Кафедра терапії і клінічної діагностикиСторінка1/4
Дата конвертації22.02.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра терапії і клінічної діагностики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

_______ Цвіліховський М.І.

“____”_____________________2015р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри терапії і клінічної діагностики

________________________________

Протокол №___ від “____”___________2015 р.

Завідувач кафедри

____________ проф. Цвіліховський М.І.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Клінічна діагностика хвороб тварин

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина»

(шифр і назва спеціальності)

Факультет ветеринарної медицини

(назва факультету)

Розробник: доцент кафедри терапії і клінічної діагностики, к. вет. н., доцент Бондар В.О.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015


 1. Опис навчальної дисципліни


Клінічної діагностики хвороб тварин

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

Ветеринарія

(шифр і назва)Напрям підготовки


6.110101 «Ветеринарна медицина»

(шифр і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень


Бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

144

Кількість кредитів ECTS

4

Кількість змістових модулів

6

Форма контролю

Залік, екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2, 3

________

Семестр

4, 5

________

Лекційні заняття

36 год.

________год.

Практичні, семінарські заняття

_______ год.

________год.

Лабораторні заняття

108 год.

________год.

Самостійна робота

_______год.

________год.

Індивідуальні завдання

_______год.

________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −4 год.


_________год. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета – „Клінічна діагностика хвороб тварин” – одна з перших клінічних дисциплін, що вивчаються студентами факультету ветеринарної медицини на II курсі навчання. Вона вчить принципам розпізнання хвороб тварин і вводить в курс вивчення інших профілюючих клінічних дисциплін, є методичною основою клінічної ветеринарної медицини
Завдання – „Клінічна діагностика хвороб тварин” є важливою пропедевтичною дисципліною в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини, навчає методам дослідження тварин з метою розпізнання хвороб, перш за все внутрішніх незаразних, повідомляє основні відомості про семіотику (симптоми і синдроми хвороб і їх діагностичне значення), а також вчить лікарському мисленню і методиці постановки діагнозу, виробляючи у студентів методологічні основи мислення.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні: • освоїти прийоми поводження з тваринами;

 • оволодіти методами клінічного дослідження тварин, включаючи фізичні, інструментальні та лабораторні методи;

 • освоїти план і послідовність клінічного дослідження тварин, його окремих систем і органів;

 • набути певних навиків вивчення і визначення основних симптомів внутрішніх хвороб тварин;

 • освоїти методику диспансеризації продуктивних сільськогосподарських тварин;

 • освоїти методи фіксації і приборкання тварин з метою безпечного проведення їх діагностики і лікування;

 • оволодіти правилами професійної етики і деонтології.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • володіти основними клінічними та сучасними лабораторними і інструментальними методами дослідження;

 • засвоїти клінічні терміни і виявлення змін в організмі тварини;

вміти:

 • самостійно проводити клінічне дослідження тварин;

 • аналізувати отримані результати клінічних спостережень і лабораторних досліджень;

 • правильно оформляти документацію.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка