К е. н. Івлєва І. В. Міжнародні економічні відносини: історія міжнародних економічних відносинСкачати 220.53 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір220.53 Kb.


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра світового господарства і

міжнародних економічних відносин
к.е.н. Івлєва І.В.

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ:

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

(для студентів 2 курсу спеціальності

“Міжнародні економічні відносини”)

Затверджено

на засіданні кафедри _____________2005 р.

протокол №

Київ – 2005

ВСТУП

Навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” є складовою освітньо – професійної програми підготовки фахівців за освітньо – кваліфікаційним рівнем “бакалавр” і завершується заліком.Мета та завдання дисципліни - курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів розвитку міжнародних економічних відносин та методів їх дослідження. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу основних напрямів розвитку міжнародних економічних відносин та дослідженню еволюції предмету курсу в різні періоди розвитку світової цивілізації, вироблення у студентів навичок аналізу розвитку основних форм прояву міжнародних економічних відносин з урахуванням історичного досвіду.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин: навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” є професійно – орієнтованою дисципліною освітньо- професійної програми підготовки фахівців за освітньо – кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності "міжнародні відносини" напряму – "міжнародні економічні відносини". Дисципліна вивчається студентами 2 курсу протягом 2, 3 семестрів (лекцій – 40 годин, практичних занять – 30, самостійної роботи – 38 годин.)

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” базується на дисциплінах “Історія економічних вчень”, “Історія України”, “Економічна історія”, “Основи економічної теорії”, “Економіка України”, “Вступ до спеціальності”, "Мікро та макроекономіка".

Інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники, статистичні довідники (пункт “Основна література”), підручники, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники, науково – методичні розробки (додаткова література).

Контроль знань. Контроль здійснюється за модульно- рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:

Поточний – в середньому до 25 балів (усна відповідь, домашня письмова робота – до 2 балів, відмова від відповіді – (-) 2 бали, доповнення – 1 бал, доповідь – 3 бали, письмові конотрольні роботи – до 6 балів (тричі на семестр).

Підсумковий – у формі заліку – до 25 балів.

Якщо результати поточного контролю перевищують 20 балів, студент отримує залік автоматично, студент, що має меньше 15 балів – не допускається до підсумкового контролю як такий, що не виконав усіх видів робіт, передбачених планом.

Назва теми

Години

Лекц.

Семін.

сам. роб.Вступ. Сутність та форми міжнародних економічних відносин.

2

2

2Зародження та розвиток господарських зв’язків в доісторичні та стародавні часи. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна торгівля і світовий ринок.

8

4

10Виробничі та торгівельні відносини за середньовічча. Міжнародні валютно- кредитні відносини. Міжнародний поділ праці.Міжнародні інтеграційні процеси.

8

6

8Господарська система та зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.

2

2

2
Утворення Російської централізованої держави та її зовнішньоекономічна політика.

2

2

2Характер міжнародних економічних відносин в період становлення Індустріальної цивілізації. Еволюція інтернаціоналізації МЕВ.

4

4

4Особливості розвитку світової економіки в другій половині XXI та на початку XX століття. Механізм регулювання МЕВ.

4

4

4Відновлення світового господарства в повоєнні роки. Міжнародні економічні та фінансові організації та шляхи їх становлення

4

4

4Сучасне світове господарство: основні етапи розвитку. Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ. Міжнародні науково- технічні зв'язки.

6

2

4


Всього годин

40

30

38

ЗАЛІКОВІ БАЛИ:

Практичні заняття 7 х 2 = 14 балів

Завдання для самостійної роботи

(виконання творчих робіт) 21 х 0,5 = 10,5 балів

Разом 24,5 балівТЕМИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема 1: Сутність та форми міжнародних економічних відносин
Лекція 1 Сутність та форми міжнародних економічних відносин – 2 год.

 Міжнародні економічні відносини як наука та система знань

 Системний характер МЕВ

 Наукові підходи до вивчення історії МЕВ

 Форми прояву та суб’єкти МЕВ
Семінар Сутність та форми міжнародних економічних відносин – 2 год.

1. Предмет курсу “Історія міжнародних економічних відносин”.

2. Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії.

3. Сутність міжнародних економічних відносин як категорії науки.

4. Форми прояву та суб’єкти МЕВ.

Тема 2: Зародження та розвиток господарських зв’язків в доісторичні та стародавні часи. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна торгівля і світовий ринок.

Лекція 2 Зародження та розвиток господарських зв’язків в доісторичні та стародавні часи – 2 год.

 Виникнення господарських зв’язків в доісторичну епоху

 Неолітична революція та її наслідки

 Поділ праці та поглиблення спеціалізації виробництва у стародавні часиЛекція 3 Зародження та розвиток господарських зв’язків в доісторичні та стародавні часи – 2 год.

 • Політико-господарські системи країн за стародавніх часів

 • Виникнення торгівлі як форми економічних відносин

 • Поява грошей і грошово – кредитних відносин

 • Головні торгівельні шляхи. Формування інфраструктури торгівлі.

Семінар Зародження та розвиток господарських зв’язків в доісторичні та стародавні часи – 2 год. 1. Господарська діяльність і перші прояви міжгосподарських зв’язків в умовах становлення людської цивілізації.

 2. Виникнення ремесла та його вплив на розвиток міжобщинних відносин.

 3. Причини занепаду доісторичного суспільства та передумови виникнення перших світових цивілізацій.

 4. Основні риси економічних відносин та зв’язків держав стародавнього світу.


Лекція 4 Міжнародна міграція робочої сили – 2 год.

Форми міграції робочої сили

 Світовий ринок робочої сили і міжнародна трудова міграція

 Основні риси та напрями сучасних міграційних процесів


Семінар Міжнародна міграція робочої сили – 2 год.

 1. Поняття міжнародної трудової міграції.

 2. Міграція робочої сили в системі МЕВ.


Лекція 5 Міжнародна торгівля і світовий ринок – 2 год.

 Сучасні концепції міжнародної торгівлі • Основні етапи еволюції міжнародної торгівлі

 • Закономірності ціноутворення на світовому ринку


Завдання для самостійної роботи: (10 год.)

 1. Дати визначення термінів: міжнародні економічні відносини, світове господарство, світова економіка, формація, цивілізація.

 2. Дати визначення термінів: спеціалізація, поділ праці, суспільний поділ праці, привласнююче господарство, відтворююче господарство, політико- господарська система, грошово- кредитні відносини, лихварство, інститут тамкару, інститут кару, кредит.

 3. Проаналізувати характер доісторичних господарських зв’язків на території України.

 4. Систематизувати наукові погляди на торгівельні та грошові відносини за стародавніх часів.

 5. Дати порівняльну характеристику зовнішній тогівлі в Античних цивілізаціях за підручником: Лановик Б.Д. та інш. Історія господарства: Україна і світ. – К., 1995. – с. 16, 23-24.


Тема 3: Виробничі та торгівельні відносини за середньовічча. Міжнародні валютно- кредитні відносини. Міжнаролний поділ праці. Міжнародні інтеграційні процеси.
Лекція 6 Виробничі та торгівельні відносини за середньовічча. 2год.

- Особливості торгівлі за середньовічча

 Розвиток міст як центрів ремесла і торгівлі

 Головні торгівельні шляхи середньовічча

 Вплив Великих геграфічних відкриттів на розвиток світової торгівлі • Особливості системи грошово- кредитних відносин. Формування банківської системи.

Семінар Виробничі та торгівельні відносини за середньовічча. 2год. 1. Передумови формування системи економічних відносин за середньовічча.

 2. Поглиблення суспільного поділу праці. Розвиток міст, ремесла і торгівлі.

 3. Основні риси і специфічні форми феодальної торгівлі.

 4. Особливості розвитку фінансово- кредитних відносин за середньовічча.


Лекція 7 Міжнародні валютно- кредитні відносини. 2год.

 • Суть та функції МВКВ

 • Основні структурні елементи міжнародної валютної системи

 • Основні типи міжнародних валютних систем

Семінар Міжнародні валютно- кредитні відносини. 2год. 1. Сутність структури МВКВ та основні етапи еволюції.

 2. Джерела та види міжнародних кредитів.


Лекція 8 Міжнародний поділ праці. 2год.

праці.

 • Головні фактори розвитку МПП у сучасних умовах.

 • Вплив НТР на МПП.

Семінар Міжнародний поділ праці. 2год. 1. Форми та види МПП.

 2. Діалектика МПП і кооперації виробництва.


Лекція 9 Міжнародні інтеграційні процеси. 2год.

 • Причини та рушійні сили інтеграції

 • Сутність та характер міжнародної інтеграції в різних секторах світового господарства

 • Інтеграційні союзи сучасності

Семінар Міжнародні інтеграційні процеси. 2год. 1. Економічна та політична сутність інтеграції.

 2. Форми та стадії розвитку міжнародної економічної інтеграції.


Завдання для самостійної роботи: (8 год.)

 1. Дати визначення термінів: натуральне господарство, феодальні відносини, рента, цех, ярмарок, мито, лихварський капітал, банк.

 2. Вплив Великих Геграфічних відкриттів на систему МЕВ в епоху середньовічча.

2. Визначити основні етапи колонізації та її вплив на формування системи МЕВ.

Тема 4: Господарська система та зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.

Лекція 10 Господарська система та зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.– 2 год.

 Державний устрій і господарська система Київської Русі

 Характер зовнішньоекономічних зв’язків Київської Русі. Основні торгівельні партнери

 Розвиток грошово- кредитних відносин

 Інтернаціоналізація фінансового капіталу

 Роль ураїнських земель у формуванні системи МЕВ у XV- XVII ст.


Семінар Господарська система та зовнішньоекономічні зв’язки Київської Русі.– 2 год.

 1. Характер господарської системи Київської Русі.

 2. Ступінь залучення держави до торгівельних відносин.

 3. Руські міста як центри ремесла і торгівлі.

 4. Господарська система та зовнішньоторгівельні відносини Запорозької Січі.


Завдання для самостійної роботи: (2 год.)

 1. Дати визначення термінів: феодальна рента, грошова рента, васальні відносини, ремесло, магдебурзьке право.

 2. Дослідити основні положення “Руської правди” та визничити її вплив на формування господарської системи.

 3. Проаналізувати процес поширення Магдебурзького права на українські міста.Тема 5: Утворення Російської централізованої держави та її зовнішньоекономічна політика.
Лекція 11 Утворення Російської централізованої держави та її зовнішньоекономічна політика. – 2 год.

 Господарська система та державний устрій РЦД

 Особливості меркантелістської зовнішньоекономічної політики держави

 Етапи формування внутрішнього ринку РЦД


Семінар Зовнішньоекономічні зв'язки Великого Новгорода та РЦД. – 2 год.

 1. Особливості соціально- економічної системи Новгорода.

 2. Зовнішньоекономічна політика Московського князівства.

 3. Реформи політико- господарської системи в Росії наприкінці XVII- початку XVIII ст.

 4. Місце та роль РЦД в міжнародному торгівельному обміні.


Завдання для самостійної роботи: (2 год.)

 1. Дати визначення термінів: гільдія, централізована держава, феодально- кріпосницька монархія, міждержавна договірна грамота.

 2. Проаналізувати вплив наукових економічних теорій на процес формування зовнішньоекономічної політики РЦД.Тема 6: Характер міжнародних економічних відносин в період становлення Індустріальної цивілізації. Еволюція інтернаціоналізації МЕВ.
Лекція 12 Характер міжнародних економічних відносин в період становлення Індустріальної цивілізації – 2 год.

 Соціально- політичні та економічні передумови формування індустріальної цивілізації

 Концентрація капіталу і виробництва

 Еволюція та розвиток форм прояву МЕВ • Процес індустріалізації українських земель

Семінар Особливості розвитку світогосподарських зв’язків у період становлення індустріальної цивілізації – 2год.

1.Причини занепаду епохи середньовічча та передумови виникнення індустріальної цивілізації.

2.Нові теорії міжнародної торгівлі (Д. Рікардо, А. Сміт).

3. Вплив промислового перевороту на розвиток форм прояву МЕВ. Індустріалізація провідних країн світу.

4. Роль банків в умовах становлення індустріальної цивілізації.

5. Особливості індустріалізації в Україні.
Лекція 13 Еволюція інтернаціоналізації МЕВ – 2 год.


 • Критерії і показники інтернаціоналізації господарського життя.

 • Еволюція інтернаціоналізації МЕВ.

 • Міжнародні господарські комплекси.

Семінар Еволюція інтернаціоналізації МЕВ – 2год.

1. Сутність та форми прояву інтернаціоналізації господарського життя.

2. Проблеми та перспективи багатонаціонального виробництва.Завдання для самостійної роботи: (4 год.)

1. Дати визначення термінів: індустріальна цивілізація, світовий ринок, абсолютні переваги, порівняльні переваги, первісне нагромадження капіталу, акціонерний капітал, фінансова олігархія, золотомонетний стандарт, золотодевізний стандарт.

2. Виникнення та розвиток товарних бірж та їх вплив на формування світового ринку.


 1. Роль винаходів та формування патентно- ліцензійної торгівлі на межі XIX- XX ст.Тема 7: Особливості розвитку світової економіки в другій половини XIX - початку XX століття. Механізм регулювання МЕВ.
Лекція 14 Світова економіка другої половини XIX - початку XX століття – 2 год.

 Виникнення монополістичних об'єднань та монополізація товарних ринків

 Колоніальна система господарства, боротьба за перерозподіл світу, розвиток МПП

 Характер розвитку економік країн світу напередодні Першої світової війни • Економічний розвиток країн у повоєнний період

 • Розвиток економічної депресії в країнах Європи та США

Семінар Світова економіка другої половини XIX - початку XX століття – 2 год. 1. Особливості розвитку МЕВ на початку 20 ст.

 2. Стан економік провідних країн світу напередодні Першої світової війни.

 3. Механізм урегулювання світогосподарських зв'язків після Першої сівтової війни згідно з Версальським договором.

 4. Передумови та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.


Лекція 15 Механізм регулювання МЕВ – 2 год.

 Основні теоретичні концепції регулювання МЕВ.

- Основні критерії ефективності регулювання МЕВ
Семінар Механізм регулювання МЕВ – 2 год.

1. Національна та міжнародна підсистема регулювання МЕВ.

2. Еволюція основних підходів до формування економічної політики.
Завдання для самостійної роботи: (4 год.)

1. Дослідити значення репараційного плану Дауеса для відновлення рівноваги у світовому господарстві після Першої світової війни.Тема 8: Відновлення світового господарства в повоєнні роки. Міжнародні економічні та фінансові організації та шляхи їх становлення.
Лекція 16 Відновлення світового господарства в повоєнні роки –

2 год.


 Економічна роль плану Маршалла

Семінар Відновлення світового господарства в повоєнні роки –

4 год.


 1. Шляхи відбудови системи світогосподарських звязків у повоєнний період.

 2. Економічні відносини між країнами світового "Центру" та "Периферії".

 3. Роль ТНК у світовому господарстві у 50-ті рр. 20 ст.

 4. Основні засади функціонування Бреттон –Вудської валютної системи.


Лекція 17 Міжнародні економічні та фінансові організації та шляхи їх становлення – 2 год.

 • Основні напрями діяльності МЕО.

 • Еволюція ролі МЕО в системі МЕВ.

Семінар Міжнародні економічні та фінансові організації та шляхи їх становлення – 2 год.

1. Основні напрями діяльності МЕО та їх класифікація.

2. Проблеми взаємовідносин МЕО з національними урядами.
Завдання для самостійної роботи: (4 год.)

1. Дослідити вплив плану Маршалла на розвиток системи МЕВ.Тема 9: Сучасне світове господарство: основні етапи розвитку. Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ. Міжнародні науково – технічні зв'язки.
Лекція 18 Сучасне світове господарство: основні етапи розвитку –

2 год.


 Розвиток світової економічної кризи 70- 80 х років

 • Еволюція світової валютної системи: від Бреттон – Вудса до сучасності

 • Азіатська валютна криза: причини виникнення та наслідки для світової економічної системи


Лекція 19 Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ – 2 год.

 • Категорізація глобальних проблем МЕВ.

 • Передумови виникнення кризових явищ в економіці

Семінар Глобальні проблеми розвитку світового господарства і МЕВ – 2 год.

1. Сутність глобальних проблем МЕВ.

2. Еволюція підходів до вирішення глобальних проблем.


Лекція 20 Міжнародні науково – технічні зв'язки – 2 год.

 • Вплив НТР на розвиток форм МЕВ

 • Характер міжнародних науково – технічних зв'язків на сучасному етапі

 • Еволюція форм міжнародного науково- технічного обмінуЗавдання для самостійної роботи: (4 год.)

1. Проаналізувати основні положення концепції Нового міжнародного економічного порядку (НМЕП).ЛІТЕРАТУРА

І. До курсу в цілому

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992.

Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992.

Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1994.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003

История мировой экономики. Под ред. А.Н. Марковой. – М.1998.


ІІ. До окремих тем.

Тема 1:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992. Розділ. 1; 2 (гл. 3,4); 3; 4.

В.К. Ломакин. Мировая экономика. - Москва: Финансы, 1998. Гл. 2 (§ 1,2,3).

Ю.Пахомов, С. Крымский, Ю. Павленко. Пути и перепутья современной цивилизации. - Киев: МДЦ, 1998. Гл. 3 (§ 2); 5 (§ 1).Тема 2:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992. Р.1, гл. 2.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003

Основы современной цивилизации. Под ред. Боголюбова Л.Н. – М. 1992. с. 15 –60.Тема 3:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992. Р. 2.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003

История мировой экономики. Под ред. А.Н. Марковой. – М.1998.

Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. – К. Вища школа, 1995. с. 16, 23-24.

Костюк В.Н. История экономических учений . – М., 1997, с. 16-17.


Тема 4-5:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992. Р. 2, гл. 2.

М.Грушевський. Історія України. – К. 1990. Ч. 2, 3, 4.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003

История мировой экономики. Под ред. А.Н. Марковой. – М.1998.

Основы современной цивилизации. Под ред. Боголюбова Л.Н. – М. 1992.


Тема 6-7:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003. Гл. 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

История мировой экономики. Под ред. А.Н. Марковой. – М.1998.

Основы современной цивилизации. Под ред. Боголюбова Л.Н. – М. 1992.

Тема 8:

Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003. Гл. 29, 30, 34.

История мировой экономики. Под ред. А.Н. Марковой. – М.1998.

Основы современной цивилизации. Под ред. Боголюбова Л.Н. – М. 1992.
Тема 9:

Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 1992.

Світова економіка. Підручник. За ред. Філіпенка А.С. - Київ: Либідь, 2000.

Международные экономические отношения. Учебник Под ред. В.Рыбалкина. - Москва, Интел, 2000.

П.Х. Линдерт. Экономика мирохозяйственных связей. - Москва: Прогресс, 1992.

А.Н. Маркова, Г.Б. Поляк. История мировой экономики. М.: Юнити, 2003.ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

 1. Азіатська економічна криза: причини виникнення та наслідки.

 2. Бреттон- Вудська валютна система: особливості функціонування.

 3. Вивіз капіталу, як форма прояву МЕВ.

 4. Виникнення господарських відносин і доісторичну добу розвитку людства.

 5. Виникнення перших банків та їх роль у розвитку МЕВ.

 6. Виникнення ТНК та їх роль у розвитку світової економіки.

 7. Вплив Великих географічних відкриттів на формування системи МЕВ.

 8. Вплив виникнення ремесла на формування індустріальних відносин.

 9. Вплив колонізації на розвиток основних форм МЕВ.

 10. Вплив науково – технічних революцій на розвиток виробничих сил.

 11. Еволюція головних торгівельних шляхів світу.

 12. Еволюція грошей та вплив даного процесу на розвиток форм МЕВ.

 13. Еволюція грошової одиниці України.

 14. Еволюція МЕВ згідно з цивілізіційним підходом. Етапи розвитку МЕВ за формаційним підходом. Сутність та порівняльна характеристика.

 15. Еволюція світової валютної системи: основні етапи та їх характеристика.

 16. Еволюція форм МВКВ у період аграрної, індустріальної та постіндустріальної цивілізації.

 17. Еволюція форм прояву МЕВ від доісторичних часів до сучасного періоду.

 18. Економічна роль плану Маршала.

 19. Економічна сутність Версальського договору.

 20. Економічні передумови формування Індустріальної цивілізації.

 21. Етапи формування колоніальної системи світу.

 22. Значення репараційного плану Дауеса для відновлення рівноваги у світовому господарстві після Першої Світової війни.

 23. Зовнішньоторгівельна експансія та її форми в епоху первісного нагромадження капіталу.

 24. Золотодевізний стандарт: сутність, особливості функціонування.

 25. Інтернаціоналізація виробництва і капіталу на початку 20 ст.

 26. МЕВ в умовах економічного розподілу світу на рубежі 19 – 20 ст.

 27. МЕВ, як наука та система знань.

 28. Методи діяльності міжнародних монополій та їх генезис.

 29. Міжнародна міграція робочої сили: сутність прояву на всіх етапах розвитку МЕВ.

 30. Міжнародні інтеграційні процеси: особливості еволюції від стародавніх часів до сьогодення.

 31. МПП в період становлення індустріальної цивілізації.

 32. Наукове обгрунтування геополітичного поділу світу на "Центр" і "Периферію".

 33. Неолітична революція та її вплив на розвиток господарської діяльності.

 34. Нові форми господарювання і організації виробництва в період первісного нагромадження капіталу.

 35. Основні етапи, форми прояву, структурні рівні, суб'єкти та об'єкти МЕВ.

 36. Основні форми МПП та їх розвиток.

 37. Особливості залучення України до системи МЕВ на всіх етапах розвитку державності.

 38. Особливості зовіншньоекономічної політики Запорозької Січі.

 39. Особливості міжнародного руху капіталу в період після Другої Світової війни.

 40. Особливості прояву меркантелізму в зовнішній політиці Російської Централізованої держави.

 41. Особливості розвитку господарської системи та зовнішньоекономічної політики на території Трипільської культури.

 42. Особливості розвитку МЕВ за аграрної цивілізації.

 43. Особливості розвитку МЕВ за Індустріальної цивілізації.

 44. Особливості розвитку МЕВ за Постіндустріальної цивілізації.

 45. Особливості теорії порівняльних переваг Д.Рікардо.

 46. Особливості Теччеризму.

 47. Передумови виникнення та розвитку МЕВ в античних суспільствах.

 48. Передумови виникнення торгівлі.

 49. Перші банки, еволюція кредиту.

 50. Перші теорії міжнародної торгівлі у 18 ст.

 51. План Рузвельта.

 52. Політико – господарські системи цивілізацій Стародавного Сходу (Шумер, Єгипет, Китай, Індія).

 53. Промисловий переворот в Англії, Голландії, Німеччині, Франції.

 54. Промислові революції та їх значення для формування світового ринку.

 55. Розвиток МЕВ на території країн Близького Сходу у Середньовіччі.

 56. Розвиток міжнародної торгівлі, як основної форми прояву МЕВ у Середньовіччі.

 57. Розвиток світогосподарських зв'язків у 30-40 рр. 20 ст.

 58. Роль "Ліги Націй" у регулюванні МЕВ.

 59. Роль ООН у формуванні основних засад розвитку МЕВ.

 60. Світові економічні кризи: основні етапи розвитку, причини та сутність.

 61. Середньовічні міста, як центри ремесла і торгівлі.

 62. Система міжнародних валютно – кредитних відносин у к. 19 – п. 20 ст.

 63. Системний характер МЕВ.

 64. Сутність "Нового міжнародного економічного порядку".

 65. Сутність економічних реформ Столипіна.

 66. Сутність золотомонетного стандарту, його формування та еволюція.

 67. Сутність монополізації товарних ринків на межі 19 – 20 ст.

 68. Сутність поняття МЕВ.

 69. Сутність та визначення світового ринку, як системи прояву МЕВ.

 70. Сутність теорії абсолютних переваг А.Сміта.

 71. Сутність транзитної торгівлі.

 72. Суть та особливості економічних відносин країн Стародавнього світу.

 73. Теорія меркантелізму, як перша теорія МЕВ.

 74. Товарна структура міжнародної торгівлі в епоху античності.

 75. Торгівельні відносини Російської Цетралізованої держави в період її становлення.

 76. Україна в системі МЕВ за часів промислового перевороту.

 77. Форми монополізації виробництва і капіталу.

 78. Характер економічної депресії в Європі та США 1929- 1933 рр.

 79. Характер розвитку МЕВ після Другої Світової війни.

 80. Характер, форми і значення зовнішньоекономічних зв'язків для розвитку господарства Київської Русі.

 81. Характеристика зовнішньоекономічних зв'язків країн Сходу в епоху середньовічча.

 82. Характеристика перших міжнародних торгівельних організацій та союзів.

 83. Характерні риси зовнішньоекономічних зв'язків країн середньовічної Європи.

 84. Характерні риси Рейганоміки.

 85. Характерстика державного устрою та господарської системи Київської Русі за документом "Руська Правда".

 86. Шляхи подолання наслідків економічної депресії провідними країнами світу.

 87. Ямайська валютна система: сутність та етапи розвитку.

 88. Ярмарок, як типова форма середньовічної торгівлі.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка