К. В. Тішечкіна використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання англійської мовиСкачати 39.13 Kb.
Дата конвертації11.11.2016
Розмір39.13 Kb.
УДК 378.147:811

Т.А.Ганніченко,

К.В.Тішечкіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У роботі розглянуто питання практичного використання інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Визначено види методів для лекційних і практичних занять, самостійної роботи студентів.

Ключові слова: інтерактивне навчання, інтерактивні методи, лекція, практичне заняття, самостійна робота.

As the title implies the paper describes the practical use of interactive methods of teaching English. Types of methods for use at lectures, practical training and students’ independent work are defined.

Keywords: interactive study, interactive methods, lecture, practical training, independent work.

Зростання потреб країни й суспільства у високоосвічених фахівцях, а також прагнень особистості до самореалізації вимагає реформування системи освіти, зокрема оновлення підходів, методів і засобів навчання іноземних мов. Інтеграція традиційних й інноваційних методів навчально-пізнавальної діяльності сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу. Упровадження інтерактивних методів навчання в практику викладання іноземних мов є обов'язковою умовою реалізації компетентнісного підходу.

Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, засіб пізнання, що здійснюється у формі спільної навчальної діяльності під час якої, студенти стають її активними учасниками: мають змогу висловлювати свою думку, відстоювати позицію, обмінюються інформацією, здійснюють самооцінку і оцінку партнерів по інтеракції, колективно вирішують проблеми, моделюють ситуації, занурюються в атмосферу реальної ділової співпраці з вирішення спільної проблеми, тим самим вдосконалюючи свої комунікативні вміння та навички у ситуаціях професійного характеру.

Інтерактивні методи створюють додаткові можливості для професійного навчання, формування іншомовної комунікативної компетенції, для вдосконалення особистісних якостей, вироблення вмінь та навичок професійної взаємодії. Мета цих методів – особистісний розвиток студента, розкриття його потенційних можливостей, тобто реалізовується особистісно-орієнтований підхід. Крім того, як підтверджує практичний досвід, при використанні інтерактивних методів створюється атмосфера зацікавленості, підвищується мотивація, що покращує засвоєння знань іноземної (англійської) мови студентами.

Інтерактивні методи поділяють на імітаційні та неімітаційні або ігрові й неігрові. Неімітаційні методи не передбачають побудову моделей явищ, що вивчаються, а в основі імітаційних (імітаційно-ігрових) лежить моделювання реальних ситуацій навчання або професійної діяльності.

До інтерактивних методів відносять: творчі завдання; роботу в малих групах; навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри); залучення громадських ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії); тренінги; соціальні проекти і інші позааудиторні методи навчання (змагання, інтерв'ю, фільми, спектаклі, виставки); вивчення і закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними посібниками, відео- і аудіоматеріалами, мозаїка (ажурна пила), сократичний діалог); тестування; розминка; дискусія; зворотний зв'язок; вирішення проблем ("дерево рішень", "мозковий штурм"); кооперативне навчання; дистанційне навчання.

Інтерактивним методом навчання є інтерактивна лекція, що включає в себе елементи традиційної лекції та тренінгової гри, що не замінює лекційного матеріалу, а сприяє його кращому засвоєнню (лекція-консультація, проблемна лекція, лекція-конференція, лекція-дискусія, лекція-візуалізація, лекція-дослідження тощо). Під час такого типу лекцій ми застосовуємо такі методичні прийоми як «мозковий штурм», презентація, бесіда (інтерв'ю), відеофільм, зворотній зв'язок. Практика показує, що найдоцільніше використовувати метод інтерактивної лекції на заняттях з курсу «Наукові комунікації (англійською мовою)».

Під час практичних занять з англійської мови ми залучаємо в навчальний процес такі інтерактивні методи як дискусія, «круглий стіл», кейс-метод, творчі завдання, ділові та рольові ігри, моделювання, робота в малих групах, тренінги.

Упровадження цих методів у практику викладання англійської мови показало збільшення інтересу студентів до вивчення мови, полегшило засвоєння лексики та граматики, фахових терміносистем тощо. Крім того, під час занять з використанням зазначених методів ефективніше реалізовується особистісно-орієнтований та диференційований підходи.

Застосування інтерактивних методів під час самостійної роботи передбачає організацію групової роботи. Для організації такої роботи необхідно:  • чітко визначити мету завдання;

  • зазначити етапи виконання завдання;

  • визначати механізм взаємодії між студентами для досягнення поставленої мети;

  • надавати консультаційну допомогу в аудиторний час або в on-line режимі.

Найбільш доцільним під час самостійної роботи ми вважаємо застосування кооперативного навчання, а саме «методу проектів». Працюючи над спільним проектом студенти компенсують брак знань з різних джерел; вчаться використовувати набуті знання для вирішення пізнавальних та практичних завдань; розвивають комплексне мислення; удосконалюють комунікативні та дослідницькі вміння та навички тощо.

Ефективним методом навчання іноземної мови є інтерактивна технологія дистанційного навчання. Для самостійної роботи студентів нами розроблені електронні курси англійської мови у системі Moodle, що орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та студентами. Застосування системи Moodle оптимізує самостійну роботу студентів і роботу викладача, оскільки дає можливість надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу та ін.Таким чином, використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання англійської мови робить процес навчання результативним, цікавим і дієвим засобом здобування нових знань студентами.

Література:

1. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. / Г.К. Селевко – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка