Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти Навчально-методичний збірник з курсу «Земельне право»Скачати 266.67 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір266.67 Kb.


Київський Національний Університет

імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти

Навчально-методичний збірник з курсу

«Земельне право»

для слухачів за спеціальністю 7.060.101 “Правознавство”

Укладач: кандидат юридичних наук,

доцент Гребенюк М.В.

КИЇВ-2012

ВСТУП
Земельне право України є однією із основних галузей національної правової системи. Норми земельного права створюють надійні юридичні засади для різноманітного використання земель, встановлення правового режиму земельних ділянок, створення належного правового простору для відтворення та охорони земель, реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Виняткова роль належить земельному праву у зв’язку з розширенням використання землі як інтегрованого і диференційованого об’єкта правового регулювання, врахування її функціонального призначення як основного засобу виробництва у сільському, лісовому та інших галузях господарювання, як операційної бази системи розселення, шляхів і розміщення продуктивних сил. Земельне право спрямоване на поглиблення знань студентів про природні та набуті земельні права людини, зокрема про можливі права власності громадян, юридичних осіб, народу і держави або уповноважених ними осіб на землю, розуміння необхідності виваженої юридичної кваліфікації форм реалізації та захисту юридичних земельних прав. Вивчення земельного права України — важлива і невід’ємна частина еколого-правової освіти студентів юридичних вузів і факультетів. Особливого значення набуває знання земельного права в сучасний період — час становлення, розвитку і зміцнення державності, прискорення реформування земельних правовідносин в Україні.

Курс „Земельне право" побудований відповідно до методологічних і методичних засад та з урахуванням потреб правозастосовної практики з тим, щоб сформувати у студентів сталі теоретичні знання та сприяти оволодінню навичками наукового застосування земельно-правових норм до конкретних життєвих обставин. Контрольне місце у ньому займають питання, пов’язані з проведенням земельної реформи та приватизацією земель з урахуванням правових моделей передачі земель у комунальну та приватну власність, процедур щодо набуття та придбання земель у власність фізичних та юридичних осіб. Викладання курсу "Земельне право" є вимогою часу у зв’язку із залученням земель у товарно-грошовий обіг та необхідністю посиленої охорони земель як складової частини екосистеми. Ефективне здійснення господарської діяльності вимагає також публічно-правових важелів впливу на сферу господарських відносин через систему земельного законодавства, що має забезпечити баланс приватних і суспільних інтересів. Усе це зумовлює підвищення ролі норм та інститутів земельного права в регулюванні господарської діяльності, а також необхідність вивчення правових засад землекористування усіма суб’єктами господарсько-правових відносин. Земельне право включає основні правові інститути земельного законодавства, засвоєння яких допоможе студентам вільно орієнтуватися в чинному законодавстві України, вирішувати окремі питання, що виникають у землевпорядній діяльності, розв’язувати земельні спори, визначати організаційно-правовий механізм здійснення приватизації земельних ділянок в Україні, особливості встановлення земельних сервітутів.


Метою викладання навчальної дисципліни Земельне право” є формування знань щодо правового регулювання сучасних земельних відносин, основних вмінь по застосуванню норм Земельного кодексу та чинного земельного законодавства, що регулює питання землеустрою, державного земельного кадастру, визначення особливостей правового режиму земельних ділянок, правового забезпечення земельної реформи, оренди та приватизації земельних ділянок, встановлення обмежень та обтяжень на використання земельних ділянок.

Предметом навчальної дисципліни «Земельне право» є сучасні земельні відносини, урегульовані нормами права в контексті проведення земельної реформи в Україні. Об’єктом навчальної дисципліни «Земельне право» є земельна реформа, землеустрій, державний земельний кадастр, організований земельний ринок, планування і забудова територій, правовий порядок землекористування, земельні сервітути, інші правові інститути земельного права.

Завданнями нормативної дисципліни «Земельне право» є вивчення:

- предмету, принципів, завдань земельного права як науки та навчальної

дисципліни, джерел земельного права;


 • ролі та значення Земельного кодексу та інших нормативно-правових актів в регулюванні здійснення земельної реформи;

 • особливостей правового режиму земельної ділянки;

 • конституційних засад землекористування;

 • порядку ведення державного земельного кадастру;

 • правових засад створення організованого ринку земель в Україні;

 • правової регламентації захисту права власності на землю;

 • особливостей укладання договорів оренди земельних ділянок;

 • правового порядку здійснення плати за землю;

 • визначення юридичних гарантій реалізації громадянами права власності на землю;

 • пріоритетів та концептуальних засад державної політики у сфері регулювання сучасних земельних відносин.

Навчальна дисципліна «Земельне право» займає одне з провідних місць в системі національної юридичної освіти. З урахуванням здійснення євро інтеграції та членства України у СОТ «Земельне право» є важливою складовою професійної юридичної підготовки. Навчальна дисципліна «Земельне право» передбачає опанування інструментарієм науки земельного права, з`ясування ролі цієї юридичної дисципліни в регулюванні сучасних земельних відносин, які регламентують питання землеустрою, планування і забудови земельних ділянок, оренди та приватизації землі, реалізації земельної реформи. Відповідно до навчального плану Інституту на вивчення нормативної дисципліни «Земельне право» передбачено 180 годин: 28 аудиторних, з яких 20 – лекцій та 8 – семінарські заняття, 152 години відводиться на самостійну роботу слухачів. Форма контролю – іспит.


2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА №1.

Поняття, предмет та джерела земельного права України
Поняття земельного права. Предмет земельного права. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права: аграрним, екологічним. Методи правового регулювання земельного права. Принципи земельного законодавства. Завдання земельного законодавства. Система земельного права. Поняття та структура земельних правовідносин. Особливості земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Поняття та напрями земельної реформи. Завдання земельної реформи. Правове забезпечення земельної реформи. Стадії реалізації земельної реформи. Земельна реформа в сучасних економічних умовах. Правові гарантії реалізації земельної реформи. Поняття земельного фонду. Поняття джерел земельного права. Джерела земельного права у вузькому та широкому розумінні. Класифікація джерел земельного права. Конституція, Земельний кодекс України як джерела земельного права. Законодавчі та нормативно-правові акти як джерела земельного права. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права. Перспективи розвитку земельного законодавства.
ТЕМА №2.

Суб’єкти земельного права України
Поняття земельної правосуб’єктності. Поняття та ознаки суб’єктів земельного права. Держава як суб’єкт земельного права України. Державна агенція земельних України ресурсів як суб’єкт земельних відносин. Державно-правове забезпечення земельної реформи. Землевпорядні організації як суб’єкти земельного права. Організаційно-правові форми суб’єктів земельного права України. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти земельного права. Права іноземців та осіб без громадянства на земельну ділянку. Суб’єкти та правовий порядок здійснення державної експертизи землевпорядної документації. Правовий механізм відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

ТЕМА №3.

Правовий порядок реалізації права власності на землю та права землекористування

Поняття права власності на землю. Форми власності на землю. Правовий режим земельної ділянки. Зміст права власності на землю. Право на земельний пай (частку). Права та обов’язки землевласників в Україні. Гарантії реалізації права власності на землю. Основні ознаки права власності на землю. Право приватної власності на землю та його реалізація. Суб’єкти права приватної власності. Право приватної власності на землю іноземців, іноземних юридичних осіб та осіб без громадянства. Підстави та порядок припинення права власності на землю. Поняття та правовий порядок приватизації земельної ділянки. Право постійного користування земельною ділянкою: поняття, суб’єкти, ознаки. Право земельного сервітуту та порядок його встановлення. Поняття суперфіцію та емфітевзису. Право державної власності на землю: поняття, суб’єкти. Право комунальної власності на землю: поняття суб’єкти. Актуальні питання іпотеки землі в Україні. Поняття оренди (найму) земельної ділянки. Правові підстави для отримання земельної ділянки в оренду. Строковість оренди землі. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення. Форми орендної плати. Істотні умови договору оренди землі. Технічний паспорт на земельну ділянку та його характеристика. Правові підстави для розірвання договору оренди землі. Права та обов’язки землекористувачів. Поняття та зміст добросусідства в земельному праві. Набувальна давність на земельні ділянки та її характеристика. Поняття плати за землю. Земельний податок та порядок його нарахування. Фіксований сільськогосподарський податок: поняття, умови нарахування та сплати.


ТЕМА №4.

Правове регулювання охорони земель

Поняття та зміст охорони земель. Основні принципи державної політики в сфері охорони земель. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель. Компетенція органів державної влади та управління в сфері регулювання охорони земель. Державний контроль за використанням та охороною земель та його реалізація. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель: поняття, завдання, суб’єкти, зміст. Громадський контроль за використанням та охороною земель. Компетенція громадських інспекторів в сфері охорони земель. Система заходів у галузі охорони земель. Загальнодержавні та регіональні програми використання та охорони земель. Поняття землеустрою. Завдання землеустрою. Документація із землеустрою. Нормування та стандартизація у галузі охорони земель. Порядок здійснення районування (зонування) земель. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів. Нормативи показників деградації земель та ґрунтів. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення. Поняття консервації та рекультивації земель. Особливості правової охорони ґрунтів. Державний земельний кадастр. Моніторинг земель та ґрунтів. Державна система моніторингу. Порядок ведення моніторингу земель. Поняття та види оцінки земель. Бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земельних ділянок. Грошова оцінка земель. Порядок здійснення експертної грошової оцінки земель. Європейський досвід здійснення охорони земель та ґрунтів. Реформа Мак Шеррі в ЕС 1992 року – основні заходи щодо поліпшення родючості ґрунтів сільськогосподарських угідь та порядок їх запровадження.ТЕМА №5.

Правове регулювання та особливості використання земель водного фонду та лісогосподарського призначення в Україні
Поняття земель водного фонду. Правовий порядок отримання земель водного фонду у приватну власність. Право державної власності та землі водного фонду. Право комунальної власності на землі водного фонду. Правовий порядок здійснення водокористування. Право постійного та тимчасового водокористування. Обмеження права користування землями водного фонду. Правовий порядок здійснення зміни цільового призначення земель водного фонду. Заболочені землі та їх правовий режим. Визначення земель лісогосподарського призначення. Право власності на землі лісогосподарського призначення. Правовий порядок отримання земель лісогосподарського призначення в оренду. Правовий порядок використання земель лісогосподарського призначення. “Замкнені лісові ділянки” та їх правовий режим. Поняття залісення. Спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок переведення лісових земель до нелісових та їх використання. Земельні ділянки лісогосподарського призначення для потреб мисливського господарства та їх правовий режим. Порядок здійснення науково-дослідних робіт лісокористувачами.
ТЕМА №6.

Правове регулювання використання земель у межах населених пунктів


Поняття містобудівної діяльності. Поняття земельної ділянки житлової та громадської забудови. Поняття правового режиму земель у населених пунктах. Правовий режим громадської та житлової забудови. Поняття садиби. Генеральний план забудови територій населених пунктів. Генеральні схеми забудови. Механізми забезпечення реалізації Генеральної схеми. Основні завдання планування і забудови територій. Організація планування територій. Регіональні правила забудови. Детальний план територій. Правовий порядок зміни меж населених пунктів. Поняття плану червоних ліній населених пунктів. Поняття проекту забудови та порядок його оформлення. Дозвіл на будівництво: поняття та порядок отримання. Поняття дозволу на будівельні роботи. Поняття будівельного паспорту. Поняття та види об’єктів містобудування. Поняття та види проектної документації. Поняття самовільного захоплення земельної ділянки. Правові наслідки самовільного захоплення земельних ділянок в межах населених пунктів. Самовільне будівництво: поняття, правові заходи впливу. Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій. Відповідальність за порушення законодавства під час планування, забудови та іншого використання територій. Поняття та зміст інвентаризації земель.


ТЕМА №7.

Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення та земель, що особливо охороняються


Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Особливості зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення. Особливості обігу земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, мета, значення. Види земель сільськогосподарського призначення в деяких зарубіжних державах (Білорусь, Болгарія, Вірменія, Російська Федерація). Порядок відчуження земель сільськогосподарського призначення в зарубіжних країнах. Правовий порядок використання земель для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасу худоби. Фермерське землекористування. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування. Поняття та склад земель, що особливо охороняються. Поняття та порядок використання земель природно-заповідного фонду. Землі природних заповідників. Землі біосферних заповідників. Землі національних парків, заказників, ботанічних садів. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання. Поняття та склад земель оздоровчого призначення. Поняття загальнопоширених природних лікувальних ресурсів. Поняття та режим зон санітарної охорони. Поняття, склад та порядок використання земель рекреаційного призначення. Порядок використання земель історико-культурного призначення. Правовий режим курортів. Правовий режим земель електроенергетики. Правовий режим земель транспорту.


3. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Поняття та правовий порядок приватизації земельних ділянок в Україні – 4 год.

Мета: поглибити та закріпити знання, отриманні слухачами лекційних заняттях з зазначеної тематики, визначити рівень фахової підготовки слухачів у питаннях теоретичних засад здійснення приватизації землі.

Основні питання:

 1. Поняття та способи приватизації землі.

 2. Поняття та зміст права на приватизацію земельної ділянки.

 3. Правовий порядок здійснення приватизації землі.

 4. Правовий порядок та умови використання приватизованих земельних ділянок.

 5. Поняття та порядок здійснення реприватизації земельної ділянки.

Методичні рекомендації з підготовки до семінарського заняття: при підготовці до семінарського заняття слухачів повинні ознайомитися з положеннями Земельного кодексу України та з чинним земельним законодавством, яке регулює питання здійснення приватизації земельних ділянок в Україні, ознайомитися з думками фахівців земельно-правової науки щодо правових питань здійснення приватизації.
Семінарське заняття №2 Правове регулювання та особливості використання земель водного фонду та лісогосподарського призначення в Україні – 4 год.

Мета: поглибити та закріпити знання, отриманні слухачами лекційних заняттях з зазначеної тематики, визначити рівень фахової підготовки слухачів у питаннях правового режиму земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

Основні питання:

 1. Поняття та склад земельних ділянок водного фонду.

 2. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення.

 3. Правовий режим земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

 4. Правовий порядок використання земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

 5. Правовий порядок та особливості отримання у власність або в оренду земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

Методичні рекомендації з підготовки до семінарського заняття: при підготовці до семінарського заняття слухачів повинні ознайомитися з положеннями Лісового кодексу, Водного кодексу та Земельного кодексу України, з чинним земельним законодавством, яке регулює правовий режим земель водного фонду та лісогосподарського призначення в умовах проведення земельної реформи в Україні.


 1. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

При підготовці контрольної роботи студенти повинні ознайомитися із чинним земельним законодавством, думками фахівців земельно-правової науки, доктринами сучасного розвитку земельних відносин в Україні. Контрольна робота повинна складатися із вступу, де визначається актуальність тематики роботи, 3 основних проблемних питань, які необхідно ретельно розкрити, і узагальнених висновків, у яких відображаються результати проведеного дослідження. Загальна кількість контрольної роботи не повинна перевищувати 30 сторінок (включаючи перелік використаних джерел). Контрольна робота готується переважно з використанням ПЕОМ за наступними вимогами: Times New Roman 14, Інтервал – Абзац 1, параметри сторінки верхнє – 2, праве – 1.5, ліве – 2.

Студентам пропонується 3 варіанти тематик контрольних робіт з курсу «Земельне право» відповідно до Першої літери прізвища. Кожен варіант містить 12 тем контрольних робіт, які самостійно обираються студентами. Не допускається підготовка 3 студентами конкретної навчальної групи однієї тієї ж самої теми контрольної роботи. Написання контрольної роботи є творчим процесом, до якого треба сумлінно ставитися, тому забороняється використовувати контрольні роботи розміщені в Інтернеті на відповідних веб-порталах, використовувати нормативні акти, які втратили чинність. Контрольна робота готується та здається студентом максимум за тиждень до початку сесії. Не своєчасна підготовка контрольної роботи дає підстави не допуску студента до складання іспиту з нормативної дисципліни «Земельне право».

Прізвище на А-Г:

1.Правове забезпечення земельної реформи.

2.Поняття та складові системи державного земельного кадастру.

3.Сучасні земельні правовідносини: поняття та зміст.

4.Державна політика у сфері земельних відносин: поняття та пріоритетні напрями.

5.Національні земельні ресурси: поняття та види.

6.Право власності на землю та порядок його реалізації.

7.Правовий порядок приватизації земель в Україні.

8.Правові засади розвитку в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення.

9.Актуальні питання використання земель сільськогосподарського призначення як фундаментального базису продовольчої безпеки.

10.Поняття та правовий порядок здійснення землеустрою в Україні.

11.Поняття та правовий порядок здійснення державної експертизи землевпорядної документації.

12. Поняття та зміст земельної правосуб’єктності.
Прізвище на Д-О:

1.Правовий порядок реалізації права власності на землю.

2.Спільна сумісна власність на земельну ділянку: поняття та зміст.

3.Правова охорона земель в Україні.

4.Суб’єкти сучасних земельних відносин.

5.Правове регулювання здійснення оцінки земель в Україні.

6.Земельний податок: поняття та умови його справляння в сучасних умовах.

7.Правове регулювання оренди землі в Україні.

8.Правовий механізм розмежування земель державної та комунальної власності.

9.Загальна характеристика основних земельно-правових інститутів.

10.Правові підстави для вилучення (викупу) земельної ділянки для суспільних потреб.

11.Правовий порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.

12. Поняття та порядок ведення містобудівного кадастру.

Прізвище на П-Я:

1.Правові підстави для вилучення (викупу) земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю або для суспільних потреб.

2.Добровільна відмова від права власності на земельну ділянку: поняття та правовий механізм.

3.Особливості приватизації земельних ділянок житлової та громадської забудови.

4.Поняття та зміст права на земельний пай.

5.Правовий режим земель оздоровчого призначення.

6.Правовий режим земель водного фонду.

7.Правовий режим земель лісогосподарського призначення.

8.Правовий режим земель рекреаційного фонду.

9.Правовий режим земель оборони.

10.Поняття та особливості реприватизації земельної ділянки.

11.Поняття та правовий механізм організації та здійснення земельних торгів.

12. Правовий режим земель транспорту.

5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 1. Поняття та предмет земельного права.

 2. Поняття та структура сучасних земельних відносин.

 3. Земельний фонд України: поняття та склад.

 4. Принципи земельного законодавства.

 5. Завдання земельного законодавства.

 6. Поняття зонування та районування земель.

 7. Пріоритети завдання державної політики у сфері земельних відносин.

 8. Поняття та завдання земельної реформи.

 9. Правові наслідки проведення в Україні земельної реформи.

 10. Поняття та види джерел земельного права.

 11. Право на земельну ділянку: поняття та зміст.

 12. Правовий порядок набуття права власності на земельні ділянки в Україні.

 13. Правові підстави для припинення права власності на землю.

 14. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку: поняття та види.

 15. Поняття та форми власності на землю.

 16. Державна форма власності на землю та її загальна характеристика.

 17. Комунальна форма власності на землю та її загальна характеристика.

 18. Приватна форма власності на землю: поняття та зміст.

 19. Суб’єкти права власності на землю.

 20. Земельна правосуб’єктність: поняття та зміст.

 21. Правові підстави для розмежування земель державної та комунальної власності.

 22. Спільна власність на землю: поняття та види.

 23. Поняття та складові плати за землю.

 24. Права та обов’язки землекористувачів в Україні.

 25. Права та обов’язки землевласників в Україні.

 26. Поняття та зміст права постійного користування земельною ділянкою.

 27. Поняття оренди земельної ділянки.

 28. Перехід права на оренду земельної ділянки: поняття та зміст.

 29. Поняття та особливості договору оренди земельної ділянки.

 30. Умови договору оренди земельної ділянки та його невід’ємна частина.

 31. Правовий порядок укладання договору оренди землі.

 32. Поняття та види орендної плати за землю.

 33. Правові підстави для припинення оренди земельної ділянки.

 34. Поняття та зміст права земельного сервітуту.

 35. Правовий порядок встановлення земельних сервітутів.

 36. Види права земельного сервітуту.

 37. Правові підстави для обмеження прав на земельну ділянку.

 38. Правові підстави для припинення дії земельного сервітуту.

 39. Поняття права на земельний пай.

 40. Правовий порядок реалізації права на земельний пай.

 41. Правовий порядок зміни цільового призначення земельної ділянки.

 42. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

 43. Поняття та порядок встановлення суперфіцію.

 44. Правовий режим земельних ділянок для ведення індивідуального та колективного садівництва.

 45. Поняття та порядок встановлення емфітевзису.

 46. Правовий режим земельної ділянки лісогосподарського призначення.

 47. Правовий режим земель водного фонду.

 48. Поняття та правовий порядок встановлення прибережної захисної смуги.

 49. Поняття та способи приватизації земельних ділянок.

 50. Правовий порядок безоплатної приватизації земельної ділянки.

 51. Поняття та правовий порядок проведення земельних аукціонів.

 52. Поняття та порядок здійснення планування і забудови території.

 53. Генеральний план населеного пункту: поняття та його складові елементи.

 54. Детальний план території: поняття та зміст.

 55. Поняття землеустрою.

 56. Поняття землевпорядної документації.

 57. Система землеустрою.

 58. Суб’єкти та об’єкти землеустрою.

 59. Правові підстави для проведення землеустрою.

 60. Правовий порядок інвентаризації земель при здійсненні землеустрою.

 61. Поняття та зміст охорони земель.

 62. Види контролю у сфері використання та охорони земель.

 63. Поняття державного земельного кадастру.

 64. Завдання ведення державного земельного кадастру.

 65. Складові державного земельного кадастру.

 66. Поняття та види державної експертизи землевпорядної документації.

 67. Правові підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку.

 68. Поняття особливо цінних земель в Україні та порядок їх вилучення.

 69. Способи захисту прав на земельні ділянки.

 70. Правові підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

 71. Поняття техногенно забруднених земельних ділянок.

 72. Поняття та правовий порядок консервації земельних ділянок.

 73. Поняття та значення моніторингу земель.

 74. Поняття та види грошової оцінки земель.

 75. Поняття земельного податку та правовий порядок його справляння.

 76. Правові умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за чинним земельним законодавством.

 77. Поняття та види відповідальності за самозахоплення земельної ділянки.

 78. Поняття та види відповідальності за самовільну забудову земельної ділянки.

 79. Поняття та порядок здійснення планування територій на місцевому рівні.

 80. Генеральний план населеного пункту та його характеристика.

 81. Поняття плану зонування території та його складові.

 82. Законодавчі вимоги до зонування території.

 83. Правовий порядок формування містобудівного кадастру.

 84. Поняття та склад проектної документації на будівництво.

 85. Поняття та зміст агрохімічної паспортизації земельної ділянки.

 86. Поняття та зміст державно-правового регулювання сучасних земельних відносин.

 87. Поняття та ознаки земельного рейдерства.

 88. Правовий режим земельних ділянок оздоровчого призначення.

 89. Правовий режим земельних ділянок рекреаційного призначення.

 90. Правовий режим земельних ділянок природно-заповідного фонду.

 91. Правовий порядок викупу (вилучення) земельних ділянок для суспільних потреб.

 92. Правові підстави для примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 93. Поняття та правовий режим земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку.

 94. Поняття та правовий порядок рекультивації земельних ділянок.

 95. Землі державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність за чинним земельним законодавством.

 96. Пріоритетні напрями законодавчого забезпечення розвитку ринку земель в Україні.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:I. Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.-1996.- №30.- Ст.141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002.- №3-4.- Ст.27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №40-44.- Ст.356.

 4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - 2011.- №15-17.- Ст.112.

 5. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994.- №17.- Ст.99

 6. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №24.- Ст.89

 7. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.–1991.– №41.–Ст. 546.

 8. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. -1998.- №46-47.- Ст.280.

 9. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 року №1389 // Відомості Верховної Ради України. – 2000.- №11.- Ст.90.

 10. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 7 лютого 2002 року №3059 // Відомості Верховної ради України. – 2002.- №30.- Ст.204.

 11. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року №858 // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №36.- Ст.282.

 12. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року №898 // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №38.- Ст.313.

 13. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року №899 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №38.- Ст.314.

 14. Про державний контроль за використанням та охорони земель: Закон України від 19 червня 2003 року №963 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №39.- Ст.350

 15. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року №962 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №39.- Ст.349.

 16. Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року №1378 // Відомості Верховної Ради України. – 2004.- №15.- Ст.229.

 17. Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року №1808 // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- №38.- Ст.471.

 18. Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 року №1457 // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- №35.- Ст.411.

 19. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року №2375 // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- №10.- Ст.194.

 20. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року №1559 // Відомості Верховної Ради України. – 2010.- №1.- Ст.2

 21. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 року №3038 // Голос України. – 2011.- №45.

 22. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07 липня 2011 року №3038 // Голос України. – 2011. - №143.

 23. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №10.- Ст.100

 24. Про Державне агентство земельних ресурсів в Україні: Указ Президента України від8 квітня 2011 року №445 // Урядовий кур’єр. – 2011. - №80.

 25. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №502

 26. Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю): Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 року №119.

 27. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року №1531.

 28. Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №681.

 29. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №743.

 30. Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 року №477.

 31. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року №1021.

 32. Деякі питання розпорядження земельними ділянками водного фонду: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року №1395.

 33. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року №2818 // Голос України. – 2010.- №6

 34. Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року №103

 35. Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 року №109

 36. Про містобудівний кадастр: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 // Офіційний вісник України. – 2011.- №41

II. Навчальна література

 1. Андрейцев В. Тектолого - правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави / В. Андрейцев // Право України. - 2011.-№2.- С.66-84

 2. Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні / А. Берлач // Право України. –1998.- №11.- С.125-128.

 3. Берлач А. Організаційно – правові проблеми становлення орендних відносин в Україні / А. Берлач // Право України. –1999.- №2.- С.15-18.

 4. Барабаш А. Правові наслідки спадкування земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) іноземцями / А. Барабаш // Підприємництво, господарство і право.- 2007.-№3.- С.92-94.

 5. Бусуйок Д. Способи встановлення обмежень прав на землю за законодавством України: теоретичний аспект / Д. Бусуйок // Юридична Україна. – 2005.- №2.- С.60-63.

 6. Гетьман А. Методоголічні аспекти розвитку науки про земельне право / А. Гетьман // Право України. – 2009.- №9.- С.15-18.

 7. Гребенюк М. Правове регулювання викупу (вилучення) земельних ділянок сільськогосподарського призначення для суспільних потреб / М. Гребенюк // Вісник Прокуратури. – 2006.- №8. – С.89-93.

 8. Гребенюк М. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення: проблеми, перспективи, зарубіжний досвід / М. Гребенюк // Право України. -2007.-№9.- С.41-45.

 9. Фурса С.Я. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / Фурса С.Я. – К. Видавництво КНТ, 2007. – 668. с.

 10. Коваленко Т. Роль правового звичаю в забезпеченні ефективності правового регулювання земельних відносин / Т. Коваленко // Право України. - 2010.- №2. – С.135-141.

 11. Когут Н. Судовий захист права на приватизацію земельних ділянок / Н.Когут // Юридична Україна. – 2008.-№2.- С.61-65.

 12. Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / Каракаш І., Арнаут А. // Право України. – 2005. - №11. – С.141-144

 13. Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини / Д.В. Ковальський: Монографія - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 176 с.

 14. Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання / П. Кулинич // Право України. - 2005.- №11.- С.39-43.

 15. Кулинич П. Предмет земельного права України / П. Кулинич // Право України. – 2008. – №9. – С.81–87.

 16. Кулинич П. Проблема вдосконалення охорони сільськогосподарських земель: організаційно-правовий аспект / П. Кулинич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007.- №4.- С.169-179.

 17. Кулинич П. Консолідація сільськогосподарських земель Україні (правові проблеми) / П. Кулинич // Право України. – 2007.- №5.- С.45-49.

 18. Кулинич П. Правові проблеми охорони грунтів / П. Кулинич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009.- №2.- С.79-87.

 19. Кулинич П. Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту / П. Кулинич // Право України. - 2009.-№9.- С.22-29.

 20. Кулинич П. Екологічні імперативи в системі правової охорони сільськогосподарських земель в Україні / П. Кулинич // Право України. -2011.-№2.- С.140-147

 21. Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. - 2004.-№1.-С.73-76

 22. Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель / В. Миронов // Право України. – 2003.-№8.-С.59-61.

 23. Мірошниченко А. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки / А. Мірошниченко, П. Пушкар // Право України. – 2009.- №9.- С.123-132.

 24. Мірошниченко А.М. Земельне право України. – Підручник. / А.М. Мірошниченко К.: - Центр навчальної літератури, 2009.- 438 с.

 25. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу / В.В. Носік.: Монографія. – Юрінком Інтер. – 2006. - 544 с.

 26. Оверковська Т. Правове регулювання охорони земель від забруднення та псування / Т. Оверковська // Юридична Україна. -2010.- №6.- С.57-62

 27. Першиков Є. Проблемні питання «суперфіцію» у земельних правовідносинах / Є. Першиков // Право України. – 2009.- №9.- С.49-53

 28. Погрібний О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права / Погрібний О. // Право України. – 2009.- №9.- С.11-14

 29. Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009.- №9.- С.34-39

 30. Семчик В. Земля під охорону закону / В.Семчик // Право України. – 2008. – № 11. – С. 57-63.

 31. Семчик В.І. Земельне право України. – Академічний курс. / В.І.Семчик., П.Ф. Кулинич., М.В. Шульга – К.: Видавничий дім Ін-Юре, 2009- 600 с.

 32. Семчик В.І. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / В.І. Семчик – К.: Видавничий дім Ін-Юре, 2009. – 896 с.

 33. Семчик В. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами / В. Семчик // Право України. – 2009.- №9.- С.6-10.

 34. Швець В. Верховна Рада України як суб`єкт земельних відносин / В. Швець // Право України. – 2008.- №10.- С.113-116.

 35. Шеремет А.П. Земельне право України. – Навчальний посібник. / А.П. Шеремет – К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 635 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка