Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни на правах рукопису литвиненко володимир сергійович облік І контроль трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствахСкачати 378.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір378.64 Kb.
  1   2   3
Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
На правах рукопису
ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
УДК 657.471:657.6:631.11
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Науковий керівник:

Кірейцев Григорій Герасимович,

доктор економічних наук, професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..

3

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ…………………………………………………………………...……

10
1.1.

Трансакції в економічній теорії та розвиток уявлень про них…............................................................................................

10
1.2.

Сутність трансакційних витрат та можливості їх відображення в обліку……………………………………….

21
1.3.

Класифікація трансакційних витрат для цілей побудови системи їх обліку та контролю………………....…….……….

39
Висновки до розділу 1………………………………………….…..

54

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ………………………………………………..

56
2.1.

Концепція вимірювання трансакційних витрат прийомами бухгалтерської методології..………………………………….

56
2.2.

Методика й організація обліку трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах……………......…..….

81
2.3.

Документальне підтвердження записів у обліку трансакційних витрат………………………...…………...…...

109
2.4.

Трансакційні витрати як об’єкт управлінського обліку…………………………………………...……...……….

117
Висновки до розділу 2…………………………………….………..

133

РОЗДІЛ 3 КОНТРОЛЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ…………...………

135
3.1.

Організаційно-методичні засади контролю трансакційних витрат………………………………………………...………....

135
3.2.

Внутрішньогосподарський контроль трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах……....……………..

151
3.3.

Удосконалення обліку і контролю трансакційних витрат при використанні інноваційних інформаційних технологій..

163
Висновки до розділу 3…………………………….…………..…….

182

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

184

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….……...………

187

ДОДАТКИ………………………………………………………………………

209

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин у сільському господарстві України характеризується загостренням конкуренції між товаровиробниками за економічні ресурси, у першу чергу, за землю як основний засіб виробництва та ринки збуту продукції. Діяльність сільськогосподарських підприємств відбувається в умовах, які відзначаються високим рівнем невизначеності та слабким захистом прав власності, що призводить до зростання витрат на пошук інформації, проведення переговорів та укладання контрактів, юридичний супровід здійснення трансакцій тощо.

Рівень трансакційних витрат у економічно розвинених країнах становить близько половини від загальних витрат і продовжує зростати. У досліджуваних сільськогосподарських підприємствах трансакційні витрати у середньому в розрахунку на одне підприємство становили у 2011 р. 2838 тис. грн, що складає 31 % від загальних витрат.

Важливим завданням менеджерів сільськогосподарських підприємств, особливо в умовах економічної кризи, є оптимізація витрат. Значний розмір трансакційних витрат актуалізує потребу відокремленого їх обліку та контролю, що забезпечить одержання додаткової інформації для детальнішого аналізу господарської діяльності, оптимізації рівня трансакційних витрат, підсилення функції контролю в управлінні.

Робочою гіпотезою є створення умов організації обліку трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства як відокремлених об’єктів, що сприятиме отриманню інформації для детальнішого аналізу господарської діяльності та прийняття виважених управлінських рішень.

Теорія трансакційних витрат виникла та розвивалася завдяки науковим працям таких зарубіжних дослідників, як А. Алчіан, О. Вільямсон, Д. Волліс, Х. Демсетц, К. Ерроу, Дж. Коммонс, Р. Коуз, П. Мілгром, Д. Норт і російських науковців, таких як А. А. Аузан, О. О. Брендельова, Р. І. Капелюшников, В. М. Кокорєв, Д. С. Львов, А. М. Олєйнік, А. Є. Шастітко й інші вчені.

Вагомий внесок у з’ясування економічної сутності трансакційних витрат зробили вітчизняні дослідники С. І. Архієрєєв, Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін, А. А. Ткач, О. В. Шепеленко.

Дослідження теорії та методики бухгалтерського обліку трансакційних витрат знайшли відображення у працях таких науковців, як О. В. Борович, О. П. Власенко, П. І. Гайдуцький, Н. В. Гордополова, В. М. Жук, О. В. Замазій, Г. Г. Кірейцев, Н. Т. Лабинцев, І. Г. Панженська, О. М. Петрук, І. Б. Садовська, М. М. Шигун, Ж. М. Ющак.

Тенденція постійного зростання рівня трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах і потреба розробки науково обґрунтованої методики їх обліку та контролю зумовили актуальність теми дисертаційного дослідження, його мету, задачі, напрями та структуру роботи.Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відображає результати наукових досліджень, проведених автором відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного університету біоресурсів і природокористування України на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення розвитку внутрішньогосподарських механізмів ефективного управління діяльністю сільськогосподарських підприємств» (номер державної реєстрації 0109U000784). У рамках даної наукової теми автором досліджено можливості і запропоновано ведення відокремленого обліку трансакційних витрат, що поліпшує інформаційне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарського підприємства.

Мета і задачі дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних положень обліку і контролю трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах та розробка рекомендацій, спрямованих на покращення інформаційного забезпечення управління витратами підприємства та підвищення ефективності його діяльності.

Визначена мета зумовила необхідність вирішення ряду задач: • розкрити сутність та особливості трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах, як передумови виокремлення їх із загальної сукупності витрат;

 • доповнити існуючі класифікації трансакційних витрат для побудови системи їх бухгалтерського відображення;

 • удосконалити прийоми вимірювання трансакційних витрат з метою забезпечення користувачів достовірними даними про їх характер та величину;

 • розробити методику бухгалтерського обліку трансакційних витрат в сільськогосподарських підприємствах, що є передумовою покращення інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо управління ними;

 • обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, як форми первісного відображення підтверджуваних фактів господарського життя, для одержання своєчасної та релевантної облікової інформації про трансакційні витрати сільськогосподарського підприємства;

 • запропонувати напрями підсилення контролю трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві, що оптимізуватиме їх величину в структурі витрат;

 • розробити заходи щодо модернізації інформаційних систем і комп’ютерних технологій для автоматизації обліку та контролю трансакційних витрат, що сприятиме підвищенню оперативності отримання інформації і прийняттю своєчасних управлінських рішень;

 • внести пропозиції щодо змін у нормативно-правовій базі для відокремленого обліку та результативного контролю трансакційних витрат, що забезпечить їх уніфікацію та конкретизацію оцінки ефективності.

Об’єкт дослідження – процеси обліку і контролю трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо бухгалтерського обліку та контролю трансакційних витрат, що забезпечує оптимізацію витрат у сільськогосподарських підприємствах.

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження для досягнення мети і вирішення визначених задач було використано такі методи: загальнонаукові методи та прийоми із застосуванням системного підходу щодо вивчення фундаментальних положень теорії трансакційних витрат. При з’ясуванні сутності трансакційних витрат було застосовано історико-логічний метод і положення інституціональної економічної теорії.

За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема, прийомів індукції, дедукції, співставлення й аналогії з’ясовано джерела походження трансакційних витрат на рівні сільськогосподарського підприємства, а також сформульовано висновки до розділів та дисертаційної роботи.

Методи узагальнення та групування використано при дослідженні та побудові класифікації трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств. Дослідження сучасного рівня трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах проводилось за допомогою прийомів спостереження, порівняння, графічного й інших.

Методи моделювання та формалізації дали змогу розробити пропозиції щодо удосконалення аналітичного обліку трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах.

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із інституціональної та неоінституціональної економічної теорії, з практичної економіки, бухгалтерського обліку і контролю, нормативно-правові акти України, матеріали конференцій із відповідної проблематики, оприлюднені статистичні дані, матеріали, отримані автором у результаті проведення безпосереднього вивчення стану обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів. Найсуттєвішими результатами дисертаційного дослідження, що характеризують його наукову новизну і виносяться на захист, є:

вперше:


 • розроблено методичні підходи бухгалтерського обліку трансакційних витрат у сільськогосподарському підприємстві, які передбачають відображення їх на окремому синтетичному рахунку, що підвищує релевантність інформації про рівень і структуру трансакційних витрат підприємства та сприяє підвищенню ефективності його діяльності;

удосконалено:

 • класифікацію трансакційних витрат для побудови системи бухгалтерського їх відображення у сільськогосподарських підприємствах, що ґрунтується на теоретичних положеннях інституціональної економічної теорії та враховує методичні особливості бухгалтерського обліку;

 • документальне забезпечення записів, як підтвердження фактів господарського життя, шляхом розробки регістрів у обліку трансакційних витрат;

 • організаційно-методичні засади внутрішнього контролю витрат у сільськогосподарському підприємстві в частині контролю трансакційних витрат із ідентифікацією відхилень, що підвищує ефективність контрольних заходів діяльності підприємства;

одержали подальший розвиток:

 • підходи до пізнання сутності трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах і методичні засади їх оцінки, основою яких є дані первинних документів і бухгалтерських регістрів, що забезпечує високу достовірність даних про трансакційні витрати;

 • напрями модернізації інформаційних систем бухгалтерського обліку для відокремленого відображення трансакційних витрат шляхом побудови окремих регістрів і звітних форм для обліку та контролю трансакційних витрат, а також подання інформації у зручному для користувачів вигляді;

 • нормативно-правове забезпечення обліку витрат шляхом доповнення нормативних документів положеннями щодо сутності, класифікації та методики обліку і контролю трансакційних витрат.

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні методики обліку та підсиленні контролю витрат сільськогосподарських підприємств шляхом виділення нового об’єкта обліку і контролю – трансакційних витрат.

Упровадження у діяльність сільськогосподарських підприємств запропонованої у роботі методики обліку і контролю трансакційних витрат сприятиме формуванню своєчасної, повної та неупередженої інформації для прийняття обґрунтованих і своєчасних управлінських рішень щодо трансакційних витрат, удосконаленню обліку та контролю витрат сільськогосподарського підприємства.

Окремі результати дисертаційної роботи апробовані та впроваджені в господарську практику, що підтверджується наступними документами: Управління агропромислового розвитку Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області (довідка № 160 від 23.03.2012 р.); СТОВ «Десна» Борзнянського району Чернігівської області (довідка № 36 від 26.03.2012 р.); ТОВ «Плиски-Агро» Борзнянського району Чернігівської області (довідка № 216 від 14.11.2012 р.).

Теоретичні положення та практичні розробки, отримані в процесі дослідження, впроваджено у навчальний процес Національного університету біоресурсів і природокористування України при викладанні дисциплін «Облік, аналіз і контроль трансакційних витрат», «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства», «Управлінський облік» (Акт про впровадження в навчальний процес від 12.02.2013 р.).Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано ідеї та положення, які є особистим внеском автора.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати, представлені в дисертаційній роботі, доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сталого розвитку сільських територій України» (м. Київ, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ціна, якість, витрати та ефективність виробництва в АПК» (м. Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сільських територій: економічний, соціальний і екологічний аспекти» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Аграрний форум – 2011 (економічний)» (м. Суми, 2011 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі та шляхи їх вирішення» (м. Бєлгород, Російська Федерація, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Територіально-галузевий поділ праці у агропромисловому виробництві» (м. Краснодар, Російська Федерація, 2011 р.); XІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, 2011 р.); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Облік у XXI столітті: концепція розвитку, глобальні тенденції, національні інтереси» (м. Київ, 2012 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Земельні ресурси і земельні відносини: стан, проблеми реформування, перспективи розвитку» (м. Київ, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ринкові трансформації розвитку земельних відносин: результати, наслідки, перспективи» (м. Київ, 2012 р.).

Публікації. Основні положення отриманих результатів дисертаційного дослідження опубліковані у 13 наукових працях, із яких 10 статей – у наукових фахових виданнях (із них 7 одноосібних) загальним обсягом 3,90 д.а. (особисто автору належить 2,98 д.а.) та 3 тезах доповідей загальним обсягом 0,74 д.а.

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення нової наукової задачі, яка полягає у розробці організаційно-методичних засад обліку і контролю трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах. Це дозволило сформувати висновки концептуально-теоретичного, методичного та науково-практичного характеру, що відображають вирішення задач дослідження.

 1. Світова економічна думка у своєму розвиткові поповнилася новими течіями і категоріями, серед яких чільне місце посідає інституціональна економічна теорія і, зокрема, її складова – теорія трансакційних витрат. Проте вітчизняний бухгалтерський облік не звертає достатньої уваги на існування такого об’єкта, як трансакційні витрати, які є суттєвим доповненням технологічних витрат і пов’язані з використанням ринкового механізму. У сільськогосподарських підприємствах трансакційні витрати становлять значну частку витрат, що зумовлено особливостями сільськогосподарського виробництва.

 2. Дослідники інституціональної економічної теорії пропонують досить широкий спектр визначень трансакційних витрат і відповідних класифікацій. Проте для побудови системи їх бухгалтерського відображення виникла потреба в уточненні існуючих класифікацій, з урахуванням методологічних особливостей бухгалтерського обліку. Розроблена у ході дослідження класифікація трансакційних витрат дає змогу організувати їх облік на окремому синтетичному рахунку з відповідними субрахунками.

 3. Практично одразу після впровадження у науковий оберт категорії «трансакційні витрати» дослідники зіткнулися з проблемою їх вимірювання. Погляди науковців із даної тематики розвивалися за двома напрямами: вимірювання трансакційних витрат на макро- та мікрорівнях. Достовірну інформацію про фактичний рівень трансакційних витрат сільськогосподарського підприємства можна одержати лише із даних бухгалтерського обліку. Для потреб менеджменту можуть бути використані також нефінансові характеристики трансакційних витрат із показників управлінського обліку.

 4. Вітчизняні дослідники пропонують для обліку трансакційних витрат використовувати декілька підходів: від окремих відомостей для деяких операцій у межах управлінського обліку до відкриття окремого синтетичного витратного рахунку «трансакційні витрати». На нашу думку, найдоцільнішим є запровадження окремого витратного рахунку 9х «Трансакційні витрати» з відповідними субрахунками.

 5. Відображення трансакційних витрат за запропонованою методикою не потребує запровадження спеціальних форм первинних документів, проте доцільним є використання накопичувальних відомостей і регістрів обліку трансакційних витрат як у цілому по сільськогосподарському підприємству, так і за його підрозділами, що покращить інформаційне забезпечення управління витратами підприємства.

 6. Раціональна організація обліку трансакційних витрат має бути доповнена чіткою системою їх контролю, оскільки трансакційні витрати становлять значну частину витрат сільськогосподарського підприємства та мають тенденцію до зростання. Трансакційні витрати здійснюють, а часто і контролюють менеджери різного рівня, а відтак, необхідні особливі підходи до їх контролю, аби уникнути ситуації, за якої їх ніхто не контролює, окрім особи, яка їх здійснила. Для підвищення ефективності витрачання трансакційних витрат, необхідна розробка планів, програм, бюджетів і кошторисів їх витрачання як по сільськогосподарському підприємству в цілому, так і за його підрозділами. При цьому з’являється можливість контролю трансакційних витрат порівняно з плановими показниками чи показниками за минулі періоди.

 7. Оскільки трансакційні витрати є новим і досить складним об’єктом обліку і контролю, постає питання про економічність одержаної про них інформації. Вирішити проблему можливо лише шляхом використання комп’ютерних інформаційних систем і технологій. Аналіз найпоширеніших відповідних програмних продуктів показав, що у них відсутні інструменти для відокремленого відображення трансакційних витрат, проте розв’язати цю проблему можливо шляхом модернізації цих програм. Для цього у межах 9 класу рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку необхідно відкрити окремий синтетичний рахунок із відповідними субрахунками. Крім того, використання інформаційних технологій надає широкі можливості для аналізу трансакційних витрат і подання інформації у зручному для користувачів вигляді.

 8. Окремий облік трансакційних витрат у сільськогосподарських підприємствах не передбачений чинним законодавством. А тому необхідно внести зміни до ряду нормативно-правових документів із питань бухгалтерського обліку, а саме: П(С)БО 16 «Витрати», Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Податкового кодексу України, Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, з метою регламентації у них порядку обліку та контролю трансакційних витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка