Житомирського державного університету імені івана франкаДата конвертації05.03.2017
Розмір64.3 Kb.
БІБЛІОТЕКА

ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

№ 20
ГРУДЕНЬ

2015
Шановні викладачі!

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до службових записок завідувача кафедри історії України до бібліотеки вже надійшли наступні книги, представлені у списку.

З повагою завідувач відділом комплектування

Олена Гриценко


9

С 53

Снайдер, Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999 = The Reconstruction of Nations Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; пер. з англ.: Антона Котенка, Олександра Надтоки. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. - 460 с. - Імен. покажч.: с. 439-460. - Із змісту: Велике князівство Литовське (1569-1863) ; Перша світова війна та Віленське питання (1914-1939) ; Друга світова війна та Вільнюське питання (1939-1945) ; Ранньомодерна Україна (1569-1914) ; Галичина і Волинь на узбіччі (1914-1939) ; Етнічні частки в Західній Україні (1939-1945) ; Етнічні частки в Південно-Східній Польщі (1945-1947) ; Патріотична опозиція та державні інтереси (1945-1989) ; Національна держава (1989-1991) ; Європейські стандарти та польські інтереси (1992-1993). - ISBN 978-966-378-245-4. - ISBN 978-0-300-10586-5 : 84.00 грн

Ключові слова: перша світова війна -- друга світова війна -- ранньомодерна україна -- комунізм -- опозиція -- національна держава

Анотація: У своїй книзі відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер досліджує феномен народження модерних націй. Книга починається з розгляду в XVI ст. Речі Посполитої - найбільшої держави ранньомодерної Європи. Наприкінці ж XX ст., яким і закінчується дане дослідження, землі колишньої Речі Посполитої поділили між собою держави, названі за націями: Польща, Україна, Литва та Білорусь. Відповідно до найпоширенішого на цей момент уявлення про національність, державні кордони мали охоплювати мовні спільноти. Яким чином з однієї ранньомодерної національної ідеї постали чотири модерні? Відповідь автора покликана привернути увагу як фахових істориків, так і людей, яким не байдужі питання власної ідентичності.

Є примірники у відділах: всего 5 : ЧЗ №1 (1), ЧЗ гурт. №4 (1),

Аб. №1 (3)
9

Ш 84

Шпорлюк, Р. Формування модерних націй. Україна - Росія - Польща / Роман Шпорлюк. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 551 с. - Імен. покажч.: с. 540-551. - Із змісту: Ернест Гелнер та історія націоналізму ; Націоналізм після комунізму: Росія, Україна, Білорусь і Польща ; Польща: теорія і практика модерної нації (1770-1870) ; Нації та російське питання в СРСР: історичний нарис ; Ленін, "Великоросія" й Україна ; Падіння царської імперії та СРСР: російське питання й експансія імперії ; Формування модерної України: західний вимір ; До дискусії про польські взаємини 1918 р. ; Україна: від імперської окраїни до незалежної держави ; Національне пробудження: Україна і Білорусь ; Україна після 1994: дилеми державотворення ; Національно-державне будівництво в Україні: проблеми та перспективи. - ISBN 978-966-378-321-5 : 75.00 грн

Ключові слова: націоналізм -- комунізм -- падіння царської імперії -- експансія імперії -- картографування україни -- державотворення -- політика "по-львівські"

Анотація: "Формування модерних націй: Україна - Росія - Польща" презентує найважливіші для розуміння ролі Центрально-Східної Європи тексти професора Гарвардского університету Романа Шпорлюка. Есеї присвячені новітній історії України, Росії та Польщі, що розглядається в контексті історії цілого регіону. Вони дають змогу по-новому подивитися на історію кожної з цих країн зокрема, й водночас у їхньому тісному переплетенні. Зацікавлення Романа Шпорлюка географічно охоплюють Центральну та Східну Європу, історично-модерну добу, тематично-національні рухи у цьому регіоні, які розглядаються в контексті світової історії.

Є примірники у відділах: всего 5 : ЧЗ №1 (1), ЧЗ гурт. №4 (1),Аб. №1 (3)
9У2

С 53

Снайдер, Т. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє / Тімоті Снайдер ; за ред. Олексія Панича. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. - 225 с. - (Бібліотека Європейського форуму). - ISBN 978-966-378-358-1 : 50.00 грн

Ключові слова: громадянська історія -- нова диктатура -- європейська система -- фашизм -- демократія

Анотація: У новій книзі Тімоті Снайдера зібрано його статті та публічні виступи, оприлюднені з грудня 2013 по серпень 2014 року. Вперше опубліковано повний текст лекції Снайдера в Києво-Могилянській Академії та подальшої дискусії. З текстів Снайдера відтворюється картина сучасних українських подій в контексті європейської історії.

Є примірники у відділах: всего 5 : Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (1), ЧЗ гурт. №4 (1)
9У2

К 58

Коженьовський, М. За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках / Маріуш Коженьовський = Za Złotą Bramą Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w Iatach 1905-1920 / Mariusz Korzeniowski. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 654 с. - Бібліогр.: с. 596-611. - Імен. покажч.: с. 615-647. - Із змісту: Київ та його польські мешканці ; В дусі альтруїзму ; Задля освіти громади ; Польські видавництва та преса ; Громадська та культурна діяльність ; Молодіжні організації. - ISBN 978-966-378-388-8 : 90.00 грн

Ключові слова: римо-католицьке товариство -- київська окружна рада -- учительські курси -- польське товариство "освіта" -- польська шкільна матиця -- польський університетський колегіум -- правоконсервативна преса -- демократична преса -- католицька преса -- товариство "польська спілка" -- польське лікарське товариство -- друкарні -- бібліотеки -- театр "студія" -- корпорація польських студентів

Анотація: Протягом віків поляки відігравали важливу роль в культурному житті українських земель. В 1905-1920 роках польська спільнота Києва, хоча й не вирізнялась значною чисельністю, створила один з найміцніших осередків польської ідентичності. Завдяки діяльності киян-поляків у місті постав дуже важливий центр національного життя. У той період в Києві працювали різноманітні польські політичні, благодійні, просвітницькі, культурні, спортивні й молодіжні організації, видавались журнали та газети, діяли польські театральні колективи.

На підставі аналізу джерел, опублікованих та архівних матеріалів автор відтворює багатогранну історію польської людності в Києві у період між першою російською революцією й окупацією міста більшовиками.Є примірники у відділах: всего 2 : ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

9(У)

Б 19

Бакалець, О. А. Історія України з найдавніших часів до початку XXI ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (конспекти лекцій, табл., док., хронологія, слов.) / О. А. Бакалець ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 575 с. : табл., фот., карти. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 564-568. - Імен. покажч.: с. 569-572. - Із змісту: Стародавній період історії України. Витоки українського народу. Найдавніше населення на території України за первісної доби ; Епоха раннього середньовіччя. Виникнення, розвиток та занепад Київської Русі. Галицько-Волинська держава (друга половина XI - середина XIV cт.) ; Україна в добу пізнього середньовіччя. Українські землі в складі іноземних держав. Виникнення українського козацтва. Утвердження польських порядків в Україні ; Українська національно-визвольна революція (1648-1676 рр.) ; Україна періоду Гетьманщини (1676-1781 рр.). Дворянсько-державницька течія в українському національному русі. Втрата автономії України ; Українські землі в складі Російської та Австрійської імперії. Початок епохи українського відродження ; Україна в другій половині XIX ст. економічний, політичний і культурний розвиток України в другій половині XIX ст. ; Україна на початку XX ст. політичний етап українського суспільно-політичного та національного руху ; Відродження державності України в роки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. ; Розвиток України в міжвоєнний період (1921-1939 рр.). Становище українців в УСРР та в західноукраїнських землях ; Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.) ; Україна у складі СРСР в період повоєнної відбудови. "Відлиги", "Застою" (1945-1985 рр.) ; Початок розбудови сучасної української держави. Політичний, економічний, соціальний і культурний розвиток сучасної України (1985-2010 рр.). - ISBN 978-966-2025-99-6 : 190.00 грн

Ключові слова: трипільська культура -- античні міста причорномор'я -- східні слов'яни -- київська русь -- галицько-волинська держава -- велике князівство литовське -- запорозька січ -- переяславська рада -- соціально-економічні відносини -- конституція Пилипа Орлика -- розвиток української культури -- Кирило-Мефодіївське товариство -- колективізація в Україні -- розстріляне відродження -- друга світова війна -- епоха "застою" -- політика "перебудови" -- утвердження незалежної України

Анотація: Посібник укладений за навчальною програмою МОН України з курсу "Історія України" для неісторичних факультетів виших навчальних закладів України. В ньому подається короткий огляд стародавньої, середньовічної, нової та новітньої історії України. Автор, використовуючи багаторічний досвід викладання даного курсу в обласному гуманітарному ліцеї, в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, дає власне бачення та оцінки державницьким і бездержавним періодам вітчизняної історії, визначним історичним постаттям України, пропонує об'ємний фактичний матеріал, опорні логічні таблиці, хронологію найважливіших історичних подій, історичні документи, значна частина з яких вперше вводиться у науковий обіг, найважливіші історичні терміни, ілюстрації. Перевірці засвоєних знань сприяють тести та контрольні запитання в кінці кожної теми та після історичних документів.

Є примірники у відділах: всего 2 : ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка