К. А. Нємець, д геогр н., проф. (голова редакційної колегії)Сторінка1/14
Дата конвертації30.12.2016
Розмір2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Студентське наукове товариство геолого-географічного факультету

Харківська обласна станція юних туристів
міжнародної науково-практичної

конференції

студентів, аспірантів та молодих науковців
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ

(15–16 квітня 2010 року, м. Харків)


Харків


2010
Редакційна колегія: К. А. Нємець, д. геогр. н., проф. (голова редакційної колегії), Л. М. Нємець, д. геогр. н., проф. (співголова редакційної колегії), В. І. Редін, к. геогр. н., доц.., В. А. Редіна, к. пед. н., доц., Ю. Ю. Заволока, к. геогр. н., доц., Ю. І. Кандиба, к. геогр. н., доц., П. А. Вірченко, зав. лаб., Л. В. Ключко, ст. викл., Г. О. Кулєшова, ст. викл., А. В. Козловець, асп., Н. В. Моштакова, асп., К. Ю. Сегіда, асп., голова студентського наукового товариства геолого-географічного факультету.
Адреса редакційної колегії: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61077, к. 3-62, тел. 8(057) 707-52-74,

e-mail: konfregion@yandex.ru.


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти» (15-16 квітня 2010 року, м. Харків) / Гол. ред. колегії К. А. Нємець // РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2010. – 311 с.


Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Регион-2010: общественно-географические аспекты» (15-16 апреля, г. Харьков) / Гл. ред. коллегии К.А. Немец // ИРО Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьков, 2010. – 311 с.

Тексти представлено у авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст доповідей, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

Друкується за рішенням вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 6 від 19.03.2010 р.)

ISBN 978-966-623-647-3

© Харківський національний

університет імені В. Н. Каразіна, 2010


З М І С Т
ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
Белеванцев В. Г., Чендев Ю. Г.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСИСТОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕРУССКОГО БЕЛОГОРЬЯ ЗА 200-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД………………………………………………………………………...


Гаєвська Н. С.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ВИВЧЕННЯ БІДНОСТІ………...............


Гуров С. А.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ………………………………………………....................................


Заставецька Л. Б.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ АГРАРНОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЗМІНИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН…………..


Иванова Е. И., Кузьменко Я. В.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ…………………………………………………………………...


Круль Г. Я., Гаджа І. В., Паламарюк М. Ю.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ У ВИЖНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………….


Кушнір Л. М., Шевчук С. М.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………………………………………….


Олійник В. Д.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕПРЕСИВНОСТІ ЗА ДУШОВИМ ВАЛОВИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ПРОДУКТОМ ……………………………………………………….


Родненко А. О.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ДО ЄВРО-2012……………………………………………………….


Сегіда К. Ю.

ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІОГЕОСИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ………………...
Стащук Ю. В.

Вплив природно-ресурсного потенціалу територій на виникнення міждержавних прикордонних суперечностей………………...


Тодоров В. І.

ЕТНОГЕОГРАФІЧНІ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ…….


Ярьоменко С. Г.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ

СТИКОВИХ ЗОН ………………………………………………………………………....

Секція 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ПРИКЛАДНІ РЕГІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вірченко П. А.

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ ..…………………………………………..............

Кисіль І. О.

Географічні особливості ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ……….


Кобилін П. О.

Історико-географічні аспекти формування медичної

системи міста Харкова……………………………………………………………

Копер Н. Є.

РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………


Коробка Н. Д.

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВАРИННИЦТВА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………

Кучер І. І.

АНАЛІЗ ІСТОРИКО-ГЕОГАФІЧНОГО ПОДІЛУ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ…………


Ліхван В. Ф.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)…………………………………………….

Машкіна І. С.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ……………


Морар А. В.

ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ

ВОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ…………………………………………………..

Моштакова Н. В.

МУЗЕЙНА МЕРЕЖА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Надтока Ю. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ………………………………………

Наумова Н. П., Чендев Ю. Г.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В КОНЦЕ 16 - НАЧАЛЕ 17 ВВ. ………………………………………………….............

Нища О. С.

СУЧАСНИЙ СТАН КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОГО

РЕГІОНУ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ)…………………………………..

Отечко С. А.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ АВТОМОБІЛЬНОГО

ТРАНСПОРТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………………………….

Пономаренко Г. М.

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

(НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)…………………………………………….

Романова В. В.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЇ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ УКРАЇНИ……………………….


Савченко І. А.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………………………

Синиця Ю. П.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ……


Смочко Н. М.

ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ РЕГІОНУ НА КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………


Стаценко Е. А., Жеребненко Ю. С.

РАССМОТРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ПРИ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ…………………………………………………


Терехин Э. А., Семенюк А. П.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА ДРЕВОСТОЕВ НА ИХ СПЕКТРАЛЬНУЮ

ОТРАЖАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ДУБРАВ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)……………………………………………………………


Федоруца О. М., Круль Г. Я.

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ У ЧЕРНІВЦЯХ….


Холод Д. О.

ДЕЯКІ ДИНАМІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ТВАРИННИЦТВА ЛУГАНЩИНИ……………………………………………………….

Чабань М. Т.

ДО ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ……………….


Череватенко Т. С.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕНТАЛІТЕТУ НАЦІЇ………………………….


Юр’єва А. В., Чепенко Р. Г.

Історичні передумови розвитку рослинництва Харківської області як галузі сільського господарства………………………………


Яроменко О. В., Мойсюк Г. П.

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У РІВНЕНСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ..


Секція 2. ГЕОДЕМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ
Гісь А. Ю.

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………...............


Горшунова Є. В.

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО

ПРИКОРДОННЯ…………………………………………………………………………..

Деловая Е. В.

территориальная организация современного

сельского расселения белгородской области ……………….................

Заєць Т. М.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА КРЕМЕНЧУКА…


Зуб Л. В.

НАРОДЖУВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ……………..………………………….......................................


Игнатенко С. А.

БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………….


Кадиленко Ю. Ю.

СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ………………………


Калетинська А. Є.

ДЕМОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ РОСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ…………………………


Козловець А. В.

ТИПІЗАЦІЯ СКЛАДОВИХ ДЕМОГРАФІЧНОГО РУХУ ЗА НАПРАВЛЕНІСТЮ…


Лещенко Є. О.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ…………………………...


Мазур І. В., Селецький В. П.

динаміка І Територіальні особливості шлюбності та розлучуваності населення Рівненської області………………………..


Мисюкевич А. В.

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………..............................................


Попова Ю. Д.

ДЕМО-УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ…………


Предыбайло С. Д.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕЛАРУСИ………………………………………...............


Степаненко С. М.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………..


Таран Г. О.

МІСЦЕ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У ПЕРШОМУ ВСЕРОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕПИСІ НАСЕЛЕННЯ………………………………………………….…………………………..


Шматько О. В., Лисяк А. М., Малько В. П.

ЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ВІДТВОРЕННІ НАСЕЛЕННЯ...............


Яновська О. О.

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА МОЛОДІЖНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………

Якименко І. А.

ДО ПИТАННЯ ЕМІГРАЦІЇ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ……………………….............Секція 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

І ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Барило І. М., Кулєшова Г. О.

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……………………………………………………………………………………


Богородецька О. І.

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБРАТИМСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ФОРМИ ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ……………………………………………………


Григорьева Н. В.

ВЛИЯНИЕ ПОГРАНИЧНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………………………


Дегтяренко А. О.

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ…………………..


Зевякін С. В.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ…………………………….


Макогон Г. Є.

ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………………………………………….


Нэмець О. К., Носирєв О. О.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………


Пересічанський М. К.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ…….


Полякова К. А.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЄВРО РЕГІОНІВ…………………………………………


Секція 4. РЕГІОНАЛЬНЕ КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ
Біла А. О.

РЕКРЕАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО ФРН………………………………………………..


Бутковська Н. Я.

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………..


Бучко Ж. І., Кібич А. Д., Попчук А. С.

SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ НА ГУЦУЛЬЩИНІ…………………..


Воробйова Г. О.

НАПРЯМИ та перспективи СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

З ТУРЕЧЧИНОЮ у сфері МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ…………………...............

Гавриш Н. С., Бучко Ж. І.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МІСТІ ЛЬВОВІ……………………


Гордашевська Г. І.

БАГАТОГРАННІСТЬ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧЕРКАЩИНИ………………


Дударчук К. Д.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………………………………


Заліско Ю. Ю., Садовник О. В., Бучко Ж. І.

ОЦІНКА ПОСЛУГ ЕКОТУРИСТСЬКОЇ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………………………………….


Казъменков Д. А.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ………………………………………………………………..

Кобильчук А. І.

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯПОНІЇ……………………...............


Круль Г. Я., Бучко Ж. І., Чернюх А. І.

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЯК РІЗНОВИД ТУРИСТИЧНИХ АТРАКЦІЙ……………………………………………………………..


Пацюк В. С.

ІНДУСТРІАЛЬНО-ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ТА ЇХ РІЗНОВИДИ………………..


Польшина М. А., Семенихина С. С.

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «НЕЖЕГОЛЬ» БЕЛГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ……………………………………………


Путятіна О. В.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………………………..


Савранчук Л. А., Сінітович Г. О.

РЕЙТИНГ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПОДОРОЖЕЙ СВІТОМ……..


Савчук А. В.

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ТИПУ «КООРДИНАТИ» ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КРИВОГО РОГУ…………………………….


Толмач А. В., Антал А. Ю.

ЕКОТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ……………………………………………………………..

Федотова Л. В.

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ……………


Фіткайло О. А.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ СТАРОВИННИХ МІСТ, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО І МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ... ……..


Фурманова Т. Н., Уколова Е. В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА КМА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА………………………………………………………...


Щербаченко Л. О.

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ ТА ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЯПОНІЇ……………………………


Секція 5. ГІС У РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Бєлова О. Л.

ПАТТЕРН-АНАЛІЗ ТОЧКОВИХ ДАНИХ В ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ…


Бережний В. А.

ВОДОЗБОРИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ У СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАСОБАМИ ГІС…………………………………………………….


Замураева М. Е., Кузьменко Я. В.

ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГЕТЕРОХРОННЫХ ПРОЦЕССОВ………………………………………………...........


Лихневская Н. В.

ДЕМИЛИТАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК МЕТОД ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ………………………………………………………...


Нарожняя А. Г., Мозговая О. М.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОСБОРНЫХ БАССЕЙНОВ СРЕДСТВАМИ ГИС……………………………………………………...


Нечетова Ю. В., Чендев Ю. Г.

ИЗУЧЕНИЕ ГУСТОТЫ ОВРАЖНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ…………………………………


Половинко В. В.

ЭРОЗИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………………………………….


Полякова Т. А.

Анализ динамики развития селитебной территории в функционально-планировочной структуре города Белгорода средствами ГИС………………………………………………………


Потрашкова Т. В.

Построение карт рекреационной нагрузки на основе эстетико-потребительских параметров среды

на примере г. шебекино…………………………………………………………...
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка