Кафедра обліку та аудитуСкачати 159.03 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір159.03 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена рада економічного факультету

протокол № 4 від «24» листопада 2015 р.
Голова Вченої ради,

декан економічного факультету

_______________ проф. В. Д. Базилевич

ПРОГРАМА


комплексного державного іспиту

з дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки та циклу фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки

для студентів, що здобувають вищу освіту

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

ПОГОДЖЕНО:

науково-методична комісія економічного факультету

протокол № 3 від «17» листопада 2015 р.

Голова НМК


доц. Т.М.Литвиненко

СХВАЛЕНО:

кафедра обліку та аудиту

протокол № 2 від 16.10.2015 р.В.о. зав. кафедри

доц. Б.А.Засадний

Київ - 2015

ЗМІСТВступ

3

1. Змістовна програма іспиту

3

2. Структура іспиту та методика його проведення

6

3. Критерії оцінювання знань студентів

8

4. Рекомендована література

10

Вступ

Метою іспиту з фаху є перевірка успішності засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно узагальнювати i критично оцінювати практику ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.Вимоги до здібностей та рівня підготовки випускників передбачають успішне засвоєння навчальної програми з оволодіння системою знань, вмінь та навичок достатніх для виконання професійних завдань та обов’язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, що відповідає вимогам до випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Характеристика змісту програми державного іспиту. Програма складена з урахуванням вимог навчального плану, вона знайомить студентів з методикою підготовки до іспиту, висвітлює питання основних курсів, які виносяться на іспит, вказує на вимоги до відповідей студентів та письмових завдань.

Іспит має комплексний міждисциплінарний фаховий характер і включає такі навчальні дисципліни, що вивчає студент в межах навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”: 1. Фінансовий облік

 2. Управлінський облік

 3. Організація і методика аудиту

 4. Державний фінансовий контроль 1. Змістовна програма іспиту

Змістовна програма іспиту включає чотири модулі. В тому числі: три професійно-орієнтованих дисципліни (модулі) нормативної складової ОПП та одна дисципліна (модуль) варіативної складової ОПП.


Модуль І. Фінансовий облік

 1. Методика та організація обліку і звітності грошових коштів, операцій на рахунках в банку та на валютному рахунку.

 2. Методика та організація обліку і звітності статутного капіталу та нарахування дивідендів, резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

 3. Методика та організація обліку і звітності короткострокових та довгострокових зобов’язань

 4. Методика та організація обліку і звітності товарно-матеріальних запасів, малоцінних необоротних матеріальних активів і швидкозношуваних предметів.

 5. Методика та організація обліку і звітності нематеріальних активів

 6. Методика та організація обліку і звітності основних засобів і нарахування амортизації.

 7. Методика та організація обліку і звітності розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

 8. Методика та організація обліку і звітності рахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

 9. Методика та організація обліку і звітності з податку на прибуток, ПДВ і акцизного податку.

 10. Методика та організація обліку і звітності короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій.

 11. Методика та організація обліку і звітності зобов’язань за розрахунками з покупцями і замовниками.

 12. Методика та організація обліку і звітності зобов’язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками.

 13. Методика та організація обліку і звітності розрахунків з підзвітними особами і витрат на відрядження.

 14. Методика та організація обліку і звітності доходів і витрат підприємства

 15. Методика та організація обліку і звітності фінансових результатів діяльності підприємстваМодуль ІІ. Управлінський облік

 1. Схеми організації управлінського обліку, їх характеристика та сфера застосування.

 2. Витрати та їх класифікації в управлінському обліку.

 3. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень, визначення та характеристика релевантних та нерелевантних витрат.

 4. Класифікації витрат, які застосовуються при оцінці запасів та визначенні фінансового результату.

 5. Класифікація витрат за їх поведінкою, функції витрат та методи їх визначення.

 6. Поняття методу калькулювання, характеристика основних методів калькулювання собівартості продукції.

 7. Калькулювання за замовленнями, його суть, сфера застосування.

 8. Калькулювання за процесами, його суть, сфера застосування.

 9. Калькулювання за змінними витратами: переваги та недоліки, сфера застосування.

 10. Облік витрат та калькулювання на основі стандартних витрат.

 11. Розподіл виробничих накладних витрат: необхідність, основні проблеми та підходи.

 12. Можливості, показники та припущення моделі "витрати-обсяг-прибуток".

 13. Точка беззбитковості, та методи її визначення.

 14. Бюджетування: види та способи складання бюджетів, схема зведеного бюджету підприємства

 15. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація. Особливості побудови внутрішньої звітності центрів відповідальності.


Модуль ІІІ. Організація і методика аудиту 1. Аудит, його сутність, завдання та основні принципи аудиту.

 2. Методи одержання аудиторських доказів.

 3. Принципи складання та види аудиторських висновків.

 4. Поняття суттєвості в аудиті.

 5. Поняття аудиторського ризику та методика його визначення.

 6. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками.

 7. Аудит наявності, переміщення та вибуття основних засобів.

 8. Аудит витрат на виробництво та витрат діяльності.

 9. Аудит формування фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

 10. Аудит формування статутного капіталу підприємств.

 11. Аудит придбання, наявності та використання виробничих запасів.

 12. Аудит розрахунків з оплати праці.

 13. Робочі документи аудитора.

 14. Планування аудиторської перевірки.

 15. Система внутрішнього контролю та її складові.


Модуль ІV. Державний фінансовий контроль
1.Система державного фінансового контролю в України

2.Міжнародні стандарти внутрішнього контролю

3.Організаційно-правові засади внутрішнього контролю в міністерствах та інших органах центральної виконавчої влади

4.Класифікація специфічних методичних прийомів фінансового контролю

5.Сутність та філософія аудиту ефективності

6.Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

7.Сутність та правове регулювання аудиту ефективності, оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності

8.Державний фінансовий контроль як функція управління

9.Рахункова палата як вищий орган державного фінансового контролю, перевірка касового та фактичного виконання бюджету.

10.Органи державного фінансового контролю та їх характеристика

11.Контроль за використанням коштів державного бюджету в системі Державного казначейства

12.Планування контрольно-ревізійної роботи в системі Державної фінансової інспекції України

13.Попереднє дослідження об’єкту та планування внутрішнього аудиту

14.Завдання, функції і права органів Державної фінансової інспекції

15. Кодекс етики внутрішнього аудитора

16.Європейські моделі державного зовнішнього централізованого та внутрішнього децентралізованого фінансового контролю


2. Структура іспиту та методика його проведення
Комплексний державний іспит складається з трьох типів завдань:

1. Письмова відповідь на теоретичні питання науково-аналітичного характеру (2).

2. Письмова тестова перевірка знань категорій з дисциплін, що входять до програми іспиту (10).

3. Розрахунково-аналітичне завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних вмінь і навичок (4).


Теоретичні питання охоплюють проблематику нормативних і вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Облік і аудит» по чотирьох модулях: «Фінансовий облік», «Управлінський облік»,

«Організація і методика аудиту», «Державний фінансовий контроль».Тестові завдання передбачають конкретні питання з перевірка знань категорій з дисциплін, що входять до програми іспиту з варіантами відповідей, одна з яких є вірною.

Розрахунково-аналітичне завдання передбачає розв’язок та аналіз певної господарської ситуації чи сукупності операцій, що виникає у господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм і форм власності при здійсненні ними господарської діяльності.

Підготовку до іспиту з кожної дисципліни слід починати з повторення програми курсу, в якій визначається обсяг необхідних знань. Повторення i доопрацювання курсу доцільно проводити за підручниками, конспектами лекцій та вивченням додаткової літератури, першоджерел нормативно-правових документів.

Під час іспиту студент повинен показати глибокі знання з фахових курсів. Він повинен охарактеризувати законодавчі акти та iншi нормативні документи конкретного питання, обсяги вхідної та вихідної інформації, простежити шлях від документування до складання поточної та річної звітності. Під час вiдповiдi студент може побудувати i вирішити декілька проблемних ситуацій i дати їм детальне викладення. Студент повинен показати вміння самостійно робити правильні висновки на основі вивченої літератури, зiбранного i узагальненого фактичного матеріалу. Потрібно чітко формулювати свої думки, щоб не було повторень, слідкувати, щоб під час вiдповiдi не було протиріч між окремими положеннями. В заключній частині вiдповiдi потрібно підвести підсумки, сформулювати висновки i пропозиції.

При підготовці до іспиту рекомендується ознайомитися з матеріалами дискусійного характеру, які публікуються в журналах «Бухгалтерський облік i аудит», «Вісник податкової служби», «Вісник аудитора», в газетах «Все про бухгалтерський облік», «Баланс», «Бухгалтерський облiк, податки, бізнес» тощо.

При письмовій вiдповiдi на питання екзаменаційного білета рекомендується дотримуватися такої послідовності:

1. Спочатку необхідно дати загальну характеристику питання, визначити завдання, назвати нормативні документи, що регулюють облік конкретного об’єкту.

2. Потім необхідно розкрити облiково-економiчну суть питання. При цьому: охарактеризувати первинні носії інформації, викласти порядок відображення операції на балансових рахунках; показати техніку відображення цієї операції в основних бухгалтерських регістрах, розкрити методику i техніку послідуючого контролю i аналізу, назвати звітні показники. При цьому особливу увагу необхідно звертати на проблемні питання гармонізації та стандартизації обліку і фінансової звітності, аудиту в Україні.

3. У вiдповiдi повинна бути розкрита не тільки суть питання, але й пропозиції i рекомендації щодо можливості вдосконалення облікового процесу конкретного об’єкту та напрямів удосконалення управління підприємством.


3. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студента на ДЕК за спеціальністю «Облік і аудит» здійснюється за 100 бальною шкалою.

питання

Характер завдання та кількість


Бали

1.

Теоретичне питання (2)

20*2 = 40

високий рівень – 17-20

середній рівень – 13-16

задовільний рівень – 10-12

посередній рівень – 1-9


2.

Тести (10)

2*10 = 20

кожна правильно отримана відповідь оцінюється у 2 бали3.

Розрахунково-аналітичне завдання (4)

10*4 = 40

високий рівень – 9-10

середній рівень – 7-8

задовільний рівень – 5-6

посередній рівень – 1-4

Всього

100

Теоретичне питання обліково-аналітичного характеру

17-20 балів виставляється студенту у випадку правильності відповідей на питання, аналізу методологічних та організаційних засад об’єкта вивчення, наведення посилань на провідних вчених, що займаються розробкою даної тематики та широкого застосування категоріального апарату з проблеми, що досліджується.

13-16 балів виставляється студенту в разі неповної відповідності постановки питання його суті, неповного розгляду методологічних та організаційних засад об’єкта вивчення, може проаналізувати основні наукові праці вчених за даною проблемою, але обмежено використовує категоріальний апарат.

10-12 балів виставляється студенту у випадку подачі несистематизованих відомостей про суть питання, неможливості проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки за даною проблемою з наведенням посилань на наукові праці лише третини провідних вчених, що розробляють досліджувані питання, а також в разі помилкового застосування категоріального апарату з аналізованої проблеми.

1-9 балів виставляється студенту, який демонструє нерозуміння суті питання та взаємозв’язків між процесами, що розглядаються, не може вказати конкретні методи обліково-аналітичної роботи, не орієнтується в науковій літературі з даної проблематики, не може провести аналіз наукових праць, а також демонструє незнання категоріального апарату з проблеми.

Комплексне розрахунково-аналітичне завдання

Результат виконання комплексного розрахунково-аналітичного завдання оцінюється за такими критеріями: • комплексність застосування методів аналізу та підходів щодо вирішення завдання;

 • кількісно-якісна характеристика досліджуваних питань, розрахунок та комплексний аналіз отриманих показників;

 • формулювання висновків, їх відповідність проблемі, що вирішується;

 • відповідність запропонованого рішення поставленій проблемі;

 • вміння застосовувати категоріальний, розрахунково-аналітичний апарат та формули;

 • форма представлення та презентації результатів аналізу.

9-10 балів виставляється студенту у випадку правильного рішення з широким використанням сучасних методів економічного аналізу комплексного завдання. Матеріал викладено чітко з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджується. Чітко і логічно інтерпретуються результати розрахунків.

7-8 балів виставляється студенту в разі допущення неістотних помилок при здійснення розрахунків. Є певні обмеження при застосуванні методів обчислення. Матеріал викладено чітко з широким застосуванням категоріального апарату щодо проблеми, що досліджується. Автор інтерпретує результати розрахунків та робить правильні висновки.

5-6 балів виставляється студенту в разі допущення істотних помилок при здійсненні розрахунків та їх інтерпретації. Знання методів економічного аналізу і розрахунків є поверховими. Зроблені висновки та пропозиції є неконкретними і слабо пов’язуються із поставленими завданнями. Матеріал викладено нечітко з обмеженим застосуванням категоріального апарату.

1-4 бали виставляється студенту в разі допущення істотних помилок при здійсненні розрахунків. При їх інтерпретації є труднощі. Слабка орієнтація у застосуванні методів економічного аналізу і розрахунків. Автор не може самостійно зробити висновки та пропозиції. Перелік застосування категоріального апарату є вкрай обмеженим..
4. Рекомендована література


 1. Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР28, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV із змінами та доповненнями.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV із змінами та доповненнями.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755 – VІ із змінами та доповненнями.

 5. Бюджетний кодекс України від 07 жовтня 2010 року №2592-VI (зі змінами від 18.08.2012р. №5063-17) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://www. kodeksy.org.ua.budg/1.htm

 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996 – ІУ зі змінами та доповненнями.

 7. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. №2939-XII (остання редакція від 16.10.2012р.) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://zakon2.rada.gov.ua/

 8. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996р. №316/96-ВР (зі змінами від 30.07.2010р. №2289-17) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.: http://zakon2.rada.gov.ua/

 9. Про державну статистику: Закон України від 13 липня 2000 р. № 1922-ІІІ.

 10. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ.

 11. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.03р. № 755 – ІV.

 12. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV.

 13. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV.

 14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 15. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 16. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені МФУ, МСФЗ.

 17. Порядок складання, подання та оприлюднення фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями)

 18. Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242.

 19. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5
 20. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (зі змінами та доповненнями).

 21. Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886\5.


 22. Положення по інвентаризації активів та зобов’язань, наказ МФУ від 02 вересня 2014 року № 879

 23. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ в редакції 2013 року

[ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/

 1. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджені наказами МФУ
 1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2013 року // [ Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://apu.com.ua/msa

 2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iiaru.ru/inner_auditor/standard/.

 3. Про затвердження Мето­дичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства про­мислової політики України затверджені від 09.07.2007 р. № 373).

 4. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, наказ МФУ від 27 червня 2013 р. N 635.

 5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, наказ МФУ від 28.03.2013 № 433.

 6. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 29.12. 2000 р. № 356 (зі змінами та доповненнями).

 7. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 зі (змінами та доповненнями)

 8. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 р. N 269. 

 9. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: навч. пос.- К.: Кондор, 2008.- 512с.

 10. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2014. – 710 с.

 11. Бондар М.І. Звітність підприємства [Текст]: навч. посіб. / М. І. Бондар. К. : ЦУЛ, 2015.– 570 с.

 12. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. 12-е изд./Пер.с англ.под ред. М.А.Карлика. – СПб.: Питер, 2010.

 13. Гарнова В. Ю. Экономический анализ: [учебное пособие] / В. Ю. Гарнова, В. А. Колоколов; под ред. Н. Б. Акуленко. – М.: ИНФРА-М, 2013.

 14. Головко В. І. Економічний аналіз [лабораторний комп’ютерний практикум] / Укладачі В. І. Головко, І. А. Дерун. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2014.

 15. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам [Текст]/ С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко. – Фактор, 2013. – 1000 с.

 16. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищих навч. закл. за спец. "Облік і аудит" . - 2.вид. – К. : Лібра, 2004. – 703с. 1. Голубнича Г.П., Мельник Т.Г. Звітність підприємств: навч. посібник.- К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 575с.

 2. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К.: Знання, 2008.

 3. Директива 2014/56/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р., що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних звітів та консолідованих звітів (стосується Європейського економічного простору). [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.apu.com.ua

 4. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. – 304с.

 5. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: [учебник] / О. В. Ефимова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л., 2010.

 6. Карпенко О.В., Карпенко Д.В. Управлінський облік. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України). - К. ЦУЛ. – 2012.

 7. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Купалова Г.І. К.: Знання, 2008. 639 с.

 8. Мисака Г. В., Шарманська В. М. М 65 Бухгалтерський облік. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

 9. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Книга, 2004. – 544с.

 10. Немченко В. В. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): [підручник] / за ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. – К.: ЦУЛ, 2012.

 11. Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України: монографія/О.В. Сметанко. – К.:КНЕУ, 2013.

 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – 6 – те вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – 982 с.

 13. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік. Підручник для ВНЗ. - К. ЦУЛ. 2012.

 14. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Організація обліку: управлінський аспект. Навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2011.

 15. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. Посібник. –К.: Знання – Прес. 2003. – 268с.

 16. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: «Знання », 2015.– 535с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка