Кафедра товарознавства І торговельного підприємництва “затверджую” ректор б.І. Холод “ ” 2014 рСкачати 111.08 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір111.08 Kb.

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2014 р.методичнІ матеріали

до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТАза напрямом підготовки 6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво”Дніпропетровськ

2014

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / В.А. Павлова – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 8 с.


Укладач:

В.А. Павлова, доктор економічних наук, професор


Методичні матеріали обговорено і ухвалено на засіданні кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, протокол №7 від 19. 02.2014 р.

Відповідальний за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

зміст
1. Загальні положення.................................................................................. 3

2. Змістовна програма співбесіди................................................................ 3

3. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 5

4. Література.................................................................................................. 6
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з’ясування рівня їх теоретичних знань та практичних навичок осіб, а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Випробування проходить у формі співбесіди з фахових дисциплін та передбачає з’ясування рівня теоретичних знань та відповідності цих знань вимогам освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Програма співбесіди охоплює дисципліни:


 1. Товарознавство: Харчові продукти, Непродовольчі товари.

 2. Комерційна діяльність.

Під час підготовки до вступного випробування рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості відповідей на поставлені питання під час співбесіди з членами екзаменаційної комісії.Співбесіда проводиться з усіма претендентами стосовно зарахування на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Під час співбесіди члени екзаменаційної комісії ставлять запитання, на які вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

Розділ Товарознавство «Харчові продукти»

 1. Характеристика основних видів зернових культур як сировини для борошняно-крупяної, хлібопекарної та кондитерської промисловості.

 2. Товарознавча характеристика основних видів борошна, крупів, макаронних та хлібобулочних виробів.

 3. Характеристика споживних властивостей та харчової цінності основних видів кондитерських виробів.

 4. Характеристика споживних властивостей та харчової цінності основних груп плодів та овочів.

 5. Товарознавча характеристика смакових товарів, що містять у своєму складі алкалоїди, їхній вплив на організм людини.

 6. Товарознавча характеристика безалкогольних, слабоалкогольних та кріпких алкогольних напоїв.

 7. Товарознавча характеристика основних груп харчових жирів.

 8. Харчова та дієтична цінність молока та основних груп кисломолочних товарів.

 9. Товарознавча характеристика основних груп молочних товарів.

 10. Харчова та дієтична цінність м’яса риби.

 11. Товарознавча характеристика основних видів рибних товарів.

 12. Товарознавча характеристика основних груп м’ясних товарів.

 13. Товарознавча характеристика яєчних товарів.

Розділ Товарознавство «Харчові продукти»

 1. Характеристика основних груп господарчих товарів.

 2. Товарознавча характеристика електропобутових товарів.

 3. Характеристика споживних властивостей меблевих товарів та будівельних матеріалів.

 4. Товарознавча характеристика шкільно-письмових товарів.

 5. Характеристика основних видів товарів культурно-побутового призначення.

 6. Товарознавча характеристика швейних та трикотажних товарів.

 7. Характеристика споживних властивостей хутряних товарів.

 8. Товарознавча характеристика взуття.

 9. Характеристика споживних властивостей галантерейних товарів.

 10. Товарознавча характеристика парфумерно-косметичних товарів.


Розділ «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»


 1. Класифікація суб’єктів комерційної діяльності.

 2. Форми і методи роздрібного продажу товарів, їх характеристика.

 3. Інфраструктура роздрібного і оптового ринку.

 4. Види оптових закупівель та їх характеристика.

 5. Система послуг на оптовому ринку та у роздрібній торгівлі.


3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненого напряму конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:

– балів фахового вступного випробування, яке проводиться у формі співбесіди відповідно до програм вступних випробувань

– середнього балу документа про освіту (додатка до диплому).

3.2. Фахове вступне випробування має на меті визначити рейтинг вступника, за яким визначається претендент на навчання на підставі виявлення відповідності рівня їх теоретичних знань та практичної підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

В процесі співбесіди комісія повинна оцінити:


 1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

 2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

 3. Обсяг знань з теоретичних основ товарознавства, товарознавства харчових продуктів, товарознавства непродовольчих товарів, комерційної діяльності.

Оцінка виставляється членами екзаменаційної комісії за відповіді на поставлені запитання з переліку питань, що складає змістову частину програми.

Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

3.3. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) розраховується за середньою арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.Наприклад,

4,4 × 20 = 88 балів.

3.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки.За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових балів незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів (олімпіад), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.

4. ЛІТЕРАТУРА


за окремими дисциплінами

Розділ Товарознавство «Харчові продукти»

  1. Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с. – (базовий підручник).

  2. Герасимова В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / В.А. Герасимова. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

  3. Кириченко Л.С. Товарознавство продовольчих товарів (Розділ: «Крохмаль, цукор, кондитерські вироби») / Л.С. Кириченко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 148 с.

  4. Кириченко Л.С. Цукор, крохмаль, мед та кондитерські вироби : підручник / Л.С. Кириченко. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2007.

  5. Козлов А.П. Риба та рибні товари: навч. посібник / А.П. Козлов, В.А. Павлова, В.Д. Малигіна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2008. – 280 с.

  6. Коробкіна З.В. Товарознавство смакових товарів: підручник / З.В. Коробкіна, О.Л. Романенко. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2003.

  7. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, овочі, гриби та продукти їх переробки : підручник / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. – К.: КНТЕУ, 2009.

  8. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 05.09.2005.

  9. Рудавська Г.Б. Молочні та яєчні товари / Г.Б. Рудавська. – К.: Книга, 2004. – 392 с.

  10. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних і яєчних товарів: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2006.

  11. Рудавська Г.Б. Харчові концентрати: підручник / Г.Б. Рудавська, Є.В. Тищенко. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999.

  12. Салухіна Н.Г. Товарознавство зерноборошняних товарів / Н.Г. Салухіна. – К.: КНТЕУ, 2002. – 357 с.

  13. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів / І.В. Сирохман. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

  14. Титаренко Л.Д. Харчові жири / Л.Д. Титаренко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 104 с.

  15. Тищенко Є.В. Товарознавство харчових жирів: підручник / Є.В. Тищенко, П.Х. Пономарьов. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2005.

  16. Товарознавство продовольчих товарів (лабораторний практикум) : навч. посіб. / Н.В. Притульська, Г.Б. Рудавська, В.А. Колтунов та ін. – К.: КНТЕУ, 2007.

  17. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров / И.П. Чепурной. – К.: КНТЕУ, 2004. – 278 с.

  18. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2003. –227 с.

  19. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, В.В. Гаврилишин та ін. – Л.: Компакт ЛВ, 2008.


Розділ Товарознавство «Непродовольчі товари»

 1. Павлова В.А. Комерційне товарознавство: навчальний посібник / В.А. Павлова, Г.А. Рижкова, Л.А. Гончар, В.М. Орлова, О.Р. Сергєєва, О.В. Кузьменко. – К.: Кондор, 2012. – 286 с. – (базовий підручник).

 2. Товарознавство непродовольчих товарів: в двох частинах, підручник / Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьмич, Н.В. Павловські, М.В. Приходько. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», Частина 1, 2004. – 436 с. – (базовий підручник).

 3. Товарознавство непродовольчих товарів: В двох частинах, Підручник /Л.Г. Войнаш, І.О. Дудла, Д.І. Козьмич, Н.В. Павловські, М.В. Приходько. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», Частина 2, 2004. – 535 с. – (базовий підручник).

 4. Галик І.С. Товарознавство непродовольчих товарів / І.С. Галик, Б.Д. Семак. – Ч. 2. Товарознавство трикотажних товарів. – К. : Укоопосвіта, 2001. – 296 с.

 5. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення: підручник / Т.Г. Глушкова. – К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2004. -550 с.

 6. Зіміна Н.К. Товарознавство трикотажних товарів / Н.К. Зіміна, Н.О. Дзюбак, Л.В. Черняк. – К.: КНТЕУ, 2002. – 159 с.

 7. Кравченко В.М. Товарознавство будівельних товарів / В.М. Кравченко. – К.: КНТЕУ, 2004. – 190 с.

 8. Кушнір М.К. Товарознавство взуттєвих товарів / М.К. Кушнір, Н.П. Тихонова. – К.: Укоопосвіта, 2001.

 9. Мазур В.М. Товарознавство непродовольчих товарів. Розділ «Взуттєві товари»: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2003. – 60 с.

 10. Мазур В.М. Товарознавство непродовольчих товарів: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. – 62 с.

 11. Мельниченко Т.А. Товароведение парфумерно-косметических товаров / Т.А. Мельниченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 288 с.

 12. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів: підручник / В.І. Михайлов. – К. : КДТЕУ, 1999. – 232 с.

 13. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів: електронний підручник. / Г.Ф. Пугачевський. – Ч. 1. Тектильне товарознавство (Текстова частина та ілюстрації). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 16568 11.05.2006.

 14. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів / Г.Ф. Пугачевський, Б.Д. Семак. – Ч. 1. Текстильне товарознавство. – К.: Укоопосвіта, 1999. – 596 с.

 15. Рижкова Г.А. Електропобутові товари: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2009. – 160 с.

 16. Тихонова Н.П. Товарознавство галантерейних товарів: підручник / Н.П. Тихонова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 225 с.

 17. Товарознавство господарських товарів: підруч. для студ. товарознав. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – К.: КНИГА. – 2004. – Т. 11. – 448 с.

 18. Товарознавство керамічних будівельних виробів: навч. посіб. / П.В. Захарченко, П.Й. Купрієнко, К.К. Пушкарьова. – К.: КНУБА, 2006.

 19. Ювелірні товари та годинники: навч. посіб. / Т.М. Артюх, Л.В. Черняк, О.І. Сім'ячко, І.А. Григоренко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 200 с.

 20. Основы товароведения: учеб. пособие для нач. проф. образования / И.В. Муравина. – М.: Издательский центр „Академия”, 2007. – 224 с.

 21. Теоретичні основи товарознавства: підручник / за заг. ред. д.т.н., с.н.с., проф. Ю.Т. Жука. – Львів: Компакт – ЛВ, 2009. – 480с.


Розділ «Комерційна діяльність»

 1. Комерційна діяльність: Підруч. / За ред. проф.. В.В. Апопія. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 558 с. – (базовий підручник).

 2. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

2. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 400 с.

4. Основи комерційної діяльності. – Ч. ІІ. Практикум: Навч. посіб. / Є.М. Локтєв, В.В. Базилєв, Л.Г. Саркисян, Б.З. Воробйов. – К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – 383 с.Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0, 5

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Університет Альфреда Нобеля.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.Лист погодження
Випускаючий підрозділ: кафедра____________________________________

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

професор

Павлова В.А.

Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол №_7__від_19.02. _2014 р.
Завідувач кафедри ____________________

(підпис) (П.І.Б.)Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи

Павлова В.А.Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник центру формування контингенту

Бойко Л.Г.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка