Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікаціїСкачати 262.87 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір262.87 Kb.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет систем і засобів масової комунікації
Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи


______________( Чернецький С.О.)

“______”_______________2016 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________ ГСЕ 5.2в___Історія української культури________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки __________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет/центр міжнародної економіки___________________

(назва факультету/центру)

Дніпропетровськ – 2016 рік

Робоча програма історія української культури для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки ________________ « 20» червня 2016 року - 15 с.
______________________________________________________

Розробники: Іванова Наталія Іванівна, доцент кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації, к. філол. н., доцент (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації_______________________________________
Протокол від. “_20___” червня 2016 року № 10
Завідувач кафедри (Підмогильна Н.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«20» червня 2016 року
Схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки

______________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “” серпня 20 16 року №
Голова _______________ (.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою факультету систем та засобів масової комунікації

(шифр, назва)

Протокол від. “25 червня 2016 року № 12
Голова _______________ (Демченко В.Д.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«25»червня 2016 року

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Напрям підготовки

(шифр і назва)


За вибором


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):
Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання «»

( назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 90

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


17 год.
Практичні, семінарські

17 - год.

-

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

56 год.
У тому числі

індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 34/56

для заочної форми навчання – 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: ознайомити студентів з основними періодами, напрямками та особливостями розвитку української культури, історичними умовами її формування, шляхами становлення та художніми досягненнями в різних видах мистецтва

Завдання: формування цілісного бачення історико-культурного процесу, розуміння його провідних тенденцій; формування знань про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки; сприяння формуванню вмінь і навичок аналізу системних зв'язків всіх складових культури і мистецького процесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні періоди, напрямки та особливості розвитку української культури, історичні умови її формування, шляхи становлення та художні досягнення в різних видах мистецтва, ключові постаті українського культурного процесу.

вміти: орієнтуватися в періодизації української культури, володіти культурологічним методом дослідження, проводити типологічне зіставлення різних періодів розвитку, характеризувати художні напрямки і стилі та вирізняти їх національні особливості.

 1. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Українська культура від найдавніших часів до початку ХХІ століття.
Тема 1. Вступ. Методологічні засади вивчення національної культури.

Тема 2. Історико-філософські традиції аналізу культури. Українська культурологічна думка.

Тема 3. Художня культура. Мистецтво в системі духовної культури.

Тема 4. Культура Київської Русі.

Тема 5. Бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. Козацьке бароко.

Тема 6. Національно-культурне Відродження у ХІХ столітті.

Тема 7. Українська культура в ХХ столітті.

Тема 8. Постмодернізаційні процеси у сучасній вітчизняній культурі.


4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Українська культура від найдавніших часів до початку ХХІ століття.

Тема 1. Вступ.Методологічні

засади вивчення національної

культури.


10

2

26Тема 2. Історико-філософські традиції аналізу культури. Українська

культурау науковихдослідженнях.

12

2

28


Тема 3. Художня культура. Мистецтво в системі духовної культури.


12

2

28Тема 4. Культура Київської Русі.

10

2

26Тема 5. Бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. Козацьке бароко.

12

2

28Тема 6. Національно-культурне Відродження у ХІХ столітті.

10

2

26Тема 7. Українська культура в ХХ столітті.

11

2

27Тема 8. Постмодернізаційні процеси у сучасній вітчизняній культурі.

13

3

37УСЬОГО

90

17

1756
 1. Теми семінарських занять

не передбачені 1. Теми практичних занять
модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття

І короткий його зміст

Кількість

аудиторних годин

денна /заочна форма

1.1

Практичне заняття 1. Феномен культури: сутність, функції, типологія.

 • Поняття і термін «культура», їх сутність.

 • Типологія культури. Визначення типу української культури.

 • Основні форми та функції духовної культури.

 • Культура як засіб національної самоідентифікації

 • Культура і масова комунікація. Інформаційні процеси як основа сучасної культури.

2

1.2

Практичне заняття 2. Українська культурологічна думка.

 • Основні етапи розвитку української культурологічної думки.

 • Літературоцентризм української культури.

Вітчизняна класична література як творець і

інтерпретатор культурних універсалій. • Сучасні українські культурологічні розвідки

( В. Горський,О. Забужко, С. Кримський, А. Макаров,

М. Попович, В. Скуратівський).2

1.3

Практичне заняття 3 . Культурогенез. Стародавня культура східних слов’ян.

 • Сутність проблеми культурогенезу.

 • Світосприйняття архаїчної людини. Міфічна модель світобудови. Ритуал в житті первісної людини. Семантичні елементи первісного мистецтва.

 • Вивчення давніх слов’янських культур, видатні дослідники, джерела, публікації.

 • Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов’ян.

 • Ранні релігійні вірування слов’ян та їх основні стадії: анімізм, фетишизм, магія, тотемізм, землеробські культи.

 • Міфологія східнослов’янських племен.
2

1.4

Практичне заняття 4 .Культурні процеси в литовсько-польський і польсько-козацький періоди

 • Соціально-політичні і культурні обставини розвитку культури др. половини 16 – першої половини 17 ст.

 • Братства і рух за реформи церкви й освіти

 • Братські школи як осередки знань і національного духу.

 • Реформування освіти у 16 -17 ст.. Навчальні заклади нового типу («Острозька академія», Києво-Могилянська академія»).
2

1.5

Практичне заняття 5 Бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. Козацьке бароко.

 • Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці.

 • Барокова архітектура.

 • Еволюція образотворчого мистецтва. Школи іконопису. Український портретний живопис.

 • Своєрідність українського бароко в загальноєвропейському контексті.

2

1.6

Практичне заняття 6. Українська культура у другій пол. ХІХ ст.

 • Народницький період національно-культурного відродження: характерні риси,постаті,події.

 • Тарас Шевченко як об’єднальна постать національно-культурного руху ХІХ ст.

 • М. Лисенко – засновник української класичної музики.

 • Література і театральне мистецтво. Театр корифеїв.

 • Формування національного стилю в архітектурі та образотворчому мистецтві.

2

1.7

Практичне заняття 7 «Золоте десятиліття» (20-ті - поч. 30-х років XX ст.) - унікальний феномен історії українського мистецтва.

 • Розвиток музичного мистецтва та театрального життя (Г.Верьовка, Л. Ревуцький, Б.Лятошинський).

 • Лесь Курбас і театр «Березіль».

 • О.Довженко і український національний кінематограф.

 • Образотворче мистецтво 20-30-х pp. М.Бойчук, А.Петрицький та ін. художники.

 • Конструктивізм та радянський псевдокласицизм в архітектурі.

 • Репресивні акції сталінізму та їх трагічний вплив на розвиток української культури 20-30-х рр..

2

1.8

Практичне заняття 8. Провідні тенденції розвитку сучасної української культури

 • Нове національне відродження в добу становлення
  незалежності

 • Сучасна масова культура: специфіка українських реалій. Наростання кризових явищ у культурі глобалізованого світу

 • Постмодерністська модель світу в світовій

та українській інтерпретаціях


3
Всього

17 1. Теми лабораторних занять

не передбачені


 1. Самостійна роботаз/п


Назва теми

Кількість

Годин


Денна /заочна форма

Завдання 1.

Опрацювання програмного матеріалу, що лаконічно викладається на лекціях, підготовка рефератів,презентації,укладання словника ключових понять і термінів; конспектування наукових праць. Опрацювання матеріалу, що не викладається на лекціях

1

Мова як знакова система, її виникнення та роль в житті нації.

4

2

Історія української культури у наукових дослідженнях (реферат)

14

3

Вітчизняна класична література як творець і інтерпретатор культурних універсалій

4

4

Українська народна культура: обряди, звичаї, фольклор.


4

5

Вивчення давніх слов’янських культур, видатні дослідники, джерела, публікації.


4

6

Видатні постаті і визначні події української культури (презентація)

12

7

Літературні жанри козацької доби. Козацькі літописи.

4

Завдання 2
Підготовка до контрольної роботи

10
Разом

56 1. Самостійна робота

Історія української культури у наукових дослідженнях

Для виконання роботи необхідно ознайомитися з однією з праць українських науковців та культурологів, визначити її концептуальні засади та охарактеризувати провідні ідеї.

 1. Дослідження  форм національного самопізнання у праці М. КостомароваКнига буття українського народу”

 2. Культура як специфічна сфера буття у працях Г.Сковороди.

 3. Релігійна концепція української культурології митрополита Андрія Шептицького.

 4. Ідея «рідномовної політики»у культурологічних дослідження І.Огієнка.

 5. Концепція української культури в дослідженні І. Крип’якевича «Історії української культури» (1937 р.)

 6. Культурологічні ідеї Д. Донцова у розвідці «Дух нашої давнини».

 7. Проблематика публікацій культурологічного спрямування Вадима Скуратівського. 

 8. Проблема захисту української мови у публіцистиці І.Дзюби.

 9. Культурологічні погляди О. Пахльовської (на матеріалі статті « Українська культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм»).

 10. Культурологічні погляди Гр. Грабовича (на матеріалі статті «Гоголь і міф України»)

 11. Дослідження української культури в працях Я. Ісаєвича.

 12. Напрямки дос лідження української культури у наукових розвідках О. Забужко

 13. С. Кримський «Архетипи української культури»: історико-культурологічний аналіз.

 14. Концепція української культури М. Поповича ( на матеріалі праці «Нарис історії культури України»)

 15. Дослідження національного характеру українців у працях науковців діаспори

(О. Кульчицький „Світовідчування українця”, М. Шлемкевичй „Душа і пісня”, 

Є. Маланюк „Нариси з історії нашої культури)

 1. Костенко Л. «Гуманітарна аура нації або дефект головного зеркала»:культурологічний аналіз.

 2. Культурологічна проблематика публіцистики Юрія Андруховича.

 3. Культурологічні погляди Д. Антоновича ( на матеріалі праці «Українська культура. Лекції за редакцією Д. Антоновича» (1940 р.).

 4. Н. Зборовська « Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема»: культурологічний аналіз.

 5. Культурологічна проблематика досліджень Ярослава Грицака.

 6. Культурологічні погляди Миколи Рябчука ( « Замість «відродження»»,»Випробування війною» та інші статті)

 7. Академічне, фундаментальне видання "Історії української культури" у 5-ти томах. концепція, структура, автори.

 8. Постколоніальні підходи до аналізу української культури (на матеріалі публікацій

О. Забужко, Н. Зборовської, Т. Гундорової).

Самостійна робота

Видатні постаті і визначні події української культури

Презентація Віртуальні екскурсійні маршрути по окремим містам, пам’яткам культури або музейним колекціям України. Висвітлення творчої діяльності видатних діячів української культури ( фото і короткий текст-коментар).

 1. Микола Лисенко - визначний діяч музичної культури України.

 2. Культура кіммерійців, скіфів, сарматів на українських землях.

 3. „ Вертеп” як оригінальний тип лялькового театру.

 4. Антична культура полісів Північного Причорномор’я.

 5. Народні майстри України. Творчість К. Білокур, М. Примаченко.

 6. Виникнення українського друкарства. Пересопницьке Євангеліє.

 7. Шістдесятничтво як культурний феномен. Є. Сверстюк.

 8. Народна картина « Козак Мамай».

 9. Творчий внесок І. Кавалерідзе в духовну культуру українського народу.

 10. Творчість С. Параджанова як вершина досягнень українського поетичного кіно.

 11. Український авангард у світовому мистецтві. Творчість О. Архипенка.

 12. М. Бойчук - фундатор української школи монументального живопису.

 13. Основні напрямки розвитку українського образотворчого мистецтва у ХІХ ст.: від Т. Шевченка до О. Мурашка.

 14. Творчий внесок Г. Нарбута в духовну культуру українського народу.

 15. В. Городецький і нові виражальні засоби в архітектурі модерну.

 16. «Пересопницьке євангеліє» як видатна пам’ятка старої української мови та мистецтва.

 17. Видатні імена та пам’ятки культури на грошових банкнотах України.

 18. Визначні досягнення українських вчених у ХХ ст..

 19. Театр корифеїв: ідеологія, естетика, організаційні засади.

 20. Меценати України: Ханенки, Терещенки, Симиренки та ін..

 21. Дніпропетровська архітектурна та мистецька школа другої пол.. ХУІІІ – поч.. ХХ ст.: постаті, пам’ятки.

 22. Лесь Курбас і українське театральне мистецтво.

 23. Формування національного стилю в архітектурі та образотворчому мистецтві ХІХ ст..

 24. Петриківський розпис – візитна картка Дніпропетровщини.

 25. Замки, фортеці та оборонна архітектура на території України.

 26. Ренесансна архітектура Львова.

 27. Мурована та дерев’яна архітектура українського бароко: типи споруд, видатні пам’ятки та архітектури.

 28. Образотворча спадщина Т. Шевченка.

 29. Видатні українські художники ХІХ ст..(К. Трутовський, Л. Жемчужников,М. Ярошенко, М. Пимоненко, С. Васильківський та ін..)

 30. Творчість Олександра Довженка і становлення національного кінематографу України.

 31. Культура (місто України за вибором студента) : архітектура, монументальна скульптура.

 32. Музеї і музейні колекції України.( музей за вибором студента)

 33. Сучасне українське мистецтво: постаті, події.

 34. Українські об’єкти, внесені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

 35. Архітектура України ХХ – початку ХХІ ст.. в пошуках нових

9. Індивідуальні завдання

Не передбачені
10. Методи навчання

лекції, виконання індивідуальних та творчих завдань, відвідування музеїв та театрів міста.11. Методи контролю

оцінка за самостійні завдання, модульну роботу.


12. Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання


Змістовий модуль 1

Контрольна робота

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т840

100

10

15

15

20Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

0-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

13. Методичне забезпечення

 1. опорні конспекти лекцій, підручники, критичні матеріали у спеціальних виданнях.

 2. Методичний посібник до вивчення курсу « Історія української культури» – Дніпропетровськ: Типографія ФОП Золотник М.Ю., 2013. – 36с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. –К.: Знання, 2002.–356 с.

 2. Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник/За ред. М.М.Заковича та ін. – К. : Знання, 2000.–622 с.

 3. Кордон М. Українська та зарубіжна культура: курс лекцій / М. Кордон. - К.: ЦУЛ, 2002. – 508 с.

 4. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова [передмова проф. В. Скотного]. - Львів: Світ, 2003. - Ч. 1. - 256 с.

 5. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова [передмова проф. С. Павлюка]. - Львів: Світ, 2004. - Ч. 2. - 268 с.

 6. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: навч. посіб.: У 3-х ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Львів: Світ, 2005. - Ч. 3. - 268 с.

Допоміжна

 1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004.–304 с.

 2. Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія культури: Навч. посіб /Наук. ред. Шейко В.М.– К.: Кондор, 2004 –763 с.

 3. Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001.– 168 с.

 4. Історія світової культури. Культурні регіони. Навчальний посібник/ Керівник авторського колективу Л.Т.Левчук.– К.: Либідь, 2000.–520 с.

 5. Історія української архітектури /Ред. В.І. Тимофієнко.– К.: Техніка, 2003.– 472 с.

 6. Культурне життя в Україні: західні землі: Т. ІІІ / Упоряд. Т. Галайчак, О. Луцький. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. - 856 с.

 7. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.–288 с.

 8. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. –К.: Україна, 2003.–336 с.

 9. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. - 4-те вид. / М. Брайчевський. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. - 154 с.

 10. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. - 2-ге вид., виправл. й доповн. / Я. Дашкевич. - Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ; Літературна агенція «Піраміда», 2007. - 808 с.

 11. Дзюба І. Микола Хвильовий: «Азіятський ренесанс» і «Психологічна Европа» / І. Дзюба // Дзеркало тижня. - 2005. - 15 -20 жовтня. - № 40.

 12. Дзюба І. Україна перед Скіфом майбутнього / І. Дзюба. - К., 2001. - 35 с.

 13. Довжук І. Нариси історії культури України (до кінця ХХ ст.): навч. посіб. / І. Довжук. - Луганськ, 2007. - 508 с.

 14. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. - К.: Факт, 2006. - 156 с.

 15. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: П. П. Толочко - гол. ред. та ін. - К.: Наук. думка, 2001. - Т. 1: Історія культури давнього населення України. - 1136 с.

 16. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: Я. Д. Ісаєвич - гол. ред. та ін. - К.: Наук. думка, 2001. - Т. 2: Українська культура ХІІІ - першої половини Х^І століть. - 848 с.

 17. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: В.А. Смолій - гол. ред. та ін. - К.: Наук. думка, 2003. - Т. 3: Українська культура другої половини Х^І-Х^ІІ століть. - 1247 с.

 18. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: Г. А. Скрипник - гол. ред. та ін. - К.: Наук. думка, 2008. - Т. 4. - Кн. 1: Українська культура ХІХ століття. - 1008 с.

 19. Історія української культури: у 5 т. / редкол. тому: Г. А. Скрипник - гол. ред. та ін. - К.: Наук. думка, 2008. - Т. 4. - Кн. 2: Українська культура ХІХ століття. - 1295 с.

 20. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова / Б. Мельник. - 2-ге вид., зі змінами. - Львів: Світ, 2002. - 272 с.

 21. Мишанич О. Всеобіймаюче око України / О. Мишанич // Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - 2-ге вид. - К.: Обереги, 2003. - С. 134-141.

 22. Овсійчук В. Українська ікона Х-ХІІІ ст.: духовний і художній феномен. Богословські бесіди. Бесіда 17 / В. Овсійчук. - Дрогобич, 2005. - 47 с.

 23. Попович М. Культура: ілюстрована енциклопедія України / М. Попович. - К., 2009. -184 с.

 24. Слюсаренко А.Г., Патриляк І.К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: навч. посіб. для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Г. Слюсаренко, І.К. Патриляк, М. А. Боровик. - К., 2009. - 447 с.

 25. Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю.І. Шаповал. - К.: Генеза, 2001. - 560 с.

 26. Шевельов Ю. З історії незакінченої війни / Ю. Шевельов [Упор. Оксана Забужко, Лариса Масенко]. - К.: Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2009. - 471 с.

 27. Шевченко Т.Г. Кобзар. Повна ілюстрована збірка [Текст] / передм. І. Дзюби. - Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009. - 720 с.

 28. Історія української культури: у 5 томах. – К.: Наукова думка, 2001–Т.1.–1134 с., Т.2– 847 с., Т.3, 2003–1245 с.

 29. Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000.–184 с.15. Інформаційні ресурси


 1. kultura.ho.ua/biblioteka.htm‎

 2. archive.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf

 3. litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm‎

 4. kultura.ho.ua/books_ku.htm

 5. textbooks.net.ua/content/view/6440/50

 6. www.studyport.net/lib/istoriya-kulturi-ukrajini/‎16. Структура рейтингової системи оцінювання

Дніпропетровський національний університет

Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

Дисципліна „Історія української культури”

Академічні групи ВВ-16-1,2

Навчальний рік 2016/2017

Семестр 5

Елементи контролю за модулем

Кількість балів

Термін складання

Робота на практичному занятті :виступ з доповіддю

20

Практичні заняття за розкладом

«Визначні постаті. Ключові поняття» ( Укладання глосарію* , конспекту *)

10

Протягом семестру

Реферат*

15

7-й тиждень

Творче завдання – презентація*

15

12-13 тиждень

Контрольна робота

40

16-й тиждень

ЗАЛІК

Усього

100 балів

Викладач______________________ канд. філол.. н., доцент Іванова Н.І.Затверджено на засіданні кафедри ЗВМ, протокол № __10_ від “__20_” __червня__2016 р.

Завідувач кафедри _______________ Підмогильна Н. В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка