Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація зСкачати 112.68 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір112.68 Kb.
“Затверджую”

Декан медичного факультету____________проф. Яцишин Р.І.

“____”_______________2014 рік


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ З “Історії української культури” для студентів І-го курсу медичного факультету зі спеціальностей

«Лікувальна справа» та «Педіатрія» на 2013/2014 н.р.

№ п/п

Назва теми

Дата проведення

Лекції

Семінарські

СРС

1

Вступ до курсу


20.01-24.01.14

13.01-17.01.14

13.01-17.01.14

2

Культура найдавнішого населення на території України

03.02-07.02.14

-

-

3

Культура доби палеоліту на території України

-

20.01-24.01.14

20.01-24.01.14

4

Трипільська культура

-

27.01-31.01.14

27.01-31.01.14

5

Скіфо-сарматська та культура античних міст полісів

-

03.02-07.02.14

03.02-07.02.14

6

Давньослов’янська культура

-

10.02.-14.02.14

10.02.-14.02.14

7

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

17.02-21.02.14

17.02-21.02.14

17.02-21.02.14

8

Культура Галицько-Волинського князівства

-

24.02-28.04.14

24.02-28.04.14

9.

Культура України кінця ХIV- першої половини ХVII ст.

03.03-07.03.14


03.03-07.03.14

03.03-07.03.14

10

Культура України кінця ХVII- першої половини ХVIII ст.

17.03-21.03.14


10.03.-14.03.14

10.03.-14.03.14

11

Українське національно-культурне відродження (кінець ХVIІІ- поч. ХХ ст.)

31.03.-04.04.14

17.03-21.03.14

17.03-21.03.14

12

Культура України ХХ- початку ХХІ ст..

-

24.03.-28.03.14

-

13

Внесок видатних українських мислителів у розвиток національної культури

-

31.03.-04.04.14

-

14

ПМК
07.04.-11.04.14


Затверджено на засіданні кафедри протокол № 9 від 27.12.2013р.

МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 60 балів (мінімальний позитивний бал помножений на кількість семінарських занять). Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 60 балів.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 120 балів (максимальний бал (10) помножений на кількість семінарських занять та виконання студентом самостійної роботи протягом навчання).

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при підсумковому тестовому контролі не менше 50 балів.
Завідувач кафедри

українознавства і філософії проф. В.А.Качкан
Оцінювання поточної навчальної діяльності:
При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 10-ти бальною шкалою.

Розподіл балів: максимальний бал – 10; мінімальний позитивний бал5 .Критерії оцінювання:

1 – Студент має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному рівні.

2 – Студент сприймає та відтворює тематичний матеріал з Історії української культури на частковому рівні, демонструє недостатньо сформоване уявлення про тему.

3 – Студент володіє незначною частиною тематичного матеріалу з Історії, демонструє недостатньо сформований рівень сприймання понятійного апарату.

4.- Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу.

5 – Студент здатний сприймати та інтерпретувати культурно-мистецькі явища на репродуктивному рівні, не розуміє причинно-наслідковий зв’язок культуротворчих процесів; застосування понятійного апарату на практиці задовільне.

6 Володіє знаннями та вміннями, які дають змогу інтерпретувати окремі культурно-мистецькі явища, недостатньо вміє інтерпретувати культурологічні явища, які вимагають абстрактного мислення; виявляє задовільні знання спеціальної термінології.

7 – Студент виявляє достатнє засвоєння тематичного матеріалу з історії української культури, але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної термінології, що потребують зауваження чи коригування.

8 – Відповідь демонструє обізнаність студента з навчальним матеріалом, проте трапляються поодинокі неточності в інтерпретації культуротворчих процесів і мовленнєвому оформленні власних роздумів щодо культурно-мистецьких явищ; не завжди самостійно може систематизувати та узагальнювати тематичний матеріал.

9 – Студент має ґрунтовні, усвідомлені знання з Історії української культури , здатний систематизувати, узагальнювати та інтерпретувати художньо - культурні явища, визначає асоціативні зв’язки між розвитком культури та суспільно-історичнимми подіями.

10 – Студент свідомо використовує спеціальну термінологію у роздумах, висновках та узагальненнях щодо розвитку культури, пропонує нетипові, цікаві варіанти інтерпретації художньо-культурних явищ; демонструє високий рівень художньо-творчого мислення.

Перелік питань для підготовки до здачі модуля

 1. Особливості археологічних культур.

 2. Кам’яна могила – пам’ятка пізнього палеоліту в Україні.

 3. Найдавніше образотворче та музичне мистецтва.

 4. Характерна особливість палеолітичної пластики.

 5. Культура неоліту та епохи міді-бронзи.

 6. Пам’ятки трипільської культури в Україні.

 7. Домашні промисли та общинні ремесла трипільців.

 8. Пам’ятки трипільського будівництва.

 9. Антропоморфна пластика трипільців.

 10. Побут, звичаї і традиції скіфів.

 11. Скіфо-сарматське мистецтво.

 12. Розвиток античної культури і мистецтва на теренах України ІУ-УІ ст. до н.е.

 13. Мистецтво тавро-русів – складова духовної спадщини народів Півдня України.

 14. Особливості слов’янських культур У-УІІ ст.

 15. Культ природи у релігійному світогляді слов’ян у дохристиянські часи.

 16. Відображення макрокосмосу в творах мистецтва давніх слов’ян.

 17. Християнство і розквіт культури Київської Русі.

 18. Писемні пам’ятки Княжої доби.

 19. Образотворче мистецтво Київської Русі.

 20. Архітектура Київської Русі.

 21. Особливості музично-видовищного мистецтва.

 22. Історико-культурне значення утворення Галицько-Волинської держави.

 23. Церковні установи в культурному житті Галицько-Волинської землі.

 24. Літописання та книгописні майстерні в Галицькій землі.

 25. Галицька архітектурна школа.

 26. Іконописні традиції Галицько-Волинської землі.

 27. Особливості культурного життя на теренах України ХIV– першої половини ХVII ст.

 28. Традиції архітектури ХIV – середини ХVI ст.

 29. Розвиток монументального живопису в ХIV–ХV ст.

 30. Культурно-освітнє значення братських шкіл.

 31. Започаткування традицій вищої школи в Україні.

 32. Формування української козацької держави і розвиток національної культури.

 33. Культурно-національна еліта Козацької доби.

 34. Стиль бароко в українському мистецтві.

 35. Історико-культурні особливості розвитку на українських землях наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст.

 36. Кирило-Мефодіївське братство, його культурно-освітнє значення.

 37. Культура українців в умовах імперського гніту.

 38. Національне пробудження на західноукраїнських землях.

 39. Культура доби Українського Січового Стрілецтва.

 40. Перспективи розвитку освіти, науки та мистецтва в умовах проголошення ЗУНР та УНР.

 41. Тенденції розвитку української культури 20-30 рр. ХХ ст.

 42. Значення театрального мистецтва в культурному житті України.

 43. Літературні групи та напрями.

 44. Українська культура в умовах тоталітарного режиму.

 45. “Розстріляне відродження”, його роль в історії української культури.

 46. Шістдесятництво – духовний опір пригніченню національної культури.

 47. Мистецтво і освіта за умов зросійщення української культури.

 48. Українська культура в умовах державної незалежності.

Завідувач кафедриукраїнознавства і філософії проф. В.А.Качкан


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка