Кафедра фінансівСторінка1/11
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот
«____» ______________ 2016 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Економіка і підприємництво»

спеціальність «Фінанси і кредит»

спеціалізація 6508/1 «Кредит»ПОГОДЖЕНО:

на засіданні кафедри фінансів

протокол № 12 від 10.05.2016 р.

Завідувач кафедри ________________ В. Федосов

Начальник навчально-

методичного відділу_______________ Т.В. Гуть


Київ 2016

Укладачі:

доцент, к.е.н. Кондратюк С. Я.

старший викладач Коломієць Г. Б.
ЗМІСТ1.

Вступ

3

2.

Тематичний план дисципліни

5

3.

Зміст науки за темами

6

4.

Плани занять:

12

4.1.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

12

4.2.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

19

4.3.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

24

5.

Самостійна робота студентів

26

6.

Поточний і підсумковий контроль знань:

60

6.1.

Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

60

6.2.

Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

63

8.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на модуль

66

8.4.

Зразок модульної контрольної роботи

68

7.

Рекомендована література (основна і додаткова)

69

1. ВСТУП

Мета вивчення дисципліни — формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики.

Завдання вивчення дисципліни:

- визначення засад бюджетного устрою і принципів бюджетної системи;

- визначення складу і структури бюджетної системи України;

- формування теоретично-практичних знань стосовно методів і джерел формування доходів бюджетів та напрямів і форм фінансування видатків;

- оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію функцій держави;

- формування знань з питань обслуговування і погашення боргових зобов’язань.Предметом даної дисципліни є сукупність відносин з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави (бюджету), призначеного для забезпечення виконання державою своїх функцій.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:

- засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи;

- склад і структура бюджетної системи України;

- система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України;

- Державний бюджет України;

- місцеві бюджети;

- міжбюджетні відносини в Україні;

- видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку;

- видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення;

- видатки бюджетів на освіту;

- видатки бюджетів на охорону здоров’я;

- видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток;

- видатки бюджетів на оборону та управління;

- затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом «Фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів. Дисципліна має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи — державних фінансів; у прикладному — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

У процесі вивчення дисципліни «Бюджетна система» у студентів формуються наступні компетентності:

глобальні компетентності:


 • знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку у бюджетній сфері,

 • вміння проводити бюджетні дослідження міжнародного характер та масштабу,

 • вміння критично мислити,

 • вміння генерувати креативні бюджетні ідеї та вирішувати важливі бюджетні проблеми на інноваційній основі,

 • обізнаність і поважне ставлення до бюджету в культурі різних народів;

загальні системні компетентності:

 • здатність до навчання та самоосвіти з бюджетних питань,

 • формування дослідницьких навичок та умінь у сфері бюджету,

 • уміння креативного вироблення бюджетних ідей,

 • формування навичок критичного мислення з бюджетних питань,

 • здатність працювати самостійно,

 • ініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості роботи,

 • навички планування навчальної та дослідницької роботи;

ключові міжособистісні компетентності:

 • навички міжособистісних комунікацій,

 • формування навичок командної роботи,

 • позитивне ставлення і трудова етика,

 • здатність до критики і самокритики.

Основні фахові компетенції визначені нижче відповідно до кожної теми курсу.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань бюджетної системи, головні завдання, функції, права та структуру фінансових органів; організацію і методи бюджетної роботи на різних ділянках тощо;

• уміти провадити різноманітну бюджетну роботу; складати кошториси доходів і видатків бюджетних установ; провадити аналіз виконання дохідної та видаткової частин бюджетів та обслуговування розпорядників бюджетних коштів; проводити аналіз структури бюджетної системи; давати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових актів з питань бюджету; складати розрахункові матеріали статей кошторису та пояснювальні записки до них; проводити аналіз доцільності надання та ефективності використання бюджетних коштів; проводити аналіз витрат бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Тривалість:

 • для спеціалізації 6508/1 – 150 год., в т.ч. 14 год. лекцій, 28 год. семінарських (практичних), 15 год. індивідуально-консультативна робота, 93 год. самостійна робота студента. Кредити ECTS – 5,0. Семестр – 6.
з/п


Назва теми

Кількість годин для спеціалізації 6508/1

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Л

С

(П, Л)


ІКР

К

ІКР

1

Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

1

2

1

4

2

1

10

2

Склад і структура бюджетної системи України

1

2

2

6

2

2

10

3

Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

1

2

1

4

1

1

10

4

Державний бюджет України

1

2

1

6

1

1

10

5

Місцеві бюджети

1

2

1

61

10

6

Міжбюджетні відносини в Україні

1

2

1

7

1

1

10

7

Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

1

2

1

81

10

8

Видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення

2

2

2

10

2

2

10

9

Видатки бюджетів на освіту

1

4

1

10

2

1

10

10

Видатки бюджетів на охорону здоров’я

1

2

1

10

2

1

10

11

Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

1

2

1

8

1

1

7

12

Видатки бюджетів на оборону та управління

1

2

1

81

8

13

Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань

1

2

1

61

6

Підсумковий контроль, години

Усього:

14

28

15

93

14

15

121

Разом:

годин

150

150

кредитів

5

5

Де Л — лекції, С — семінарські заняття, П — практичні заняття, Л — лабораторні заняття, К — контактні заняття, ІКР — індивідуально-консультативна робота, СРС — самостійна робота студента.


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Вступ

Наука про фінанси і фінансову діяльність держави. Вчення про державу як теоретична основа науки про державні фінанси та головну їх складову — бюджетну систему.

Бюджетна система як навчальна дисципліна, завдання її вивчення. Зв’язок курсу «Бюджетна система» з іншими дисциплінами бакалаврської і магістерської підготовки. Роль дисципліни у підготовці фахівців для фінансової системи.

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їхнє співвідношення. Бюджетний устрій як основа формування бюджетної системи. Бюджетний устрій в унітарних та федеративних державах. Рівневість бюджетної системи та її взаємозв’язок з адміністративно-територіальним поділом країни.

Засади бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципу побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; організація взаємовідносин між бюджетами.

Види бюджетів. Центральний бюджет, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Альтернативні принципи побудови бюджетної системи. Врахування загальнонаціональних та місцевих інтересів як основа демократичного бюджетного устрою. Фіскальний федералізм – сучасна форма бюджетного устрою, що забезпечує діалектичне поєднання єдності держави та автономності (самостійності) кожної адміністративно-територіальної одиниці. Визначальні ознаки єдності в побудові бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче регламентування функціонування бюджету держави як єдиного фонду грошових коштів. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої за принципом єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності побудови бюджетної системи, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціональної і ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади. Самостійність органів місцевого самоврядування та її межі в бюджетному процесі.

Розмежування функцій держави та повноважень органів державної влади і управління між рівнями адміністративно-територіального поділу як основа визначення складу видатків окремих бюджетів. Організаційні підходи до розмежування видатків між бюджетами – відомча підпорядкованість отримувачів бюджетних коштів та їх територіальне розташування. Принцип субсидіарності у фінансуванні видатків бюджету. Розмежування видатків між бюджетами як основа розподілу дохідних джерел між ними. Принципи розподілу доходів: відповідність дохідної бази кожного бюджету закріпленим за ним видаткам; встановлення залежності між зусиллями владних структур і наповненням доходами відповідних бюджетів; забезпечення зацікавленості органів державної влади у мобілізації доходів та пошуку резервів їх збільшення; відповідальність кожного рівня влади та управління за повноту і своєчасність наповнення відповідних бюджетів доходами.

Необхідність, організація, форми та напрями міжбюджетних відносин. Бюджетне субсидіювання і його види: бюджетні субсидії, бюджетні субвенції, бюджетні дотації. Взаємні розрахунки між бюджетами та бюджетні позички. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні відносини. Регламентування міжбюджетних відносин. Бюджетне регулювання і його методи: субсидіювання та процентні відрахування від регулювальних доходів. Фінансове вирівнювання та його межі.

Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Бюджетний кодекс України. Бюджетний цикл і бюджетний період, бюджетний рік.Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

Становлення бюджетної системи України. Принципи функціонування бюджетної системи України, зазначені у Бюджетному кодексі України - єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності і прозорості.

Державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України, їх вплив на побудову бюджетної системи. Підходи до реформування адміністративно-територіального устрою як основа вдосконалення бюджетної системи України.

Бюджетна система України: склад, рівні та загальна характеристика. Державний бюджет України, централізовані місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Завдання і напрями реформування бюджетної системи в Україні.

Склад і призначення зведених бюджетів в Україні, їхня характеристика.

Структурні пропорції побудови бюджетної системи України за доходами і видатками, завдання і напрями їх оптимізації.Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

Сутність та принципи організації системи доходів бюджету. Поняття надходжень, доходів та фінансування бюджетів. Класифікація доходів бюджету в Україні. Склад і структура доходів бюджетів в Україні. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання формування доходів бюджетів.Податкові надходження до бюджетів. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори. Зміни у податковій системі України, запроваджені Податковим кодексом України. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн. Роль податків у формуванні доходів бюджетів в Україні.

Неподаткові надходження до бюджету, їх характеристика: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження.

Доходи бюджету від операцій з капіталом. Офіційні трансферти та їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів.

Поняття видатків і затрат бюджету. Сутність і принципи організації системи видатків та кредитування бюджету. Програмна, відомча і функціональна класифікація видатків та кредитування. Економічна класифікація видатків бюджету. Поточні та капітальні видатки, видатки споживання і видатки розвитку. Кредитування з бюджету та повернення кредитів до бюджету.

Склад і структура видатків бюджетів в Україні. Функції держави як основа побудови системи видатків бюджету. Роль і місце видатків бюджету у фінансуванні потреб економічного розвитку, засади і напрями виділення коштів. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування. Необхідність оптимального співвідношення між соціальною політикою і економічним зростанням. Засади бюджетного забезпечення управлінської та оборонної функцій держави. Роль бюджету у фінансуванні природоохоронних заходів. Оптимізація структури видатків бюджету.

Системи фінансування видатків бюджету — відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування; державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. Засади і сфери використання кошторисного фінансування як основної форми здійснення видатків бюджету.

Сутність та принципи організації системи фінансування (покриття дефіциту) бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Форми фінансування бюджету: боргове фінансування; монетарне фінансування; фінансування за рахунок продажу активів держави. Боргове фінансування за типом кредитора і за типом боргових зобов’язань. Вплив фінансування бюджету на національну економіку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка