Кафедра аеронавігаційних системСкачати 286.51 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір286.51 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик"_____"__________2011р.

Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Системи спостереження"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура"

Напрям підготовки: 6.070102 "Аеронавігація"


Курс – 3 Семестр – 5, 6


Аудиторні заняття – 140 Диференційований залік – 5 семестр

Самостійна робота – 148 Екзамен – 6 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 288/8,0
Курсова робота – 5 семестр

Індекс Н14-6.070102-2/11-4.4
СМЯ НАУ НП 22.01.01-01-2011

Навчальна програма дисципліни "Системи спостереження" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-14-6.070102-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.070102 "Аеронавігація", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Навчальну програму розробили:

доцент кафедри аеронавігаційних систем _____________ І. Чекед

професор кафедри аеронавігаційних систем ___________А . Грехов
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.070102 «Аеронавігація» »(7/8/07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування») – кафедри аеронавігаційних систем, протокол №14 від 10 травня 2011 р.

Завідувач кафедри __________________________________ В.Харченко

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту Аеронавігації, протокол №12 від 1 червня 2011 р.Голова НМРР ________________________________________ О. Ткаліч


УЗГОДЖЕНО

Директор Iнституту аеронавігації

_______________ В.Васильєв

“___ ” _____________ 2011р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 «Принципи дії, основні параметри локаційних систем та об‘єктів»...................................................................................................................

2.2. Модуль №2 «Виявлення локаційних сигналів та локаційний огляд».........

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»…………………………..……………….....

2.4. Модуль №4 «Методи, системи та пристрої виявлення і вимірювання координат цілей, боротьба із завадами. Моноімпульсна радіолокація»............

2.5. Модуль №5 «Функції та протоколи систем спостереження»......................3. Список рекомендованих джерел ………………........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ……………………..


4

4

44

4

57

8
8


9

10
10

1112141. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна „Системи спостереження” є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області систем аеронавігаційного обслуговування. Передбаченні при вивченні дисципліни знання та вміння необхідні фахівцеві для вирішення таких професійних завдань:

- аналіз умов функціонування та вимог до перспективних систем та діючих комплексів спостереження;

- обґрунтування експлуатаційно-технічних характеристик і вимог до перспективних систем та комплексів;

- вибір та обґрунтування принципів функціонування та структури систем і комплексів певного призначення;

- застосування сучасних систем спостереження для аеронавігаційного обслуговування;

- розробка пристроїв та систем обробки різних видів локаційних сигналів
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни "Системи спостереження" є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій процесу інформаційного забезпечення учасників повітряного руху, відповідальних за стан і безпеку авіаційних перевезень,а також надання структурованої інформації про координати і стан повітряного судна, необхідної для прийняття рішень по управлінню цим судном.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  • вивчення фізичних основ систем спостереження при різних типах носіїв інформації;

  • оволодіння теоретичними основами виявлення об’єктів, розділення, вимірювання координат, оцінки параметрів та розпізнавання об’єктів;

  • оволодіння знаннями про принципи дії різних типів систем і пристроїв;

  • дослідження потенційних можливостей систем спостереження при заданих параметрах системи;

  • синтез та аналіз алгоритмів виявлення сигналів;

  • оволодіння методами та процесами роботи систем спостереження та підготовка до подальшого вивчення відповідного обладнання та методів його практичного застосування і експлуатації.


1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:Знати:

- призначення та класифікацію систем спостереження;

- теоретичні і фізичні основи роботи систем;

- принципи дії систем і пристроїв, їх технічні характеристики;

- вплив завадових факторів і навколишнього середовища на роботу систем і методи боротьби із завадами;

- зв’язок потенційних можливостей локаційних систем з характеристиками сигналів і параметрами системи;

- конструкцію та елементну базу систем спостереження;

- спеціальні заходи з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.Вміти:

- розбиратися в принципах роботи систем різного призначення;

- самостійно проводити аналіз різних методів побудови систем спостереження;

- проводити вимірювання параметрів систем та проводити налаштування апаратури;

- оцінювати вплив різних технічних параметрів на експлуатаційні характеристики системи;

- обґрунтовувати та розраховувати експлуатаційно-технічні характеристики систем спостереження і оцінювати потенційні та реальні можливості систем.


1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується у сьомому семестрі.1.5.1. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №1 „Принципи дії, основні параметри локаційних систем та об'єктів” студент повинен:

Знати:

- загальні відомості про локаційні системи та їх застосування;

- принципи дії та основні параметри активних систем локації (імпульсної та неперервної дії);

- основні моделі зондувальних сигналів;

- основи вторинного випромінювання, поняття ефективної відбивальної поверхні (ЕВП) та моделі ЕВП для різних об’єктів і систем.

Вміти:

- проводити аналіз характеристик різних способів побудови локаційних систем;

- оцінювати дальність дії локаційної системи і аналізувати вплив окремих параметрів;

- розраховувати ЕВП об’єктів простої форми;

- виконувати експериментальні дослідження діаграми вторинного випромінювання на лабораторних макетах.

- самостійно розбиратися в принципах роботи радіолокаторів.


1.5.2. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №2 „Виявлення локаційних сигналів та локаційний огляд” студент повинен:

Знати:

- теорію виявлення локаційних сигналів і основи оптимальної обробки сигналів;

- рівняння дальності радіолокаційного виявлення цілей для різних випадків;

- методи вимірювання кутових координат цілей і розділення по куту.Вміти:

- самостійно вимірювати координати цілі;

- визначати дальність виявлення цілей у рiзних умовах;

- оцінювати помилки вимірювання координат цілі;

- аналізувати діаграми невизначеності зондувальних сигналів.
1.5.3. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 (Курсова робота) «Вибір та обґрунтування основних експлуатаційно-технічних характеристик локаційної системи»

Студент повинен:Знати:

- зв'язок експлуатаційних характеристик локаційної системи з її технічними характеристиками;

- вплив особливостей поширення хвиль у середовищі на характеристики системи;

- особливості функціональних схем локаційних систем різного призначення;

- можливості реалізації методів локації і їх застосування в локаційних системах різного призначення.

Вміти:

- аналізувати принципи побудови локаційних систем;

- обґрунтовувати основні вимоги до локаційної системи в залежності від її призначення;

- розраховувати і вибирати технічні характеристики системи з урахуванням міжнародних вимог і стандартів;

- самостійно розробляти комп’ютерні програми і виконувати розрахунки варіантів експлуатаційно-технічних параметрів системи.
1.5.4. В результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №4 „Методи, системи та пристрої виявлення і вимірювання координат цілей, боротьба із завадами. Моноімпульсна радіолокація ” студент повинен:

Знати:

- методи вимірювання і розділення по дальності та радіальній швидкості;

- методи селекції рухомих цілей;

- основи просторово-часової обробки сигналів та синтезування апертур локаційних антен;

- основи радіолокації з активною відповіддю;

- особливості систем локації з сигналами різної фізичної природи;

перспективні напрями розвитку локації.

Вміти:

- аналізувати діаграми невизначеності зондувальних сигналів і визначати роздільні здатності за дальністю і швидкістю;

- розраховувати параметри систем селекції рухомих цілей, зокрема, сліпі швидкості;

- аналізувати та синтезувати структуру апертури антени;

- визначати параметри сигналів вторинної радіолокації, аналізувати та синтезувати структуру моно імпульсних радіолокаторів.
1.5.5. У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля №5 „Функції та протоколи систем спостереження ” студент повинен:

Знати:

- класифікацію та особливості роботи систем спостереження;

- характеристики сигналів запиту та відповіді;

- функції та протоколи систем спостереження.Вміти:

- визначати особливості систем спостереження

- оцінювати параметри сигналів запиту та відповіді;

- оцінювати можливості інформаційного забезпечення про координати та стан повітряного судна;

- приймати рішення по управлінню повітряним судном.
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Модуль №1 «Принципи дії, основні параметри локаційних систем та об‘єктів»

Тема 2.1.1. Загальні відомості про системи спостереження та їх застосування.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з систем аеронавігаційного обслуговування. Історичні відомості. Системи спостереження за повітряною обстановкою. Терміни та визначення. Класифікація систем спостереження. Автоматичне залежне спостереження. Спостереження на основі використання передачі мовних повідомлень, первинних радіолокаторів, вторинних оглядових радіолокаторів, дискретно-адресних систем, систем всенаправлених радіомаяків. Первинна радіолокація. Визначення і терміни. Системи локації з сигналами різної фізичної природи в різних середовищах. Дистанційне зондування природних середовищ. Різновиди локації. Застосування принципів локації в системах аеронавігаційного обслуговування і роль первинних локаційних систем (ЛС) в підвищенні безпеки та регулярності польотів. Вплив електромагнітних полів на організм людини, охорона праці та екологічна безпека при роботі з локаційною технікою.

Тема 2.1.2. Принципи дії та основні параметри активних ЛС.

Структурна схема найпростішого імпульсного локатора. Модель поширення електромагнітних хвиль. Час запізнювання. Спрямованість і зона формування випромінювання. Принцип огляду простору і вимірювання кутових координат. Некогерентні імпульсні ЛС (імпульсний далекомір). Імпульсний метод вимірювання дальності. Розгорнення по дальності. Умови однозначності вимірювання дальності. Мінімальна дальність дії. Імпульсні ЛС кругового огляду. Радіально-кругове розгорнення. Формування зображення. Допустима частота обертання антени. Умови суцільного растра і необхідної кількості відбитих імпульсів. Структура відбитого сигналу на виході приймача. Енергетичні співвідношення при імпульсному методі. Поняття про роздільну здатність по дальності і по кутових координатах. Роздільний об'єм. Точність вимірювання координат. Когерентні методи локації. Ефект Допплера в локації. Допплерівські ЛС із безперервним випромінюванням. Поняття про розділення по швидкості. Роздільна здатність і точність по швидкості. Когерентно-імпульсний метод (справжня когерентність). Сліпі швидкості цілі. Псевдокогерентні ЛС. Локатори із зовнішньою когерентністю. Вторинний допплерівський ефект. Фазовий метод вимірювання дальності. Частотний метод локації з безперервним випромінюванням. Тактичні і технічні характеристики ЛС.

Тема 2.1.3. Зондувальні сигнали .

Структура і елементи локаційного каналу на прикладі радіолокації. Класифікація зондувальних сигналів. Математичний опис зондувального сигналу. Основні параметри зондувального сигналу. Двовимірна функція кореляції. Енергія сигналу. Поодинокі зондувальні сигнали. Послідовності зондувальних сигналів. Монохроматичний зондувальний сигнал. Складні локаційні сигнали.

Тема 2.1.4 Вторинне випромінювання

Класифікація об’єктів локаційного спостереження (цілей). Ефективна площа цілі (ЕПЦ). Поляризаційні характеристики радіолокаційних цілей. Залежність характеру розсіювання цілі від довжини хвилі. Діаграми розсіювання і діаграми зворотного розсіювання. Експериментальні методи визначення характеристик вторинного випромінювання. Діаграми зворотного розсіювання тіл простої форми. Штучні відбивачі. Групові цілі. Статистичні характеристики ЕПЦ і відбитого сигналу. Поверхово розподілені цілі. Питома ЕПЦ. Діаграми розсіювання шорсткуватих поверхонь. Об'ємно розподілені цілі. Відбиваність хмар і опадів. Використання законів відбиття від метеооб’єктів для побудови ЛС, що виявляють небезпечні для польотів зони та забезпечують підвищення регулярності польотів.
2.2 Модуль №2 „ Виявлення локаційних сигналів та локаційний огляд ”

Тема 2.2.1. Теорія виявлення локаційних сигналів.

Характеристики сигналів і завад. Моделі сигналів у теорії виявлення. Показники якості локаційного виявлення. Відношення правдоподібності. Критерії оптимальності виявлення. Бінарне виявлення сигналу з повністю відомими параметрами, випадковою початковою фазою, випадковою амплітудою. Виявлення пачок імпульсів. Когерентна пачка із цілком відомими параметрами, дружно флуктуюча пачка, незалежно флуктуюча пачка. Виявлення сигналів з невідомим часом приходу. Багатоканальне кореляційне виявлення Узгоджені фільтри (УФ). УФ для одиночних сигналів. УФ для когерентних і некогерентних пачок імпульсів. Порівняння когерентного і некогерентного накопичення. Універсальний фільтр. Стиск широкосмугових сигналів в УФ. Вимоги до ймовірностей помилкової тривоги і правильного виявлення.. Виявлення на фоні корельованих і негаусових завад. Виявлення в умовах апріорної невизначеності. Шляхи подолання апріорної невизначеності. Адаптивні системи.

Тема 2.2.2. Дальність дії локаційних станцій .

Рівняння радіолокації. Дальність дії ЛС у вільному просторі для зосереджених цілей. Вплив умов поширення електромагнітних хвиль на дальність дії ЛС. Дальність дії ЛС при опроміненні поверхнево та об’ємно розподілених цілей. Зона виявлення ЛС.

Тема 2.2.3. Локаційний огляд та індикатори огляду .

Класифікація методів локаційного огляду. Послідовний однопроменевий огляд. Багатопроменеві системи огляду. Електричне сканування діаграми спрямованості антени. Радіолокаційний огляд земної поверхні. Локаційні станції бокового огляду. Індикатори огляду. Методи побудови візуальних локаційних індикаторів.
Тема 2.2.4 Вимірювання кутових координат цілей і розділення по куту.

Точність вимірювання кутових координат та роздільна здатність: потенційна та реальна. Аналогові і цифрові методи вимірювання кутових координат.


2.3. Модуль №3 «Курсова робота»

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у п‘ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області теорії радіолокації та локаційних систем.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця з систем аеронавігаційного обслуговування.

Конкретна мета КР полягає у розробці експлуатаційно-технічних характеристик локаційної системи заданого призначення і при заданих вихідних даних. Необхідно здійснити вибір, обґрунтування і розрахунок експлуатаційних і технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС) і розробити функціональну схему РЛС. Розрахунки виконуються на комп'ютері за індивідуальними вихідними даними. Рекомендовано використання MathCad.

Викладач може запропонувати студенту й іншу індивідуальну тему КР, яка за обсягом роботи відповідає типовій КР. Індивідуальні теми здебільшого пропонуються найбільш сильним студентам і учасникам наукових досліджень у рамках студентського наукового товариства або інституту новітніх технологій.

Для успішного виконання курсової роботи студенту необхідно знати основні рівняння радіолокації, зв’язок експлуатаційних і технічних характеристик РЛС між собою, основні поняття про виявлення, розділення, вимірювання в радіолокації, вміти самостійно розробляти математичні моделі систем при взаємодії з навколишнім середовищем, програмні комп’ютерні моделі, працювати з нормативними та регламентуючих документами щодо вимог до РЛС різних типів.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
2.4. Модуль №4 «Методи, системи та пристрої виявлення і вимірювання координат цілей, боротьба із завадами. Моноімпульсна радіолокація».

Тема 2.4.1.Вимірювання і розділення по дальності та радіальній швидкості.

Класифікація локаторів за методами вимірювання дальності та швидкості. Точність вимірювання дальності та швидкості: потенційна та реальна. Принцип та функція невизначеності. Застосування складних локаційних сигналів. Імпульси із внутрішньоімпульсною ЧМ та ФМ: властивості, методи формування. Аналогові та цифрові методи обробки.

Тема 2.4.2. Методи селекції рухомих цілей (СРЦ).

Когерентні системи селекції рухомих цілей (СРЦ). Псевдокогерентні системи. Черезперіодна компенсація (ЧПК). Сліпі фази та їх усунення. Швидкісні характеристики, коефіцієнти придушення і підзавадової видимості.

Тема 2.4.3. Просторово-часова обробка сигналів та синтезування апертур антен локаційних систем.

Загальні закономірності просторово-часової обробки сигналів. Просторово-багатоканальні локаційні пристрої. Фазовані антенні решітки. Адаптивні просторово-багатоканальні локаційні пристрої. Радіолокатори із синтезованою апертурою антени. Методи обробки сигналів із синтезуванням апертури.

Тема 2.4.4. Особливості систем локації з сигналами різної фізичної природи та перспективи розвитку систем локації.

Основні відмінності застосування теорії локації для систем локації з сигналами різної фізичної природи. Лазерні локатори. Гідроакустичні локатори. Дистанційне зондування в різних діапазонах електромагнітних коливань. Радіоакустичні локатори. Системи ближньої локації. Інтроскопи, дефектоскопи, рентгенівські апарати.

Тема 2.4.5. Вторинна радіолокація. Принципи і методи побудови вторинних радіолокаторів. Моноімпульсні вторинні радіолокатори.

Вторинна радіолокація.Принципи і методи побудови моноімпульсних вторинних радіолокаційних станцій. Недоліки традиційних вторинних радіолокаторів. Класифікація моноімпульсних систем. Пеленгатори. Фазовий кутовий пеленгатор. Амплітудні кутові пеленгатори. Дискримінатори. Призначення та проблеми побудови. Амплітудний кутовий дискріминатор. Фазовий кутовий дискріминатор. Фазовий напівкутовий дискріминатор. Точність визначення азимуту цілей. Тактико-технічні характеристики моно імпульсних вторинних оглядових радіолокаторів. Параметри, що визначають зону виявлення моно імпульсних вторинних радіолокаторів. Склад та розміщення обладнання. Структурні схеми моноімпульсних вторинних радіолокаторів. Радіолокатор Condor 2 MSSR. Радіолокатор SIhR-M.Особливості обробки сигналів. Приймальний модуль радіолокатора IRS-20MP/L.
2.5 Модуль №5 «Функції та протоколи систем спостереження»

Тема 2.5.1. Спостереження в системі CNS/ATM.

Роль спостереження в системі CNS/ATM. Підсистеми CNS/ATM.Функції електрозв’язку та навігації. Системи координат при спостереженні та навігації. Особливості розвитку дисплеєв. Недоліки існуючої системи спостереження. Характеристика функції спостереження, яка реалізується системі CNS/ATM. Вимоги до безпеки польоту. Особливості роботи підсистем.

Тема 2.5.2. Спостереження та характеристики сигналів запиту і відповіді.

Спостереження за допомогою вторинного оглядового радіолокатора з режимом S. Стандарти режимів взаємодії з відповідачами. Характеристики сигналів запитів ВРЛ: запити загального виклику в режимах A/C/S; запити загального виклику тільки в режимах А/С; запити в режимі S. . Характеристики сигналів запиту в режимі S . Характеристики сигналів відповіді ВРЛ в режимі S.

Тема 2.5.3. Особливості широкомовного спостереження та роботи пасивних радіомаяків.

Особливості спостереження на основі використання системи все спрямованих пасивних радіомаяків Автоматичне залежне спостереження. Функціональний опис прикладного процесу ADS по ЛПД VDL-4. Широкомовне спостереженння ADS-B. Виграші режиму ADS . Потенційні можливості системи. інтерфейс бортового індикатора ADS-B. Системи попередження зіткнень Системи спостереження метеорологічної обстановки Бортові системи попередження повітряних зіткнень.

Тема 2.5.4. Основи роботи дискретно-адресних систем.

Призначення та загальна характеристика дискретно-адресних систем. Недоліки неселективних систем вторинної радіолокації, шляхи усунення недоліків. Принципи функціонування дискретно-адресних систем. Загальні відомості о сигналах запиту ДАС. Характеристика сигналів відповіді. Протоколи прийому передачі. Придушення бокових пелюстків діаграм спрямованості антени при запиті та відповіді.
3.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основi рекомендованi джерела

3.1.1. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. – М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.­­

3.1.2. Теоретические основы радиолокации / Под ред. В.Е. Дулевича. – М.: Сов. радио, 1978. – 608 с.

3.1.3. Теоретические основы радиолокации/ Под ред. Я.Д. Ширмана. –М.: Сов. радио, 1970. – 560 с.

3.1.4. Радиолокационные устройства: Теория и принципы построения / Под ред. В.В. Григорина-Рябова.- М.: Сов. радио. 1970. – 680 с.

3.1.5. Яновський Ф.Й. Теорія локаційних систем. – К.: НАУ, 2005 (електронний підручник).

3.1.6. Харченко В.П., Яновський Ф.Й., Соколов П.М., Петренко С.П. Теорія локаційних систем. Методичні вказівки до курсової роботи. – К.: НАУ, 2005.

3.2. Додаткова рекомендованi джерела

3.2.1. Косенко Г.Г., Харченко В.П. Радіолокаційні цілі та характеристики їх сигналів. Навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1996 – 52 с.

3.2.2. Косенко Г.Г., Харченко В.П. Теоретические основы радиолокации: конспект лекций. – К.: 1996. – 97 с.

3.2.3. Современная радиолокация (анализ, расчет и проектирование систем) / Пер. с англ. под ред. Ю.Б. Кобзарева. – М.: Сов. радио, 1969. – 724с.

3.2.4. Справочник по радиолокации в 4-х томах / Под ред. М. Сколника / Пер. с англ. под общ. ред. К.Н. Трофимова. – М.: Сов. радио, (т.1, 1976.-456 с.; т. 2, 1977.-408 с.; т.3, 1979.- 528 с.; т.4, 1978.-376 с.).

3.2.5. Яновський Ф.Й. Бортові метеонавігаційні радіолокаційні системи. – К.: НАУ, 2003. – 203 с.

3.2.6. Васин В.В., Степанов В.М. Справочник-задачник по радиолокации. – М.: Сов. радио, 1977 – 318 с.

3.2.7. Радиолокационные станции бокового обзора / Под ред. А.М. Реутова. – М.: Сов. радио, 1970 – 360 с.

3.2.8. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. – М.: Сов. радио, 1984 – 332 с.

3.2.9. Яновский Ф.И. Методические указания по обоснованию и расчету тактических и технических характеристик бортовых радиолокационных систем. – К.: КИИГА, 1981. – 28 с.

3.2.10. Яновский Ф.И. Бортовые метеонавигационные радиолокаторы. –К.:КИИГА, 1982. – 82 с.

3.2.11. Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей. - М.: Радио и Связь, 1986.
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка