Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріалиСкачати 473.99 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір473.99 Kb.
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з курсу “ Історія світового і вітчизняного туризму ”


для студентів І курсу
Напрям підготовки 6.140103 Туризм
Економічний факультет

Київ – 2013


І. Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни
Основною метою курсу «Історія світового і вітчизняного туризму» є сформувати у студентів знань з питань туризму. Туризм належить до видів діяльності людства, історія яких почалася задовго до виникнення цивілізаційного суспільства. У кожну історичну епоху були такі елементи діяльності людей, які тією чи іншою мірою підпадають під категорію туризму. Туризм відіграв значну роль у становленні й розвитку як локальних цивілізацій давнини, так і світової цивілізації загалом. Попри всі трансформації туризм є невіддільною складовою людського соціуму. Мета курсу “Історія розвитку світового туризму” — сформувати знання про виникнення, становлення та вдосконалення туризму, а також розвиток діяльності туристичних організацій.

1.2 Основним завданням навчальної дисципліни «Історія світового і вітчизняного туризму» – ознайомити студентів із сучасним станом та перспективами розвитку туризму; дослідження напрямів діяльності туристичної фірми з планування транстурів; вивчення особливостей обслуговування туристів у світі.

Предмет вивчення становлять загальні закономірності розвитку світового туризму.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

- визначення основних понять курсу;

- передумови виникнення, становлення екскурсійної та туристичної діяльності;

- періодизацію історії туризму;

- становлення туризму в колишньому СРСР;

- етапи розвитку туризму в Україні;

етапи розвитку туризму в світі.

уміти:

- визначати основні періоди історії міжнародного туризму;

- характеризувати туризм в Україні;

- оцінювати геополітичне становище для формування туристських потоків;

- пояснювати соціально-економічні чинники і передумови становлення масового туризму;

- доводити необхідність розвитку туристичної діяльності в Україні.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця: професійно орієнтована, передує вивченню історії англійської мови, лінгвокраїнознавства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 2 кредити ЄКТС.


ІІ.Короткий зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль : «Історія світового і вітчизняного туризму»

від найдавніших часів до сьогодення.
Тема 1 Історія туризму як наука: предмет, завдання, поняття і методи. Історія світового і вітчизняного туризму
Мета вивчення: визначити мету, предмет і завдання курсу, охарактеризувати основну проблематику, виявити особливості історичного розвитку туризму. Визначити роль і значення туризму для людства у світі.

Провідна ідея: проаналізувати взаємовплив різних факторів на історію і розвиток світового туризму.

Основна проблема: Основні поняття та принципи організації туризму. Міжнародне та державне регулювання туристською діяльністю. Значення туризму для людства у світі.

Ключові поняття: предмет, об’єкт та завдання курсу, туризм, світовий туризм.
Тема 2. Передумови виникнення подорожей і розвитку туризму

Мета вивчення: Охарактеризувати процес міграції первісних колективів.

Мотивації міграцій. Відмінності внутрішньоетнічної міграції від етноміграції.Провідна ідея: виявити типи міграції етносоціальних організмів. Первісна картографія. Вплив міграцій на антропогенез.

Основна проблема: дослідити початок освоєння Америки, Океанії, Австралії. Проблема подорожей у релігійному світогляді первісних людей.

Ключові поняття: міграції первісних колективів, подорожі.
Тема 3. Розвиток подорожей в стародавньому світі. Географія давніх подорожей греків і римлян. Загальні риси подорожей в епоху античності

Мета вивчення: Шумерські мандрівники. Подорожі давніх єгиптян. Фінікійські мандрівники. Давньокитайські мандрівники. Великий шовковий шлях. Найвідоміші мандрівники Давньої Греції. Олімпійські ігри. Східний похід Олександра Македонського; морська подорож Неарха; інші подорожі епохи елінізму. Розвиток масової індустрії туризму в Давньому Римі.

Провідна ідея: виявити види туризму, що існували в Єгипті, Китаї та в Давньому Римі.

Основна проблема: формування суспільства та культури і розвиток подорожей в стародавньому світі. Визначення масової індустрії туризму в Греції і Давньому Римі.

Ключові поняття: подорожі, мандрівники, види туризму.
Тема 4. Подорожі Середньовіччя (V – перша половина XV ст.). Соціально-економічні причини розвитку і види подорожей. Мореплавство в VIIXV ст. в Арабському світі. Подорожі вікінгів у VIIIXII ст.

Мета вивчення: виявити процеси розвитку середньовічної культури. Буддійське паломництво. Арабські мандрівники і паломники. Єрусалим — центр паломництва. Вікінгі.

Провідна ідея: дослідити історію хрестових походів. Історія православного паломництва. Торговельні шляхи країн світу. Подорожі вікінгів у VIII – XII ст.

Основна проблема: визначення особливостей історії православного паломництва. Торговельні шляхи та «подорожі за знаннями». «Зеніт» та «надир» 210 арабських назв зірок. Арабські терміни в морській науці.

Ключові поняття: середньовіччя, паломники, арабський світ, хрестови походи, вікінгі.
Тема 5. Традиції гостинності та розвиток подорожей Київської Русі у IXXV cт.

Мета вивчення: визначити особливості історичного та культурного розвитку Київської Русі IX – ХV ст.

Провідна ідея: виявити процеси формування подорожей Київської Русі («Волзький великий торговельний шлях», «Шлях з варяг в греки»).

Основна проблема: подорожі в період монголо-татарського ярма. Взаємовплив політичних та економічних процесів у Київської Русі наприкінці XV ст.

Ключові поняття: Київська Русь, «Волзький великий торговельний шлях», «Шлях з варяг в греки».
Тема 6. Епоха великих географічних відкриттів в другій половині XVXVI ст. Розвиток мореплавства. Подорожі в Росії у XVXVII ст.

Мета вивчення: охарактеризувати основні чинник, що вплинули на розвиток подорожей в епоху Відродження. Виявити зміни зовнішньополітичної орієнтації в Росії у XV – XVII ст. Подорожі в Росії.
Провідна ідея: визначити іспано-португальського періоду XV ст. до середини XVI століття. Період російських і голландських відкриттів з середини XVI ст. до середини XVII ст. Показати початок створення «англійських», «грецьких», «вірменських», «німецьких» і «голландських» гостинних дворів.

Основна проблема: великі географічні відкриття.

Ключові поняття: російські і голландські географічні відкриття.
Тема 7. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVIIXVIII ст.)

Мета вивчення: охарактеризувати хронологічні межі епохи Просвітництва: Англія – ХУІІ-ХУІІІ ст.; Західна Європа – друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.; Росія – друга половина XVIII – початок XIX ст.(також і в країнах Східної Європи); Китай, Японія – XIX і початок XX ст.

Провідна ідея: формування туризму в епоху Просвітництва.

Основна проблема: Основні види туризму в епоху Просвітництва: рекреаційний; оздоровчий; пізнавальний; з метою одержання освіти; спортивний (з'явились перші альпіністи, почав розвиватись гірський туризм); релігійний.

Тема 8. Туристично-екскурсійні справи в Російській імперії у XVIII – на початку XX ст. Світ у XIX – першій половині XX ст.

Мета вивчення: охарактеризувати туристично-екскурсійні справи в Російській імперії і у світі.

Провідна ідея: дослідити процес формування туристичного бізнесу в Росії.

Основна проблема: основні види туризму в Російській імперії: пізнавальний; розважальний; оздоровчий; спортивний; релігійний. Основні види транспорту: залізничний, морський, річковий, автомобільний, велосипеди та екіпажі.

Ключові поняття: туристично-екскурсійні справи, основні види туризму в Російській імперії.

Тема 9. Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України (в складі Російської імперії в XVII – на початку XX ст

Мета вивчення: охарактеризувати освітянські, наукові, місіонерські подорожі українців за кордон у ХVІ–ХVІІ ст. Петр І і Катерина II.

Провідна ідея: подорожі у Козацьку добу. Просвітницький туризм і розвиток системи музеїв. Заснування та діяльність перших туристських організацій в Російській імперії:

Основна проблема: Організація екскурсійної справи у навчальних закладах Російської імперії. Наукові подорожі російських та українських мандрівників у XVIII–XIX ст. Видатні мандрівники ХVІІІ ст.

Ключові поняття: місіонерські подорожі, видатні мандрівники ХVІІІ ст., наукові подорожі.
Тема 10. Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України ( в складі Австро-Угорської імперії друга половина XIX ст. – 1914 р.) та міжвоєнний період

Мета вивчення: охарактеризувати економічні, суспільно-політичні, культурні процеси і організація туристського руху в західноукраїнських землях.

Провідна ідея: дослідити процес формування політичних та соціально-економічних чинників розвитку туризму в Австро-Угорській імперії..

Основна проблема: розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України.

Ключові поняття: Австро-Угорська імперія, Україна.
Тема 11. Туристсько-екскурсійна справа в СРСР. Розвиток туризму в Україні у другій половині XXна початку XXI ст.

Мета вивчення: охарактеризувати економічні, суспільно-політичні, культурні процеси у СРСР. Декрети радянської влади про туризм. Українці – географічні дослідження земної кулі. Виникнення в Україні перших туристських організацій.

Провідна ідея: дослідити процес націоналізації курортів і системи курортно-санаторного обслуговування. Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні.

Основна проблема: Основні досягнення радянської системи туризму. Розвиток іноземного туризму в СРСР. Основні проблеми радянської системи туризму. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті роки.).

Ключові поняття: СРСР, Декрети радянської влади про туризм, проблеми радянської системи туризму. Перші туристські організації – Радянська Україна.

Тема 12 Особливості розвитку туристської галузі Україні в контексті загальносвітових процесів на рубежі XXXXI ст.

Мета вивчення: перехідний період до створення національної туристської індустрії. Аналіз нормативно-правової бази туризму в Україні. Формування туристського ринку на основі нових законів.

Провідна ідея: дослідити основні завдання, пріоритетні напрями розвитку українського туризму. Розбудова інфраструктури українського туризму, підготовка кадрів. Аналіз стану туристської галузі України. Характеристика готельного господарства України. Особливості розвитку санаторно-курортної сфери.

Основна проблема: перспективи розвитку туризму в Україні у XXI ст. Значення геополітичного становища для формування туристських потоків. Вплив туризму на соціокультурне середовище.

Ключові поняття: Держава Україна і формування туристського ринку на основі нових законів, туризму в Україні у XXI ст.
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історія туризму як наука: предмет, завдання, поняття і методи. Історія світового і вітчизняного туризму.

Тема 1. Історія туризму як наука: предмет, завдання, поняття і методи. Історія світового і вітчизняного туризму.

8

2

2

4

-

--

Тема 2. Передумови виникнення подорожей і розвитку туризму.

12

2

4

6

-

-

Тема 3. Розвиток подорожей в стародавньому світі. Географія давніх подорожей греків і римлян. Загальні риси подорожей в епоху античності.

12

2

4

6

-

-

Тема 4. Подорожі Середньовіччя (V – перша половина XV ст.). Соціально-економічні причини розвитку і види подорожей. Мореплавство в VII – XV ст. в Арабському світі. Подорожі вікінгів у VIII – XII ст.


12

2

4

6

-

-

Тема 5. Традиції гостинності та розвиток подорожей Київської Русі у IX – XV cт.

10

2

2

6

-

-

Тема 6. Епоха великих географічних відкриттів в другій половині XV – XVI ст. Розвиток мореплавства. Подорожі в Росії у XV – XVII ст.

10

2

2

6

-

-

Тема 7. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVII – XVIII ст.).

10

2

2

6

-

-

Тема 8.

Туристично-екскурсійні справи в Російській імперії у XVIII – на початку XX ст. Світ у XIX – першій половині XX ст.

12

2

4

6

-

-

Тема 9.

Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України (в складі Російської імперії в XVII – на початку XX ст.14

2

4

8

-

-

Тема 10.

Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України ( в складі Австро-Угорської імперії друга половина XIX ст. – 1914 р.) та міжвоєнний період.14

2

4

8

-

-

Тема 11.

Туристсько-екскурсійна справа в СРСР. Розвиток туризму в Україні у другій половині XX – на початку XXI ст.14

2

4

8

-

-

Тема 12. Особливості розвитку туристської галузі Україні в контексті загальносвітових процесів на рубежі XX – XXI ст.


14

2

4

8

-

-

Разом за змістовим модулем

144

34

34

76

-

--

ІНДЗУсього годин

144

34

34

76

-

--


IV. Плани семінарських (практичних) занять

Тема 1. Теорія і методологія історії світового і вітчизняного туризму

1. Предмет, об’єкт та завдання дисципліни «Історія світового і вітчизняного туризму».

2. Теоретичні аспекти світового туризму.

3. Етапи розвитку туризму.

4. Класифікація і функції туризму.

5. Географія туризму (фізіко-географічні, економіко-географічні, етнічні і культурно-історичні фактори).

6. Вплив туризму на світову економіку.
Тема 2. Виникнення і розвитку світового і вітчизняного туризму

1. Міграції первісних колективів людей. Мотивації міграцій.

2. Відмінності внутрішньоетнічної міграції від етноміграції. Типи міграції.

3. Первісна картографія. Вплив міграцій на антропогенез.

4. Освоєння Америки, Океанії, Австралії.

5. Проблема подорожей у релігійному світогляді первісних людей.


Тема 3. Основні властивості географічного положення країн. Подорожі в епоху стародавнього світу.

1. Характеристика цивілізацій світу. Цивілізаційні відміності Заходу і Сходу.

2. Шумерські мандрівники.

3. Подорожі давніх єгиптян.

4. Фінікійські мандрівники.

5. Давньокитайські мандрівники. Великий шовковий шлях.

6. Подорожі територією України в стародавності.

7. Географія стародавнього світу.Тема 4. Географія давніх подорожей греків і римлян. Загальні риси подорожей в епоху античності.

1. Основні маршрути подорожей міфічних героїв мандрівників.

2. Види туризму, що існували в Греції.

3. Найвідоміші мандрівники Давньої Греції.

4. Східний похід Олександра Македонського ( 356 – 323 до н.е.).

5. Морська подорож Неарха (360 – 300 до н. е.).

6. Інші подорожі епохи елінізму.

7. Олімпійські ігри.

8. Розвиток масової індустрії туризму в Давньому Римі.

9. Географія Греції і Риму.Тема 5. Великі географічні відкриття у світу. Подорожі Середньовіччя (V – перша половина XV ст.).

1. Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя.

2. Особливості розвитку середньовічної культури.

3. Історія православного паломництва. Паломництво як основний вид подорожей Середньовіччя.

4. Історія хрестових походів.

5. Торговельні шляхи та «подорожі за знаннями».

6. Подорожі у Київській Русі.

7. Географія Європи.


Тема 6. Мореплавство у світі в VIIXV ст.

1.Процес формування мореплавства у світі (VII – XV ст.).

2.Арабські корабели і мандрівники.

3. Новітні географічні знання арабських купців та мандрівників (Ібн Сіна – (Авіцена) (980 – 1037), Аль - Біруні – (973 – 1048), Ідрісі (1100 – 1165), Ібн Баттута (1304 – 1377).

4. Особливості розвитку східної культури.

5. Країни арабського світу (географія).


Тема 7. Походи та подорожі вікінгів у VIIIXII ст. Київська Русь. Династія Рюриковичів (862 – 1598 рр.). Скандинавія.

1. Причини експансії і походів – «Епоха вікінгів».

2. Скандінави в Англії. Рух на захід. Франки.

3. Східна Європа. Герцогство Апулія і королівство Сицилія.

3. Київька Русь – «шлях з варяг в греки».

4. Династія Рюриковичів (862 – 1598 рр.).

5. Скандинавія.
Тема 8. Традиції гостинності та розвиток подорожей Київської Русі у IXXV cт.

1. Особливості подорожей у Київській Русі.

2. Київська Русь і варяги. Рюрик.

3. Походи київських князів до Візантії.

4. Волзький великий торговельний шлях.

5. Подорожі в період монголо-татарського ярма.

6. Географія Київської Русі.
Тема 9. Великі географічні відкриття у світу. Розвиток мореплавства у світі.

1. Перші географічні уявлення в епоху Відродження. Соціально-економічні та науково-теоретичні передумови великих географічних відкриттів..

2. Христофор Колумб (1451 – 1506) першовідкривач Америки (Багамських та Антільських островів, узбережжя Центральної та Південної Америки).

3. Васко да Гама (1469 – 1524) та його подорожі до Індії.

4. Фернан (Фернандо) Магеллан (1480 – 1521) – навколосвітня експедиція.

5. Великі досягнення китайців у галузі географічних відкриттів цієї епохи.

6. Експедиції російських землепрохідці та першовідкривачів.

7. Розвиток туризму в Україні та Росії в XVI – XVIII ст.


Тема 10. Подорожі в Росії у XVXVI ст.

1. Зовнішньо політичної орієнтації в Росії у XV – початок XVI ст. Гостині двори в Росії.

2. Афанасій Нікітін 1466 – 1472 рр. – «Ходіння за три моря».

3. Семен Дежньов 1648 р. – відкриття протоки, яка розділяє Америку і Азію.

4. Єрмак (Герман) Тимофійович «упокорювач Сибіру».

5. Освоєння Далекого Сходу

6. Розвиток туризму в Україні та Росії в XVI – XVI cт.
Тема 11. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVIIXVIII ст.)

1. Основними чинниками, що вплинули на розвиток подорожей в епоху Відродження

2. Промислова революція і нові темпи європейського життя.

3. Розвиток гостинності в Західній Європі та Америці. Виникнення ресторанів.

4. Англія — країна мандрівників. Історико-географічніпричини виникнення туризму в Англії.

5. Росія – друга половина XVIII – початок XIX ст.

6. Країни Східної Європи. Розвиток туристського бізнесу в Європі.
Тема 12. Туризм в Російській імперії у XVIII – на початку XX ст. Світ у XIX – першій половині XX ст.

1. Туристично-екскурсійні справи в Російській імперії.

2. Формування туристичного бізнесу Росії.

3. Основні види туризму Російській імперії.

4. Основні види транспорту для туризму в Росії.

5. Географія Російській імперії.


Тема 13. Туристська та екскурсійна діяльності на території України (в складі Російської імперії в XVII – на початку XX ст.)

1. Освітянські, наукові, місіонерські подорожі українців за кордон у ХVІ–ХVІІ ст.

2. Правління Петра І, Катерини II – Україна.

3. Просвітницький туризм і розвиток системи музеїв.

4. Наукові подорожі російських та українських мандрівників у XVIII–XIX ст. Видатні мандрівники ХVІІІ ст.

5. Країнознавство – основа туристської діяльності на території України XVIII – XIX cт.


Тема 14. Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на території України (в складі Австро-Угорської імперії друга половина XIX ст. – 1914 р.) та міжвоєнний період

1. Охарактеризувати економічний, суспільно-політичний, культурний розвиток в західноукраїнських землях.

2. Процес формування політичних та соціально-економічних чинників розвитку туризму в Австро-Угорській імперії.

3. Туризм і розвиток системи музеїв у Західній Україні.

4. Австро-Угорська імперія – Україна.

5. Географія Австро-Угорської імперії.Тема 15. Перші кроки радянської влади. Становлення туристсько-екскурсійної справи в СРСР 20-30-ті рр.

1. Туризм у перші роки радянської влади. Декрети радянської влади про туризм.

2. Охарактеризувати економічні, суспільно-політичні, культурні процеси у СРСР.

3. Виникнення в Україні перших туристських організацій

4. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в період “українізації” (1923–1933 рр.).

5. Розвиток іноземного туризму в СРСР.

6. Проблеми радянської системи в туризмі.

7. Географія СРСР.


Тема 16. Туристсько-екскурсійна справа в СРСР і в УРСР 40-60-ті рр.

1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х — на початку 50-х років.

2. Розвиток залізничного транспорту.

3. Автодорожній транспорт.

4. Водний транспорт.

5. Повітряний транспорт.

6. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50–60-ті роки. Піднесення міжнародного туризму.
Тема 17. Розвиток туристсько-екскурсійної справи в СРСР і в УРСР 70-90-ті рр.

1. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті роки.).

2. Створення централізованої системи управління туризмом.

3. Формування транспортної інфраструктури.

4. Рекреаційне освоєння Криму.

5. Географія Криму.


Тема 18. Генезис міжнародного туризму у ХХ ст.

1. Формування основних туристських центрів у першій половині XX ст.

2. Виникнення і функціонування міжнародних організацій з туризму. Роль ООН у розвитку світового туризму.

3. Основні положення Хартії туризму та Кодексу туриста.

4. Розвиток молодіжного туризму у ХХ ст.

5. Основні напрями паломницького туризму у ХХ ст.

6. Значення геополітичного становища для формування туристських потоків. Вплив туризму на соціокультурне середовище.
Тема 19. Становлення туристської справи в СРСР та Україні

1. Науково-дослідницькі українські та російські експедиції у першій половині XX ст.

2. Основні досягнення радянської системи туризму.

3. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі.

4. Дитячий туризм. Державна політика управління розвитком туризму. 5.Туристські організації СРСР. Курортна справа в СРСР. Самодіяльний туризм.

6. Розвиток іноземного туризму в СРСР.


Тема 20. Розквіт туристсько-екскурсійної діяльності України (1990 – 2013 рр.)
1. Розвиток нормативно-правової бази туризму в Україні.

2. Формування туристського ринку на основі нових законів. Основні завдання, пріоритетні напрями розвитку українського туризму.

3. Розбудова інфраструктури українського туризму, підготовка кадрів. Аналіз стану туристської галузі України.

4. Характеристика готельного господарства України. Особливості розвитку санаторно-курортної сфери.

5. Перспективи розвитку туризму в Україні.

6. Географія України.Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарі:

Відмінно”Правильна, ґрунтовна, повна відповідь, творче висвітлення проблем: студент глибоко та всебічно знає питання, ознайомлений з рекомендованою літературою, науковими першоджерелами, логічно та самостійно мислить, будує правильну і повну відповідь, викладає свої думки літературною мовою у логічній послідовності, вільно використовує набуті теоретичні знання, висловлює своє ставлення до проблеми.

Добре”Правильна, але недостатньо повна, розгорнута та ґрунтовна відповідь: студент добре і твердо знає тему та рекомендовану літературу , аргументовано викладає зміст питання, висловлює своє міркування відносно того чи іншого феномену, але припускається певних неточностей, похибок у логіці викладу, які легко усуваються завдяки додатковим питанням.

Задовільно”Поверхнева, з порушенням логіки, неаргументована відповідь: в основному студент знає зміст теми, ознайомлений з рекомендованою літературою, але непереконливо відповідає, плутає терміни, невпевнено почувається, демонструє недостатнє розуміння навчального матеріалу та недостатню повноту засвоєння понять, матеріал викладає непослідовно, вимагає навідних питань з боку викладача.

Незадовільно”Неправильна відповідь: студент не опанував зміст теми, вкрай слабо знає рекомендовану літературу, не володіє науковими фактами, категоріями, правилами та законами, відсутнє загальногуманітарне та наукове мислення.

Критерії оцінювання активності студентів на семінарі

( відповіді на запитання, доповнення)

Відмінно” – Максимально висока активність, яка показує всебічну обізнаність з матеріалу

Добре” – Висока активність, яка показує фрагментарну обізнаність з матеріалу

Задовільно” – Середня активність, яка показує необізнаність із матеріалом

Незадовільно”Низька активність, яка вказує на неволодіння матеріалом
Розподіл балів, які отримують студенти

Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів І–V курсів однакова для всіх дисциплін. У структурі кожного модуля з усіх навчальних дисциплін оцінюються такі складники:Аудиторна

робота студента

Самостійна

робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг кожного модуля обчислюється однаково для всіх навчальних дисциплін.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 101. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

За рішенням кафедри згідно з установленими кафедрою критеріями поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) може здійснюватися за 10-бальною шкалою (від 0 до 10). У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до цілого числа. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 52.

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:


  • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі екзамену (диференційованого заліку):

«відмінно» – 20 балів;

«добре» – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«незадовільно» – 8 балів.

Неявка на МКР – 0 балів.

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.Екзамен

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Екзамен (диференційований залік) може відбуватися в усній формі, письмовій формі або складатися з письмової та усної частин. Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені (диференційованому заліку) у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«відмінно» – 30 балів;

«добре» – 23 бали;

«задовільно» – 18 балів;

«незадовільно» – 0 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:


Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою


90 – 100

А

відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

Е

59 і нижче балівнезадовільно з можливістю повторного складання

Якщо студент на екзамені з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів, отримує позитивну екзаменаційну оцінку («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»)), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно», за шкалою ЄКТС – E, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.


Запитання до екзамену з дисципліни

«Історія світового і вітчизняного туризму »
1. Що вивчає «Історія туризму» як навчальна дисципліна.

2. Розкрийте відмінності між поняттями «мандрівництво», «туризм» та рекреації.

3. Періодизація історії туризму.

4. Подорожі як форма міжкультурних комунікацій. Культурна дифузія.

5. Передумови виникнення і розвитку туризму.

6. Переміщення в епоху первісних людей.

7. Географія давніх подорожей.

8. Охарактеризуйте особливості розвитку «туризму» у часи Античності.

9. Види туризму, що існували в Давній Греції.

10. Основні маршрути подорожей міфічних героїв-мандрівників.

11. Найвідоміші мандрівники Давньої Греції.

12. Східний похід Александра Македонського; морська подорож Неарха; інші подорожі епохи елінізму.

13. Розвиток масової індустрії туризму в Давньому Римі.

14. Які мотиви спонукали до подорожей у Середньовічний період?

15. Паломництво як культурний феномен.

16. Історія хрестових походів.

17. Морські подорожі в епоху Середньовіччя.

18. Розкрийте найхарактерніші риси подорожувань у епоху Відродження.

19. Об’єктивні причини Великих географічних відкриттів.

20. Відкриття Америки. Христофор Колумб та його проект.

21. Подорожі Васко да Гами і Фернандо Магеллана та їх значення.

22. Географічні знання арабських купців.

23. Досягнення китайців у галузі географічних відкриттів.

24. Соціально-економічні передумови становлення масового туризму.

25. Відродження традицій курортного лікування. Відмітні риси подорожей.

26. Промислова революція і нові темпи європейського життя. “Транспортна революція”.

27. Розвиток гостинності в Західній Європі та Америці. Виникнення ресторанів.

28. Історико-географічні причини виникнення туризму в Англії.

29. Томас Кук: священик, меценат, підприємець. Розвиток туріндустрії Кука.

30. Розвиток туристського бізнесу в Європі. Нові концепції туризму.

31. Виникнення і функціонування міжнародних організацій з туризму в довоєнні часи.

32. Роль ООН у розвитку світового туризму.

33. Діяльність Всесвітньої туристської організації.

34. Основні положення Хартії туризму та Кодексу туриста.

35. Роль міжнародних туристських організацій у розвитку співробітництва у сфері туризму.

36. Розвиток молодіжного туризму у ХХ ст.

37. Основні напрями паломницького туризму у ХХ ст.

38. Значення геополітичного становища для формування туристських потоків.

39. Вплив туризму на соціокультурне середовище.

40. Вплив загальносвітових процесів на стан сучасного туризму.

41. Які історичні джерела містять перші відомості про «Руську землю»?

42. Екскурсійна діяльність і туризм у перші роки радянської влади.

43. Дитячий туризм у колишньому СРСР.

44. Державна політика управління розвитком туризму в СРСР.

45. Туристські організації СРСР.

46. Курортна справа в СРСР.

47. Самодіяльний туризм у СРСР.

48. Життєвий шлях та науковий доробок Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая.

49. Розвиток іноземного туризму в СРСР.

50. Основні проблеми радянської системи туризму.

51. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. (Данило Паломник, Яків Малик, В. Г. Барський, Г. С. Сковорода та ін.).

52. Виникнення в Україні перших туристських організацій.

53. Рекреаційне освоєння Криму.

54. Створення централізованої системи управління туризмом. Туристсько- екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в період “українізації” (1923–1933 рр.).

55. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х — на початку 50-х років.

56. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50–60-ті роки.

57. Просвітницько-краєзнавча діяльність Івана Франка.

58. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті роки.).

59. Правові засади туристичної діяльності в Україні.

60. Активізація міжнародної туристської діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяльності.

61. Києв столиця України.

62. Розкрийте сутність поняття «транспортна революція»?.

63. Яку роль у становленні і розвитку туроператорської справи зіграв Томас Кук?

64. Визначте, чим характеризувався процес розвитку гірського руху в Європі в XIX – ХХ ст.

65. Чим характеризувалася туристсько-екскурсійна діяльність на Західній Україні в XIX – ХХ ст.?

66. У чому полягає сутність російських дослідницьких експедицій XVIII – XIX ст.?

67. Назвіть найбільш відомих мандрівників-дослідників Африки та Австралії.

68. Що Вам відомо про арктичні і антарктичні експедиції XIX – ХХ ст.?

69. Чим була викликана епоха Просвітництва?

70. Які витоки та основні засади Просвітництва?

71. Які соціально-історичні чинники мали вирішальний вплив на культуру Просвітництва?

72. Найвідоміші мандрівники - іноземці, які подорожували Україною протягом ІХ – ХІХ століть.

73. В чому полягав визначальний момент культурного життя Просвітництва?

74. В чому вбачали просвітителі шлях до прогресу?.

75. Що таке свобода совісті?

76. Хто був найвидатнішим діячем французького просвітництва?

77. Що це за ідея просвітницького абсолютизму, з якою виступив Вольтер?

78. Подорож княгині Ольги до Візантії. Перші вітчизняні мандрівники-паломники.

79. Подорожі в культурі Давньої Русі.

80. Нормативно-правова база розвитку туризму в Україні.

81. Закон «Про туризм », його значення.

82. Назвіть країни-лідери в сучасній туристичній індустрії і розкрийте причини їх успішності в цій сфері.

83. Олімпійські ігри та їх значення для подальшого розвитку спортивних подорожей.

84. Найвідоміші мандрівники XІX ст.

85. Які географічні відкриття стали запорукою розвитку світового туризму.

86. Які позитивні зміни відбулися у сфері туризму за роки незалежності.

87. Визначте основні завдання та перспективи розвитку українського туризму.

88. Назвіть види туризму залежно від засобів пересування.

89. Що необхідно, для відродження кращих традицій вітчизняної екскурсійної діяльності.

90. Київська Русь у згадках іноземних мандрівників.Методичне забезпечення
Нормативно-правові акти:
1. Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241. – С 705-717

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 року № 1282-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/doc.aspx?id=209.

3. Наказ МОН України «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 2 червня 1993 р. № 161 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.osvita.org.ua/student/studying/pravo/1993nak_161.html.

4. Державна цільова програма розвитку туризму і курортів на 2011 – 2015 рр. [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://ncrt.com.ua/index.php?page=programa.

5. ДСТУ 4527: 2006. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prohotel.tv/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=439.

6. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kurortservice.com/uploads/assets/file/per.pdf.


Основна література:
1. Абрамов В. В. Історія туризму : підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. –294 с.

2. Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства : Уч. пособие / Л. П. Воронкова – М. : ФАИР-Пресс, 2004. – 304 с.

3. Грицкевич В. П. История туризма в древности / В.П. Грицкевич. – М.-Спб. : Герда, 2005. – 326 с.

4. Дворниченко В. В. Развитие туризма в СССР (1917 – 1983) / В. В. Дворниченко. – М.: Турист, 1985. – 86 с.

5. Долженко Г. П. История туризма в дореволюционной России и СССР / Г. П. Долженко. – Ростов н/Д. : Изд-во РГУ, 1988. – 192 с.

6. Дьякова Р. А. История экскурсионного дела в СССР : Учебное пособие / Р. А. Дьякова. – М. : ЦРИБ «Турист», 1981. – 72 с.

7. Єрмаченко В. Є. Історія туризму. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0504 «Туризм» / В. С. Єрмаченко, Ю. Ю. Іващенко, Ю. М. Котельникова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 96 с.

8. Квартальнов В. А. Туризм социальный: история и современность : Учеб. пособие / В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. – К. : Выща школа, 1989. – 342 с.: ил.

9. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма / А. А. Крючков. – М. : НОУ ЛУЧ, 1999. – 102 с.

10.Макаренко С. Н. История туризма : Учебное пособие / С. Н. Макаренко, А. Э. Саак – Taгaнpoг : Изд-во ТРТУ, 2003. – 94 с.

11.Остапчук В.В. Історія туризму : Навч. посіб. / В.В. Остапчук, П.Ф. Коваль, Г.П. Андрєєва. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2008.– 143 с.

12.Соколова М. В. История туризма : Уч. пособие / М. В. Соколова. – М. : Мастерство, 2002. – 352 с.

13.Устименко Л. М. Історія туризму : Навчальний посібник / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв – К. : Альтерпрес, 2008. – 354 с.

18.Усыкин Г. С. Очерки истории российского туризма / Г. С. Усыкин. – СПб. : Издательский дом Герда, 2000. – 224 с.

19.Федорченко В. К. Історія туризму в Україні : Навч. посібник / В. К. Федорченко В. К., Т. А. Дьорова. – К. : Вища школа, 2002. – 195с.

20.Шаповал Г. Ф. История туризма / Г. Ф. Шаповал. – Минск : ИПДодаткова література:

1. Антонова З. В. Становление и развитие путеводителя как вида издания / З.В. Антонова. – М.: МГОУ, 2006. – 352 с.

2. Бартон Р. Великие путешествия / Р. Бартон, Р. Кэвиндиш, Б. Стоунхауз. – М. : Фирма Либрос, 1997. – 224 с.

3. Варипаєв О. М. Мандрівництво у східнослов’янській культурі: Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.04 / О.М. Варипаєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2000. – 19 с.

4. Гацунаев Н. К. Географы и путешественники / Н. К. Гацунаев. – М. : Рипол Классик, 2001. – 576 с.

5. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба / А.Б. Дитмар. – М.: Мысль, 1989. – 253 с.

6. Зінченко В. А. Молодіжний міжнародний туризм в Україні (70-80-ті роки ХХ ст.) / В. А. Зінченко – К. : Інститут історії України НАН України, 2004. – 58 с.

7. Квартальнов В. А. Орбиты «Спутника» : Из истории молодежного туризма / В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. – К. : Молодь, 1987. – 152 с.

8. Келлерман Б. По персидским караванным путям : Пер. с нем. Р. Ландау / Б. Келлерман. – М.-Л. : Земля и фабрика, 1930. – 160 с.

9. Кифяк В. Ф. Організація туристської діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

10.Малыгин А. Русская Ривьера. Курорты и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец ХVІІІ – начало ХХ вв. / А. Малыгин. – Симферополь : Соната, 2004. – 352 с.

11.Мирошникова В. В. 100 знаменитых путешественников / В. В. Мирошникова, В. В. Мирошников. – Х. : Фолио, 2004. – 512 с.

12.Нерваль Ж. Путешествие на Восток : Пер.с фр. М. Е. Таймановой / Ж. Нерваль. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. – 445 с.

13.Трощинский В. П. Українці в світі / В.П. Трощинский, А.А. Шевченко. – К. : , 1999. – Т.15. – 352 с.

14.Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристские организации. Справочник / В.Д. Уваров, К.Г. Борисов. – М.: Международные отношения, 1991. – 288 с.

15.Харден Дональд. Финикийцы. Основатели Карфагена : Пер. с англ. Л.А. Игоревского / Д. Харден. – М.: «Изд-во Центр-Полиграф», 2002. – 263 с.

16.Чуковский Н. К. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский – первые русские капитаны, которые обошли вокруг света / Чуковский Н.К. // Водители фрегатов. Книга о великих мореплавателях. – М. : Мысль, 1984. – С. 209-342.

Ресурси мережі Internet
34. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com5

35. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com6

36. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com7

37. Всё о странах и туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kapitan.ru/strany/.

38. Главный портал Индустрии гостеприимства и питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.horeca.ru/.

39. Законы гостеприимства или карьера в сфере туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jobway.ru/articles/?id=172.

40. Информационно-туристский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://worlds.ru/countries/.37

41. Лучшие отели мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.top-hotels.ru/.

42. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua.

43. Офіційний сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

44. Офіційний сайт Державної туристичної Адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/.

45. Официальный сайт компании «Ресторатор Украина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.restorator.com.ua/rus/index.html.

46. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/.

47. Офіційний сайт Наукового Центру Розвитку Туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ncrt.com.ua/.

48. Офіційний сайт ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksame.kharkov.ua/.

49. Сайт о карликових странах Европы и мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.karliki.ru/.

50. Страноведческий портал мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.strani.ru/.

51. Council of Hotel, Restaurant & Institutional Educators [Electronic resource]. – Regime of access: http://www.chrie.org.

52. Нcareers [Electronic resource]. – Regime of access: http://www.hcareers.com. 53. International Hospitality E-Magazine [Electronic resource]. – Regime of access: http://www.hoteliero.com/ru/.

54. VirtualTourist [Electronic resource]. – Regime of access: http://http://www.virtualtourist.com/.

1 Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «5», «3», «5», «4», «5», «4» Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.

2 Наприклад, упродовж семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «3», «5», «7», «6», «9», «8». Середня арифметична оцінка становить 6,3, з округленням до цілого числа – 6. Цю оцінку множимо на 5: 6х5=30. Отримане число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка