Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та системСкачати 158.79 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір158.79 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем


“Затверджую”


Декан теплоенергетичного факультету


__________ Є.М.Письменний

(підпис) (ініціали, прізвище)


«____»_______________ 2011р.


__________ Є.М.Письменний

(підпис) (ініціали, прізвище)


«____»_______________ 2012р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

“Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень ” , код НФ-04


для напряму підготовки 0804 “Комп'ютерні науки ”

спеціальності 8.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»


денної форми навчанняПрограму рекомендовано


кафедрою АПЕПС

Протокол № від . .2011р.


Завідувач кафедри АПЕПС


_________С.О. Лук’яненко
Київ – 2011

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “ Математичні моделі та методи планування і прийняття рішень ” - це одна з важливих складових дисциплін підготовки спеціалістів напряму «Комп'ютерні науки» тому, що системи підтримки прийняття рішень (СППР) є невід'ємною частиною діяльності інженера по проектуванню, реалізації та експлуатації інтелектуально-експертних інформаційних систем.

Зазначена дисципліна включена до циклу «Професійної та практичної підготовки».

У структурно-логічній схемі навчання зазначена дисципліна розміщена тоді, коли студенти вже прослухали «Основи програмування та алгоритмічні мови» та перші два семестри курсу «Вища математика», що достатньо для виконання лабораторних робіт з даної дисципліни. З іншого боку, викладений матеріал може бути використаний при вивченні дисциплін «Моделювання складних процесів та систем», «Методи оптимізації», «Основи системного аналізу об'єктів комп'ютеризації», «Системний аналіз та проектування комп»ютерних інформаційних систем».

Матеріал курсу лекцій є основою для виконання курсових робіт по дисциплінам, де розглядаються питання математичного моделювання.


II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр/код

кредитного

модуля

Всього годин
Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лабораторні роботи

Комп 'ютерний практикум

СРС

Всього

Утому числі

на виконання

індивідуального

завдання

11/


НФ-04


144

36

--


-

18

90

--

зал.диф.

III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Задача вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента розв'язувати математичними методами за допомогою комп'ютера задачі моделювання прийняття рішень, що виникають в інженерній практиці в процесі моделювання, проектування та реалізації комп»ютерних систем підтримки прийняття рішень, а також аналізу отриманих результатів..

Метою даної дисциплини є створення у студента теоретичної та практичної основи для математичного моделювання задач прийнятя рішень.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • Математичні методи планування та розв’язування задач у комп»ютерних системах підтримки прийняття рішень

 • Проблеми, що виникають при розв’язанні нестандартних задач перелічених типів та засоби їх подолання

ВМІТИ:

 • Програмувати алгоритми розв’язання задач перелічених типів

 • Оцінювати точність одержаних результатів та використовувати вивчені математичні методи у комп’ютерних системах підтримки прийняття рішень.

Здійснювати і використовуватиПошук, систематизація інформації з питань комп’ютерних інформаційних систем і технологій.

ПФ.Е.01.ПР.Р.01.01

Розробка математичних моделей операційних задач.

ПФ.Е.03.ПР.Р.01.01

Моделі обчислювального процесу та управління.

ПФ.Е.03.ПР.Р.01.02

Оцінка точності і адекватності математичних моделей


ПФ.Е.03.ПР.Р.02.01

Структурний синтез моделі системи

ПФ.Е.04.ПР.Р.02.01

Розробка та програмна реалізація моделей компонентів об’єктів проектування

ПФ.Е.05.ПР.Р.01.01

Методи інтелектуальної обробки даних

ПФ.Е.35.ПР.Р.04.04

IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

IV.I. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ


Найменування розділів, тем
Розподіл за семестрами та видами занять


Всього


Лекції

Практ. зан. (контр. раб.)

Комп’ютерний практикум


СРС


 1. Розділ 1. Математичний апарат прийняття рішень
38


14
4


20

Тема 1.1. Базові математичні моделі

14

2
2

10

Тема 1.2. Методи розв’язку задач управління в СППР

24

12
2

10

Розділ 2. Методи розробки управлінських рішень

30


6
4


20


Тема 2.1. Ризик при прийнятті рішень


16


2
2


12


Тема 2.2. Технології прийняття рішень


14

4
2

8
Розділ 3. Моделювання об’єкту управління

38

10
6

22

Тема 3.1. Етапи та рівні аналізу моделей

18


4
4


10


Тема 3.2. Людино - ком»ютерні моделі

20


6
2


12


Розділ 4. Методи і моделі теорії ігор

30

6
4

20

Тема 4.1. Моделі теорії ігор

12

2
2

8

Тема 4.2. Методи теорії ігор

18

4
2

12

Підготовка до заліку

6


6

Всього в 11 семестрі


144


36
18


90
IV. 2. ЛЕКЦІЇ


Розділ І. Математичний апарат прийняття рішень

Тема 1.1. Математичні моделі СППР

Л1. Базові математичні моделі (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних моделей для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 8, 9)

Тема 1.2. Методи розв’язку задач управління в СППР

Л2. Методи лінійного та цілочисельного програмування (Література 1, 2 ) (Завдання для самостійної роботи: Застосування методів лінійного та цілочисельного програмування прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 11, 13)

Л3. Методи дискретного та параметричного програмування (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування методів дискретного та параметричного програмування для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 15, 17)

Л4. Методи дробово – лінійного та блочного програмування (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів дробово – лінійного та блочного програмування для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 5, 22)

Л5. Методи динамічного та сточастичного програмування (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів динамічного та сточастичного програмування для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 7,21 )

Л6. Методи евристичного програмування (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів евристичного програмування для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 9, 21)


Л7. Методи теорії графів (Література 1, 2 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів теорії графів для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 19, 22)

Розділ 2. Методи розробки управлінських рішень

Тема 2.1. Ризик в СППР

Л8. Ризик при прийнятті рішень (Література 1, 2, 6 )

(Завдання для самостійної роботи: Проектування алгоритму з ризику для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 11, 19)

Тема 2.2. Колективні СППР

Л9. Колективні технології прийняття рішень (Література 1, 2, 7 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів колективних технологій прийняття рішень для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 15)

Л10. Графічні і експертні методи прийняття рішень (Література 1, 2, 11 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів теорії графів для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 15, 21)

Розділ 3. Моделювання об’єкту управління

Тема 3.1. Рівні та етапи аналізу математичних моделей в СППР

Л11. Рівні аналізу математичних моделей (Література 1, 2, 19 )

(Завдання для самостійної роботи: Використання математичних методів для прийняття рішень в енергосистемах з урахуванням їх багаторівневої структури (Література 1, 2, 16, 17)

Л12. Статистичні і динамічні моделі (Література 1, 2, 14 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування статистичних і динамічних моделей для прийняття ішень в енергосистемах (Література 1, 2, 16, 18)

Тема 3.2. Людино - комп’ютерні комплекси в СППР

Л13. Моделі АРМ (Література 1, 2, 8 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних моделей АРМ для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 10, 12)

Л14. Динамічні задачі оптимізації (Література 1, 2,16 )

(Завдання для самостійної роботи: Реалізація математичних динамічних методів для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 19, 22)

Л15. Багатокрокові процеси управління (Література 1, 2, 18 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування багатокрокових математичних методів для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 10, 13)

Розділ 4. Методи і моделі теорії ігор

Л16. Моделі теорії ігор (Література 1, 2, 3 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів та моделей теорії ігор для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 3, 5)

Л17. Методи теорії ігор (Література 1, 2, 4 )

(Завдання для самостійної роботи: Застосування математичних методів теорії ігор для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 6, 9)

Л18. Алгоритмічна та програмна реалізація (Література 1, 2, 14 )

(Завдання для самостійної роботи: Алгоритмічна та програмна реалізація математичних методів теорії ігор для прийняття рішень в енергосистемах (Література 1, 2, 20, 22)
IV.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Не передбачені навчальним планом.

IV.4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Не передбачені навчальним планом.

IV.5. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ
Мета циклу комп’ютерних практикумів полягає в тому, щоб студенти отримали основні практичні навички розв’язування за допомогою комп’ютера різноманітних математичних задач для СППР.

№ роботи

Тема роботи

Кільк .год

1

Лінійне та цілочисельне програмування

2

2

Динамічне та стохастичне програмування

2

3

Евристичне програмування

2

4

Паралельне програмування

2

5

Генетичне програмування

2


6

Багатокрокові процеси керування

2

7

Графічні і експертні методи прийняття рішень

2

8

Моделі і методи теорії ігор

4

IV.6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом не передбачено виконання у 11-му семестрі курсової роботи. Для самостійного вивчення пропонуються розділи «Моделі і методи теорії ігор та їх алгоритмічна та програмна реалізація». Для студентів, які планують перехід на магістерську підготовку, бажано ознайомитися з інноваційними технологіями обробки комп»ютерних знань [1, 2].
IV.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Навчальним планом не передбачено виконання у 11-му семестрі контрольної роботи.


V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для кращого засвоєння матеріалу та раціонального розподілення об’єму учбової роботи рекомендується у перші 2 тижні 11 семестра проводити: лекції – 2 год/ тиждень, комп’ютерні практикуми – 2 год/ тиждень. В останні 2 тижні 3 семестра: лекції – 2 год/ тиждень, комп’ютерні практикуми – 2 год/ тиждень.

Підсумковий контроль з дісципліни проводиться у формі семестрової атестації та диференційного заліку. Положення про рейтингову систему оцінювання з кредитного модуля наведено у Додатку 1.
VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література: 1. Антонов В.М. Інтелектально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція. – К.: КНТ. – 2007.

 2. Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології. – К.: ЦУЛ. – 2005.

 3. Беспалов Б.А. Наука и искусство принятия управленческих

решений.-К.: Вища школа, 1985.

 1. Евланов Л.Г. Основы теории принятия решений: М.: АНХ, 1979.

 2. Сіднєв С.П., Шарапов О.Д. Математичні методи підвищення якості управлінських рішень: Підручник.-К.: ІЗМН, 1997.

 3. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений: Пер. с англ. под ред.

член-корр. РАН И.И. Елисеевой.-М.: Аудит, Юнити, 1997.

Додаткова література: 1. Острейковский В.А. Теория систем. М. Высшая школа 1997г.

 2. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. М. Наука 1978г.

 3. Сытник В.Ф. Карагодова Е.А. Математические модели в планировании и управлении предприятиями. К. Выща школа 1985г.

 4. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г.

 5. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М. Финансы и статистика 1999г.

 6. Вітлінський В.В. Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ, Борисфен, 1996г.

 7. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М. Из-во УРАО 1998г.

 8. Терехов Л.Л. Экономико- математические методы. М. Статистика 1988г.

 9. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы и модели в планировании. М. Экономика. 1987г.

 10. Андрийчук В.Г. Наконечный С.Н. Математическое моделирование экономических процессов сельскохозяйственного произв. К. КНИХ 1982г.

 11. Скурихин Н.П. Математическое моделирование. М. Высшая школа 1989 г.

 12. Хазанова Л. Математическое моделирование в экономике. М.1998 г.

 13. Жданов С. Экономические модели и методы управления. М.Эльта 1998 г.

 14. Советов Б. Моделирование систем. М. Высшая школа 1999 г.

 15. Алдохин Н.П., Кулиш С.А. Экономическая кибернетика. Харьков. Вища школа. 1983 г.

16. Gary Barfoot Quantitive Methods For Organizational Decision Making. http://iems.nwu.edu/MEM/classes/d07.html

 1. Methods Of Decision Making Internet-ресурс, стаття. www.humber.ac.uk/su/leader/decision.htm

 1. Войнаренко М. Діалоговий алгоритм розв’язання задачі вибору оптимальних варіантів розвитку підприємства// Економіка України-1995 .- № 6. - с.85-88.

 2. Мастяева И.Н., Пантина И.В., Романников А.Н., Кузьмич А.М., Горбовцов Г.Я. Учебное пособие по курсу «Теория игр и методы принятия решений» - М., Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. 2005.

 3. Мастяева И.Н., Пантина И.В., Романников А.Н., Кузьмич А.М., Горбовцов Г.Я. Практикум по курсу «Теория игр и методы принятия решений» - М., Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. 2005.

 4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело, 1998.

 5. Морріс Г.Б. Керівник той, хто знаходить вихід // Освіта і управління-1998.-№3.-с.77-87.

 1. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. - М.: Русская Деловая Литература, 1999.

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни “Математичні моделі та методи планування і прийняття рішень”, що затверджена ________2011 р.


Розробник робочої навчальної програми – к.т.н., доцентом АПЕПС Антоновим В.М.
________________ / Антонов В.М../

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка