Кафедра соціальних структур та соціальних відносинСкачати 112.84 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір112.84 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет соціологіїКафедра соціальних структур та соціальних відносин


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(повна назва навчальної дисципліни)
для студентів

напрям підготовки 6.030301 – «журналістика»

(шифр і назва напряму підготовки)

КИЇВ – 2015

Розробник: доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин,

доктор соціологічних наук, доцент Мазурик Олег Володимирович

Робоча програма дисципліни «Соціологія політики» затверджена на засіданні кафедри соціальних структур та соціальних відносин


Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ ( )

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору студента “Соціологія політики” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030301 – «журналістика».Предметом вивчення навчальної дисципліни є політика як соціальний інститут; сучасні політичні системи та процеси; політичні актори в сучасній політиці.
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях з історії, філософії, політології, соціології.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Методологічні основи соціології політики.

2. Суб’єкти політичної діяльності.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Соціологія політики” є формування у студентів фундаментальних уявлень і базових знань про політику, сучасні політичні системи та процеси, їхні структури і політичних акторів, про місце та роль людини в сучасній політиці.
1.2.Основні завдання вивчення дисципліни “Соціологія політики”:

• розглянути проблемні питання соціології політики через призму соціологічних знань;

• проаналізувати основні концепції й теорії соціології політики в контексті сутності суспільства, що трансформується;

• створити наукові уявлення про головні тенденції політичного розвитку сучасного суспільства;

• дослідити місце і роль людини у сучасному політичному процесі;

• здійснити аналіз категоріально-понятійного апарату даного курсу, застосовуючи методи соціологічного аналізу політики і влади.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- специфіку соціологічного підходу до вивчення даного курсу в контексті розвитку сучасного українського суспільства;

- особливості розгляду проблеми в теоретичних розробках сучасних учених;

- сутність основних соціально-політичних проблем сучасності та шляхи їх подолання.вміти:

- інтерпретувати науково встановлені соціальні й політичні факти, що характеризують індикатори проявів політики в розвитку сучасного суспільства;

- розпізнавати, розуміти та оцінювати суспільне життя на основі системного підходу до всебічного бачення соціальних і політичних проблем сучасності;

- вільно орієнтуватися в соціологічних концепціях, аналізувати соціологічні теорії політики.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS. Зокрема: лекції – 10 год., семінарські – 12 год., самостійна робота – 38 год.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.3. Засоби діагностики успішності навчання

  • усні відповіді

  • письмові самостійні роботи

  • аналітичне завдання

  • письмові відповіді на запитання

  • презентація

  • есе

  • МКР, яка містить тестову складову.4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1

Методологічні основи соціології політики.
Тема 1. Предмет, методи та функції соціології політики (10 год.)

Предмет, методи та функції соціології політики. Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна. Предмет політичної соціології. Методи політичної соціології. Соціологія та політична соціологія. Політична соціологія та соціологія політики. Політична соціологія в системі суспільних наук. Основні категорії політичної соціології. Соціальне як категорія політичної соціології. Соціальні основи політики. Функції політичної соціології. Сучасні підходи до визначення предмета та структури політичної соціології як навчальної дисципліни.


Тема 2. Політичне життя суспільства (10 год.).

Держава, суспільство і нація. Теорії виникнення та функціонування держави. Ознаки держави. Форми державного правління та устрою. Функції держави. Правова та соціальна держава. Автономія держави. Державний суверенітет. Мультикультурна держава загального достатку. Соціальні основи влади. Теорії та концепції влади. Влада в сучасній державі. Політична влада і управління. Ресурси влади. Суб’єкти і об’єкти влади. Поділ влади як механізм стримувань і противаг. Межі політичної влади і її підконтрольність у сучасному суспільстві. Рівні політичної влади. Панування і його джерела. Легітимність панування та її соціальні основи. Типи легітимного панування. Бюрократія як соціальний феномен. Бюрократія як адміністративна організація урядової системи. Організаційна структура і поведінка адміністративних установ у взаємовідносинах між виконавчою, законодавчою та судовою владами. Еволюція наукового вивчення феномена бюрократії: Барнад, Вебер, Брем і Гейтс, Крозьє, Кіерт, Мач, Даунс, Сімон, Міллер, Таллок.


Тема 3. Політична культура (10 год.)

Визначення політичної культури. Політична культура як сукупність політичних орієнтацій, переконань, цінностей і вірувань. Політична культура як соціальна практика і політична поведінка. Характеристики політичної культури. Складові політичної культури: свідомість, цінності, норми, поведінка, ідеологія. Ментальність, соціально-демографічний вимір політичної культури. Політична культура як історичний досвід і пам’ять суспільства. Типи політичної культури. Географічні детермінанти політичної культури. Політичні цінності у структурі політичної культури. Система політичних цінностей і її взаємозалежність від соціально-політичних детермінант. Особливості процесу формування системи цінностей. Ідеологія у суспільстві. Типи ідеологій. Підходи до розуміння місця ідеології у політичному житті суспільства.

Політична соціалізація. Структурні елементи політичної культури: пізнавальний (політичне знання, освіченість, свідомість, мислення), оціночний (політичні традиції, цінності, ідеали, переконання), поведінковий (політичні настанови, типи, форми, стилі, зразки політичної діяльності, політична поведінка), загальнокультурна орієнтація ( відношення до влади, політичних явищ). Функції політичної культури суспільства. Контроль за культурною інформацією. Просторові типи політичної культури. Типологія політичної культури за Г. Алмондом та С. Вербою. Політична субкультура. Дослідження політичної культури

Змістовий модуль №2

Суб’єкти політичної діяльності.
Тема 4. Соціальні рухи, організації та політичні партії (10 год.).

Політичні рухи, їх класифікація. Ступінь та форма організації політичного руху. Специфіка сучасних політичних рухів. Чинники розвитку, механізми формування, результати діяльності громадських рухів. Ознаки громадських організацій. Виникнення, розвиток громадських рухів і організацій в Україні. Види соціальних рухів: загальні, специфічні, експресивні. Механізми та засоби росту і організації реформістських і революційних рухів. Функції і тактика агітації, типи агітаторів, формування ідеології, роль тактики. Соціальні рухи як чинник соціальних змін (П. Штомпка).

Дефініції політичної партії в межах функціонального підходу. Критерії практичної діяльності політичних партій. Типологія політичних партій. Типи політичних партій за Е. Вятром. “Електоральні” партії та партії “зовнішнього” походження (М. Дюверже). Функції політичних партій. Аналіз середовища політичних партій. Партійні системи (соціологічні аспекти). Політичні партії і соціальна структура суспільства. Поняття багатопартійності. Соціальні статуси індивідів у політичному просторі: диспозиції лідера, функціонера, рядового члена партії.
Тема 5. Політична соціалізація та політична поведінка (10 год.).

Особливості протікання політичної соціалізації: специфіка сприйняття індивідом політики. Чинники, які визначають необхідність залучення громадянина у політичну взаємодію. Дослідження політичної соціалізації у сучасній соціології політики. Первина та повторна політична соціалізація. Агенти політичної соціалізації, інститути, які приймають участь у формуванні «людини політичної». Роль держави як агента соціалізації. Громадянське суспільство і політична соціалізація.

Політична поведінка. Форми політичної поведінки. Типи політичної поведінки: конформізм, індиферентність, активізм. Показники політичної поведінки. Ресурси та джерела політичної поведінки. Протестна поведінка, види політичного протесту. Протестна активність та протестний потенціал. Характеристики соціального протесту. Електоральна поведінка. Моделі електоральної поведінки в соціології політики. Основні проблеми дослідження електоральної поведінки. Рівні електоральної поведінки. Специфіка електоральної поведінки громадян України.
Тема 6. Питання міжнародної політики і міжнародних відносин в дзеркалі громадської думки (10 год.).

Основні особливості формування громадської думки з питань міжнародної політики і міжнародних відносин. Ключова роль засобів масової інформації і її причини. Значення культурних і цивілізаційних чинників у формуванні громадської думки з питань зовнішньої політики. “Цивілізаційна модель” міжнародних відносин і сучасні конфлікти. Питання боротьби з міжнародним тероризмом в російській громадській думці.Ставлення населення пострадянських країн до розпаду СРСР. Громадська думка в сучасній Україні про інтеграцію з країнами СНД. Проблеми цивілізаційної і соціально-політичної ідентичності України в українській громадській думці. Динаміка ставлення українців до США і країн Європи. Ставлення до НАТО. Основні фактори, що впливають на відношення українського населення до країн Заходу. Вітчизняна громадська думка про основні міжнародні конфлікти.

Література з дисципліни:

 1. Андреев С.С. Политическое сознание и политическое поведение // Социально-политический журнал. – 1992. – №8.

 2. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадські об`єднання України. – Київ, 1994.

 3. Барматова С.П. Політична соціологія. Курс лекцій. – Київ: АЦВС, 2003.

 4. Бохеньский Ю. Сто суеверий. – М., 1993.

 5. Брондель Ж. Политическое лидерство. – М. 1992.

 6. Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. / – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.

 7. Бурмистрова Т.Ю., Костин Р.А., Политическая социология // Социологические исследования. – 1994. – №1.

 8. Варывдин В.А. Гражданское общество // Социально-политический журнал. 1992. №8.

 9. Васильев В.А. Социальные интересы: единство и многообразие // Социально-политический журнал. 1995. №3.

 10. Вятр Е. Социология политических отношений. – М., 1979.

 11. Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 504 с.

 12. Горєлов М. Історичні спроби моделювання української держави в ХХ сторіччі\\Політична думка. – 1994. - №1.

 13. Гранин Д. Власть и экологическое сознание // Свободная мысль. 1994. №2-3.

 14. Дікон Б., Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. – Київ: Основи, 1999.

 15. Доган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. 1994. №6.

 16. Дослідження державної політики: цикли та підсистеми політики. – Львів: Кальварія, 2004. – 264с.

 17. Зернецька О. Філософія глобалістики // Політика і час. – 2004. – №11.

 18. История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. –М., 1995.

 19. Кармазина М. Глобалізація: місце і роль суб’єктів та об’єктів процесу // Людина і політика. – 2003. - № 4.

 20. Колодко Г. Від шоку до терапії. Економіка і політика трансформації. – Львів, 2004.

 21. Коновалов В.Н. Экономика и политика. – Ростов-на-Дону. 1995.

 22. Королько В. Політична реклама: уроки виборів, проблеми // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №6.

 23. Кудрявцев В. Общественные науки сегодня// Свободная мысль. 1992. №8.

 24. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. – М., 2003.

 25. Лузан А.А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории. – К. 1989.

 26. Лукашевич В.М. Глобалистика: Учебное пособие. – Львов, 2004. – 392 с.

 27. Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження\\Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №4-5.

 28. Мокин С.В. Современные социально-политические теории// Социально-политический журнал. 1992., №9.

 29. Молчанов М. Ідеологія влади: віхи історії\\Політологічні читання. – 1992. - №2.

 30. Новая постиндустриальная война на Западе. Антология / Под ред. Иноземцева В.Л. – М.: Academia, 1999. 640 с.

 31. Овчаренко П. Ілюзорність української багатопартійності // Доповіді міжнародного експертного клубу “Політична думка”. – Київ, 1995.

 32. Онуфриенко Г. На перепутье. Развитие культури и механизмы власти // Свободная мысль. 1991. №15.

 33. Основи политической науки: Уч.пособ. – М.,1993.

 34. Патнем Р. Світове громадянське суспільство // „Ї”. – 2001. – №21.

 35. Политическая социология. – Ростов н/Дону: Феникс, 2001. – 640 с.

 36. Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 – 495 с.

 37. Политическая социология // Современная западная социология: Словарь. - М., 1990. – С. 267-268.

 38. Потічний П. Що таке політика // Студії політичного центру “Генеза”. – 1993. – №1.

 39. Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы. – М., 1997.

 40. Родионова И.А. Глобальные проблемы современности. – М., 1995.

 41. Романюк О.Г. Суспільство, влада, політика. – Харків, 1993.

 42. Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи // Розбудова держави. – 1993. – №7.

 43. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. - №2.

 44. Рябов С. Політологічна теорія держави. – Київ: Тандем. – 1996.

 45. Сакович В. Антиглобалізм: стан і перспективи // Політичний менеджмент. – 2005. - №1 (10).

 46. Сміт Д. Міжнародні громадянські рухи та організації і соціальний капітал // „Ї”. – 2001.- №21.

 47. Социология. Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова; Под. ред. проф. В.Н. Лавриненко. - М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.

 48. Социология: наука об обществе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под общ.ред. В.П. Андрущенко. Изд.2-е. – Харьков, 1997.

 49. Соціологія політики: Енцикл. словник / Авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 442 с.

 50. Стариш А.Г. Философия информации. – Симферополь: Таврия, 2004. – 376 с.

 51. Ступінь відповідності законодавства України вимогам СОТ // Парламент. – 2003. - №7.

 52. Тадевосян Э.В. Социология. Учебное пособие. – М.: Знание, 1998.

 53. Токарева В. Еліас Канетті: концепція відносин влади і мас // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. - №6.

 54. Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку. Розділ Ш. Політична система та політичний режим. // Політична думка. – 1993. - №1.

 55. Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію. - Львів, 2004.

 56. Хуссейн М. Единая основа гуманизма // Курьер ЮНЕСКО. 1992. Октябрь.

 57. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 1996.

 58. Шварценберг Р. Политическая социология. – М.,1992.

 59. Шепеляв М. Конфлікт мондіалізму і геополітизму: ідеологічні орієнтири нового глобального світу // Людина і політика. – 2003. - №3.

 60. Шмидт Г. Социальная политика как составная часть социальной рыночной экономики // Вестник МГУ. Серия 6.Экономика. 1994. №5.

 61. Шмитт К. Понятие политического// Вопросы социологии. 1992. №1.

 62. Шпакова Г.П. Типы лидерства в социологии М. Вебера // Социологические исследования. 1988. №5.

 63. Якушик В.М. Різноманітність форм правління. // Філософська і соціологічна думка. – 1992. - №10.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка