Кафедра металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництвСторінка4/18
Дата конвертації07.11.2016
Розмір1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ЛЕКЦІЯ 3. ПРОГРАМУВАННЯ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Для виконання обробки на верстаті з ЧПК необхідно мати керуючу програму на дану обробку. Програма керуванняза стандартом визначена як «сукупність команд на мові програмування, відповідна заданому алгоритму функціонування верстата по обробці конкретної заготовки» (ГОСТ 20523-80). Іншими словами, програма, що управляє, для верстата з ЧПК є сукупністю елементарних команд, що визначає послідовність і характер переміщень і дій виконавчих органів верстата при обробці конкретної заготовки. При цьому вигляд і склад елементарних команд залежить від типу системи ЧПК верстата і мови програмування, прийнятого для даної системи.

У міру розвитку верстатів з ЧПК було розроблено декілька мов програмування для складання керуючих програм. В даний час найбільшого поширення набула універсальна міжнародна мова програмування ИСО-7БИТ, яку іноді ще називають CNC-кодом або G-кодом. У наший країні діє також спеціальний державний стандарт ГОСТ 20999-83 «Пристрої числового програмного керування для металообробного устаткування. Кодування інформації керуючої програми». Сучасні міжнародні і вітчизняні вимоги до керуючих програм верстатів з ЧПК в основному відповідають один одному.

Код мови програмування ИСО-7БИТ відноситься до літерно-цифрових кодів, в якому команди керуючої програми записуються у вигляді спеціальних слів, кожне з яких є комбінацією букви і числа.


3.1.Складові елементи керуючої програми

Слово є базовим елементом тексту керуючої програми. Слово є комбінацією прописних літер латинського алфавіту і деякого числового значення, в якості якого може використовуватися або ціле двозначне або тризначне число, або десятковий дріб, ціла і дробова частини якого можуть відділятися як комою, так і крапкою. В деяких випадках в слові окрім літери і числа можуть використовуватися й інші текстові символи; наприклад, між літерою і числом при необхідності може знаходитися математичний знак «+» або «– ». Літерна складова слова в теорії ЧПК називається адресою, тому що вона визначає «призначення наступних за ним даних, що містяться в цьому слові» (ГОСТ 20523-80).

Приклади запису слів:

G01

Х136.728

Z-4.87

Системи ЧПК різних виробників мають свої індивідуальні особливості відносно літерних символів, вживаних при складанні керуючих програм. Вони багато в чому розрізняються як по переліку літер, так і по смисловому призначенню команд. Стандарт ГОСТ 20999-83 дає наступні визначення значенням літерних символів (див. табл. 1.2).
Таблиця 3.1.


Символ

Призначення

Застосування

N

Номер кадру

Порядковий номер кадру.

G

Підготовчі функції і технологічні цикли

Команди на вигляд і умови переміщення виконавчих органів верстата.

M

Допоміжні функції

Команди, що визначають умови роботи механізмів верстата, наприклад, включення і виключення шпинделя або програмований останов виконання програми.

X

Функція прямолінійного переміщення по осі X

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата вздовж осі X.

Y

Функція прямолінійного переміщення по осі Y

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата уздовж осі Y.

Z

Функція прямолінійного переміщення по осі Z

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата уздовж осі Z.

A

Функція кругового переміщення навколо осі X

Задання координати кінцевої точки або величини кругового переміщення виконавчого органу верстата навколо осі X. Символ застосовується тільки за наявності у верстата незалежно переміщуваного навколо осі X виконавчого органу.

B

Функція кругового переміщення навколо осі Y

Задання координати кінцевої точки або величини кругового переміщення виконавчого органу верстата навколо осі Y. Символ застосовується тільки за наявності у верстата незалежно переміщуваного навколо осі Y виконавчого органу.

C

Функція кругового переміщення навколо осі Z

Задання координати кінцевої точки або величини кругового переміщення виконавчого органу верстата навколо осі Z. Символ застосовується тільки за наявності у верстата незалежно переміщуваного навколо осі Z виконавчого органу.

U

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі X

Задання кінцевої крапки, що визначає переміщення виконавчого органу верстата паралельно осі X. Символ застосовується тільки за наявності у верстата другого незалежно переміщуваного уздовж осі X виконавчого органу.

V

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі Y

Завдання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавського органу верстата паралельно осі Y. Символ застосовується тільки за наявності у верстата другого незалежно переміщуваного уздовж осі Y виконавського органу.

W

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі Y

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата паралельно осі Z. Символ застосовується тільки за наявності у верстата другого незалежно переміщуваного уздовж осі Z виконавчого органу.

P

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі X

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата паралельно осі X. Символ застосовується тільки за наявності у верстата третього незалежно переміщуваного уздовж осі X виконавчого органу.

Q

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі Y

Завдання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавчого органу верстата паралельно осі Y. Символ застосовується тільки за наявності у верстата третього незалежно переміщуваного уздовж осі Y виконавчого органу.

R

Функція прямолінійного переміщення паралельно осі Z

Задання координати кінцевої точки або величини переміщення виконавського органу верстата паралельно осі Z. Символ застосовується тільки за наявності у верстата третього незалежно переміщуваного уздовж осі Z виконавчого органу.

F

Функція подачі

Задання швидкості результуючого прямолінійного переміщення інструменту щодо заготівки.

E

Функція подачі

Задання швидкості результуючого прямолінійного переміщення інструменту щодо заготівки. Символ застосовується тільки за наявності у верстата другої автономної головки шпинделя.

I

Функція інтерполяції по осі X

Задання інтерполяції переміщення виконавського органу верстата або кроку різьби уздовж осі X.

J

Функція інтерполяції по осі Y

Задання інтерполяції переміщення виконавчого органу верстата або кроку різьби уздовж осі Y.

K

Функція інтерполяції по осі Z

Задання інтерполяції переміщення виконавчого органу верстата або кроку різьби уздовж осі Z.

T

Функція зміни інструменту

Задання команди на автоматичну установку в робочу позицію змінного інструменту під певним номером. Символ застосовується тільки за наявності у верстата пристрою автоматичної зміни інструменту.

D

Функція зміни інструменту

Задання команди на автоматичну установку в робочу позицію змінного інструменту під певним номером. Символ застосовується тільки за наявності у верстата другого пристрою автоматичної зміни інструменту.

S

Функція головного руху

Задання швидкості обертання валу шпинделя, якщо вона регулюється програмним способом.

Літери, що використовуються як символи в керуючих програмах вибрані не випадковим чином. Більшістю з них є початкові букви відповідних термінів англійською мовою. Наприклад, як символ величини контурної швидкості подачі вибрана буква «F» – перша буква англійського слова feed («подача»), як символ швидкості обертання шпінделя - буква «S» - перша буква англійського слова speed («швидкість»), як символ номера інструменту – буква «T» - перша буква англійського слова tool («інструмент»).

Як числова складова слів з буквеними символами G і М може використовуватися тільки ціле двозначне або тризначне число. Десятковий дріб в словах з символами G і М використовуватися не може, на відміну від слів з іншими буквеними символами.

Якщо числова складова слова є десятковим дробом, в кінці дробової частини якої містяться нулі, то для спрощення запису і читання програм незначущі нулі дробової частини в більшості систем ЧПК відкидаються. Іншими словами в керуючій програмі не прийнято записувати, наприклад, числа 4,100 або 3,120, а прийнято писати 4,1 або 3,12.

Приведені в таблиці літерні символи є не обов'язковими, а що тільки рекомендуються для мов програмування. Якщо символи A, B, C, D, E, P, Q, R, U, V і W не використовуються для управління верстатом по прямому призначенню, то вони можуть застосовуватися для програмування якихось спеціальних функцій, властивих даній системі ЧПК.

3.2. Кадр керуючої програми


Кадр є наступним в ієрархії після слова елемент тексту керуючої програми. Кожен кадр складається з одного або декількох слів, розташованих в певному порядку, які сприймаються системою ЧПК як єдине ціле і містять як мінімум одну команду. Відмнною ознакою кадрів як сукупності слів є те, що в них міститься вся геометрична, технологічна і допоміжна інформація, необхідна для виконання робочих або підготовчих дій виконавчих органів верстата. Робоча дія в даному випадку означає обробку заготовки за рахунок одноразового переміщення інструменту по одній елементарній траєкторії (прямолінійне переміщення, переміщення по дузі і т. п.), а підготовча дія – дія виконавчих органів верстата для виконання або завершення робочої дії.

Приклад запису кадру: N125 G01 Z-2.7 F30.

Даний кадр складається з чотирьох слів: порядкового номера кадру «N125» і трьох слів «G01», «Z-2.7» і «F30», якими задається прямолінійне переміщення інструменту по осі Z до крапки з координатою Z=–2,7 мм із швидкістю подачі 30 мм/мін.

Текст керуючої програми для верстата з ЧПК є не що інше, як сформована по певних правилах сукупність кадрів. У загальному випадку система ЧПК верстата виконує команди керуючої програми строго в порядку проходження кадрів, при цьому перехід до кожного чергового кадру здійснюється тільки після закінчення виконання попереднього кадру.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка