Івано-Франківський національний медичний університетСторінка1/8
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ,

Професор ____________ Г.М.Ерстенюк

“____” _____________ 2012 p.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ПЕДІАТРІЯ

(назва навчальної дисципліни)7.12010005 "Стоматологія"

(шифр, назва спеціальності)


Факультет – стоматологічний, підготовки іноземних студентів

Кафедра - дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії


Нормативні дані


Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсум-ковий

модуль-ний конт-роль, тиж-день


Підсу-мок по дисци-пліні, тиж-деньВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські

заняття


Денна

4

7

Всього


45

45


6

6


24

24
15

15


15-16


15-16

Робочу програму склала:

доктор медичних наук, професор А.П. Юрцева.
Івано-Франківськ - 2012
Програма з дитячих хвороб для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110106 – “стоматологія”, напряму підготовки 1101 “Медицина” складена у відповідності з наступними нормативними документами: освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”.

Програма обговорена та ухвалена на засіданні завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів МОЗ України (протокол №1 від 07.10.2011 р.). Затверджена ЦМК МОЗ України 12.04.12

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри 5 вересня 2012 р., протокол № 2


Завідувач кафедри О.Д. Фофанов

доктор медичних наук, професор

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальності "Педіатрія" 12 вересня 2012 р., протокол №1.


Голова циклової комісії, А.Б. Волосянкодоктор медичних наук, професор


ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .1.Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з дитячих хвороб для студентів 4 курсу

7 семестр

№ п/п

Тема лекції

1

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Медичний догляд за дітьми.

Особливості вигодовування та харчування дітей.2

Основні клінічні синдроми та їх клінічне значення в діагностиці захворювань

дитячого віку.3

. Невідкладна допомога при загрозливих станах у дітей (гостра дихальна,

серцево-судинна недостатність; гіпертермічний, судомний синдроми,

геморагічний синдром).

Тематический план лекций


по детским болезням для студентов 4 курса 

7 семестрТема лекции

1

Педиатрия как наука о здоровом и больном ребенке. Медицинский уход за детьми.

2

Основные клинические синдромы и их клиническое значение в диагностике заболеваний детского возраста.

3

Неотложная помощь при угрожающих состояниях у детей (острая дыхательная
сердечно-сосудистая недостаточность; гипертермический, судорожный синдромы
геморрагический синдром).

SUBJECT PLAN OF THE LECTURES

of Children's diseases for students of 4th year study

7 Term

Theme of the Lecture

1

Paediatrics as a science about a healthy and sick child. Medical care after the children.

2

Features of rearing and feed of children. Basic clinical syndromes and their clinical value in diagnostics of diseases in child's age.

3

Emergency care-threatening conditions in children (sharp respiratory, cardiovascular insufficiency; hyperthermal, convulsive syndromes, hemorragic syndrome).
   1. Тематичний план практичних занять з дитячих хвороб для студентів 4 курсу

7 семестр

№ п/п

Тема заняття

1

Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей.

2

Новонароджена дитина. Методика клінічного обстеження дітей.

3

Вигодовування та харчування здорових дітей. Хронічні розлади харчування

у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної

системи.


4

Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи.

5

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці.

6

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової

системи у дитячому віці.7

Найбільш поширені серцево-судинні захворювання у дітей.

8

Геморагічні діатези у дітей.

9

Інфекційні захворювання дитячого віку.

10

Імунопрофілактика дитячих інфекційних захворювань.

11

Підсумковий модульний контроль (практична підготовка).

12

Підсумковий модульний контроль (теоретична підготовка).

Тематический план

практических занятий по детским болезням для студентов 4-го курса

7 семестр


Тема занятия

1

Физическое и нервно-психическое развитие детей.


2

Новорожденный ребенок. Методика клинического обследования детей.


3

Вскармливание и питание здоровых детей.


4

Хронические расстройства питания у детей раннего возраста. Рахит и его влияние на формирование зубочелюстной системы.

5

Наиболее распространенные заболевания органов дыхания и пищеварения в детском возрасте.

6

Наиболее распространенные заболевания мочевыделительной системы в детском возрасте.

7

Наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания у детей.


8

Геморрагические диатезы у детей.


9

Инфекционные заболевания детского возраста.

10

Иммунопрофилактика детских инфекционных заболеваний.


11

Итоговый модульный контроль (практическая подготовка).

12

Итоговый модульный контроль (теоретическая подготовка).

SUBJECT PLAN

of practical study of Children's diseases for students of 4th year study

7 TermTheme of the lesson

Module 1.

1

Physical and neuropsychic development of children.

2

New-born child. Methods of clinical observation of children.


3

Rearing and feeding of healthy children.

4

Chronic disorders of feeding in children of early age. Rachitis and its influence on forming of the teeth-jaw system.

5

The most expanded diseases of organs of breathing and digestion in child's age.


6

The most expanded diseases of the urinary system in child's age.


7

The most expanded cardiovascular diseases in children.

8

Hemorragic diathesis in children.


9

Infectional diseases of child's age.


10

Immunoprofilactics of child's infections diseases.


11

Summary module control (practical preparation).


12

Summary module control (theoretical preparation).


   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка