Життя Д. І. МенделєєваСкачати 176.04 Kb.
Дата конвертації21.02.2017
Розмір176.04 Kb.
9 КЛАС Тема уроку: Життя Д. І. Менделєєва.

Мета: ознайомити дітей з цікавими фактами життя й науковою діяль­ністю російського вченого-хіміка Д. І. Менделєєва; показати його роль у створенні універсальної класифікації хімічних елементів періодичної системи та інших на­укових відкриттів XIXст.; сприя­ти зацікавленості до хімії, її на­укових надбань.

Обладнання: портрет Д. І. Менде­лєєва, періодична система хімічних елементів, виставка творчих робіт учнів, реферати за темами «Періодичний закон і періодич­на система хімічних елементів», «Фізичний зміст періодичного за­кону Д. І. Менделєєва», «Життя й діяльність Д. І. Менделєєва», «Я знаю цікавий факт із життя відомого хіміка», проектор.

Хімічні реактиви: пробірки (4-6 шт.), штатив для пробірок, піпетка, FeCl3 , KNCS, NаОН, К2Сr2О7, КОН, Н2SO4, Na2SO3. індикатор фенолфталеїн.

Тип уроку: конференція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Основна частина

Учитель. Ми з вами вивчали велику тему «Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва. Наукове значення періодичного закону».

Більшість людей знають про Д.І.Мен­делєєва тільки такі факти: він є твор­цем славетного періодичного зако­ну та системи хімічних елементів. Але крім цього це була ще й творча особистість, геніальна людина своєї епохи. На уроці нас чекають несподіванки. Ми прослухаємо повідомлення учнів, побачимо хімічні експерименти, потренуємо свій мозок загадками.

Меделеєв казав : Багато чого я випробував у жит­ті, але не знаю нічого кращого за дітей.

Послухаємо, що підготували учні.Виступи дітей по презентаціі.

Мета нашої роботи це: • Ознайомлення з історією відкриття періодичного закону й періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва;

 • Розкрити роль російського хіміка Д.І.Менделєєва у створенні універсальної класифікації хімічних елементів – періодичної системи;

 • Розширити знання про хімічні елементи, історію їх відкриття.

На початку 18 сторіччя багато відомих вчених бачили деякі закономірності у груп хімічних елементів, так у 1829 р. німецький хімік  И.Деберейнер (1780-1849) зіставляв  атомні ваги  у схожих  хімічних  елементів:  Літій, Кальцій,  Хлор,  і знайшов, що атомна вага  середнього  елементу  дорівнює  напівсумі атомної ваги  крайніх елементів. Він пропонував розмістити всі елементи у вигляді тріад.

Ньюлендс використав нумерацію, щоб підкреслити, що через  кожні  сім  елементів  властивості  повторюються. Тому запропонував розташування схоже на ноти у музиці. 

Французький вчений А. Шанкуртуа (1820-1886) розмістив всі хімичні елементи на поверхні циліндру у у порядку  зростання  їх атомної маси  так, щоб вийшла "гвинтова лінія".  При такому  розташуванні  схожі  елементи часто потрапляли на одну і ту ж вертикальну лінію.У 1864 р. німецький професор Л.Майер (1830-1895) склав таблицю  у вигляді хвиль з 44 хімічних елементів , але на той час вже було відомо з 63 . Інші елементи не підкорялися хвильовому закону.

Попередники Менделєєва зробили багато для підготовки відкрит­тя періодичного закону. Але жоден із цих учених не зважився на підста­ві поміченої періодичності пророчи­ти нові хімічні елементи. Жоден з них не зумів у повному обсязі охопити су­купність фізичних властивостей еле­ментів в утворенні ними речовин, які виявляють усю глибину періодично­го закону. Для них періодичність була лише зручним способом класифіка­ції; вони не побачили в ній фунда­ментального закону природи.

Ще в 1868 р. Менделєєв почав пи­сати книгу «Основи хімії». Він був певен: є закономірності між атомними вагами елементів та їх влас­тивостями. Менделєєв написав на окремих картках назви елементів, їх атомну вагу й основні хімічні власти­вості. Після цього він став розклада­ти картки в порядку зростання атом­ної ваги елементів. Вийшов ланцю­жок із 63 карток (за числом відомих на той час елементів).

Довелося ще багато разів проаналізу­вати, групувати, вивчати розташуван­ня елементів, але вже було зрозуміло: елементи, розташовані за величиною їх атомної ваги, представляють при­родну періодичність властивостей.

Періодична система елементів... на­снилася Менделєєву уві сні. Напередод­ні цілу ніч простояв він біля контор­ки, за якою зазвичай писав, і лише над ранок заснув. Тут і з'явилася йому таблиця. Прокинувшись, на першо­му аркуші, що трапився, він накидав свої великі стовпчики й відразу зро­зумів: знайшов!

145 років тому назад 6 березня 1869 р. на засіданні Росій­ського хімічного товариства від імені молодого талановитого професора ка­федри неорганічної хімії Петербурзь­кого університету Д. І. Менделєєва було зроблене повідомлення «Спів­відношення властивостей з атомною вагою елементів». Те, про що повідом­лялося, було великим відкриттям.

Про його життя ми пропонуємо переглянути фільм.

Мир сложен. Он полон событий, сомнений,
и тайн бесконечных, и смелых догадок.
Как чудо Природы является - Гений -
и в хаосе этом наводит порядок.
Найдётся ль правило простое, что целый мир  объединит?
Таблицу Менделеев строит: природы ищет Алфавит.

Закон періодичності говорить нам : Властивості простих тіл, а також форма і властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів

На основі періодичного закону швид­ко розвивалося вчення про будову атома. Правильність учення про бу­дову атома завжди перевірялася пе­ріодичним законом.

Дмитро Іванович Менделєєв на відміну від своїх попередників: • Змінив атомні маси ряду елементів;

 • Під час визначення положення елементів керувався в першу чергу хімічними властивостями;

 • Для деяких елементів, що ще не були відкриті, залишив порожні клітинки

 • Передбачив наявність великих періодів.

 • виправив значення атомних мас 9 елементів (берилію, індію, урану та ін.) Передбачив у 1870 році існування, обчислив атомні маси й описав властивості трьох ще не відкритих тоді елементів — «екаалюмінію» (відкритий в 1875 році і названий галієм), «екабору» (відкритий в 1879 році і названий скандієм) і «екасіліцію» (відкритий в 1885 році і названий германієм). Потім пророкував існування ще восьми елементів, у тому числі «двітеллура» — полонію (відкритий в 1898 році), «екаіода» — астату (відкритий у 1942—1943 роках), «екамарганцю» — технецію (відкритий в 1937 році), «двімарганцю»- ренію (відкритий в 1925 році), «екацезію»- франція (відкритий в 1939 році).

 • Сучасне формулювання періодичного закону звучить так: властивості елементів перебувають у періодичній залежності від заряду їхніх атомних ядер.

Заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в системі. Елементи, утворюють 7 періодів. Періоди  І, ІІ,ІІІ малі періоди, а 4,5,6,7 великі. Вертикальні стовпці — групи елементів з подібними хімічними властивостями. Всередині є головна і побічна підгрупи. Особливо схожі за властивостями, утворюють два сімейства — лантаноїдів та актиноїдів

Нагадаємо вже відомі нам закони, якими успішно користуються учені всього світу.У періоді, при зростанні номера, неметалічні властивості елементів посилюються. У групах зверху вниз посилюються металічні властивості.

Валентність елемента в сполуках відповідає номеру групи (крім побічних підгруп) . Валентність елементів неметалів у сполуках з Гідрогеном визначається різницею між числом 8 і номером групи .

Дмитро Іванович зробив величезний науковий внесок : це найбільш видатні відкриття:

Сконструював у 1859 році пікнометр — прилад для визначення густини рідини. Створив у 1865—1887 роках гідратну теорію розчинів. Розвинув ідеї про існування сполук змінного складу. Відкрив 1860 році «температуру абсолютного кипіння рідин», або критичну температуру. Д. І. Менделєєв є автором першого російського підручника «Органічна хімія» (1861 рік).

Доля подарувала йому 73 роки... Із них 48 років він служив Батьківщи­ні. Великий учений, чудовий учи­тель, справжній джентльмен, цікавий співрозмовник, знавець мистецтва -— таким ми знаємо Дмитра Івановича Менделєєва.

Батьківщина нагородила Дмитра Менделєєва багатьма орденами. В Россії є музей Менделєєва і багато пам’ятників.

В Україні пам'ятники є у: м. Києві, на Проспекті Перемоги, 37 (перед входом в корпус хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ»). Відкрито в травні 1998 року.

В м.Рубіжному Луганської області на вулиці Менделеєва.

Розминка інтелектуальна :

Користуючись українським алфавітом як шифром, прочитайте твердження .

Менделєєв – автор періодичного закону періодичної системи

Запитання на обізнаність: Він названий на честь Європейської країни, 7 літер Францій

Після презентаціі:

Учитель: Ми дякуємо нашим ученицям за цікаву презентацію, але ще є багато цікавих фактів з життя цього вченого.

На вечорах по середах до Менделєєва сходилися гості і він дуже любив їх розважати хімічними експериментами, учні підготували і продемонструють деякі з них:1. Вода перетворюється на «вино».

Щоб виконати це незвичайне перетворення, я наливаю у два стакани на 1/4 частину їхнього об'єму води й додаю в один із них 3-4 краплі спиртного розчину фенолфталеїну, а в інший — чайну ложку натрій карбонату Na2CO3 (соди).

Якщо після цього ви змішаєте вміст обох стаканів (виллєте розчин з першого стакана в другий), рідина відразу ж стане малиново-червоною, тому що індикатор фенолфталеїн у лужному середовищі забарвлюється в яскравий колір. Ось і вийшло «вино»! От тільки це «вино» не слід куштувати: сода відносно нешкідлива, але фенолфта­леїн — сильний проносний засіб.

Безбарвний спиртовий розчин індикатора фенолфталеїну завжди забарвлюється в малиновий колір у лужному середовищі (при рН близько 8-10). Причиною лужності середовища у вашому розчині є гідроліз натрій карбонату


.

А тепер спробую перетворити «вино» на воду. Для цього в я беру розчин сульфатної кислоти H2SO4. Якщо отриманий розчин вилити у «вино», воно має знебарвитися. «Сульфатна кислота взаємодіє з натрій карбонатом з утворенням продуктів, не схильних до гідролізу,— натрій сульфату, кар­бон діоксиду та води.

«Вино» з води можна отримати в інакший спосіб, використовую­чи реакцію взаємодії ферум хлориду FeCl3 й калій тіоціанату KNCS.

Апельсин, лимон, яблуко .Щоб показати чарівне перетворення «апельсинового соку» на «лимонний» та «яблучний», приготуйте водний розчин калій дихромату К2Сr2О7 та розчин лугу NaOH. Також нам знадобиться розбавлена сульфатна кислота H24 та розчин натрій сульфіту Na2SO3.


Я показую колбу з розчином калій дихромату. Цей розчин — оранжевого кольору, кольору апельсина. Потім, додавши луг, перетворюю «апельсиновий сік» на «лимонний». Це відбувається тоді, коли оранжевий дихромат-аніон перетворюється на жовтий хромат-аніон. Мож­на зробити й навпаки: з лимонного соку — апельсиновий. Щойно ви додасте невелику кількість сульфатної кислоти, відбудеться реакція перетворення хромат-іонів на дихромат-іони.

А якщо до розчину калій дихромату К2Сг2О7 додати невели­ку кількість розбавленої сульфатної кислоти й натрій сульфіту, то рідина відразу ж позеленіє, оскільки відбуватиметься окисно-відновна реакція.Калій дихромат К2Сr2О7 — сильний окисник, а натрій сульфіт Na23 — відновник. Унаслідок реакції виходить яблучно-зелений розчин хром (III) сульфату Сr24, а натрій сульфіт Na23 перетворюється на натрій сульфат Na24 (обидва безбарвні).
Учитель: Пропоную потренувати ваш інтелект цікавою грою, найактивніші отримають призи.

ГРА «ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ»

 1. Назви яких хімічних елементів пов'язані з на­звами планет сонячної системи? (Телур, Селен, Уран, Нептун, Плутоній, Церій, Гелій)

 2. Найпоширеніший метал на Землі. (Алюміній)

 3. Найлегший метал на Землі. (Літій)

 4. Найважча тверда речовина. (Осмій)

 5. Найважча рідина. (Ртуть)

 6. Який хімічний елемент алхіміки зображали у вигляді змії? (Арсен)

 7. В якій галузі медицини застосовують тантал? (У хірургії, для виготовлення інструментів)

 8. Назва якого хімічного елемента в перекладі з грецької означає фіолетовий? (Іод)

 9. Яким елементам дано назви материків? (Амери­цій — Америка, Європій — Європа)

 10. Назва якого хімічного елемента означає «носій світла»? (Фосфор)

 11. Назва якого хімічного елемента стверджує, що він народжує воду? (Гідроген)

 12. Якщо замінити першу літеру в назві елемента першої групи, то отримаєте назву ділянки зем­лі (зволоженої), яка заросла рослинами? (Золо­то — болото)

 13. Які елементи мають назви держав? (Руте­ній — у перекладі з латини Росія, Полоній — Польща, Галій — Галлія, старовинна назва Франції)

 14. Які хімічні елементи найбільш поширені в кос­мосі? (Гелій, Гідроген)

 15. Який елемент був названий за кольором його парів? (Хлор, що означає зелений)

 16. Нестача якого хімічного елемента призводить до карієсу? (Кальцію)

 17. Сполукою якого хімічного елемента отруєно Наполеона? (Арсену)

 18. Який хімічний елемент носить назву сканди­навської богині краси? (Ванадіс— ванадій)

 19. До назви якої важливої для життя рослин сполу­ки, що зумовлює їх зелене забарвлення, входить назва хімічного елемента? (Хлорофіл — хлор)

 20. Назва якого хімічного елемента співпадає з на­звою соснового лісу? (Бор)

 21. На який хімічний елемент багата морська ка­пуста ламінарія? (Іод)

 22. Назва якої країни походить від назви одного з благородних металів? (Аргентум, Аргентина)

 23. Який хімічний елемент отримав назву штату, де знаходиться університет, у якому цей еле­мент одержано штучно? (Каліфорнія)

 24. 1. Перший склад — приймен­ник, другий — знаки на снігу, а якщо складеш докупи, то отри­маєш назву того, без чого хімія пе­рестає бути експериментальною наукою. (Дослід)

 25. Перший склад—займенник, другий — бджолина сім'я на ви­льоті, а разом — хімічний еле­мент. (Церій)

 26. 3. За словами древніх істо­риків, під час походів Олександра Македонського в Індію, офіцери його армії хворіли шлунково-кишковими захворюваннями рідше, ніж солдати. Їжа в них була однакова, а металічний посуд — різ­ний. Із якого металу був офіцерський посуд? (Зі срібла)

 27. Замінивши першу букву в назві елемента І групи, отримаєте назву надмірно зволоженої ділян­ки землі, вкритої рослинами. (Зо­лото—болото)

 28. Назвіть хімічні елементи, з назви яких, замінивши букву «й» на «я», можна отримати назви держав Європи та Азії. (Францій, Індій)

 29. У назві якого галогену мож­на замінити послідовність букв, щоб отримати назву геометрич­ної фігури? (Бром, ромб)

 30. Який хімічний елемент має назву планети сонячної системи? (Уран)

 31. Яке шведське дівоче ім'я дало назву чотирьом хімічним елементам? Які це елементи? (Іттербій, Ітрій, Тербій, Ербій, Ітербій)

 32. Яких хімічних елементів у космосі найбільше? (Гідроген — 60%, Гелій —23%.)

 33. Який елемент називали ко­лись «вогняним повітрям»? (Оксиген)

 34. Чи існують ізотопи оксигену? (Є три ізотопи Оксигену)

 35. Що раніше називали «білим золотом»? (Це сплав золота з платиною. Так його називали стародавні римляни)

 36. Який рідкий оксид ви знає­те? (Вода)

 37. Який металічний елемент можна назвати будівельним? (Кальцій, він входить до складу вапна, гіпсу, вапняку, цементу.)

 38. Який металічний елемент необхідний для надання листю зе­леного кольору? (Магній, вхо­дить до складу хлорофілу)

 39. За який елемент у вигляді простої речовини то платять до­рожче, ніж за золото, то навпаки, платять, щоб позбутися його? (Карбон у вигляді алмазу, сажі)

 40. Лантаноїди — «близнюки» чи «родичі»? («Родичі»)

 41. Що таке «кисневий лід»? (Твердий кисень)

 42. Якій знахідці в теслярській шухляді дуже зрадів Робінзон Крузо? (Залізним інструментам.)

 43. Який елемент називають «світлоносцем»? (Фосфор)

 44. Назва якого елемента скла­дається з назви двох ссавців? (Миш'як)

 45. Чому лід плаває на воді? (Має меншу густину)

 46. Який метал має бактерицид­ну дію? (Срібло)

 47. Що називають «маяком хі­міків»? (Періодичну таблицю)

 48. Як називають солі нітратної кислоти у сільському господар­стві. (Селітри)

 49. Якою є хімічна назва кухон­ної солі? (Натрій хлорид)

 50. Хто перший відкрив склад води? (Лавуазьє)

 51. Сполуками якого хімічного елемента був отруєний Наполе­он? (Миш’як)

 52. Назвіть найлегший хімічний елемент. (Гідроген)

 53. Якою є друга назва основ? (Гідроксиди)

 54. Назвіть елемент—хліб рос­лин. (Карбон)

 55. Який колір має чиста вода? (Блакитний)

 56. Назвіть благородні метали. (Аурум, Аргентум, Платина)

 57. Назвіть формулу та засто­сування солі сульфатної кислоти. (Сульфати)

 58. Яка речовина підтримує горіння? 2)

 59. Яка речовина є соком жит­тя? (Вода)

 60. Назвіть «крилатий» метал. (Алюміній)

 61. Який метал називають «не­бесним»? (Ферум)

 62. Нестача якого хімічного елемента в організмі людини спричиняє карієс зубів? (Флуор)

 63. Яка кислота міститься в шлунковому соку людини? (Хлоридна)

 64. Від якого металічного еле­мента залежить міцність кісток? (Кальцій)

 65. Яке борошно може підняти врожайність рослин? (Кісткове)

 66. Який хімічний елемент нази­вають «лінивим»? (Аргон)

 67. Назвіть мінеральний «хаме­леон». (КМпО4)

 68. Який камінь називають «їс­тівним»? (Кухонну сіль)

 69. Коло носа в'ється — в руки не дається. Що це таке? (Запах.)

 70. Коли тепліше на березі річ­ки: під час утворення льоду чи під час танення? (Коли утворюєть­ся, при цьому виділяється теп­ло)

 71. Яка вода стає каламутною, коли на неї дихати? (Вапняна)

 72. Назвіть формулу та застосу­вання солі хлоридної кислоти. (Натрій хлорид, NаСІ, кухонна сіль)

 73. На які хімічні елементи бага­та морська капуста? (Бром, Йод)

 74. Який об'єм за н. у. займає 1 моль будь-якого газу? (22,4 л)

 75. Як називається негативно заряджена частинка атома? (Елек­трон)

 76. Як називають число 6,02∙1023? (Авогадро)

 77. Із яких речовин можна до­бути воду, не спалюючи їх? (Кристалогідрати)

 78. Чи можна смажити цукор? (Так, утворюється карамель)

 79. Якого газу найбільше в повітрі? (N2)

 80. Назвіть формулу та за­стосування солі Н2СО3 (Крейда, СаСО3)

 81. Як називають суміш водню з киснем? (Гримучий газ)

 82. Назвіть хімічний елемент з атомною масою 12. (Карбон)

 83. Без чого не можна зварити першу страву? (Без води)

 84. Як називаються речовини, що визначають середовище роз­чину? (Індикатори)

 85. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну? (Ферум)

 86. Якою є хімічна назва крей­ди? (Кальцій карбонат)

 87. Який метал перебуває у рідкому стані? (Нg — ртуть)

 88. Який газ видихають живі організми? (Вуглекислий)

 89. Як називається позитивно заряджений йон? (Катіон)

 90. Хто вперше здійснив синтез води? (А. Лавуазьє)

 91. Яке повітря більш важке - сухе чи вологе? (Сухе)

 92. Чи можна висушити білизну на морозі? (Можна)

 93. В якому органі людини міститься найбільша кількість; води? (В оці)

 94. Як змінюється густина води під час переходу із твердого стану в рідкий? (Зростає)

 95. Скільки агрегатних станів має вода в природних умовах? (Три)

 96. Як називається водна оболонка Землі? (Гідросфера)

Періодична система

 1. В якому році було відкрито періодичний закон? (У 1869р)

 2. Який показник Менделєєв узяв за основу класифікації хімічних елементів? (Атомну масу)

 3. Скільки періодів у сучасній системі хімічних елементів? (Сім)

 4. Загальна назва частинок, що містяться в ядрі? (Нуклони)

 5. Який хімічний елемент має атомну масу 32? (Сульфур)

 6. Який хімічний елемент названо на честь батьківщини М.Складовської-Кюрі? (Полоній)

 7. Назвіть три елементи, передбачених Д. І. Менделєєвим. (Германій, Галій, Скандій)

 8. Елементи якої групи мають вищий оксид складу К20? (Четвертої)

 9. Що загального в будові атомів елементів одного періоду? (Однакова кількість енергетичних рівнів)

 10. Найбільш електронегативний елемент. (Флуор)

 11. Який єдиний елемент має дробове значення від­носної атомної маси? (Хлор)

 12. Який метал посідає друге місце у світі за обся­гами виробництва після заліза? (Алюміній)

13.Який відомий хімік був одночасно й відомим композитором?(О.П.Бородін)

21. Який метал хворіє на чуму? (Олово)

22. Автор гідратної теорії розчинів: (Д.І.Менделєєв)

24.Який метал називають «крилатим»? (Алюміній)

25. Який елемент виявили спочатку на Сонці, а потім на Землі? (Гелій)

Хімія та біологія

1. Як називається наука, що виникла на межі двох наук, одна з яких вивчає все живе, а дру­га — різні речовини? (Біохімія)

2. Назвіть біохімічний процес, протилежний фо­тосинтезу. (Дихання)

3. Як називають хімічні елементи, що в незнач­них кількостях містяться в організмі людини? (Мікроелементи)

4. Яку речовину Леонардо да Вінчі назвав соком життя? (Воду)

5. Основний білок крові, який транспортує кисень в організмі. (Гемоглобін)

6. Назвіть три кислоти, які може вживати люди­на. (Молочна, лимонна, оцтова)

7. В якому органі людини найбільше міститься води? (Око)

8. Без цієї речовини не можуть жити люди. Деякі жителі Африки платили за 1 кг цієї речовини 1 кг золотого піску. За рік людина споживає близько 6-8 кг цього продукту. Яка хімічна формула цієї речовини? (Натрій хлорид)

9. Без цієї речовини не можуть жити люди. 523 року до н. є. непереможне 50-тисячне вій­сько шаха Камбуза переходило через Лівійську пустелю. Жодний супротивник не міг здолати це військо, але... все 50-тисячне військо загинуло. Назвіть причину. (Відсутність води)

10. Які клітини організму людини мають псевдо-фобії — тимчасові вирости цитоплазми? (Лей­коцити)
Закінчити наш урок мені хотілося б словами Д. І. Менделєєва:

Вся гордість учителя в учнях, в зростанні посіяних ним зерен.
IІI. Домашнє завдання____________________________

Дякую всім за увагу до побачення.

Література:

1.Маркова Н. В. Посібник (Тиждень хімії в школі) – Дунаївці, 2011 рік. – 194 с.

2.Цуканова Є.О., Григорович О.В. Посібник (Тиждень хімії в школі) – РАНОК, 2008 рік. – 159 с.3. Фото і відео матеріали з інтернету для презентаціі.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка