Кафедра теорії та методики практичної психологіїДата конвертації02.04.2017
Розмір86.3 Kb.
Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

кафедра теорії та методики практичної психології


ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

_____” 20___ р.Робоча програма навчальної дисципліни

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

Факультет психологічної освіти

Одеса – 2015 рік

Робоча програма «Сучасні теорії глибинної психології» для студентів з напрямому підготовки 6.030102 «Психологія». – Одеса: ПНПУ, 2015 рік. - 11 с.

Розробник: Велитченко Леонід Кирилович, професор кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського», доктор психологічних наук, професор.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», протокол від «__серпня_ » 20__ року, № _.

Завідувач кафедри теорії

та методики практичної психології

Південноукраїнського національного

педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського __________ О.Я.Чебикін

«__ серпня » 20__ року© Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2015 рік

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)Обов’язковий


Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання творча робота (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3;

для заочної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 8Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

12 год.

Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

54 год.

72 год.

Індивідуальні завдання:Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання – 2/3

- для заочної форми навчання – 1/3 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування теоретичного базису, необхідного майбутньому психологу для практичної діяльності і орієнтування в різноманітті теорій і практик, що існують у напрямах в психології, орієнтованих переважно на вивчення несвідомих психічних процесів

Завдання:

- відтворення процесу становлення поглядів на несвідому психіки як предмет і загальну проблему психології;

- відображення особливостей несвідомих аспектів у складі психоаналітичних теорій та напрямів;

- відображення особливостей феноменологічних аспектів у складі теорій глибинної психології та напрямів;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- особливості дискусій про предмет, принципи, методи глибинної психології у діахронічному аспекті;

- характеристику розвитку глибинної психології з посиланням на відповідні етапи і їх основні ознаки;

- особливості моделювання психічного у різних теоріях глибинної психології.вміти:

- орієнтуватися в основних особливостях теорії та практики глибинної психології;

- застосовувати набуті знання при аналізі проблем та завдань психологічної практики 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні теоретико-методологічні витоки глибинної психології

Тема 1. Психоаналіз З.Фройда

Тема 2. Аналітична психологія К.-Г.Юнга

Тема 3. Неофройдизм

Тема 4. Базальна тривожність як рушійна сила психіки у концепції К.Хорні

Тема 5. Соціалізування психоаналізу у концепції Г.С.Саллівана.

Тема 6. Витоки Его-психології (А.Фройд, Е.Еріксон)

Змістовий модуль 2. Розвиток концептуальної ідеї глибинної психології у її напрямах та школах

Тема 1. Структурний психоаналіз Ж.Лакана

Тема 2. Теорія Мелані Кляйн

Тема 3. Теорія об’єктних взаємовідносин

Тема 4. Селф-психология

Тема 5. Архетипічна психологія (Дж.Хілман)

Тема 6. Символдрама

Тема 7. Арт-терапия

Тема 8. Процесуально зорієнтована терапія

Тема 9. Пісочна терапія


9. Індивідуальні завдання

(теоретико-аналітичний твір як тлумачення нижче наведених тверджень) • … травматичні події, афективні переживання, бажання, що не виконалися, і тому подібне не зникають з психіки, а піддаються витісненню — активному видаленню зі свідомості в сферу несвідомого, де продовжують активно впливати на психічне життя, виявляючись часто в замаскованій, «зашифрованій» формі у вигляді невротичних симптомів.

 • …суперего властиво структурі особистості від народження, і що дитя в ході свого розвитку проходить через параноїдно-шизоїдну позицію (пов'язану з деструктивними імпульсами) і депресивну позицію (контроль лібідо).

 • Відрізняється висуненням на перший план Его (тоді як Фрейд в основному досліджував Воно), а також увагою до адаптації особистості до навколишнього світу, питанням свободи особистості, автономії особистості і особливостям особистісної роботи.

 • . ..розвиток продовжується все життя, причому кожна із стадій розвитку наголошується специфічним для неї конфліктом, сприятливе вирішення якого наводить до переходу на новий етап .

 • … психіка складається з елементів, узятих із зовнішніх, первинних аспектів функціонування інших людей. Це відбувається через опосередкування процесів інтерналізації.

 • …поняття «внутрішня реальність» передбачає існування і внутрішнього, і зовнішнього світу, а отже, також існування обмежуючої мембрани.

 • …він відкрив дорогу, що дозволяє відмовитися від теорії потягів, замість неї створивши психологію, в якій абсолютно нове значення надається емпатії, а також безпосереднім і символічним проявам самозвеличання (Селф) в світі.

 • Архитепічна психологія при народженні була «психотерапією ідей», а не лише осіб, на відміну від психоаналізу і аналітичної психології, фокус яких націлений, в основному, на окрему особу і на клінічні аспекти аналізу.

 • У технічному плані, символдрамі близькі елементи ведення психотерапевтичної бесіди за К. Роджерсом і деяких стратегій поведінкової терапії.

 • Арттерапевтичні твори сприяють прориву змісту комплексів у свідомість і переживанню супутніх їм негативних емоцій.

 • Процесуальна робота концентрується на усвідомленні «реальних» і «вигаданих» психологічних процесів, що розкривають і, ймовірно, вирішують питання внутрішньоособистісноого, міжособистісного, групового і глобального характеру.

 • …досвід можна розділити на два види: той, з яким ідентифікує себе клієнт, і той, який визначається як «чужий» клієнтові.

 • Розроблена Юнгом техніка активної уяви може розглядатися як теоретичний фундамент пісочної терапії.

10. Методи навчання

Лекція, евристична бесіда, учбова дискусія, самостійна робота з літературою, семінар.

13. Методичне забезпечення

1. Велитченко Л.К. Філософія психології: Програмний довідник. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2012. – 554 с.

2. Велитченко Л.К. Глибинна психологія: Програмний довідник. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. – 360 с.

14. Рекомендована література 1. Аллахвердов, В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания / В.М.Аллахвердов. – М.: Речь, 2003. – 384 с.

 2. Алейникова, Т. А. Психоанализ /Т.А. Алейникова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 352 с.

 3. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А. И. Копытина. – СПб.: Речь, 2007. – 160 с.

 4. Барц, Э. Игра в глубокое. Введение в юнгианскую психодраму / Э.Барц. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 144 с.

 5. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по песочной терапии / Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Речь, 2002. – 224 с.

 6. Калина Н.Ф. Основы психоанализа. – М.: Рефл- бук, К.: Ваклер, 2001. — 352.

 7. Калина Н.Ф., Тимощук И.Г. Основы юнгианского анализа сновидений

 8. Лакан, Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55) / Пер с фр. / Ж.Лакан. – М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 1999. – 520 с.

 9. Рикёр, П. Герменевтика и психоанализ: Религия и вера / П.Рикёр. — М. : Искусство, 1996. — 270 c.

 10. Смит, Н. Современные системы психологии / Н.Смит. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. — 384 с.

 11. Фрейд З. Введение в психоанализ

 12. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни.

 13. Фрейд . Психология масс и анализ человеческого «Я».

 14. Фурман А. Категоріогенез як напрям професійного методологування // Психологія і суспільство. – 2008. – №2. – С. 53 – 58.

 15. Хиллман, Дж. Архетипическая психология / Пер. с англ. / Дж. Хилман.— СПб.: Б.С.К., 1996 — 157 с.

 16. Хорни, К. Невроз и развитие личности / Пер. с англ. / К. Хорни. - М.: Смысл, 1998. - 375 с.

 17. Юнг К.-Г. Исследование феноменологии самости

 18. Юнг К.-Г. Проблемы души нашего времени

15. Інформаційні ресурси

ru.wikipedia.org›wiki


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка