Кафедра економічної теорії та основ підприємництваСторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКафедра економічної теорії та основ підприємництваМАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

дисципліни «Основи економічної науки»

для студентів спеціальностей

051 Економіка

Дніпропетровськ

2016

Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Основи економічної науки» для студентів спеціальностей 051 Економіка / Упорядн.: Андрейчикова А. М. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – с.
Упорядники: асистент А.М.Андрейчикова

Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи економічної науки» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальностей 051 Економіка.


1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Основи економічної науки належить до тих навчальних дисциплін, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Основною метою викладання дисципліни “ Основи економічної науки ” є комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів у задоволенні людських потреб, які невпинно зростають.

Основними завданнями дисципліни є


 • наукове обґрунтування загальних основ економічного життя суспільства;

 • пізнання закономірностей розвитку суспільного виробництва;

 • з'ясування механізмів дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

 • визначення суттєвих рис основних соціально-економічних систем та напрямків їх еволюції;

 • з'ясування ролі політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

Навчальна дисципліна “ Основи економічної науки ” вивчається як сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю.

Модуль – це задокументована сукупність змістовних модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, практичні, семінарські). Курс “ Основи економічної науки ” передбачає виконання двох лекційних модулів та двох практичних.

Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП).

Робоча програма дисципліни створюється на базі стандарту вищого навчального закладу “Програма навчальної дисципліни “ Основи економічної науки ”.

Робоча програма містить склад модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю.

Нижче подано робочу програму дисципліни, що викладається для студентів І курсу напрямку 0501 Економіка та підприємництво.2. Тематичний план дисципліни “ Основи економічної науки ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 051 «ЕкОНОМІКА»


Модулі

Змістовні модулі


Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

загальний

1

2

3

4

5
Лекції – 1 семестр, 1 чверть (1- 8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень


20

40

Тема 1. Предмет і метод основ економічної науки.

2Тема 2. Економічні потреби та інтереси

2Тема 3. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

4Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності.

2Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

4Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження

4Модульний контроль №1 - лекційна контрольна робота: 9…10 тиждень

2Разом

20Практичні заняття 1 семестр, 1 чверть (1-8 тиждень)

Аудиторія – 2 години на тиждень


30

50

1. Технологічні та соціально-економічні способи виробництва. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин.

22. Власність як економічна і юридична категорії. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

23. Товар і його властивості. Характер праці. Розрахунки суспільно-необхідного часу на виготовлення товарів та мінової вартості.

24. Гроші та їх функції. Грошовий обіг та його

закони. Розрахунки дії законів грошового обігу.45. Перетворення грошей у капітал. Капітал як економічна категорія.

26. Додаткова вартість як джерело нагромадження. Соціальні наслідки нагромадження капіталу. Розрахунки новоствореної вартості, норми додаткової вартості та нагромадження.

4


7. Кругообіг капіталу. Основний та обіговий капітал.

2Модульний контроль № 1 – практична контрольна робота: 9-10 тижні

2Разом

20Лекції – 1 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тиждень


20

40

Тема 7. Ринок: сутність, структура та інфраструктура.

4Тема 8. Підприємництво і підприємства. Підприємство як товаровиробник.

4Тема 9. Доходи та форми їх отримання.

2Тема 10. Конкуренція та монополія у ринковій економіці.

2Тема 11. Економічна система сучасного устрою суспільства. Держава та її економічні функції

2Тема 12. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин

2Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.


2Разом

20Практичні заняття 1 семестр, 2 чверть (1-8 тиждень) Аудиторні – 1 година на тиждень.
40

50

 1. 1. Ринкова рівновага. Розрахунки рівноважного обсягу та рівноважної ціни, надлишкового пропонування та дефіциту товарів.

2 1. 2. Розрахунки різних форм доходів.

2 1. 3. Економічні наслідки конкуренції та утворення монополій. Антимонопольна політика держави.

1 1. 4. Історичні перспективи економічної системи регульованого капіталізму. Економічна роль держави.

1 1. 5. Розвиток міжнародних економічних відносин та їх вплив на економіку України.

1 1. 6. Суперечливий вплив глобалізації на світовий розвиток.

1Модульний контроль №2-практична контрольна робота:

9-10 тижні2Разом

10Разом по дисциплінам

70

110

180

Частка навантаження
0,61

3. ЛЕКЦІЇ
Лекція – основна форма занять у вищому навчальному закладі, що призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Досвід свідчить, що відмова від лекцій знижує науковий рівень підготовки студентів і порушує системність. Сьогодні лекція залишається провідною формою організації навчального процесу.


3.1. Зміст та навчальні цілі лекційного модуля
1. Предмет і метод основ економічної науки.

2. Економічні потреби та інтереси

3. Виробництво матеріальних благ і послуг. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

4. Економічна система суспільства. Відносини власності.

5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

6. Капітал: процес виробництва і нагромадження

7. Ринок: сутність, структура та інфраструктура.

8. Підприємництво і підприємства. Підприємство як товаровиробник.

9. Доходи та форми їх отримання.

10. Конкуренція та монополія у ринковій економіці.

11. Економічна система сучасного устрою суспільства. Держава та її економічні функції

12. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин

13. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
Лекційні модулі призначені для закладення основи наукових знань, визначення напрямку, основного змісту та характеру інших видів навчальних занять, а також самостійної роботи студентів.

3.2. Форми проведення лекцій
Традиційна вузівська лекція - інформаційна, на якій подається для запам’ятовування готова інформація. При викладанні навчальної дисципліни «Основи економічної науки» використовуються такі типи лекцій

Вступна лекція знайомить студентів з метою і призначенням курсу, його роллю та місцем у програмі підготовки фахівця. Розглядаються наукові проблеми, висуваються гіпотези, намічаються перспективи розвитку науки та її внесок в практику. У вступній лекції зв'язується теоретичний матеріал із практикою майбутньої діяльності фахівців. Далі подається загальна методика роботи над дисципліною, характеризується інформаційне забезпечення.

Оглядова лекція систематизує знання на більш високому рівні. Навчальний матеріал, викладений системно, краще запам'ятовується, допускає більше асоціативних зв'язків. В оглядовій лекції розглядаються найбільш складні запитання, що виносяться на контрольні заходи.

Проблемна лекція на відміну від суто інформаційної вводиться як невідоме знання, що необхідно "відкрити". Задача викладача - сформулювати проблемну ситуацію, спонукати студентів до пошуків рішення проблеми, крок за кроком підводячи їх до шуканої мети. Для цього новий теоретичний матеріал подається у формі проблемної задачі, вихідні дані якої містять протиріччя, що необхідно визначити та подолати.

Процес пізнання на проблемній лекції наближається до пошукової, дослідницької діяльності. Головна умова - реалізувати принцип проблемності при доборі та обробці лекційного матеріалу, при його розгортанні безпосередньо на лекції у формі діалогічного спілкування. Проблемна лекція забезпечує розвиток теоретичного мислення, пізнавального інтересу до змісту предмета, професійної мотивації, корпоративності. Більшість лекцій з дисципліни «Основи економічної науки» мають вигляд проблемної лекції.Лекція-візуалізація виникла як результат пошуку нових можливостей реалізації принципу наочності. Психолого-педагогічні дослідження показують, що наочність не тільки сприяє більш успішному сприйняттю і запам'ятовуванню навчального матеріалу, але і дозволяє проникнути в сутність явищ.

Демонстраційні матеріали мають доповнювати словесну інформацію та виступати носіями інформації. Лекція - розгорнуте коментування підготовлених візуальних матеріалів, що повинні забезпечити систематизацію наявних знань, засвоєння нової інформації, створення проблемних ситуацій.

Для таких лекцій важливим є визначена візуальна логіка і ритм подачі матеріалу, його дозування, майстерність і стиль спілкування викладача з аудиторією. Основні труднощі підготовки такої лекції - у розробці візуальних засобів і режисурі викладання.

Елементи лекції-візуалізації використовуються для кількох тем навчальної дисципліни «Основи економічної науки»  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка