеціальна інформація з метою одержання прибутку; в). Інформація, що поширюється будь-яким способом і в будь-якій формі;

г). Інформація, яка розповсюджується з комерційною або некомерційною метою.

5. Паблік рилейшнз: а). Мистецтво встановлення і підтримання гармонійних зв’язків із фірмами, установами, партнерами, усім навколишнім світом; б). Створення позитивного іміджу і високої репутації фірмі; в). Формування доброї громадської думки щодо фірми;

6. Логотип – це: а). Знайомий товарний знак; б). Бренд зі слоганом; в). Торгова марка; г). Поєднання товарного знаку з найменуванням продукту.

7. З історії брендів: "Один мій знайомий німець, бізнесмен, глянувши на мою візитну картку, запропонував мені назвати продукт своїм іменем...Так появився бренд: а). Синєбрюхофф; б) Тінькофф; в). Смирнов; г). Давидов.

8. Зазначте правильно типи реклами: а). Іміджева; б). Корпоративна; в) Назовна; г). Пряма поштова; д). Промислова.

8. Що є об’єктом інституціональної реклами?:

а). Благодійний фонд; б). Громадська організація; в). Партія; г). Уряд.

9. Зазначте правильно категорії реклами: а). Комерційна; б). Фінансова; в). Корпоративна; г). Медична; д). Аграрна.

10. Зазначте типи паблік рилейшнз: а). Політичний; б). Соціальний; в). Виборчий; г). Туристичний; д). Комерційний.

11. Що входить до ATL: а). Телевізійна реклама; б). Пряма адресна реклама;

в). Прес-реклама; г). Радіореклама.

12. З якого року в українському телерадіоефірі була заборонена реклама тютюнових виробів?: а). З 1995 р.; б). З 1996 р.; в). З 1997 р.; г). З 2003 р.

13. Реклама алкогольних напоїв на радіо і телебаченні дозволена: а). З 7-ї години до 23-ї. б). З 6-ї до 22-ї. в). З 6-ї до 23-ї. г). З 6-ї до 24-ї години.

14. Реклама зброї може здійснюватися: а).У Міністерстві оборони; б). У відповідних спец. виданнях; в). На відповідних виставках; г). У магазинах зброї.

15. Що входить до BTL: а). Інтернет-реклама; б). Промо-акція; в). Пряма поштова реклама; г). Друкована реклама; д). Спонсорство.

17. Агентство-байєр: а). Продає рекламну площу; б). Посередник; в). Закуповує площу; г). Закуповує і продає рекламну площу.

18. Яке з поданих рекламних агентств є міжнародним?:

а) Bates Ukraine; б). Dialla communication; в). AITI; г). Маxima.

19. Час мовлення, відведений на телерадіорекламу, не може перевищувати за добу: а). 10%. б).12%. в). 15%. г). 18%.

20. Що входить до TTL: а). Паблік рилейшнз; б). Спеціальний маркетинг;

в). Паблісіті; г). Журнальна реклама; д). МСБОЗ; ж). Партизанський маркетинг.

21. Моделі паблік рилейшнз бувають: а) Синхронними; б) Симетричними;

в). Логічними; г). Асиметричними.

22. Особою у рекламі є: а). Фіз.особа; б). Резидент; в). Юр.особа; г). Нерезидент.

23. Спонсорство – це: а). Організаційна підтримка; б). Розміщення свого імені;

в). Матеріальна і фінансова підтримка; г). Розміщення реклами продукції.

24. У рекламі тютюну і алкоголю можна використовувати модель віком:

а). 16 років: б). 17 років: в). 18 років. г). 20 років: д). 22 роки.

25. За зміст реклами перед Законом відповідає: а). Агентство; б). Замовник;

в). Рекламодавець; г). Творці реклами; д). Менеджер реклами.

26. Рекламою цінних паперів є: а). Учасники ринку цінних паперів: б). Цінні папери, що емітуються; в). Угоди з цінними паперами; г). Інформація про цінні папери та нормативно-правові акти для оприлюднення.

27. Регулювання реклами здійснюється: а). Законодавством: б). Споживачами;

в). Громадськими організаціями: г). Агентствами.

Тестував(ала)ся ______________________________Оцінка (бали)_____________

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ:

Завдання № 1 (2 год.)


 1. Зробити порівняльний аналіз дефініцій поняття "паблік рилейшнз"

 2. Зробити порівняльний аналіз визначень поняття "реклама".

Джерела інформації та література [1-5]

Завдання № 2. (2 год.)

 1. Зробити порівняльну аналітику типів реклами.

 2. Зробити порівняльну аналітику типів паблік рилейшнз.

Джерела інформації та література [1-5, 15, 18 ]

Завдання № 3 (6 год.)

 1. Проаналізувати переваги, недоліки, пріоритети комунікацій ATL.

 2. Проаналізувати переваги, недоліки, пріоритети комунікацій BTL.

 3. Проаналізувати переваги, недоліки, пріоритети комунікацій TTL.

Джерела інформації та література [4, 18, 26-33]
ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

Становлення нової професії "Реклама і зв’язки з громадськістю".

Реклама: сприяння чи маніпулювання.

Паблік рилейшнз: білий і чорний.

Маркетингові комунікації: монопромоції чи інтеграція.

Аспекти регулювання реклами.

Реклама у практиці і на виставках та фестивалях.

Як регулюються зв’язки із громадськістю?

Комерційна і соціальна реклама і ПР: мета і функції.

Структура, динаміка і тенденції ринку реклами.

Структура, динаміка і тенденції ринку паблік рилейшнз.
Джерела інформації та література [1-5, 18, 24, 26-33]

ПЛАН поточних консультацій (12 год.)

І Тема 1: "Спеціальність "Реклама і зв’язки з громадськістю"(1 год.) План

1. Відкриття спеціальності. Постанова Кабінету Міністрів України.

2. Особливості нової спеціальності.

3. Бакалавріат „РЗГ”


ІІ Тема 3:"Тлумачна класифікація реклами і зв’язків із

громадськістю "(2 год.) План

1. Основні критерії класифікації:

а) реклами;

б) паблік рилейшнз.

2. Законодавчі, наукові, професійні, галузеві та інші тлумаченні реклами.

3. Наукові, фахові, відомчі та інші визначення зв’язків із громадськістю.

4. Основна термінологія реклами.

5. Основна термінологія ПР.

6. особливості розміщення власного визначення на форумі сайта викладача.

7. Специфіка укладання словничків із реклами і ПР.


ІІІ Тема 4:"Типологія реклами і паблік рилейшнз” (4 год.) План

 1. Критеріальні підходи до класифікації реклами і ПР.

 2. Розгляд сутності типів реклами.

 3. Особливості категорій реклами.

 4. Пояснення видів реклами та їхнього застосування.

 5. Особливість зарубіжної класифікації реклами.

 6. Типи паблік рилейшнз та їх суть і своєрідність.

 7. Моделі паблік рилейшнз: суть і специфіка.

 8. Зарубіжні класифікації зв’язків із громадськістю.

 9. Консалтинг зразків реклами і паблік рилейшнз, поданих студентами.


ІV Тема 5:"Система маркетингових комунікацій". (4 год.)

План


 1. Пояснення сутності МК та ІМК.

 2. Розгляд підготовлених ІМК.

 3. Пояснення розробки ATL.

 4. Пояснення розробки BTL.

 5. Пояснення розробки TTL.

 6. Розгляд комунікаційних комплексів.


V Тема 9: "Фестивально-виставкова реклама і ПР" (1 год.)

План


1. Консалтинг рейтингу і спрямованості фестивалів з реклами і ПР.

2. Консалтинг умов участі у фестивалях і конкурсах реклами і ПР.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ)

з дисципліни "ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: Вступ до спеціальності (Модуль1) і "Макетування та верстка в рекламі” (Модуль 2)


 1. Стандарти нової спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю".

 2. Світ реклами і паблік рилейшнз.

 3. Поняття і визначення "реклами".

 4. Поняття і тлумачення "паблік рилейшнз".

 5. Предмет, мета і завдання реклами.

 6. Предмет, мета і завдання зв’язків із громадськістю.

 7. Функції реклами і зв’язків із громадськістю у суспільстві.

 8. Основні принципи реклами і паблік рилейшнз.

 9. Професії у сфері реклами і зв’язків із громадськістю.

 10. Міжнародні фахові стандарти реклами і зв’язків із громадськістю.

 11. Основна термінологія реклами і ПР.

 12. Маркетингові комунікації: стратегія і тактика.

 13. Реклама і ПР як домінантні комунікації.

 14. Інтегровані маркетингові комунікації.

 15. Сучасні комунікаційні комплекси.

 16. ATL та основні складові.

 17. BTL та основні складові.

 18. TTL та основні складові.

 19. Типи реклами.

 20. Категорії реклами.

 21. Види реклами та їхня специфіка.

 22. Зарубіжні класифікації реклами.

 23. Типи зв’язків з громадськістю

 24. Основні моделі ПР.

 25. ПР у політиці.

 26. ПР у бізнесі.

 27. Мас-медійна реклама.

 28. Екстремальний ПР.

 29. Фінансовий ПР.

 30. Урядовий ПР.

 31. Паблік рилейшнз на виборах.

 32. Сутність і види регулювання реклами.

 33. Особливості регулювання зв’язків з громадськістю.

 34. Учасники ПР-рекламного бізнесу.

 35. Стан і структура рекламного ринку та його обсяги.

 36. Особливості ринку зв’язків з громадськістю та його обсяги.

 37. Зарубіжний рекламний ринок.

 38. Зарубіжний ПР-ринок.

 39. Динаміка і тенденції рекламного ринку.

 40. Динаміка і тенденції ринку паблік рилейшнз.

 41. Вітчизняні і міжнародні виставки та фестивалі реклами.

 42. Вітчизняні і міжнародні виставки та фестивалі паблік рилейшнз.

 43. Огляд Закону України " Про рекламу".

 44. Які вимоги до чорно-білої блокової реклами?

 45. Які три напрями у блоковій рекламі ви знаєте?

 46. Що таке brand essence?

 47. Опишіть ребрендинг двох відомих компаній.

 48. Що таке реклама впровадження?

 49. Що таке реклама залучення?

 50. Що таке криві Безь’є?

 51. Які інструменти виділення в Adobe Photoshop ви знаєте?

 52. Що таке растрова графіка?

 53. Що таке роздільна здатність?

 54. Характеристика растрової графіки для кольорового друку?

 55. Формат TIFF?

 56. Кольорова схема CMYK?

 57. Кольорова схема RGB?

 58. Кольорова схема Grayscale?

 59. Процедура зміни розмірів у Adobe Photoshop?

 60. Які основні правила макетування візитівок?

 61. Які основні правила макетування флаєрів?

 62. Які основні правила макетування блокової реклами?

 63. Які основні правила макетування плакату?

 64. Які інструменти працюють з кривими у програмі Corel Draw?

 65. Як працює програма АТМ?

 66. Які формати шрифтів ви знаєте?

 67. Які правила розробки логотипу?

 68. Що таке іміджева реклама?

 69. Опишіть процес проходження рекламної інформації у прайсовому виданні.

 70. Опишіть процедуру затвердження макету у замовника.

 71. Що таке цільова група реклами?

 72. Що таке бренд?

 73. Які правила підбору шрифтів для різних типів рекламних видань?


ПРИМІТКА. КОЕФІЦІЄНТ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (Модуль1)

СКЛАДАЄ – О,7 (70 БАЛІВ);

Модуля 2 "МАКЕТУВАННЯ ТА ВЕРСТКА В РЕКЛАМІ” (Модуль 2) –

0,3 (30 БАЛІВ).

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ/РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
а) основні джерела:

1. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

2. Бугрим В.В. Вступ до спеціальності "Реклама і зв’язки з громадськістю"/Електронний диск-посібник.-К.: Bugrym.com, 2007.

3. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

4. Королько В. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика/Підручник.2-е вид.-я, доп.-К.: ВД "Скарби", 2001.- 265 с.

5.Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е/Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 2001.- 425 с.

6. Романієлло С. Photoshop 7. Повний посібник: під ред. Легенда В.В. – К.:Век+, 2004. - 656 с.
б) додаткові джерела:

7. Блэк С. PR: Международная практика.-М.: ИД "Довгань", 1997.

8. Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 630 с.

9. Бугрим В. В. Реклама і суспільство // Роль засобів масової інформації в суспільно-культурному процесі в Україні: Матеріали наук. конф. 30-31 березня 1995 року. – К., 1995. – С.83 – 84.

10. Бугрим В. Лингвистические проблемы международной рекламы//City.-1996.-17 мая.- № 31 (69).- С.8.

11. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// Телерадіовісник України. – 1997. – № 5. – С. 30–31.

12. Бугрим В. В. Соціально-етичні та моральні проблеми української реклами//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Українська реклама в контексті світового досвіду”. – К.: Інститут реклами, 2001. – С. 37–43.

13. Бугрим В. В. О рекламной специализации//Материалы 5-го Всероссийского совещания зав. кафедр рекламы и смежных дисциплин. 14 апреля 2002 г. – М.: РАРА, 2002. – С.45–48.

14. Бугрим В. В. Кафедральные инновации рекламного образования "Практика уникально-интегрированного мастер-класса "МарКоди" с применением Интернет модульно-рейтинговой кредитной системы" // Материалы ІХ Всероссийской конференции зав. кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин: сб. материалов / Под. общ. ред. В. А. Евстафьева. – М.: Изд. – во Моск. гуман. ун-та, 2006. – С. 169–177.

15. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Теория и практика.8-е изд./Пер. с фр.-М.: ИД "Инфра-М", 2001.- 258 с.

16. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: Основы взаимодействия (опыт теоретического исследования). – М.: ИМА-Пресс, 2001. – 263 с.

17. Куліш А. Public Relation для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на щодень.-К., 2001. - 140 с.

18. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы: В 2 ч. – М.: Евразийский регион, 1998. – Ч. 1. – 400 с. – Ч. 2. – 328 с.

19. Салига П. Затвердження видавничих макетів у замовника - К.: ЖОВТА СТРІЛА. 2006. - 32 с.

20. Связи с общественностью в политике и государственном управлении/Под общ. ред. В. С. Комаровского.-М.: Изд.-во "РАГС", 2001.- 215 с.

21. Baskin O., Aronoff C., Lattimore D. Public Relation. The Profession and the Practice.4 th ed.- Chicago, 1997.- 240 p.

22. Hahn F. E. Do-It-Yourself Advertising: how to produce great ads, brochures, catalogs, direct mail, and much more. – New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc., 1993. – 246 p.
в) джерела Internet:
23. Бугрим В. В. Все про соціальну рекламу/Авторський проект//http://www.socadver.org.ua/

24. Бугрим В. В. Політична реклама, PR і виборчі технології в Україні – на минулих і майбутніх президентських та парламентських перегонах// www.piar.kiev.ua

25. Бугрим В. В. Онлайнова модульно-рейтингова система у фаховому навчанні//www.bugrym.com/publicatios.htm. – 2004. – 12 червня. – 6 с.

26. Бугрим В.В. Виды регулирования рекламной деятельности в Украине /Сборник аналитических докладов по современному состоянию законодательства о СМИ в странах СНГ и Прибалтики. Книжная серия "Журналистика и право". Выпуск 40 // http://www.medialaw.ru/exussrlaw/a/2/18.htm.-2004.-2 февраля.

27. Бугрим В. В. Рынок медиа-рекламы: итоги 2006 года // http://www.telekritika.kiev.ua/articles/149/0/8342/opyt_reklama_2006/

28. Издание о рекламе № 1 в России //http://www.adme.ru/

29. Интернет-портал о рекламе и маркетинге РеклаМастер// http://www.reklamaster.kiev.ua/html/proekte.html

30. Киевский международный фестиваль рекламы // http://adfestival.com.ua/rus/news.php

31. Международный рекламный Фестиваль «Каннские Львы» // http://www.reklamaster.kiev.ua/kann_lvy/kann_lvy.html; http://www.canneslions.com/home/index.cfm

32. Портал брендов // www.brand.kiev.ua33. Профессионально о стратегических коммуникациях //http://admarket.ru/news/

Примітка. Спеціалізовані періодичні видання з реклами, рекламні блоки і матерали в українських та міжнародних ЗМІ.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка