Казначейська системаСкачати 91.57 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір91.57 Kb.


КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА
Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030502 «Економічна кібернетика» (4 курс)Спеціалізація:

Кафедра: державник та місцевих фінансів

Мова викладання: українська

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття

Форма підсумкового контролю: залік
Коротка анотація навчальної дисципліни:

Шлях ринкових реформ в Україні привів до необхідності здійснення оперативного управління бюджетними коштами та спрямування їх на першочергові соціально-економічні потреби, з метою чого було створено Державну казначейську службу України (правонаступника Державного казначейства України). На ДКСУ покладено виконання усього комплексу завдань, пов’язаних з касовим виконанням бюджетів усіх рівнів та ефективним управлінням бюджетними коштами.

Функціонування казначейської системи дає можливість, на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб у фінансових ресурсах, здійснювати раціоналізацію бюджетних потоків та забезпечити безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин тобто зробити процес виконання бюджету ефективнішим. Як дієвий інструмент державної та регіональної фінансової політики казначейська система касового виконання бюджетів сприяє реалізації норм Бюджетного кодексу України та Закону про Державний бюджет України на відповідний рік щодо застосування єдиних підходів і вимог до виконання бюджетів і складання звітності. Це дозволило створити прозору й доступну для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування базу даних про виконання бюджетів, яка діє в режимі реального часу і дає змогу приймати виважені управлінські рішення. Казначейська система, як економічна дисципліна є галуззю фінансової науки, що займає важливе місце в підготовці бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво».
Мета та основні завдання навчальної дисципліни:

Метою навчальної дисципліни «Казначейська система» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з казначейської справи при здійсненні операцій з касового виконання бюджетів усіх рівнів за доходами і видатками.

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення історичних процесів зародження, становлення та розвитку казначейської справи в Україні та в окремих зарубіжних державах; засвоєння теоретичних основ щодо організації казначейського обслуговування дохідної та видаткової частини державного та місцевих бюджетів; поєднання теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування базових технологій казначейського обслуговування; формування теоретичних знань і практичних навиків щодо управління державними фінансовими ресурсами.
Компетентності, які набуде студент при вивченні дисципліни:

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки

студента, за якого він повинен:

а) знати:

- основні принципи, положення з організації роботи, обліку та звітності виконання бюджетів;


 • структуру Державної казначейської служби України та принципи її побудови і функціонування;

 • систему органів державної влади, які співпрацюють з ДКСУ у сфері виконання бюджету;

 • основні стадії бюджетного процесу, специфіку виконання бюджетів усіх рівнів;

 • фундаментальні досягнення світової економічної науки і зарубіжний досвід у сфері виконання бюджету.

б) уміти:

- застосовувати чинне законодавство, самостійно вирішувати проводити операції з касового виконання бюджетів усіх рівнів за доходами та видатками; • працювати із законодавчими та інструктивними матеріалами з питань реалізації бюджетної політики держави.


Рекомендована література:

Основна література:

 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a&find=1&typ=21

 2. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 3. Наказ Державного казначейства України від 26.06.2002 N 122 «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок» зі змінами.

 4. Наказ Державної казначейської служби України від 07.06.2013 року N 101 "Про затвердження Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за видатками"

 5. Наказ Державної казначейської служби України від 08.02.2012 №49 "Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання місцевих бюджетів" із змінами

 6. Наказ Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року N 52 "Про затвердження Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету"

 7. Наказ Державної казначейської служби України від 29 грудня 2012 року N 394 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства"

 8. Наказ Державної казначейської служби України від 29 квітня 2013 року N 68 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів"

 9. Наказ Державної казначейської служби України від від 13 лютого 2012 року N 53 "Щодо організації роботи Державної казначейської служби України зі складання звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя»

 10. Наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 30.12.2013 №882/1188 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань"

 11. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів" від 03.09.2013 № 787

 12. Наказ Міністерства фінансів України 31.08.2011 N 1077, постанова правління Пенсійного фонду України від 17.11.2010 №26-1 "Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціально страхування"

 13. Наказ Міністерства фінансів України від 01.12.2011 №1537 «Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень»

 14. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011  № 11 «Про бюджетну класифікацію»

 15. Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2012  № 1691 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»

 16. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

 17. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012  № 44 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів".

 18. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012  № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

 19. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013.  № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»

 20. Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2013  № 43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету»

 21. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002  № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»

 22. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755 – VI зі змінами.

 23. Постанова Кабінету міністрів України від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» із змінами

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1999р. № 1721 “Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства”

 25. Постанова Кабінету міністрів України від 19.01.2011 №65 «Про затвердження порядків розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики і розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках» із змінами

 26. Постанова Кабінету міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1232 «Питання Державного казначейства України» із змінами (чинний)

 27. Постанова Кабінету міністрів України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду та затвердження, та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі змінами.

 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” зі змінами.

 30. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України №13 від 14.01.1997р. “Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету”.

 31. Постанова Національного банку України №22 від 21.01.2004 р. “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”

 32. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637 із змінами

 33. Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13 квітня 2011 року № 460/2011

 34. Указ Президента України від 25.12.2001р. за № 1251 “Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”.Додаткова література:

 1. Галушка Є.О., Охрімовський О. В., Хижняк Й.С. Казначейська справа: Навчальний посібник. - Чернівці: Книги. - XXI, 2004. - 248 с.

 2. Дьяченко Я. Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Фінанси України. - 2010. - №2. - С. 13-26.

 3. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 11.07.2014 р. №1197-18

 4. Казначейська система : навчальний посібник / [П.Ю. Буряк, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Н.В. Шевчук, Ю.О. Голинський]. Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – 236 с.

 5. Клименко О. Формування мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету: огляд змін до нормативно-правових актів [Текст] / О. Клименко // Казна України. - 2011. - №2 (11). С. 14-17.

 6. Коваль В.В. Засади функціонування бюджетної системи в умовах вдосконалення казначейського обслуговування бюджетів України // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55).

 7. Корият В. Планові показники та їх роль у казначейському виконанні бюджету [Текст] / В. Корият // Казна України. - 2011. - №2 (11). С. 29-32.

 8. Литвиненко Л. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі як складова Програми економічних реформ / Л. Литвиненко // Казна України – 2011. – №3. – С. 16-18.

 9. Лондар С. Л. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. - 2008. - №12. - С. 53-65.

 10. О. Демидов Оцінка результативності діяльності як інструмент підвищення якості виконання державних функцій / Демидов О. // Казна України - №1 (10) 2011р. - с.8-13.

 11. Петрашко П.Т., Чечуліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т.-К.: НВП “АВТ”, 2004.

 12. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в державному секторі / Хомуляк Т.І. // Вісник ЖДТУ. – 2010. - с.258-262

 13. Ребров В.С. Інструменти та засоби підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів // Ринок цінних паперів України. – 2007. - №3-4. – с.35-39.

 14. С.О.Булгакова, Н.В.Базанова, Л.В.Єрмошенко, Н.І.Сушко, О.О.Чечуліна, Т.А.Шаповал, Н.П.Шульга. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2005р.

 15. С.О.Булгакова. Казначейство зарубіжних країн: Навчальний посібник.– К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2000.

 16. Сунцова О.О. Забезпечення видатків місцевих бюджетів // Науковий вісник Академії ДПС України: Зб. наук. праць. – 2007. - №6. – с.56-64.

 17. Сушко Н. Кроки на шляху реформування бухобліку в державному секторі / Н. Сушко // Баланс-Бюджет – 2011. – №33(340). – С. 23-29.

 18. Управління використанням бюджетних коштів за допомогою казначейської системи України // Вісник Донецького Національного Університету. СЕР. В: Економіка і право, вип.1, 2009.

 19. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.У1. Основи казначейської справи: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2006. - 516 с.

 20. Хомуляк Т.І. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в державному секторі / Хомуляк Т.І. // Вісник ЖДТУ. – 2010. - с.258-262

 21. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: “Карт – бланш”, 2006. – 818 с.

 22. Яковишина Н.А., Ісайко Н.С., Яворська А.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті довгострокової Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку на 2007- 2015 роки / Яковишина Н.А. // Вісник Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, - 2011. – с. 25-31.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка