Кафедра обліку та аудитуСкачати 221.62 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір221.62 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУЗ

АТВЕРДЖЕНО:

Вчена рада економічного факультету,

протокол № 4 від «24» листопада 2015р.

Голова Вченої ради, декан факультету,

______________проф. В.Д. БазилевичПРОГРАМА

комплексного державного іспиту

для студентів, що здобувають вищу освіту

за освітньо – кваліфікаційним рівнем „магістр”

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

ПОГОДЖЕНО:

науково-методична комісія економічного факультету

протокол № 3 від «17» листопада 2015р.


Голова НМК


доц. Т.М.Литвиненко

СХВАЛЕНО:

кафедра обліку та аудиту

протокол № 2 від 16.10.2015 р.В.о. зав. кафедри

доц. Б.А.Засадний
Київ - 2015

ЗМІСТВступ

3

1. Змістовна програма іспиту

4

2. Структура іспиту та методика його проведення

10

3. Критерії оцінювання знань студентів

12

4. Рекомендована література

14

Вступ

Метою іспиту з фаху є перевірка успішності засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно узагальнювати i критично оцінювати практику ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.Вимоги до здібностей та рівня підготовки випускників передбачають успішне засвоєння навчальної програми з оволодіння системою знань, вмінь та навичок достатніх для виконання професійних завдань та обов’язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, що відповідає вимогам до випускника економічного факультету класичного університету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

Характеристика змісту програми державного іспиту. Програма складена з урахуванням вимог навчального плану, вона знайомить студентів з методикою підготовки до співбесіди, висвітлює питання основних курсів, які виносяться на співбесіду, вказує на вимоги до відповідей студентів та письмових завдань.

Іспит має комплексний міждисциплінарний фаховий характер і включає такі навчальні дисципліни, що вивчає студент в межах навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»:
 1. Актуальні проблеми економічної теорії

 2. Організація інформаційних систем обліку і звітності

 3. Організація обліку і аудиту

 4. Судово-бухгалтерська експертиза

 5. Контролінг

 6. Стратегічний аналіз

Крім того до екзаменаційної картки включені творчі завдання науково-дослідної та навчально-методичної роботи.

1. Змістовна програма іспиту
Змістовна програма іспиту включає шість модулів з чотирьох професійно-орієнтованих дисциплін з нормативної складової ОПП та двох дисциплін варіативної складової ОПП підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит».
Модуль 1. Актуальні проблеми економічної теорії

1. Методологічні принципи та суттєві риси теорії постіндустріального суспільства.

2. Проблема визначення вартості (ціни) інтелектуальних продуктів в економічній теорії.

3. Особливості синергетики та її відповідність постіндустріальній економіці

4. “Філософія економіки” як спосіб пізнання економічного буття.

5. “Філософія господарства” та її значення для економічної теорії.

6. Економічне буття, економічна свідомість, економічне знання, їх взаємозв’язок та відмінність.

7.Сутність інтелектуальної діяльності та її реалізація в інноваційній економічній теорії.

8. Що означає: людина – мета і критерій цивілізаційного прогресу?

9. Сутність і особливості поняття „інтелектуального капіталу”.

10. Проблема методології в економічній теорії: традиція і сучасність.

11. Сутність “інтелектуальної власності” та її структура.

12. Концепція технологічних укладів та їх значення для економічної теорії.

13. Процес формування і розвиток феномену глобалізації.

14. Сутність та наслідки глобалізації для соціоекономічного прогресу і економічної теорії.

15. Соціальні ідентичності Премодерну, Модерну і Постмодерну та їх значення для економічної теорії.

16. Поняття „творчої людини”, основні етапи її становлення, розвитку та значення для економічної теорії.

17. Феномен “економічної людини” та її генеза.

18. Технологічний і соціальний детермінізм, їх взаємозв’язок і відмінність.

19.Проблема інноваційного мислення в соціально-економічному пізнанні.

20. Сутність парадигмального підходу в економічній теорії.

21. “Дух капіталізму” як парадигма інноваційного мислення в економічному пізнанні і діяльності.

22. Охарактеризуйте доекономічне, економічне та постекономічне суспільства.

23. Інформаційно-інтелектуальні технології як основа постіндустріальної економіки.

24. Поняття “економічної цивілізації” та її місце в сучасній економічній теорії.

25. Взаємозв’язок економічної теорії і філософії.

26. Концепція фінансової економіки (фінансономіки) у „філософії господарства”.

27. Співвідношення економічного та індустріального, постіндустріального та постекономічного суспільств.

28. Економічна теорія в системі фундаментальної і прикладної науки.

29. Інновація і догматизм в науковому та економічному пізнанні.

30. Теоретичне і практичне значення „метафізики економіки” як нової методології для економічної науки.
Модуль 2. Організація інформаційних систем обліку і звітності


 1. Етапи розвитку інформаційних технологій

 2. Поняття та класифікація комп’ютерних бухгалтерських програм.

 3. Поняття та характеристика інформаційних систем.

 4. Залежність інформаційних технологій від розвитку обчислювальної техніки.

 5. Особливості комп’ютерних форм бухгалтерського обліку

 6. Місце комп’ютерних систем бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства.

 7. Характеристика MRP/ERP – технологій

 8. Характеристика програми “1С -Бухгалтерія”

 9. Розвиток автоматизованих форм бухгалтерського обліку

 10. Контроль і захист інформації в інформаційних системах.


Модуль 3. Організація обліку і аудиту

 1. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку.

 2. Сутність та формування облікових номенклатур на окремих стадіях облікового процесу.

 3. Поняття та організація документообігу на підприємстві.

 4. Типи організаційних структур апарату бухгалтерії.

 5. Сутність та основні положення облікової політики.

 6. Організація діловодства на підприємстві.

 7. Організація складання та надання фінансової звітності.

 8. Поняття організації аудиторської діяльності та її правове забезпечення в Україні.

 9. Організація роботи аудиторської фірми.

 10. Зовнішній та внутрішній контроль якості роботи аудиторської організації.


Модуль 4. Судово-бухгалтерська експертиза

 1. Межі компетенції експерта-бухгалтера при використанні показань свідків, звинувачуваних та інших матеріалів справи.

 2. Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства

 3. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи та коло питань, що вирішуються експертом-бухгалтером.

 4. Проведення бухгалтерської експертизи при розгляді кримінальної справи в суді

 5. Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопорушення, господарське і цивільне виробництво, a також при проведенні виконавчих дій

 6. Документація господарських операцій як джерело інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи

 7. Використання матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідування корисливих злочинів в економіці

 8. Висновок експерта-бухгалтера, його структура та методика складання

 9. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду та повідомлення про неможливість дати висновок

 10. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим


Модуль 5. Контролінг

1. Поняття, цілі та функції контролінгу та причини його виникнення на сучасних підприємствах. Різні концепції контролінгу та його основні завдання в рамках кожної з них.

2. Стратегічний та оперативний контролінг, основні відмінності між ними.

3. Класифікація об’єктів контролінгу та їх характеристика

4. Класифікація методів обліку витрат, що використовуються у системі контролінгу.

5. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги та недоліки.

6. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових у системі контролінгу.

7. ABC- та XYZ-аналіз як інструментарій оперативного контролінгу.

8. Методи розрахунку сум покриття як інструментарій оперативного контролінгу

9. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Різні варіанти організації виконання контролінгових функцій на підприємстві.10. Основні методи оперативної та стратегічної діагностики, їх характеристика, переваги та недоліки.
Модуль 6. Стратегічний аналіз

 1. Теорія та методологія стратегічного аналізу та його роль в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень.

 2. Методологічні та організаційні засади SWOT-аналізу, його основні елементи та напрями здійснення SWOT-аналізу. Методичне забезпечення побудови матриці SWOT та утворення профілю середовища.

 3. Теоретико-методологічні засади побудови системи стратегічних показників аналізу перспектив розвитку підприємства.

 4. Види моделей стратегічних управлінських рішень, їх сутність, принципи, основні відмінності та умови застосування

 5. Методичне забезпечення налізу інвестиційної стратегії.

 6. Теорія та методологія вирішення стратегічних задач в умовах визначеності. Граничний аналіз багатовимірної функції.

 7. Теорія та методологія вирішення стратегічних задач в умовах невизначеності. Система методів та критеріїв вирішення задачі в умовах невизначеності, особливості їх застосування.

 8. Теоретико-методологічні засади технічного аналізу, особливості його застосування.
 9. Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень при операціях з облігаціями.

 10. Теоретико-методологічні та організаційні засади побудови портфелю, методичне забезпечення портфельного аналізу.


Модуль творчого завдання науково-дослідного характеру


 1. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».

 2. Дати відзив на автореферат кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

 3. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України щодо удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

 4. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 5. Дати проект наукової статті на тему: «Облік амортизації необоротних активів».

 6. Дати реферат наукової статті, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».

 7. Дати проект-схему наукової доповіді за проблемою «Стратегія реформування бухгалтерського обліку в Україні».

 8. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регулюють науково-дослідну діяльність у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

 9. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми управлінського обліку.

 10. Дати перелік інформаційного матеріалу, необхідного для наукового аналізу за проблемою фінансового обліку.

 11. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».

 12. Дати відзив на автореферат кандидатської дисертації за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

 13. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України щодо удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

 14. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 15. Дати проект наукової статті на тему: «Облік амортизації необоротних активів».

 16. Дати реферат наукової статті, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».

 17. Дати проект-схему наукової доповіді за проблемою «Стратегія реформування бухгалтерського обліку в Україні».

 18. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регулюють науково-дослідну діяльність у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

 19. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми управлінського обліку.

 20. Дати перелік бібліографічних джерел з наукової проблеми податкового обліку Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».

 21. Дати відзив на автореферат кандидатської дисертації за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

 22. Дати аналітичну записку Міністерству фінансів України щодо удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

 23. Дати перелік напрямів вирішення актуальних проблем розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

 24. Дати проект наукової статті на тему: «Облік амортизації нематеріальних активів».

 25. Дати рецензію на статтю, опубліковану у фаховому журналі «Бухгалтерський облік і аудит».Модуль творчого завдання навчально-методичного характеру


 1. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку».

 2. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Бухгалтерська (фінансова) звітність».

 3. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Бухгалтерський баланс».

 4. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Поточний облік господарських процесів».

 5. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Рахунки і подвійний запис».

 6. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Техніка і форми бухгалтерського обліку».

 7. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Облікова політика підприємства».

 8. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Предмет і метод бухгалтерського обліку».

 9. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Інформаційна база бухгалтерського обліку».

 10. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регулюють питання навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

 11. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Облік процесу придбання».

 12. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Бухгалтерська (фінансова) звітність».

 13. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Бухгалтерський баланс».

 14. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Поточний облік господарських процесів».

 15. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Облік процесу виробництва».

 16. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Техніка і форми бухгалтерського обліку».

 17. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Облік процесу реалізації».

 18. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Предмет і метод бухгалтерського обліку».

 19. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Інформаційна база бухгалтерського обліку».

 20. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регулюють питання навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

 21. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Облік процесу формування і використання прибутку».

 22. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Інформаційна база бухгалтерського обліку».

 23. Дати перелік та аналіз нормативних документів, що регулюють питання навчально-методичної роботи у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

 24. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку».

 25. Дати план-сценарій лекції та методичного забезпечення за темою: «Бухгалтерська (фінансова) звітність».2. Структура іспиту та методика його проведення
Комплексний державний іспит складається з п’яти типів завдань:

1. Теоретичні питання науково-аналітичного характеру за дисциплінами модулів (3).

2. Тестові завдання перевірки знань категорій з комплексу дисциплін (10).

3. Комплексне ситуаційне завдання обліково-аналітичного характеру (1).

4. Творче завдання науково-дослідного характеру (1).

5. Творче завдання навчально-методичного характеру (1).Теоретичні питання охоплюють проблематику професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Облік і аудит» за шістьма модулями: Актуальні проблеми економічної теорії, Організація інформаційних систем обліку і звітності, Організація обліку і аудиту, Судово-бухгалтерська експертиза, Контролінг, Стратегічний аналіз.

Тестові завдання передбачають конкретні питання з перевірки знань категорій з комплексу дисциплін, вище наведених модулів з варіантами відповідей, одна з яких є вірною (10).

Комплексне ситуаційне завдання передбачає творчий розгляд, аналіз та висновки щодо ситуації обліково-аналітичного характеру(1).

Творче завдання передбачає розгляд, аналіз та висновки щодо ситуації науково-дослідного та навчально-методичного характеру(2).

Підготовку до фахового іспиту з кожної дисципліни слід починати з повторення програми курсу, в якій визначається обсяг необхідних знань. Повторення i доопрацювання курсу доцільно проводити за підручниками, конспектами лекцій та вивченням додаткової літератури, першоджерел нормативно-правових документів.

Під час іспиту студент повинен показати глибокі знання з фахових курсів. Він повинен охарактеризувати законодавчі акти та iншi нормативні документи конкретного питання, обсяги вхідної та вихідної інформації, простежити шлях від документування до складання поточної та річної звітності. Під час вiдповiдi студент може побудувати i вирішити декілька проблемних ситуацій i дати їм детальне викладення. Студент повинен показати вміння самостійно робити правильні висновки на основі вивченої літератури, зiбранного i узагальненого фактичного матеріалу. Потрібно чітко формулювати свої думки, щоб не було повторень, слідкувати, щоб під час вiдповiдi не було протиріч між окремими положеннями. В заключній частині вiдповiдi потрібно підвести підсумки, сформулювати висновки i пропозиції.

При підготовці до іспиту рекомендується ознайомитися з матеріалами дискусійного характеру, які публікуються в журналах «Бухгалтерський облік i аудит», «Вісник податкової служби», «Вісник аудитора», в газетах «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Бухгалтерський облiк, податки, бізнес» тощо.

При вiдповiдi на питання екзаменаційного білета рекомендується дотримуватися такої послідовності:

1. Спочатку необхідно дати загальну характеристику питання, визначити завдання, назвати нормативні документи, що регулюють облік конкретного об’єкту.

2. Потім необхідно розкрити облiково-економiчну суть питання. При цьому: охарактеризувати первинні носії інформації, викласти порядок відображення операції на балансових рахунках; показати техніку відображення цієї операції в основних бухгалтерських регістрах, розкрити методику i техніку послідуючого контролю i аналізу, назвати звітні показники. При цьому особливу увагу необхідно звертати на проблемні питання гармонізації та стандартизації обліку і фінансової звітності, аудиту в Україні.

3. У письмовій вiдповiдi повинна бути розкрита не тільки суть питання, але й пропозиції i рекомендації щодо можливості вдосконалення облікового процесу конкретного об’єкту та напрямів удосконалення управління підприємством.

Після вiдповiдi на питання екзаменаційного білета та дискусії із головою та членами екзаменаційної комісії підводяться підсумки та оцінка відповіді студента, які оголошує голова комісії після обговорення їх на закритому засіданні комісії.

3. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студента на ДЕК за спеціальністю «Облік і аудит» здійснюється за 100 бальною шкалою.питання

Характер завдання та кількість


Бали

1.

Теоретичне питання (3)

10*3 = 30

високий рівень – 9-10

середній рівень – 7-8

задовільний рівень – 5-6

посередній рівень – 1-4


2.

Тести (10)

1*10 = 10

кожна правильно отримана відповідь оцінюється у 1 бал3.

Ситуаційне завдання обліково-аналітичного характеру(1)

30*1 = 30

високий рівень – 26-30

середній рівень – 20-25

задовільний рівень – 15-19

посередній рівень – 1-14


4.

Творче завдання науково-дослідного характеру (1)

15*1 = 15

високий рівень – 14-15

середній рівень – 11-13

задовільний рівень – 8-10

посередній рівень – 1-7


5.

Творче завдання навчально-методичного характеру (1)

10*1 = 15

високий рівень – 14-15

середній рівень – 11-13

задовільний рівень – 8-10

посередній рівень – 1-7

Всього

100

Теоретичні питання обліково-аналітичного характеру

9-10 балів виставляється студенту у випадку правильності відповідей на питання, аналізу методологічних та організаційних засад об’єкта вивчення, наведення посилань на провідних вчених, що займаються розробкою даної тематики та широкого застосування категоріального апарату з проблеми, що досліджується.

7-8 балів виставляється студенту в разі неповної відповідності постановки питання його суті, неповного розгляду методологічних та організаційних засад об’єкта вивчення, може проаналізувати основні наукові праці вчених за даною проблемою, але обмежено використовує категоріальний апарат.

5-6 балів виставляється студенту у випадку подачі несистематизованих відомостей про суть питання, неможливості проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки за даною проблемою з наведенням посилань на наукові праці лише третини провідних вчених, що розробляють досліджувані питання, а також в разі помилкового застосування категоріального апарату з аналізованої проблеми.

1-4 бали виставляється студенту, який демонструє нерозуміння суті питання та взаємозв’язків між процесами, що розглядаються, не може вказати конкретні методи обліково-аналітичної роботи, не орієнтується в науковій літературі з даної проблематики, не може провести аналіз наукових праць, а також демонструє незнання категоріального апарату з проблеми.

Ситуаційне завдання обліково-аналітичного характеру

Результат виконання ситуаційного завдання обліково-аналітичного характеру оцінюється за такими критеріями: • комплексність застосування методів аналізу та підходів щодо вирішення завдання;

 • кількісно-якісна характеристика досліджуваних питань, розрахунок та комплексний аналіз отриманих показників;

 • формулювання висновків, їх відповідність проблемі, що вирішується;

 • відповідність запропонованого рішення поставленій проблемі;

 • вміння застосовувати категоріальний, розрахунково-аналітичний апарат та формули;

 • форма представлення та презентації результатів аналізу.

26-30 балів виставляється студенту у випадку правильного рішення з широким використанням сучасних методів економічного аналізу комплексного завдання. Матеріал викладено чітко з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджується. Чітко і логічно інтерпретуються результати розрахунків.

20-25 балів виставляється студенту в разі допущення неістотних помилок при здійснення розрахунків. Є певні обмеження при застосуванні методів обчислення. Матеріал викладено чітко з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджується. Автор інтерпретує результати розрахунків та робить правильні висновки.

15-19 балів виставляється студенту в разі допущення істотних помилок при здійсненні розрахунків та їх інтерпретації. Знання методів економічного аналізу і розрахунків є поверховими. Зроблені висновки та пропозиції є неконкретними і слабо пов’язуються із поставленими завданнями. Матеріал викладено нечітко з обмеженим застосуванням категоріального апарату.

1-14 балів виставляється студенту в разі допущення істотних помилок при здійсненні розрахунків. При їх інтерпретації є труднощі. Слабка орієнтація у застосуванні методів економічного аналізу і розрахунків. Автор не може самостійно зробити висновки та пропозиції. Перелік застосування категоріального апарату є вкрай обмеженим..

4. Рекомендована література

 1. Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР28, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV із змінами та доповненнями.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV із змінами та доповненнями.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755 – VІ із змінами та доповненнями.

 5. Бюджетний кодекс України від 07 жовтня 2010 року №2592-VI (зі змінами від 18.08.2012р. №5063-17) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://www. kodeksy.org.ua.budg/1.htm

 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996 – ІУ зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. №2939-XII (остання редакція від 16.10.2012р.) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://zakon2.rada.gov.ua/

 8. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996р. №316/96-ВР (зі змінами від 30.07.2010р. №2289-17) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://zakon2.rada.gov.ua/

 9. Про державну статистику: Закон України від 13 липня 2000 р. № 1922-ІІІ.

 10. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ.

 11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.03р. № 755 – ІV.

 12. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV.

 13. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV.

 14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 15. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені МФУ, МСФЗ.

 17. Порядок складання, подання та оприлюднення фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями)

 18. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242.

 19. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5
 20. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами та доповненнями).

 21. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886\5.


 22. Положення по інвентаризації активів та зобов’язань, наказ МФУ від 02 вересня 2014 року № 879

 23. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ в редакції 2013 року

 24. [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/

 25. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджені наказами МФУ

 26. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2013 року // [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://apu.com.ua/msa

 27. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iiaru.ru/inner_auditor/standard/.

 28. Про затвердження Мето­дичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства про­мислової політики України затверджені від 09.07.2007 р. № 373).

 29. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, наказ МФУ від 27 червня 2013 р. N 635.

 30. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, наказ МФУ від 28.03.2013 № 433.

 31. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12. 2000 р. № 356 (зі змінами та доповненнями).

 32. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 зі (змінами та доповненнями)

 33. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269. 

 34. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: навч. пос.- К.: Кондор, 2008.- 512с.

 35. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К., 2006. – 687c.

 36. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метифизика экономики / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – 2-е изд. испр. и доп. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925с.

 37. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К., 2008. – 687c.

 38. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид. – К.: Знання, 2008. – 719с.

 39. Цінні папери: підручник / В.Д.Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.., за ред.. В.Д.Базилевича. К.: Знання, 2011р.- 1094с.

 40. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навчальний посібник. – [вид. 2-ге, доп. та перероб.] – К.: Атіка, 2004. – 386с.

 41. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібн. / уклад.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 856c.

 42. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2014. – 710 с.

 43. Брітченко І.Г., Князевич А.О. Контролінг : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с.

 44. Бондар М.І. Звітність підприємства [Текст]: навч. посіб. / М. І. Бондар. К. : ЦУЛ, 2015.– 570 с.

 45. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. 12-е изд./Пер.с англ.под ред. М.А.Карлика. – СПб.: Питер, 2010.

 46. Гарнова В. Ю. Экономический анализ: [учебное пособие] / В. Ю. Гарнова, В. А. Колоколов; под ред. Н. Б. Акуленко. – М.: ИНФРА-М, 2013.

 47. Головко В. І. Економічний аналіз [лабораторний комп’ютерний практикум] / Укладачі В. І. Головко, І. А. Дерун. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2014.

 48. Головко Т.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібн. [для самост. вивч. дисц.] / за ред. М.В. Кужельного / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008. – 198 с.

 49. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам [Текст]/ С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко. – Фактор, 2013. – 1000 с.

 50. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищих навч. закл. за спец. "Облік і аудит" . - 2.вид. – К. : Лібра, 2004. – 703с.

 51. Голубнича Г.П., Мельник Т.Г. Звітність підприємств: навч. посібник.- К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 575с.

 52. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2008.

 53. Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів (стосується Європейського економічного простору). [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.apu.com.ua

 54. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. – 304с.

 55. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: [учебник] / О. В. Ефимова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л., 2010.

 56. Карпенко О.В., Карпенко Д.В. Управлінський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К. ЦУЛ. – 2012.

 57. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Купалова Г.І. К.: Знання, 2008. 639 с.

 58. Мисака Г. В., Шарманська В. М. М 65 Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

 59. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Книга, 2004. – 544с.

 60. Немченко В. В. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): [підручник] / за ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. – К.: ЦУЛ, 2012.

 61. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія/О.В. Сметанко. – К.:КНЕУ, 2013.

 62. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – 6 – те вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с.

 63. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік. Підручник для ВНЗ. - К. ЦУЛ. 2012.

 64. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Організація обліку: управлінський аспект. Навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2011.

 65. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. –К.: Знання – Прес. 2003. – 268с.

 66. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: «Знання », 2015.– 535с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка