Жаров В. О., перший заступник голови Держдепартаменту Добриніна Г. П., радник голови Держдепартаменту, помічникСкачати 105.52 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір105.52 Kb.
Вільний доступ до патентно-інформаційних ресурсів України – запорука ефективного створення об’єктів права інтелектуальної власності, а також набуття та захисту прав на них
Жаров В.О., перший заступник голови Держдепартаменту

Добриніна Г.П., радник голови Держдепартаменту, помічник

заст. директора ДП “Український інститут промислової власності”
Суть патентно-інформаційного забезпечення полягає у здійсненні сукупності заходів, кінцевим результатом яких є створення сприятливих умов надійного та швидкого отримання споживачами (фізичними та юридичними особами) інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ), зокрема відомостей стосовно набуття ними правової охорони, а також характеру та обсягу прав заявників і володільців охоронних документів. Упорядковані за певними ознаками (структуровані) відомості, що створюються в ході виконання функцій, покладених чинним законодавством на Державний департамент інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) та заклади, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, складають патентно-інформаційні ресурси України.
Міжнародна практика свідчить про те, що кожне патентне відомство, надаючи доступ до патентно-інформаційних ресурсів, дотримується політики її розповсюдження, яка може бути різною у кожній країні. У матеріалах 12-ої сесії Постійного Комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності з патентного права (Женева, 23-27 червня 2008 року) йдеться про те, що головна роль патентних відомств має полягати у забезпеченні достовірної інформації, яка доступна у придатному для використання форматі. Зазначено також, що широке розповсюдження патентної інформації на національному та міжнародному рівнях може призвести до втрати контролю за цими процесами компетентним органом, який її створив. Політика щодо розповсюдження патентної інформації повинна брати до уваги можливість патентних відомств залишати за собою право на використання та перерозподіл створеної ними патентної інформації, зокрема, право на отримання прибутку від її комерційного використання.
Враховуючи зазначене, склад та структура патентно-інформаційних ресурсів визначається їх призначенням та завданнями, що вирішуються на їх основі.

Вирішення Держдепартаментом низки питань, пов‘язаних із патентно-інформаційним забезпеченням, спрямоване на формування національних патентно-інформаційних ресурсів, успішне функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, включає інформаційне забезпечення усіх суб‘єктів:

- експертів – для забезпечення проведення якісної експертизи заявок на об‘єкти права промислової власності;

- творців новітніх технологій – для виключення дублювання вже відомих рішень;

- патентоволодільців – для захисту своїх прав;

- підприємців – для прийняття рішень стосовно доцільності використання власних розробок або придбання ліцензій на необхідні їм розробки інших правовласників тощо.


До основних завдань необхідно, насамперед, віднести заходи, пов’язані із збиранням, аналітико-синтетичною обробкою, фіксацією, зберіганням, актуалізацією, пошуком, поширенням інформації стосовно правової охорони ОПІВ, зокрема, шляхом надання доступу до зазначеної інформації (в тому числі через мережу «Інтернет»).
В Україні створено та функціонують дванадцять баз даних (далі – БД), доступних через веб-портал Держдепартаменту (http://www.sdip.gov.ua) та веб-сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (http://www.ukrpatent.org) на безоплатній основі, які забезпечують основні інформаційні потреби як вітчизняних, так і зарубіжних споживачів патентної інформації. Однак, відомості, що містяться в зазначених БД, не призначені для використання з комерційною метою. Коротко зупинимось на характеристиках цих БД.
Спеціалізована БД “Винаходи (корисні моделі) в Україні”

Враховуючи побажання користувачів, з 01.06.2007 було забезпечено безоплатний доступ до цієї бази. В БД міститься інформація про бібліографічні дані, реферати, формули та описи до патентів. При цьому бібліографічні дані та реферат можуть бути представлені трьома мовами: українською, англійською та російською.

Станом на 10.04.2009 року зазначена БД вміщує відомості про 91200 патентів на винаходи і 40586 патентів на корисні моделі, внесені до відповідних державних реєстрів з 1993 року. Актуалізація БД відбувається двічі на місяць.
БД колективного користування “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”

По закінченню 18 місяців від дати подання заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, в офіційному бюлетені “Промислова власність” публікуються відомості про заявку за умови, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. Ця БД містить бібліографічні дані у тому ж обсязі, що публікуються у відповідному розділі офіційного бюлетеня, та актуалізується двічі на місяць.


БД «Перспективні винаходи України»

Зазначена БД підключена до мережі «Інтернет» у 2008 році і має позитивно вплинути на комерційну реалізацію інноваційного потенціалу винахідників, інженерно-технічних працівників і науковців України та сприяти просуванню вітчизняних розробок на вітчизняний та зарубіжний ринки. Цей спеціалізований інформаційний ресурс доступний як фахівцям, так і широкому загалу, сприятиме також формуванню стабільного конкурентного середовища для бізнесу. Метою проекту є доведення до широкого загалу користувачів інформації про запатентовані в Україні перспективні винаходи у конкретних галузях діяльності, сприяння практичному використанню і просуванню на вітчизняний та світовий ринки винаходів, які з великою вірогідністю можуть успішно використовуватися (застосовуватися) у майбутньому. Розміщення відомостей про винахід у БД «Перспективні винаходи України» є безоплатним і виконується на підставі рішення створеної при НАН України Експертної ради з відбору перспективних винаходів.


БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"

Станом на 10.04.2009 року зазначена БД містить відомості про 105872 свідоцтва на торговельні марки, внесені до відповідного державного реєстру з 1993 року. Актуалізація БД відбувається двічі на місяць. Безкоштовний доступ до БД було надано з 1 листопада 2008 року.

Сьогодні питання щодо реєстрації прав на торговельні марки викликають велику зацікавленість як з боку потенційних заявників, так і з боку посередницьких структур. При цьому, помилкове враження стосовно простоти та легкості здійснення якісного пошуку схожих позначень за пошуковим критерієм “ключові слова” призвело до використання зазначеної БД з комерційною метою деякими посередницькими структурами, які виконують некваліфіковані пошуки та своєю діяльністю шкодять заявникам. У зв‘язку з цим прийнято рішення про оптимізацію критеріїв пошуку інформації щодо торговельних марок. Проте, обсяг інформації, що містить зазначена БД, не змінився і вона є відкритою та доступною в повному обсязі, але через інший набір критеріїв пошуку. Зміна механізму проведення пошуку ніяк не зменшує обсяг інформації, накопиченої в БД, яка має використовуватися виключно в інформаційних цілях. Рішення комерційного характеру не повинні прийматися лише за результатами пошуку у БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг".
ДП “Український інститут промислової власності” випускає акумулятивний оптичний диск DVD „Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в Україні”, що містить відомості про всі торговельні марки, права на які зареєстровано в Україні за період з січня 1993 року до дати завершення поточної реєстрації. Диск оснащено потужною пошуковою системою, яка надає можливість користувачеві правильно формулювати запит, здійснювати такі види пошуку як предметний (тематичний), іменний, нумераційний, за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) та за категоріями Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація), а також відображати знайдені документи на екрані комп’ютера та за потреби роздруковувати їх.

(З питань придбання та для одержання додаткової інформації звертайтеся: тел./факс: (044) 494-05-80; E-Mail: G.Pajalnikov@ukrpatent.org.)


БД “Відомості про міжнародну реєстрацію знаків, які отримали правову охорону в Україні”

Ця БД призначена для надання користувачам інформації про торговельні марки, які набули правову охорону в Україні відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до цієї Мадридської угоди. Інформація щодо таких торговельних марок є важливою для прийняття рішення про подання заявки на реєстрацію прав на торговельну марку.


БД “Відомості про добре відомі знаки в Україні”

Зазначена БД містить інформацію про торговельні марки, що визнані добре відомими в Україні в установленому порядку та відомості про які опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність», зокрема:

- дату, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні;

- ім'я або повне найменування правовласника;

- зображення торговельної марки.
БД “Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або свідоцтва на які визнано недійсними”

Ця БД введена в експлуатацію в 2005 році. Для зручності користування в БД реалізовано два режими: пошуку та перегляду.

У режимі пошуку користувач може ввести пошуковий запит, який обробляється пошуковою системою, що забезпечує видачу відповідного результату. У режимі перегляду (за роками або за номерами) користувач може детально ознайомитись з усіма відібраними торговельними марками.
Інтерактивна БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні”

З вересня 2004 року БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" введена в експлуатацію, підключена до мережі Інтернет, що забезпечує численним споживачам інформації оперативний інтерактивний доступ до одного з найвагоміших інформаційних ресурсів. БД містить таку інформацію: бібліографічні дані та зображення промислового зразка. Бібліографічні дані подаються українською, російською та англійською мовами.

З 01.06.2007 доступ до Інтерактивної БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні" надається безкоштовно.

Станом на 10.04.2009 року ця БД містить бібліографічні дані стосовно 18770 патентів на промислові зразки, що внесені до державного реєстру з 1993 року. Актуалізація БД відбувається двічі на місяць.


БД “Відомості про міжнародну реєстрацію промислових зразків, які отримали правову охорону в Україні”

БД введено в експлуатацію у жовтні 2005 року. Вона містить, зокрема бібліографічні дані та зображення промислових зразків, що представлені пронумерованими їх варіантами та видами. Відомості завантажуються до БД через мережу «Інтернет» із відповідного розділу веб-сайту ВОІВ, на якому розміщена електронна версія бюлетеня міжнародної реєстрації промислових зразків.


Автоматизована БД інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів

Ця БД містить перелік комерційних партнерів УЄФА (MasterCard, Coca-Cola, McDonalds, Adidas, JVC, Continental, Hyundai, canon, Castrol, Kia, Carlsberg) та інформацію стосовно:

- реєстрації свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власниками яких є УЄФА або комерційні партнери УЄФА;

- міжнародної реєстрації торговельних марок, власником яких є УЄФА;

- міжнародної реєстрації торговельних марок, які набули правову охорону в Україні та власниками яких є УЄФА або комерційні партнери УЄФА;

- реєстрації патентів України на промислові зразки, власниками яких є УЄФА або комерційні партнери УЄФА;

- реєстрації патентів України на винаходи (корисні моделі), власниками яких є УЄФА або комерційні партнери УЄФА.
БД "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність"

У доступній через мережу Інтернет БД розміщуються ті ж відомості, що публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність" на паперовому носієві. Інформація надається, починаючи з бюлетеня № 4 за 2006 рік. Структура та склад відомостей у виданнях на паперовому та електронному носіях ідентичні. БД оснащена високопродуктивною пошуковою системою, що дозволяє проводити пошук за багатьма пошуковими критеріями стосовно всіх об’єктів права промислової власності.


Для навігації по інформаційному масиву БД створено деревовидну структуру, за допомогою якої легко отримати доступ до будь-якого розділу або підрозділу бюлетеня. Можна здійснити перегляд сповіщень та перейти до перегляду наведених у них документів. Доступ користувачів до БД безкоштовний.
БД "Відомості про судові рішення за результатами розгляду справ щодо об’єктів промислової власності"

Зазначену БД введено в експлуатацію у вересні 2005 року. Вона містить структуровані відомості про рішення судів за результатами розгляду справ, які стосуються об'єктів права промислової власності. БД має потужний пошуковий механізм, за допомогою якого користувач має можливість здійснювати оперативний пошук за визначеними критеріями. Актуалізація БД здійснюється за мірою надходження відповідних судових рішень до Держдепартаменту та/або ДП “Український інститут промислової власності”.

Крім зазначених БД станом на квітень 2009 року безоплатний та вільний доступ забезпечено також і до 10 інформаційно-довідкових систем (далі - ІДС), що створені з метою розширення асортименту патентно-інформаційних послуг для задоволення потреб користувачів патентної інформації як в Україні, так і за кордоном, а саме:

- ІДС "Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі";

- ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг";

- ІДС "Стан діловодства за заявками на промислові зразки в Україні".

Ці ІДС відображають поточний стан діловодства за заявками на об'єкти права промислової власності (винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки), що дозволяє заявникам оперативно реагувати на рішення експерта та приймати відповідні рішення за заявками, значно заощаджувати час та кошти, а також уникати негативних наслідків, що настають у випадках несвоєчасного здійснення певних дій в процесі діловодства за заявками. Актуалізація цих ІДС відбувається постійно за допомогою відповідних процедур, що зберігаються на сервері.
Наступні ІДС:

- ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев‘ята редакція. Друге, змінене, видання”;

- ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація). Шоста редакція”;

- ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Восьма редакція”;

- ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків" (Локарнська класифікація). Дев‘ята редакція”;

- ІДС "Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень(2009). Українська версія (2009.01)”.

Зазначені ІДС містять відомості, що відображені у відповідних міжнародних класифікаторах та являють собою електронні версії українського перекладу офіційного автентичного англомовного тексту, опублікованого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. ІДС мають високоефективні пошукові системи, за допомогою яких користувачі мають можливість здійснювати оперативний пошук певних даних у класифікаторах.
Наступна група ІДС:

- ІДС “Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”;- ІДС “Відомості про патенти України на промислові зразки, які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність”.
З метою інформування користувачів щодо можливостей доступу не тільки до національних патентно-інформаційних ресурсів, а й до зарубіжної інформації, яка надається безоплатно через мережу «Інтернет», ДП “Український інститут промислової власності” постійно актуалізує “Перелік адрес зарубіжних баз даних об‘єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті” та “Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті”, які розміщено на веб-порталі Держдепартаменту у розділі “Інформаційні ресурси”.
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що за досить невеликий проміжок часу Держдепартаментом зроблено значні кроки для задоволення потреб користувачів – забезпечено вільний та безоплатний доступ до національних патентно-інформаційних ресурсів через мережу Інтернет.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка