Кафедра галузевої соціологіїСкачати 149.54 Kb.
Дата конвертації23.11.2016
Розмір149.54 Kb.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

______________________ «____»____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Технології «Паблік рілейшенз»

Напрям підготовки 8.03010101 "магістр"КИЇВ – 2013

Робоча навчальна програма з дисципліни «Технології «Паблік рілейшенз»» для студентів напряму підготовки 8.030.10101 «Cоціологія»

«___»_______________20__ року - ___с.

Розробник: Боровський О.О , доцент, кандидат соціологічних наук

Робоча програма дисципліни Технології «паблік рілейшенз» затверджена на засіданні кафедри галузевої соціології
Протокол № 11 від «10» лютого 2014 року
Завідувач кафедри галузевої соціології

________________ Туленков М. В.


«____» _______20___ р.

Схвалено науково-методичною комісією факультету соціології


Протокол №8 від «26» лютого 2014 року
Голова науково-методичної комісії ________________Н.М. Цимбалюк
«____» _______20___ р.
ВСТУП

Дисципліна „Технології паблік рілейшенз” викладається на 2 курсі магістратури, 4 семестру, з них лекцій 16 год., семінарських 16 год. (практичних, лабораторних), самостійна робота 22 год. Підсумкова форма контролю – залік.Мета і завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основами паблік рилейшнз, суттю та принципами ПР-діяльності, навчити створювати інформаційні банки даних та працювати з ними, готувати ПР- тексти, складати прес-релізи, формувати інформаційні запити.

Предмет навчальної дисципліни: теоретичні та практичні засади ПР-діяльності.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • суть та принципи ПР-діяльності;

 • права та обов’язки ПР-фахівців;

 • особливості та методи роботи із громадськістю;

 • різновиди ПР-заходів

Студент повинен вміти:

 • організовувати роботу ПР-служби;

 • розробляти ПР- проекти;

 • створювати інформаційну базу;

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Технології паблік рілейшенз” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна „Технології паблік рілейшенз” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з _1_ модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

.
Поточий


 • усна відповідь - 6 балів;

 • доповнення – 3 бали;

 • письмові контрольні роботи (на семестр __1_ контрольна робота) – 10балів;

 • письмові самостійні – 5 балів;

 • домашня письмова робота (реферат) – 10 балів;

 • підготовка до семінарів, самостійне опрацювання наукової літератури

у вигляді конспектів - 6 балів;

- колоквіум - 10 балів;

- модульна контрольна робота - 12 балів
Модульний контроль: 1 колоквіум, 1 модульна контрольна роботи (протягом семестру).

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою.Змістовий модуль 1

(ЗМ1 )

Залік

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

80%

k1=0,820%

kі=0,2100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

Оцінка (бали)

80

20

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Технології паблік рілейшенз”.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1.ПР у системі маркетингових комунікацій.
Тема 1.ПР: поняття, місце у комунікаційних системах. (12 год.)

Аналіз визначень „паблік рилейшнз”. ПР у системі маркетингових комунікацій. Структура моделі ПР-комунікації: відправник, повідомлення, кодування/декодування, перешкоди, зворотній зв’язок.


Тема 2. Організація ПР-діяльності (8 год.)

Форми ПР-діяльності. Функціональна спрямованість діяльності та структура ПР-служби. Обов’язки ПР-працівників.


Тема 3. Методи, види досліджень інформації та громадської думки (12 год.)

Роль ПР у формуванні громадської думки. Громадська думка. Характеристика громадської думки. Формування і дослідження громадської думки.


Тема 4. ПР-кампанія: підготовка, планування та проведення (8 год)

Визначення стратегії ПР-кампанії, розробка програми та плану. Головні етапи стратегічного планування. Прогнозування та його методи. Управління цілями. Елементи ПР-плану.Розробка ПР-програми.


Тема 5. ПР та ЗМІ (12 год.)

Форми подачі інформаційно-новинних матеріалів: тексти та матеріали.Вербальні та невербальні ПР-тексти. Структура та особливості ПР-текстів. Матеріали для преси.

Планування роботи зі ЗМІ. Завдання ПР-відділу. Банк даних з мас-медіа. Аналіз публічного резонансу ЗМІ.Аудит преси. Моніторинг ЗМІ. Опитування. Фокус-групи.

Оцінка ефективності ПР-кампанії. Тактичні показники (оцінка за допомогою ЗМІ, кількість відвідувачів промоакції тощо)
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

ПР у системі маркетингових комунікацій.

1

ПР у системі маркетингових комунікацій

4

4

4

2

Організація ПР-діяльності

2

2

4

3

Методи, види досліджень інформації та громадської думки

4

4

4

4

ПР-кампанія: підготовка, планування та проведення

2

2

4

5

ПР та ЗМІ

4

2

6

Модульна контрольна робота 1.
2
Всього:

16

16

22

Лекції – 16 год.

Практичні – 16 год.

Самостійна робота - 22 год.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ПР у системі маркетингових комунікацій.
Тема 1. ПР у системі маркетингових комунікацій (12 год)
Лекція 1. ПР: поняття, місце у комунікаційних системах. ( 2 год.)
Аналіз визначень „паблік рилейшнз”. ПР у системі маркетингових комунікацій. Структура моделі ПР-комунікації: відправник, повідомлення, кодування/декодування, перешкоди, зворотній зв’язок.

Практичне заняття 1. ( 2 год.)

 1. Поняття і суть ПР.

 2. Основні науки та дисципліни, на яких базується теорія і практика ПР.

 3. Схема відмінності ПР, пропаганди, реклами і маркетингу.

Завдання для самостійної роботи. ( 2 год.)

Типи ПР (навести приклади)Література

 1. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных отношений: Учеб. пособие. – М., 1994. – 298 с.

 2. Борисов Б.Л. Реклама и ПР. Алхимия власти. – М., 1998.

 3. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.Лекція 2. Теоретичні засади ПР. ( 2 год.)

Теорія дифузії і “ієрархія впливу”. Теорія гри. Колесо Бернштейна. Моделі ПР.Практичне заняття 2. ( 2 год.)

Вправа „Процедура знайомства”. Виробити варіанти представлення для різних аудиторій.Завдання для самостійної роботи. ( 2 год.)

Моделі ПР: прес-агент; інформування громадськості; двостороння, асиметрична; двостороння симетрична. (знайти приклади)

Література

 1. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных отношений: Учеб. пособие. – М., 1994. – 298 с.

 2. Борисов Б.Л. Реклама и ПР. Алхимия власти. – М., 1998.

 3. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.


Тема 2. Організація ПР-діяльності (8 год.)
Лекція 3. ПР-служба та фірма. ( 2 год.)

Форми ПР-діяльності. Функціональна спрямованість діяльності та структура ПР-служби. Обов’язки ПР-працівників.


Практичне заняття 3. ( 2 год.)

Розглянути приклади розпорядку дня Хайді Петерсен (ПР-служба „Kreab/Stayer AS”, Норвегія) та Андре Лейсі, директора зі зв’язків із громадськістю некомерційної організації. Порівняти обов’язки українських та зарубіжних ПР-спеціалістів.

Провести ділову гру: „Створення ПР-служби”
Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

Принципи, етика та правові основи діяльності ПР-працівників. Проаналізувати „Кодекс професійних стандартів Американського співтовариства PR (PRSA).

Література


 1. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных отношений: Учеб. пособие. – М., 1994. – 298 с.

 2. Борисов Б.Л. Реклама и ПР. Алхимия власти. – М., 1998.

 3. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.

 4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 622 с.

 5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 650 с.

 6. “Ресторатор-Украина”. – 2003. - №2.

 7. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. – М., 1998. – 400 с.

 8. Харрисон Ширли. Связи с общественностью. Вводный курс/ Пер. с англ. Под ред. Г.Е. Алпатова.- СПб.:Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.- 368с.


Тема 3. Методи, види досліджень інформації та громадської думки (12 год)

Лекція 4. Роль ПР у формуванні громадської думки. ( 4 год.)

Громадська думка. Характеристика громадської думки. Формування і дослідження громадської думки.Практичне заняття 4. ( 4 год.)

Методи дослідження громадської думки: формальні, неформальні, бенчмаркінг, mix-методики.Завдання для самостійної роботи. ( 4 год.)

Назвіть основні джерела інформації. Охарактеризуйте їх.

Що таке зведені дані, сумарні та системні показники?
Розробити питання відповідної тематики (на власний розсуд) і провести дослідження громадської(студентської) думки.

Література

 1. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.

 2. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 622 с.

 3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 650 с.

 4. “Ресторатор-Украина”. – 2003. - №2.

 5. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. – М., 1998. – 400 с.

 6. Харрисон Ширли. Связи с общественностью. Вводный курс/ Пер. с англ. Под ред. Г.Е. Алпатова.- СПб.:Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.- 368с.


Тема 4. ПР-кампанія: підготовка, планування та проведення (8 год.)

Лекція 5. Визначення стратегії ПР-кампанії, розробка програми та плану ( 2 год.)

Головні етапи стратегічного планування. Прогнозування та його методи. Управління цілями. Елементи ПР-плану.Практичне завдання 6. ( 2 год.)

Розробка ПР-програми.

Комерційне підприємство готує благодійну програму допомоги інвалідам. Розробити ПР-програму, яка б забезпечила необхідну кількість виходу інформаційних матеріалів для привернення уваги до цього факту.

Завдання для самостійної роботи. (4 год.)

Порівняти цілі ПР-кампаній „Київстар” та „Beeline”

Література


 1. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.

 2. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 622 с.

 3. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 650 с.

 4. “Ресторатор-Украина”. – 2003. - №2.

 5. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. – М., 1998. – 400 с.

 6. Харрисон Ширли. Связи с общественностью. Вводный курс/ Пер. с англ. Под ред. Г.Е. Алпатова.- СПб.:Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.- 368с.


Тема 5. ПР та ЗМІ (12 год)

Лекція 7. Форми подачі інформаційно-новинних матеріалів: тексти та матеріали.

( 2 год.)

Вербальні та невербальні ПР-тексти. Структура та особливості ПР-текстів. Матеріали для преси.Практичне заняття 7. ( 4 год.)

Підготовка новини за формулою написання „жорстких новин”.Теми: „Банкрутство акціонерного товариства”, „Аварія на місцевій електростанції”, „Перемога місцевої футбольної команди та перехід у вищу лігу”.

Завдання для самостійної роботи (6 год).

Написати прес-реліз, факт-лист, лист до акціонерів.

Література

 1. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.

 2. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 622 с.


МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ПИСЬМОВА) №1
Типове завдання модульної контрольної роботи №1
Модульна контрольна робота виконується у вигляді письмової роботи протягом 1 навчальної години (півпари) на одній з лекцій за запропонованими викладачем варіантами. Вона передбачає виявлення рівня засвоєння студентами лекційного матеріалу самостійної підготовки, вміння узагальнювати та систематизувати соціологічну інформацію.
Варіант 1

 1. Моделі та типи PR технологій.

 2. Цілі, завдання, принципи та фактори PR.

 3. Cучасні підходи організації та проведення PR кампаній.


Варіант 2

 1. Імідж та його різновиди. Оптимізація іміджу. Іміджелогія.

 2. Сучасні інформаційні технології у PR кампанії. Інформаційна війна.

 3. Технологія навіювання.


Варіант 3

 1. Правила оборони у PR кампаніях. Спін-технології.

 2. Базові та диференційні виборчі технології.

 3. Технологія переконання.Рекомендована література
Основна:

 1. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. Курс лекций. – Москва: «ИКФ «Экмос», 2002. – 480 с.

 2. Блажнов Е.А. Паблик рилейшнз. Приглашение в мир цивилизованных рыночных отношений: Учеб. пособие. – М., 1994. – 298 с.

 3. Борисов Б.Л. Реклама и ПР. Алхимия власти. – М., 1998.

 4. В.Г. Королько. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2009.

 5. Карпушин Д., Чикирова С. Пресс-релиз:правила составления.- СПб.: Питер, 2007.-224 с.

Додаткова:

 1. Баркеро Карьеро Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. – м., 1996. – 360 с.

 2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Международная практика. – М., 1997. – 472с.

 3. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М.: Советско-австрийское предприятие «АСЭС-Москва», 5 г. (1990). – 239 с.

 4. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. – Спб., 1995. – 436 c.

 5. Ворошилов В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике. Конспект лекций. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 64 с.

 6. Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник. – 3-е изд.. – М.: Михайлов, 2001. – 446 с.

 7. Голуб А. Высокие технологи. // Компаньон. -2003. - №7. – с. 44-49

 8. Джи Б. Имидж фирмы. – Спб., 2000. – 320 с.

 9. Доти Д. Паблисити и Паблик рилейшнз./ пер. с англ..: Филин, 1996. – 285 с.

 10. Кондратьев Э.В. Связи с общественностью:Практикум.-М.:Академический Проект; Трикста, 2006.- 192 с.

 11. Коль Астрід. Експрес-курс: Робота з мас-медіа/ За загал. Ред. В.Ф.Іванова.- К.: Академія Української Преси, ЦВП, 2005.- 69 с.

 12. Лебедева Т.А. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. – М., 1996. – 438 с.

 13. Лебедева Т.А. Паблик рилейшнз. – М., 1999. – 476 с.

 14. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. – М.: Дело, 1999. – 339 с.

 15. “Мир семьи”. – 2003. - №5.

 16. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса. / Под ред. проф. Уткина Э.А – М.: «Экмос», 2001. – 350 с.

 17. Пізнюк Л.В. Публік Рилейшнз. Навчальний посібник. - К.:”Університет „Україна””,2005.-239 с.

 18. Почепцов Г.Г. Имиджеология: теория и практика. - К.: «Адеф-Украина», 1998. – 390 с.

 19. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 622 с.

 20. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - К.: «Рефл-бук», «Ваклер», 2002. – 650 с.

 21. “Ресторатор-Украина”. – 2003. - №2.

 22. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. – М., 1998. – 400 с.

 23. Харрисон Ширли. Связи с общественностью. Вводный курс/ Пер. с англ. Под ред. Г.Е. Алпатова.- СПб.:Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.- 368с.

 24. Хофф Р. Я вижу вас голыми. Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести. – М., 1996. - 320 с.

 25. Честара Дж. Деловой этикет. Паблик рилейшнз. – М., 1997. – 360 с.

 26. Чумиков А.Н. Креативные технологии “Паблик рилейшнз”. – М., 1998. - 420 с.

 27. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью:Теория и практика: Учеб.пособие.- М.: Дело, 2003.- 496с.

 28. Яковлев И.П. Паблик рилейшнз в организациях. – Спб.: Петрополис, 1995. – 147 с.

 29. Пятьдесят лучних проектов Национальной премии в области развития общественных свіязей „Серебряный Лучник” 2004-2005гг.-М.:Альпина Бізнес Букс, 2007.-630 с.

 30. Creating corporate reputations. Identity, Image, Performance. – Oxford, University Press, 2001. 344 рр.

 31. Henry R.A. Marketing Public Relations: The HOWS That make It Work. Iowa State University Press, 2000. – 296 pp.

 32. Seitel F.P. The Practice of Public Relations. Prentince Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998. - 576 pp.
1

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка