Кафедра анатомії тварин ім акад. В. Г. Касьяненка навчально-методичний комплексСкачати 256.1 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір256.1 Kb.НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇРНИ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Кафедра анатомії тварин


ім. акад. В.Г. Касьяненка

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


з дисципліни “Історія ветеринарної медицини”
Напрям підготовки 6.110101 “Ветеринарна медицина”


Київ 2015
ЗМІСТ 1. Типова програма

 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 3. Анотація програми українською мовою

 4. Анотація програми англійською мовою

Форма № Н - 3.04

До наказу від _______ 2015 р. № _____

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету ветеринарної медицини доктор ветеринарних наук, академік НААН України, професор _________________ Цвіліховський М. І.

“______”_______________2015__ р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри анатомії тварин ім акад в. Г. Касьяненка

Протокол № 9 від 12.05.2015 р.

Завідувач кафедри

__________________ Мельник О. П.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія ветеринарної медицини (повний термін навчання)

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_6.110101__бакалавр_______________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _________________-____________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___________________________-___________________________________

(назва спеціалізації)

факультет ветеринарної медицини

(назва факультету)
Розробники: _ доктор ветеринарних наук, професор Рудик С. К., кандидат ветеринарних наук, доцент Стегней М.М. _______________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015 р.

1. Опис навчальної дисципліни
___________________________Історія ветеринарної медицини_________________________

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань______бакалавр______

(бакалавр, спеціаліст, магістр)Напрям підготовки


______6.110101 бакалавр _______

(шифр і назва)Спеціальність

______________-________________

(шифр і назва)Спеціалізація

_____________ _________________Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна (вибіркова)

Загальна кількість годин

_____60_____

Кількість кредитів ECTS

_____2_____

Кількість змістових модулів

_____2_____

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)____________________-____________________

(назва)


Форма контролю

Екзамен, залік, диференційований залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

__2015-21016___

________

Семестр

____1_____

________

Лекційні заняття

____15____год.

________год.

Практичні, семінарські заняття

____15___ год.

________год.

Лабораторні заняття

___-____год.

________год.

Самостійна робота

___30____год.

________год.

Індивідуальні завдання

___-____год.

________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −____1_____год.

____2_____год. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Гуманна і ветеринарна медицина з моменту зародження справи лікування розвивалися спільно, але в останнє тисячоліття ветеринарія відокремилася у самостійну галузь. Глибокий невід’ємний зв’язок цих галузей медицини у першу чергу зумовлений метою захистити людство від хвороб, що можуть бути передані від тварин – зооантропонозів (їх нараховують понад 150). Цей факт має свій відбиток у відомому висловлюванні: „Medicina hominem curat, veterinaria hominam tatem” (медицина оберігає людину, а ветеринарія оберігає людство), яке вперше було проголошено у 1884 році видатним ветеринарним лікарем С.С. Євсеєнком.

Не зважаючи на специфічність ветеринарної медицини, що відрізняє її від гуманної, наведений афоризм зближує обидві галузі знань. Історія ветеринарної медицини має велике значення для формування майбутнього ветеринарного лікаря, оскільки цим розширюється його ідеальний й культурний світогляд, виховується патріотизм, гордість і любов до своєї професії.

Історія ветеринарної медицини як наука і предмет викладання відіграють важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуванні наукового світогляду і соціально-політичної позиції, підвищення загального і професійно-культурного рівня. Як складова частина загальної історії науки і культури історії ветеринарної медицини і гуманної відображає становлення ідей лікувальної справи в минулому і нині, дає критерії для правильного розуміння розвитку лікувальної справи.
  1. Завдання вивчення дисципліни.

 • Вивчення історії ветеринарної медицини в стародавні часи: з найдавніших часів до падіння західної Римської імперії (476 р.н.е.): рабовласницьке суспільство, Стародавній Єгипет, держави в долині Тигру і Євфрату (Месопотамія), Вавилон, Індія, стародавній Китай, Іран, Палестина, Греція, Рим;

 • Вивчення історії ветеринарної медицини стародавніх віків: з періоду падіння Західної Римської імперії до відродження (476-1500 рр.): ветеринарія доби феодалізму, ветеринарія на території стародавньої Русі;

 • Вивчення історії ветеринарної медицини в новий час: з 1500 р. до заснування ветеринарних закладів у Європі: ветеринарія у західній Європі у період ренесансу (ранній капіталізм ХV-ХVІІ), ветеринарія в Росії і Україні у ХVІІІ ст.;

 • Вивчення історії ветеринарної медицини із заснування ветеринарних закладів в Європі до наших часів: ветеринарія в період капіталізму (ХVІІІ – ХІХ ст.), ветеринарія в Росії та Україні в період розвинутого капіталізму (ХІХ - ХІХ ст.)


Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни.

Після вивчення дисципліни “Історія ветеринарної медицини” студент повинен знати: • Головні періоди розвитку ветеринарної медицини і зв’язок їх із зміною і розвитком суспільних формацій.

 • Закономірності розвитку лікувальної справи у всі періоди людства у зв’язку з розвитком та зміною суспільно-економічних формацій, історією, філософією, досягненнями природознавства та культури;

 • Стан ветеринарної медицини та тваринництва у кочовиків, кіммерійців і скіфів. Ветеринарну медицину та тваринництво Стародавнього Китаю, Тібету, Ірану та Палестини.

 • Внесок арабських вчених у ветеринарну медицину.

 • Ветеринарну медицину країн Європи в середні віки.

 • Тваринництво та лікувальну справу в Україні.

Після вивчення дисципліни “ Історія ветеринарної медицини” студент повинен вміти:

 • Розкрити зміст основних етапів становлення та розвитку ветеринарної медицини з далеких часів до сьогодення у поєднанні із соціально-економічним, політичним і культурним розвитком народів, історією, філософією, народною медициною, досягненнями природознавства в контексті з духовною культурою людства;

 • Прослідкувати розвиток матеріалістичних та ідеалістичних напрямів у лікувальній справі тварин та людини;

 • Показати міжнародне значення історичного досвіду організації лікувальної справи на теренах України, зокрема, організації боротьби з особливо небезпечними хворобами тварин;

 • Висвітлити внесок ветеринарних фахівців у світову культуру – мистецтво, поезію, музику;

 1. Програма та структура навчальної дисципліни для:Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

Усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Лікувальна справа і тваринництво періоду від часу появи людини до ХІІІ ст.

Цілі викладання історії ветеринарної медицини. ЇЇ місце у навчальному процесі. Народна медицина первісної людини та людей проукраїнської культури

1

1Цілі викладання історії ветеринарної медицини. ЇЇ місце у навчальному процесі. Народна медицина первісної людини та людей праукраїнської культури. Мустьєрська епоха. Пізній палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Лікувальна справа у людей трипільської культури (аріїв).

1
1
Лікувальна справа та скотарство періоду кочовиків, кіммерійців і скіфів (ІІ тисячоліття до н. е. – І тисячоліття н. е.)

2

2Лікувальна справа та скотарство періоду кочовиків, кіммерійців і скіфів (ІІ тисячоліття до н.е. – І тисячоліття н.е.). Перші кочові вершники – кімерійці. Кахунський папірус. Папірус Еберса. Магічна медицини. Догматична медицина. Народна медицина скіфів (Геродот, Гіппократ, Феофаст).

2
2
Лікувальна справа та тваринництво періоду сарматів, готів, гунів в Україні (перша половина І тисячоліття)

2

2Лікувальна справа та тваринництво періоду сарматів, готів, гунів в Україні (перша половина І тисячоліття). Праці Варрона, Лукриція, Віргілія, Овідія, Колу мели, Галена, Плінія, Аспирта, Вегеція та інших.

2
2
Лікувальна справа та тваринництво періоду розселення східних слов’ян та Київської Русі (VI-XII ст)

2

2Лікувальна справа та тваринництво періоду розселення східних слов’ян та Київської Русі (VI-VIII ст.). Аварська держава. Утворення Київської Русі. Релігійні апокрифи. Ветеринарія і медицина в Європі в період Київської Русі.

2
2
Разом за змістовим модулем 1

14

7

7
Змістовий модуль 2. Лікувальна справа і тваринництво в Україні в період ХІІІ ст. до сьогодення

Лікувальна справа та тваринництво доби татаро-монгольського ярма і литовсько-польського панування в Україні ( ХІІІ-ХVІ ст.).

4

2

2
Лікувальна справа та тваринництво козацької доби в Україні

2

2Лікувальна справа та тваринництво Козацької доби в Україні (військово-адміністративний штат козаків, державна ветеринарна служба у козаків).

2
2
Лікувальна справа та тваринництво в Україні в період XVIII – початку ХХ ст.

2

2Лікувальна справа та тваринництво в Україні в період ХVІІІ – початку ХХ ст. (підготовка ветеринарних фахівців, лікувальна справа, видання підручників, перші ветеринарні журнали).

2
2
Лікувальна справа та тваринництво в Україні у ХХ ст. Історія становлення ветеринарної служби в Україні

2

2Історія становлення ветеринарної служби в Україні. Конюший наказ. Аптекарський наказ. Лікарські управи при губернських аптеках. Дорадчий ветеринарний комітет і ветеринарне управління у складі медичного департаменту. Структура ветеринарної служби. Особливості структури ветеринарної служби у порівнянні з дореволюційною структурою. Українська військова ветеринарія. Підготовка фахівців ветеринарної медицини.

Організація ветеринарної служби в Російській імперії. Військова ветеринарна служба. Роль наукових товариств у житті ветеринарних фахівців. Особливості земської ветеринарної служби. Ветеринарна справа в Києві та Київській губернії. Особливості формування ветеринарної служби в радянський період. Роль зооветпостачу в житті ветеринарної служби. Походження терміну „ветеринарія”.2
2Разом за змістовим модулем 2

16

8

8Усього годин


30


Курсовий проект (робота) з __________

___________________


(якщо є в робочому навчальному плані)


-

-

-

-
-
-

-

-
-

Усього годин


-4. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3


4


5
6

7

8

Цілі викладання історії ветеринарної медицини. ЇЇ місце у навчальному процесі. Народна медицина первісної людини та людей праукраїнської культури. Мустьєрська епоха. Пізній палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Лікувальна справа у людей трипільської культури (аріїв).

Лікувальна справа та скотарство періоду кочовиків, кіммерійців і скіфів (ІІ тисячоліття до н.е. – І тисячоліття н.е.). Перші кочові вершники – кімерійці. Кахунський папірус. Папірус Еберса. Магічна медицини. Догматична медицина. Народна медицина скіфів (Геродот, Гіппократ, Феофаст).

Лікувальна справа та тваринництво періоду сарматів, готів, гунів в Україні (перша половина І тисячоліття). Праці Варрона, Лукриція, Віргілія, Овідія, Колу мели, Галена, Плінія, Аспирта, Вегеція та інших.

Лікувальна справа та тваринництво періоду розселення східних слов’ян та Київської Русі (VI-VIII ст.). Аварська держава. Утворення Київської Русі. Релігійні апокрифи. Ветеринарія і медицина в Європі в період Київської Русі.

Лікувальна справа та тваринництво доби татаро-монгольського ярма й литовсько-польського панування в Україні (ХІІІ-ХVІ ст.). Лікувальна справа та тваринництво Козацької доби в Україні (військово-адміністративний штат козаків, державна ветеринарна служба у козаків).

Лікувальна справа та тваринництво в Україні в період ХVІІІ – початку ХХ ст. (підготовка ветеринарних фахівців, лікувальна справа, видання підручників, перші ветеринарні журнали).

Історія становлення ветеринарної служби в Україні. Конюший наказ. Аптекарський наказ. Лікарські управи при губернських аптеках. Дорадчий ветеринарний комітет і ветеринарне управління у складі медичного департаменту. Структура ветеринарної служби. Особливості структури ветеринарної служби у порівнянні з дореволюційною структурою. Українська військова ветеринарія. Підготовка фахівців ветеринарної медицини.

Організація ветеринарної служби в Російській імперії. Військова ветеринарна служба. Роль наукових товариств у житті ветеринарних фахівців. Особливості земської ветеринарної служби. Ветеринарна справа в Києві та Київській губернії. Особливості формування ветеринарної служби в радянський період. Роль зооветпостачу в житті ветеринарної служби. Походження терміну „ветеринарія”.1

2


2

2
2


2

2

2


 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


-

-

-
 1. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


-

-

-


7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.

1. Скотарські та скотарсько-землеробські напрями в життя українських культур.

2. Лікувальна справа тварин у єгипетських папірусах.

3. Елементи анатомії та лікувальної справи у працях грецьких вчених.

4. Лікувальна справа та тваринництво у скіфів.

5. Атрибутика скіфських лікарів. Визначні лікарі Токсаріс та Абарис.

6. Особливості побуту сарматів та гунів.

7. Боги в житті римлян.

8. Внесок праць Варрона в лікувальну справу людей та тварин.

9. Особливості праць Колумели з питань розведення тварин та їх хвороб.

10. Внесок римських вчених у світову ветеринарію.

11. Структура «гімнасій» в Ольвії, Херсонесі та Пантикапеї.

12. Виділення держави Київська Русь та її особливості в порівнянні з попередніми фахівцями.

13. Освіта в Київській Русі.

14. Державна структура в Київській Русі з тваринництва та лікувальної справи.

15. Фахівці лікувальної справи та література.

16. Лікувальна справа народів Кавказу.

17. Особливості структури татаро-монгольського війська.

18. Вчені лікарі Китаю.

19. Життя та діяльність Хуа То – засновника лікувальної справи тварин.

20. Лікувальна справа в Литві.

21. відкриття університетів у Європі та їх структура.

22. Цехова система підготовки фахівців лікувальної справи в Україні.

23. Перші кроки становлення української ветеринарії.

24. Особливості структури ветеринарної служби у порівнянні з дореволюційною структурою.

25. Українська військова ветеринарія.

26. підготовка фахівців ветеринарної медицини.

27. Успіхи в галузі ветеринарії те тваринництва.

28. Організація ветеринарної служби в Російській імперії.

29. Військова ветеринарна служба.

30. Роль наукових товариств у життя ветеринарних фахівців.

31. Особливості земської ветеринарної служби.

32. ветеринарна справа в Києві та Київській губернії.

33.Особливості формування ветеринарної служби в радянський період.

34. Роль «Зооветпостачу» в життя ветеринарної служби.

35. походження терміну «ветеринарія».


8. Методи навчання.

- читання лекцій з використанням мультимедійних проекторів;

- проведення лабораторних занять і демонстрація експериментів;

- надання додаткових щотижневих консультацій для студентів;

- опитування під час занять;

- письмові контрольні роботи;

- проведення рубіжного та контролю знань у тестовій формі

- проведення екзамену у тестовій формі;

- дискусії та семінари на патофізіологічні теми;


9. Форми контролю

- здача лабораторних робіт;

- написання модульних контрольних робіт;

- залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.Оцінка

національна

Оцінка ЄКTС

Визначення оцінки ЄКTС

Рейтинг студента,

бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74 – 81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64  73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .

11. Методичне забезпечення
1. При читанні курсу „Історія ветеринарної медицини” використовуються архівні матеріали, видання періодичної преси, музейні матеріали, які переведені на плівки та експозиції кафедрального музею „Історія ветеринарної медицини”.
12. Рекомендована література
Основна

 1. П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський, С. К. Рудик Історія ветеринарної медицини України // Київ „Ветінформ” 2002.

 2. Рудик С.К. Курс лекцій з історії ветеринарної медицини // Київ, Арістей”, 2005

 3. Рудик С.К. Нариси з історії ветеринарної медицини // Київ, УСГА, 2006.

 4. Рудик С.К. Історія становлення ветеринарної служби в Україні // Київ, Бронт, 1995.

 5. Рудик С.К. Коротка історія ветеринарної медицини України // Київ, АНВШУ, 2005.

 6. Станіслав Рудик, Костянтин Рудик Історія всесвітньої ветеринарної освіти // Київ, 2002.

Допоміжна

 1. Рудик С.К. З історії лікування тварин в Україні // Київ, УСГА,1996.

 2. Рудик С.К. Становлення лікування людини і тварин // Київ, УСГА, Артек” 1996.

 3. Рудик С.К. Коротка історія лікування тварин // Київ, УСГА „Артек”, 1996.

 4. Рудик С.К. Історія ветеринарної медицини Київщини // Київ „Агро-Світ”, 2000.

 5. Станіслав Рудик Мова українських тваринників // Київ, АНВШУ, 2003.

 6. Станіслав Рудик Тварини в житті та побуті українського народу // Київ, АНВШУ, 2005.

 7. Рудик С.К. Тварини, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ // Київ, Міжнародна асоціація „Козацтво”, 2006.

 8. Станіслав Рудик Моя ALMA MATER // Київ, НАУ,2007.


15. Інформаційні ресурси
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ, ТА ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Анотація робочої навчальної програми з дисципліни “Історія ветеринарної медицини”


Спеціальність 7.130501 – “Ветеринарна медицини”

(для студентів факультету ветеринарної медицини)Кафедра анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка

Курс1


Семестри 1, 2

Лекцій - 15

Семінарських занять – 15

Самостійна робота – 30

Залік після 1, 2 семестру
Зміст дисципліни:

Дисципліна “Історія ветеринарної медицини” займає певне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини. Головне завдання курсу історії ветеринарної медицини полягає в тому, щоб на тлі історичних змін соціально-економічних формацій показати загальні закономірності розвитку людського суспільства, і поряд з ним і розвиток історії ветеринарної медицини. Слід зазначити, що Україна завжди була місцем зосередження досягнень різних цивілізацій. Отже, розвиток лікувальної справи і тваринництва в Україні необхідно розглядати в контексті з такими ж процесами в інших цивілізаціях.NATIONAL UNIVERSITEY OF LIFE ANDENVIROMENTAL SCIENCES OF UKRAINE

FACULTY OF VETERINARI MEDICINE
The Synopsis of the syllabus for specialty 7.130501 – “Veterinary Medicine”

Semester 1, 2

Lectures - 15

Seminar lessons 15

Independent work – 30

Test after the first and second semesterThe Discipline Contents


Study “history of veterinary medicine” takes certain place in the system of future specialists of veterinary medicine preparation. History of veterinary medicine has the aim to show general lows of human society together with history of veterinary medicine development against a background the historical changes of socio-economic structures. It is significant that Ukraine always was the place of crowing achievement of different civilization. Thus, development of medical business and stock-raising in Ukraine is necessary to examine in a context with the same processes in other civilizations.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка