Киівський політехнічний інстітутСкачати 61.75 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір61.75 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"Киівський політехнічний інстітут"

Факультет електроніки- Кафедра САПР-

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ÏÐÎÃÐÀÌÀ

(заочна форма навчання)з дисціпліни : СХЕМОТЕХНІКА ЕОМ

Для студентів напряму підготовки 0804 “компьютерні науки”

спеціальність 7.080402

“Інформаційні технології проектування”


Программу рекомендовано

на засіданні кафедри САПР

Протокол N0 ___ “___“_______1999р

Завідувач кафедри

___________проф. Петренко А.І.Êè¿â-1999

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Ñучасні EОM ðåàëіçóþòьñÿ íà ýëåìåíòíіé áàçі, яка ïîñòîійнî ìîäèôіêується. Зростає ñëîæíіñòü та ñòуïåíü іíòåãðàöіі ВІÑ è ЗВІÑ. Конструювання ЕОМ потребує високої кваліфікації

Óñïіøíå ðіøåíèя çàäà÷ ðоçðоáêè та еêñïëóàòàöіі ЕОМ, ÐЕÀ і ЕОÀ моєливі òіëüêи ïðè çíàíні основ функцюювання ýëåìåíòíîї áàçи ýëåêòðîííиõ вóçëіâ, засобів та òåõíîëîãії ïðîåêòуваíнÿ .

Äèñöèïë³íà “СХЕМОТЕХНІКА ЕОМ “ çàáåñïå÷óºòüñÿ êóðñàìè áàçîâî¿ âèùî¿ îñâ³òè “Основи дискретної математики”: “Персональні компьютери та основи програмування “, "Програмування та алгоритмічні мови".

Ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³íè âèêîðèòîâóºòüñÿ компьютерна техніка , àïàðàò дискретної математики, ìàòåìàòè÷íî¿ ô³çèêè, сучані засоби програмування та проектування.
2. Ðîçïîä³ë íàâ÷àëüíîãî ÷àñó
ʳëüê³ñòü ãîäèí íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ç äèñöèïë³íè


Ñåìåñòð

Âñüîãî

Ëåêö.

Ëàáîð.

Курсова робота

КР

СРС

àòåñò.

8

162

10

10
3

139

екзамен


3. Ìåòà òà çàâäàííÿ äèñöèïë³íè
Ìåòà äèñöèïë³íè - íà çàñàäàõ цифрової математики, основ високих технологій , можливостей компьютерних та мережевих технологій îçíàйîìити ñòóäåíòіâ з основними вузлами та элементною базою ЭОМ.

Çàâäàííÿ äèñöèïë³íè:

- âèçíà÷èòè основи классифікації обєктів цифрової схемотехніки

- âñòàíîâèòè îñíîâíі принціпи роботи динамічнмх та статичних логічних схем  • âèв÷èòè îñíîâíі принціпи роботи та побудови основних елементів та вузлів ЕОМ,

  • äàòè íàâè÷êè для розрахунку основних параметрів та схем сучасними засобами САПР


розділузміст

Теми, зміст

лекції
Зміст лекції


Лекції

год

Лабор

год

1.Введення

1.1Классифікація обєктів схемотехніки

1

Елементи цифрової схемотехніки.Классификація , параметри, характеристики.

Характеристики цифрових схем.


1
2.Електронні ключі

2.1Діодні ключі

3


Діодні електроні ключі.Простіші логічні схеми


1

1

розділузміст

Теми, зміст

заняття
Зміст заняття


Заняття

год
6.2 Тригери RS типа(R,S,E)


14

Схеми. Принцип роботи. Діаграми сигналів , таблиці режімів.Недоліки та переваги

66.3Тригери D ,T типу


15

Схеми. Принцип роботи. Діаграми сигналів , таблиці режімів.Недоліки та переваги


6


Ітого


139

ТЕМИ лабораторных заняттьN

п/п

№ Теми


Тема


Кілкість

год

1


1 - 7

Освоєння графічної системи схемотехнічного проектування

2

4


3.3

Розрахунок схем виконуючих задану логічну функцію

4Ітого 10

Темы курсових робіт
Розрахувати схемотехнічний пристрій ЕОМ виготовленний на n канальних транзисторах для виконання заданої логічної функції (варіанти завдань згідно додатку)
Темы контрольних робіт
1.Розрахувати щвидкодію логічної схеми, виконуючої функцію згідно завдання- 3год


Література:
1.BASIC VLSI Design. Doglas A. Pucknel, Kamran Eshraghian . NewYork, 1994

2.Искусство схемотехники. П. Хоровиц, У. Хилл. Т. 1,2., Москва, Мир, 1986

3.Системное проектирование СБИС. С.Мурога., Т. 1,2., Москва, Мир , 1985.

4. Полупроводниковая схемотехника. К. Шенк, У. Титце, Москва, Мир, 1983

5. Микросхемотехника . Алексенко А.Г.Шатурин И.И. М.Радио и связь, 1985

6.Справочник по цифровой схемотехнике. В.И.Зубчук, В.П.Сигорский, А.Н.Шкуро. К.Техника,1990.
Підготував

Стіканов В.Ю. доц, к.т.н.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка