Кафедра авіаційної психологіїСкачати 290.81 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір290.81 Kb.


(Ф 03.02 – 92)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології
УЗГОДЖЕНО

Директор Навчально-наукового гуманітарного інституту

_________________ А. Гудманян

«___»____________20__р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

виховної роботи

________________ Т.Іванова

«___»____________20__р.

Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Соціальна психологія»

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки: 6.030102 «Психологія»

Курс – 2 Семестр – 4

Лекції - 38 Екзамен - 4 семестр

Практичні заняття - 38

Самостійна робота - 59

Усього (годин/кредитів ECTS) - 135/4,5
Домашня завдання (1) - 4 семестр
Індекс РБ-8-6.030102/15-3.1.6

СМЯ НАУ РНП 12.01.11-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни «Соціальна психологія» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-8-6.030102/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ-8-6.030102/15-3.1.6 затвердженої ректором «22» листопада 2016р., та відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробила:
доцент кафедри авіаційної

психології ___________________________ О.М.Назарук

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.030102 «Психологія» – кафедри авіаційної психології, протокол № ___ від «___»__________20__р.

Завідувач кафедри ________________________ Л.В.Помиткіна

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол №___ від «___»___________20__ р.

Голова НМРР ______________________________ С.М.Ягодзінський


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник -

ЗМІСТ

стор.

1.Вступ………………………………………………………………………….

4

2. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………….

4

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………….

4

2.2.1. Домашнє завдання………………………………………………………

5

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни………………………..

6

3.1. Список рекомендованих джерел…………………………………………

6

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання…………………......

6


4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

7


1. ВСТУП

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціальна психологія» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз,

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.Тематичний план навчальної дисципліни

№ пор.


Назва теми


Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції


Лабор.

занят.


СРС

1

2

3

4


5

6

1 семестр

Модуль №1 «Особливості особистості та спілкування у соціальній психології»

1.1

Соціальна психологія як наука

7

2

2

3

1.2

Методологія та методи соціальної психології

7

2

2

3

1.3

Виникнення та становлення соціальної психології як самостійної науки

4

2

2

2

1.4

Експериментальний етап та сучасні напрями західної та вітчизняної соціальної психології

7

2

-

3

1.5

Соціально-психологічна структура особистості та проблеми її соціалізації

7

2

2

3

1.6

Спілкування як феномен соціальної психології, психологічні способи впливу у процесі спілкування

7

2

2

3

1.7

Спілкування як взаємодія

7

2

2

3

1.8

Спілкування як обмін інформацією

6

2

2

2

1.9

Спілкування як сприймання людьми один одного

7

2

2

3

1.10

Модульна контрольна робота №1

5

-

2

3

Усього за модулем № 2

64

18

18

28Модуль №2 «Соціальна психологія груп та міжгрупової взаємодії»

2.1

Проблема групи в соціальній психології.

6

2

2

2

2.2

Психологія малої групи у соціальній психології

6

2

2

2

2.3

Утворення та динаміка у малих соціальних групах

6

2

2

2

2.4

Натовп як різновид соціальних груп

6

2

2

2

2.5

Нормативна поведінка особистості в групі

6

2

2

2

2.6

Проблема групової згуртованості

6

2

2

2

2.7

Лідерство та керівництво в малих соціальних групах

6

2

2

2

2.8

Проблема прийняття групових рішень

6

2

2

2

2.9

Особистість у структурі групових відносин

6

2

2

2

2.10

Напрями розвитку сучасної прикладної соціальної психології

4

2

-

2

2.11

Домашнє завдання

8

-

-

8

2.12

Модульна контрольна робота №2

5

-

2

3

Усього за модулем № 2

71

20

20

31

Усього за 4 семестр

135

38

38

59

Усього за навчальною дисципліною

135

38

38

59


2.2.1. Домашнє завдання

Домашні завдання (ДЗ) виконуються в четвертому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом в процесі засвоєння всього навчального матеріалу курсу „Соціальна психологія”. Виконання ДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з психології.

Конкретна мета ДЗ полягає в аналізі соціально-психологічних теорій та підходів вивчення впливу середовища на особистість, виявленні психологічних проблем у малій та великій групі, змістовному аналізу явищ групової динаміки та згуртованості колективу; самостійному проведенні аналізу застосування соціально-психологічних методів.

Для успішного виконання домашнього завдання студент повинен знати творчий внесок провідних психологів, мислителів, дослідників у розвиток соціальної психології, історію наукових напрямків та теорій, особливості та динаміку міжгрупових взаємин у колективі, соціально-психологічні явища, які конструктивно та деструктивно впливають на місце людини у колективі.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №1 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин самостійної роботи.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Андреева Г.М. Социальная психология : [Учеб. для вузов по специальности «Психология»]. - М.: Изд-во МГУ, 2000. – 429 с.

3.1.2. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія : навч.-метод. комплекс / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зеленська, О.Л. Туриніна. – К.: МАУП, 2006. – 195 с.

3.1.3. Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. – М.: Высшая школа, 1972. – 176 с.

3.1.4. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. Підручник. - К.: Либідь, 2004. – 356 с.

3.1.5. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 2004. - 794 с.

3.1.6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : Навч.посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.7. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы : Учеб. пособие для вузов, обучающ. по специальности «психология» / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с.

3.1.8. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 199 с.

3.1.9. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 446 с.

3.1.10. Парыгин Б.Д. Анатомия общения:Учеб. пособие.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005 – 592 с.

3.1.11. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі – Київ: Лібра, 2003.- 270 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН

пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Схематичне зображення

1.1

1 примірник

2.

Схематичне зображення

1.4

1 примірник

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

1 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах
кількість

балів


Вид
навчальної роботи

Мах
кіл-ть
балів

Вид
навчальної роботи

Мах
кіл-ть
балів
Відповідь на практичному занятті

15

(сумарна)Відповідь на практичному занятті

15

(сумарна)


Експрес-контроль

8

(сумарна)Експрес-контроль

8

(сумарна)


Конспект першоджерел

6

(сумарна)Конспект першоджерел

6

(сумарна)


Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 18 бал.

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 18 бал.
Виконання модульної контрольної роботи №1

15

Виконання модульної контрольної роботи №2

15
Усього за модулем №1

44

Усього за модулем №2

44
Семестровий екзамен

12

Усього за 1 семестр

100

продовження Таблиці 4.1
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалоюВідповідь на практичному занятті

Експрес-контроль

Конспект першоджерел матеріалу

Виконання

модульної

контрольної

роботи


5

4

6

14-15

Відмінно

4

3

5

12-13

Добре

3

2,5

4

9-11

Задовільно

менше 3

Менше 2,5

менше 4

менше 9

Незадовільно

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок


в балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1


Модуль №2Оцінка за національною шкалою

40-44

40-44

Відмінно

33-39

33-39

Добре

27-32

27-32

Задовільно

менше 27

менше 27

Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4


Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці

за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТSОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

НезадовільноНезадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка