Iвано-Франкiвський національний медичний університетСкачати 403.45 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір403.45 Kb.
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Iвано-Франкiвський національний медичний університет

Кафедра гігієни та екології

М. I. Мiзюк, В. В. Дерпак, З. Б. Суслик, М. Є. Йонда, Н. А. Крутікова,

В. І. Мельник, І. С. Загайкевич, Я. О. Єремчук, С. І. Галаган,

Л. С. Гречух, М. П. Погорілий
МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

З «ОСНОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ

1 КУРСУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГIЯ ОРТОПЕДИЧНА»

Iвано-Франкiвськ - 2013

УДК 613.07
Методичнi вказiвки з основ охорони праці та охорони праці в галузі для самостiйної роботи студентiв 1 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» / М. I. Мiзюк, В. В. Дерпак, З. Б. Суслик, М. Є. Йонда, Н. А. Крутікова, І. С. Загайкевич, Я. О. Єремчук, В. І. Мельник, Л. С. Гречух, С. I. Галаган / За ред. проф. М. І. Мізюка.- Iвано-Франкiвськ: IФНМУ, 2013.- 28 с.

Висвiтленi теми для самостiйної роботи студентiв (аудиторної та позааудиторної) з основ охорони праці та охорони праці в галузі для самостiйної роботи студентiв 1 курсу медичного коледжу за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» згiдно з типовою програмою та навчальними планами для студентiв медичного коледжу. Кожна тема включає актуальнiсть, мету заняття, питання для самопiдготовки, завдання для перевiрки засвоєння навчального матерiалу, еталони правильних вiдповiдей, об’єм самостiйної роботи на заняттi, основну та додаткову лiтературу.

Наведена тематика позааудиторної самостiй­ної роботи студентiв.
Для студентiв медичного коледжу.
Методичнi вказiвки затвердженi цикловою методичною комiсiєю Iвано-Франкiвського національного медичного університету 18.01.2013 р., протокол № 5.


Тема №1

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ПРО ПРАЦЮ. ДЕРЖАВНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Одним з головних та найважливіших завдань держави є охорона життя та збереження здоров'я громадян у процесі виконання трудової діяльності. Отже, створення безпечних умов праці слід вважати провідною передумовою адекватного існування та плідної діяльності як окремих працівників, так і сучасних підприємств, установ та закладів загалом.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оцінити роль служби охорони праці в стоматологічних закладах, вміти використовувати державні та галузеві стандарти в практичній діяльності.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Закон України «Про охорону праці» та його зміст.

2. Система управління охороною праці та її основні принципи.

3. Структура управління охороною праці у медичній галузі.

4. Служба охорони праці: обов'язки, права, структура, штати.

5. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.

6. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань охорони праці та уповноважених трудових колективів.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Які основні завдання служби охорони праці?

2. Якими правами володіють спеціалісти служби охорони праці?

3. Яке оснащення кабінету охорони праці?


САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Завдання 1. Ознайомитися з керівними нормативними документами організації охорони праці.

Завдання 2. Відобразити структуру державного управління охороною праці в Україні та структуру управління охороною праці в медичній галузі.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. Охорона праці в медицині та фармації. – Вінниця, Нова книга, 2005. – С. 9-39.

2. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.

3. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 р.

4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0,00-4.15.-98). Затверджено наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці України № 9 від 29.01.98 р.

5. Бедрій Я.І. Охорона праці : Навчальний посібник. Львів: В-во «Ек.К.Ко»:, 1997.

6. В.У. Жидецький і ін. Основи охорони праці. Навчальний посібник. Вид. 4-те допов. – Львів: Афіша, 2010.

7. Лекційний матеріал.Д о д а т к о в а

1. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 75 с.

2. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К.: МОЗ України, 2000. – 15 с.

Тема № 2

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Широке використання електроенергії у всіх галузях народного господарства зумовлює розширення кола осіб, які експлуатують електрообладнання. Тому проблема електробезпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого значення.


МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Вміти виконувати необхідний об’єм заходів з запобігання електротравматизму.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

2. Види електричних травм.

3. Причини летальних наслідків від дії електричного струму.

4. Основні причини електротравм.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ:

1. Які ви знаєте ступені негативного впливу електричних ударів на організм людини ?

2. Яка сила та частота електричного струму викликає у потерпілих фібриляцію серця ?
САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ:

1. Ознайомитись з системою електрозахисних засобів.

2. Ознайомитись з організацією безпечної експлуатації електроустановок.

3. Ознайомитись з вимогами до обслуговуючого персоналу електроустановок.

4. Законспектувати порядок надання першої допомоги при ураженні електрострумом.
ЛІТЕРАТУРА

1. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / і. В. Когін, Г. О. Черняков , П. і. Сидоренко та ін.; За ред. І. В. Качіна.-К.: Здоровя, 2005.-С.246-264.

2. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації.- Вінниця, Нова Книга,2005.С.414-445.

3. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид.5-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2000. – С. 252-291.

4. “Безпека життєдіяльності”. - Л., 2002 р. Є. П. Желібо та ін. – С. 190-191.

5. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України 1-4 рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – Київ: “Каравела”; Львів: “Новий Світ – 2000”, - 2001. – 320 с.

6. Макаров Г.В. Охрана труда в химической промышленности. – М.: Химия, 1980. – 496 с.

7. Гігієна праці: Підручник / А.М.Шевченко, С.В.Алєксєєв, Г.О.Гончарук та ін.// За ред.професора А.М.Шевченка. – К.: Вища школа, 1993. – 583 с.


Тема № 3

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

В ЗУБОТЕХНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Економічна нестабільність різко загострила всі соціальні проблеми, в тому числі і проблему пожежної безпеки в країні. Пожежі приносять величезні збитки народному господарству, від них гине кожного року значна кількість людей. Причинами практично всіх пожеж є порушення правил пожежної безпеки, невиконання закону України „Про пожежну безпеку”.

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо національного багатства і навколишнього природного середовища, охорони життя та здоров'я медичних працівників. Велика роль у вирішенні питань пожежної безпеки в медичних закладах належить зубним технікам, які під час виконання своїх професійних обов’язків одними з перших можуть запідозрити виникнення пожеж і не допустити їх розповсюдження.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Засвоїти та вміти застосовувати правила пожежної безпеки на виробництві.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Основні причини пожеж.

2. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів: негорючі речовини, важкогорючі речовини, горючі речовини.

3. Порядок дій персоналу у разі виникнення пожежі.

4. Евакуація людей із будівель та виробничих приміщень у разі виникнення пожежі.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ:

1. У відповідності до якого документу проводиться оцінка пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів?

2. Якою має бути мінімальна ширина шляхів евакуації на випадок пожежі?

3. Яка температура спалаху у закритому тиглі легкозаймистих рідин?


САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ:

1. Ознайомитись із загальними принципами організації пожежної безпеки.

2. Ознайомитись з системою державного пожежного нагляду.

3. Ознайомитись з порядком сумісного зберігання речовин та матеріалів.

4. Законспектувати в протокольний зошит вивчення питань пожежної безпеки..
ЛІТЕРАТУРА

1. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І. В. Когін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко та ін.; За ред. І. В. Качіна. - К.: Здоровя, 2005. - С. 246 - 264.

2. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга. - 2005. – 414-445 с.

3. “Безпека життєдіяльності”. - Л., 2002 р. Є. П. Желібо та ін. – С. 190-191.

4. Гігієна праці: Підручник / А.М. Шевченко, С.В. Алєксєєв, Г.О. Гончарук та ін. // За ред. професора А.М. Шевченка. – К.: Вища школа, 1993. – 583 с.
Тема № 4

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ МІКРОКЛІМАТУ В ЗУБОТЕХНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Мiкроклiмат, виробничих примiщень стоматологічних закладів постiйно впливає на органiзм працюючих, її тепловiдчуття, самопочуття, працездатнiсть та здоров’я. Професійні та виробничо-обумовлені захворювання можна попередити, створивши комфортні умови мiкроклiмату в примiщеннях. Зубний технік повинен вміти оцінити параметри мікроклімату, дати рекомендації щодо його оптимізації.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти методикою визначення параметрiв мiкроклiмату i вмiти давати гiгiєнiчну оцiнку цим показникам.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Фактори, якi визначають мiкроклiмат примiщень.

2. Фізіологічні механізми теплообміну і терморегуляції організму. Шляхи віддачі тепла з організму.

3. Гiгiєнiчне значення температури повiтря та радiацiйної температури примiщень.

4. Гiгiєнiчне значення вологостi повiтря. Абсолютна, вiдносна та максимальна вологiсть повiтря.

5. Гiгiєнiчне значення швидкості руху повітря, його вплив на теплообмін.

6. Гiгiєнiчнi вимоги до мiкроклiмату зуботехнічній лабораторії.

7. Методика iнструментального дослiдження температури, воло­гостi, швидкостi руху повiтря. Прилади для визначення параметрів мiкроклiмату.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Вiд яких факторiв мiкроклiмату залежить тепловiддача людини шляхом конвекцiї?

2. Розрахуйте вiдносну вологiсть повiтря в зуботехнічній лабораторії i оцiнiть умови мiкроклiмату, якщо вiдомо, що температура повiтря +20 оС (максимальна вологість при цій температурі – 17,54 мм рт. ст.), абсолютна вологiсть повiтря 12,36 мм рт. ст.

3. В центрі полімеризаційного приміщення сухий термометр аспiрацiйного психрометра показав температуру +20о С, вологий +16,5 оС (максимальна вологість при цій температурі – 14,08). Атмосферний тиск становить 745 мм рт. ст., швидкiсть руху повiтря - 0,1 м/с. Оцiнiть стан мiкроклiмату палати.


САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Вивчити температурний режим в навчальнiй лабораторiї.

2. Визначити вiдносну вологiсть повiтря в навчальнiй лабораторiї за допомогою аспiрацiйного психрометра.

3. Визначити швидкiсть руху повiтря в навчальнiй лабораторiї за допомогою кататермометра та крильчатого анемометра.

Одержанi данi порiвняти з гiгiєнiчними нормативами i скласти гiгiєнiчний висновок з рекомендацiями щодо оптимiзацiї мiкроклiмату в навчальнiй лабораторiї.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. / За редакцією В. Г. Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - С. 71-93.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник - К.: Здоров’я, 2004.- С. 106-113.

3. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За заг. ред. І. І. Даценко. Львів: Видавництво “Світ”, 2001. - С. 25-32, 6-40.

4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник. - К.: Здоров’я, 1999.- С. 296-302.
Д о д а т к о в а

1. Коммунальная гигиена / Под. ред. К. И. Акулова, К. А. Буштуевой. - М., 1986.- С. 255-260.

2. Новожилов Г. Н., Ломов О. П. Гигиеническая оценка микроклимата.- Л.: Медицина, 1987.- 112 с.

3. Габович Р. Д., Познанский С. С., Шахбазян Г. Х. Гигиена. - 3-е изд., перераб. и доп. - Киев: Вища школа, Головное изд-во, 1983. - С. 36-40, 121-123, 203-207, 270, 284-285.

4. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М.: Медицина, 1983. - С. 93-99.

5. Минх А. А. Методы гигиенических исследований. – М.: Медицина, 1971. – С.11-18.

6. ГОСТ 12.1.005-88. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
Тема № 5

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОБЛІКУ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВИРОБНИЦТВІ. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Виробничі фактори в залежності від їх інтенсивності можуть викликати у працюючих професійні захворювання або отруєння. В системі заходів з профілактики професійної патології велике значення мають реєстрація, облік та розслідував випадків профзахворювань та отруєнь, недопущення їх виникнення шляхом проведення оздоровчих заходів.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методикою розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та отруєнь. Вміти виконувати необхідний об'єм профілактичних заходів у випадку професійного захворювання.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Розслідування облік нещасних випадків.

2. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

3. Звітність та інформація про нещасні випадки.

4. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань та отруєнь.

5. Використання засобів індивідуального захисту для профілактики профзахворювань.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Укажіть перелік нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

2. Які спеціалісти входять до складу комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві ?

3. Чи дозволяється використовувати фільтрувальні протигази при концентрації кисню в повінері менше 16%.

4 . Який принцип роботи ізолюючих протигазів?
САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ

1. Ознайомитись з матеріалами професійного захворювання.

2. Зробити висновок про умови праці робітників на даному підприємстві, дати рекомендації.

3. Розв’язати ситуаційну задачу.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга. - 2005. – С. 42-56.

2. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І. В. Когін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко та ін.; За ред. І. В. Качіна. - К.: Здоровя, 2005. - С. 155-164.

3. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. / За редакцією В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 373-380.

4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник.- К.: Здоров’я, 2004.- С. 493-511.

5. Даценко І. І., Денисюк О. Б. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. / За ред.. І. І. Даценко. Львів: Світ, 2001.-С. 303-313.


Додаткова

1. Гігієна праці. Методи досліджень та санепіднагляд / За ред. А. М. Шевченка, О. П. Яворівського. – Вінниця, Нова книга, 2005. – С. 303-313.

2. Шевченко А. М., Яворівський О. П., Гончарук Г. О. та ін. Гігієна праці: Підручник / За ред. Проф. А. М. Шевченко. – К.: Інфотекс, 2000. - 608с.

Тема № 6

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ

ТА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Одним з основних заходів профілактики загальних та професійних захворювань, нещасних випадків на виробництві є організація та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, у професіях, де є потреби у професійному доборі.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Засвоїти вимоги та оволодіти методикою проведення періодичних медичних оглядів працюючих в шкідливих умовах праці.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Медичні огляди як один із основних заходів профілактички професійних захворювань та отруєнь.

2. Організація проведення медичних оглядів в стоматологічних закладах.

3. Документи, які оформляються під час і після проходження працівниками медичних оглядів.

4. Заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. З якою метою проводяться медичні огляди?

2. Правила заповнення акта визначення контингенту осіб на періодичний медичний огляд.

3. Хто контролює якість та організацію проведення попередніх та періодичних медоглядів.

4. Правила складання списків працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.
САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Завдання 1. Оформлення акта визначення контингенту осіб на періодичний медичний огляд.

Завдання 2. Складання списку працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

Завдання 3. Оформлення направлення на обов'язковий попередній та періодичний медичний огляд працівників.


ЛIТЕРАТУРА

1. Даценко І. І., Денисюк О. Б. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. / За ред.. І. І. Даценко. Львів: Світ, 2001. - С. 319-322.

2. Наказ № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

3. Текст лекції.


Тема № 7

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

В РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

На виробництві працівники зазнають дії різних професійних чинників, які можуть призводити до виникнення нещасних випадків. Особливе значення в таких умовах має уміння працюючих надавати першу долікарську допомогу під час різних аварій і катастроф. Своєчасно надана перша долікарська допомога не лише рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає розвиткові важких ускладнень. Після завершення лікування зменшує втрату працездатності або ступінь каліцтва.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Засвоїти порядок проведення та навички з надання першої долікарської допомоги при різних ушкодженнях.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Що таке перша долікарська допомога?

2. Якими вміннями повинна володіти людина яка надає першу долікарську допомогу?

3. Які правила та порядок надання долікарської допомоги при загальних розладах організму (при ураженні мозку, зупинці дихання, зупинці діяльності серця)?

4. Як виконується зовнішній масаж серця і штучне дихання?

5. Які правила та порядок надання першої долікарської допомоги при ураженнях різних тканин, органів, та систем організму (при ушкодженнях м'яких тканин, ураженні опорно-рухового апарату, термічних впливах, хімічних опіках, отруєннях, утопленні, ураженні електричним струмом та блискавкою)?


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Правила та порядок накладання джгута.

2. Правила та порядок накладання шини.

3. Правила та порядок накладання марлевих пов'язок.

4. Медикаменти та засоби, які використовують для надання долікарської допомоги.
САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Завдання 1. Накладати гумовий джгут з метою зупинки кровотечі.

Завдання 2. Накладати шину на плече, передпліччя, стегно.

Завдання 3. Накладати марлеву пов'язку на кисть, передпліччя, плече, гомілку, стегно, голову.

Завдання 4. Проводити штучне дихання та зовнішній масаж серця на спеціальному манекені.
ЛIТЕРАТУРА

1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. –Київ: ”Каравела”; Львів: ”Новий Світ-2000”, 2001. – С. 257-279.

2. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко та ін.; За ред. І.В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. – С. 87-127.

3. Текст лекції.


Тема № 8

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗУБОТЕХНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Освітлення є неодмінною умовою, що створює комфорт і сприяє збереженню здоров'я людини. Світловий комфорт, особливо під час роботи покращує функціональний стан ЦНС і самопочуття людини. І, навпаки, незадовільне освітлення викликає втому органа зору, підвищує травматизм, сприяє розвитку короткозорості і знижує працездатність. Недостатнє освітлення негативно впливає на перебіг фізіологічних і біохімічних процесів в організмі. Медичний працівник повинен оволодіти методикою гігієнічної оцінки природного та штучного освітлення, вміти давати рекомендації, щодо покращення умов зорової роботи.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методикою гігієнічної оцінки природного та штучного освітлення приміщень.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Фізична природа та гігієнічне значення природного та штучного освітлення.

2. Гігієнічні вимоги до природного освітлення приміщень.

3. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення приміщень.

4. Методика оцінки природного освітлення геометричним та світлотехнічним методом. Принцип роботи люксметра Ю-116.

5. Джерела штучного освітлення (переваги і недоліки ламп розжарювання та люмінісцентних ламп).

6. В чому полягає метод «Ват»?

7. Показники і нормативи природного та штучного освітлення приміщень різного призначення (навчальна кімната, лекційна аудиторія, палата, маніпуляційна, операційна).


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Рівень освітленості під відкритим небом становить 3000 лк, а всередині приміщення 30 лк. Вирахуйте коефіцієнт природного освітлення.

2. Як визначити кут отвору та кут падіння?

3. Вплив штучного освітлення на працездатність.


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

1. 1 %
САМОСТІЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ

Завдання 1. Дати характеристику природного освітлення навчальної кімнати згідно схеми.

Завдання 2. Дати характеристику природного освітлення навчальної кімнати, використовуючи геометричний метод (висота підвіконня над підлогою, віддаль від верхньої рами вікна до стелі, світловий коефіцієнт глибини закладання).

Завдання 3. Охарактеризувати природне освітлення навчальної кімнати, використовуючи світлотехнічний метод.

Завдання 4. Визначити рівень штучної освітленості на робочому місці за допомогою люксметра Ю-116.

Завдання 5. Розрахувати рівень штучної освітленості за методом «Ват».

Завдання 6. Враховуючи призначення приміщення, порівняти одержані дані з гігієнічними нормативами і скласти висновок про природне і штучне освітлення навчальної кімнати, розробити рекомендації, спрямовані на поліпшення умов освітлення.


ЛІТЕРАТУРА

1. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко та ін.; За ред. І.В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. – С. 231с.

2. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга,2005. 215-222с.

3. Текст лекцій.


Тема № 9

МЕТОДИКА ГIГIЄНIЧНОЇ ОЦIНКИ ВЕНТИЛЯЦIЇ ПРИМIЩЕНЬ

В ЗУБОТЕХНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Виконання технологічних операцій працівниками в приміщеннях призводить до погіршення фізичних та хiмiчних властивостей повітря. Від якості повітря в приміщеннях залежить працездатність та рівень захворюваності людей, правильне виконання ними функційних обов’язків. Медичний працівник повинен вміти давати об’єктивну оцінку ефективності вентиляції приміщень та підтримувати повітряне середовища виробничих приміщень в належному санітарному стані.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методикою гiгiєнiчної оцінки ефективності вентиляції приміщень.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Хiмiчний склад атмосферного повiтря, фiзiологiчне значення окремих його складових компонентiв.

2. Змiни складу повiтря в примiщеннях, пов’язанi з тривалим перебуванням людей та виконання ними функцій та обов’язків . Показники забруднення повiтря примiщень (фiзичнi, хiмiчнi, бактерiологiчнi).

3. Вплив діоксиду вуглецю на організм людини. Диоксид вуглецю як санiтарний показник ступеня чистоти примiщень жилих i громадських примiщень.

4. Гiгiєнiчне значення аерацiї примiщень, способи посилення аерацiї. Вентиляцiя примiщень, види вентиляцiї. Показники, що характеризують вентиляцiю: кратнiсть повiтрообмiну, об’єм вентиляцiї.

5. Методи оцiнки ефективностi вентиляцiї. Визначення концентрацiї діоксиду вуглецю в повiтрi жилих примiщень експрес-методом за Лунге-Цекендорфом.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Жила площа у квартирі на одну людину становить 9 м2, висота приміщення - 2,8 м. Якою повинна бути кратність повiтрообмiну, щоб концентрація діоксиду вуглецю не перевищила максимально допустимі величини?

2. В аудиторії, об’єм якої 1500 м3, навчається 100 студентів. Аудиторія оснащена механічною припливно-витяжною вентиляцією з кратністю повiтрообмiну - 3. Встановити, чи достатньо свіжого повітря подається в аудиторію?ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

1. 1,5.

2. Достатньо.САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

1. Визначити концентрацiю діоксиду вуглецю в повiтрi навчальної лабораторiЇ експрес-методом. Скласти гiгiєнiчний висновок про стан повiтряного середовища в цьому примiщеннi.

2. Враховуючи призначення одного з примiщень кафедри, його розмiри, допустиму концентрацiю діоксиду вуглецю для даного типу примiщень i кiлькiсть людей в ньому, визначити необхiдний об’єм венти­ляцiї та кратнiсть повiтрообмiну.

3. Розв’язати ситуаційну задачу.

ЛIТЕРАТУРА

1. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга,2005. 205-212с.

2. Даценко І.І. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять –Львів: Світ, 2001. – 472с.,

3. Текст лекції
Тема № 10

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗАПИЛЕНОСТІ

ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ В ЗУБОТЕХНІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Виробничий пил належить до одного з основних виробничих шкідливих факторів. Він може спричинити розвиток хронічних неспецифічних захворювань дихальних шляхів, легень, шкіри, слизових оболонок очей. У зв'язку з цим на виробництвах, де є пилоутворення, проводиться санітарна оцінка повітряного середовища з метою оптимізації умов праці і попередження розвитку професійної патології.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти основними методами відбору проб повітря та визначення концентрації пилу в повітрі виробничого середовища.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Джерела забруднення повітря виробничого середовища пилом.

2. Класифікація промислового пилу:

а) за походженням;

б) за хімічним складом;

в) за механізмом утворення.

3. Методи відбору проб повітря на вміст пилу. Прилади, які використовуються з цією метою.

4. Методи визначення вмісту пилу в повітрі (ваговий, седиментаційний).


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Дати перелік патологічних змін, які викликає пил при дії на шкіру.

2. Від яких факторів залежить вплив пилу на організм людини?

3. Напишіть формулу для приведення об'єму повітря до нормальних умов.

4. У повітрі робочої зони у млині міститься 2 мг/м3 пилу. Чи перевищує ця кількість пилу гранично допустиму концентрацію?
САМОСТIЙНА РОБОТА НА ЗАНЯТТI

Завдання 1. Ознайомитись з апаратурою для відбору проб повітря з метою визначення його запиленості.

Завдання 2. Розв'язати ситуаційну задачу.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга,2005. 212-215с.

2. Текст лекції

ПИТАННЯ

до іспиту з навчальної дисципліни

«Основи охорони праці і охорона праці у галузі»

для студентів 1 курсу за спеціальністю «Стоматологія ортопедична»
1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Закон України «Про охорону праці».

2. Система управління охороною праці та її основні принципи.

3. Структура управління охороною праці у медичній галузі.

4. Служба охорони праці: обов'язки, права, структура, штати.

5. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.

6. Дія електричного струму на організм людини.

7. Ступені впливу електричного струму при проходженні через організм людини.

8. Види електричних травм.

9. Основні причини електротравм, летальні наслідки від дії електричного струму.

11. Організація безпечної експлуатації електрообладнання, вимоги до обслуговуючого персоналу.

12. Основні причини пожеж в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю.

13. Організація протипожежних заходів в закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю.

14. Правила та засоби гасіння займань та пожеж.

15. Мікроклімат приміщень. Фактори, якi впливають на мiкроклiмат примiщень.

16. Фізіологічні механізми теплообміну та терморегуляції організму людини, шляхи віддачі тепла.

17. Гiгiєнiчне значення температури повiтря примiщень та радiацiйної температури.

18. Гiгiєнiчне значення вологостi повiтря. Абсолютна, вiдносна та максимальна вологiсть повiтря.

19. Гiгiєнiчне значення швидкості руху повітря, її вплив на теплообмін.

20. Гiгiєнiчнi вимоги до мiкроклiмату в зуботехнічній лабораторії.

21. Методика iнструментального дослiдження температури, вологостi, швидкостi руху повiтря. Прилади для визначення параметрів мiкроклiмату.

22. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

23. Розслідування та облік професійних захворювань на виробництві.

24. Засоби індивідуального захисту, класифікація. Використання засобів індивідуального захисту для профілактики профзахворювань та отруєнь.

25. Звітність та правила оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

26. Медичні огляди – як один із основних заходів профілактики професійних захворювань та отруєнь.

27. Організація проведення медичних оглядів в стоматологічних закладах.

28. Документи, які оформляються під час проходження працівниками медичних оглядів.

29. Заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни.

30. Контроль за якістю та організацією проведення попередніх та періодичних медичних оглядів.

31. Принципи надання першої долікарської допомоги. Правила та порядок надання долікарської допомоги при загальних розладах організму (при ураженні мозку, зупинці дихання, порушенні діяльності серця).

32. Правила надання першої долікарської допомоги при ушкодженнях м'яких тканин організму.

33. Правила надання першої долікарської допомоги при переломах кісток.

34. Правила надання першої долікарської допомоги при термічних впливах, хімічних опіках.

35. Правила надання першої долікарської допомоги при отруєннях.

36. Правила надання першої долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.

37. Фізична природа та гігієнічне значення природного та штучного освітлення.

38. Гігієнічні вимоги до природного освітлення приміщень.

39. Методика оцінки природного освітлення приміщень геометричним та світлотехнічним методом. Пинцип роботи люксметра Ю-116.

40. Гігієнічні вимоги до штучного освітлення приміщень.

41. Джерела штучного освітлення (переваги і недоліки ламп розжарювання та люмінісцентних ламп).

42. Хiмiчний склад атмосферного повiтря, фiзiологiчне значення окремих його компонентiв.

43. Змiни складу повiтря в примiщеннях, пов’язанi з тривалим перебуванням людей та виконанням ними функційних обов’язків . Показники забруднення повiтря примiщень (фiзичнi, хiмiчнi, бактерiологiчнi).

44. Вплив діоксиду вуглецю на органiзм людини. Діоксид вуглецю як санiтарний показник ступеня чистоти примiщень виробничих примiщень.

45. Вентиляцiя примiщень, види вентиляцiї. Показники, що характеризують вентиляцію приміщень: кратнiсть повiтрообмiну, об’єм вентиляцiї.

46. Методика оцiнки ефективностi вентиляцiї. Визначення концентрацiї діоксиду вуглецю в повiтрi жилих примiщень експрес-методом за Лунге-Цекендорфом.

47. Джерела забруднення повітря виробничого середовища пилом.

48. Класифікація промислового пилу: а) за походженням; б) за хімічним складом; в) за механізмом утворення.

49. Вплив виробничого пилу на організм працюючих.

50. Методи визначення вмісту пилу в повітрі (ваговий, седиментаційний). Прилади, які використовуються з цією метою.

Завідувач кафедри гігієни та екології

З курсом охорони праці, професор М. І. Мізюк

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Тема № 1

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

ТА ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Для профілактики втоми, підвищення працездатності людини, а також розробки раціональних режимів праці та відпочинку, лікар повинен вміти оцінити ступінь важкості і напруженості праці.МЕТА ЗАНЯТТЯ

Уміти давати гігієнічну оцінку роботи за ступенем важкості і напруженості праці з допомогою фізіологічних та ергонометричних даних.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Види праці, їх фізіолого-гігієнічна оцінка.

2. Фізіологічні зміни в організмі людини, які виникають під час праці.

3. Методи дослідження функціонального стану організму при розумовій та фізичній праці.

4. Сучасні принципи гігієнічної оцінки праці за ступенем важкості і напруженості.

5. Критерії гігієнічної оцінки праці за ступенем важкості і напруженості.

6. Система профілактичних заходів щодо раціональної організації трудового процесу.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ:

1. Визначити ступінь напруженості праці студентів шляхом вивчення уваги методом відшукування чисел та вивчення пам’яті методом запам’ятовування чисел.

2. Вирішити ситуаційну задачу і зробити обґрунтований висновок щодо визначення ступеня важкості і напруженості праці згідно умови задачі.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. – Підручник. / За ред. В. Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 341 – 351.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 2004.- С. 409 - 438.

3. Пивоваров Ю. П., Гоева 0. Э, Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. — М.: Медицина, 1983. — С. 140 -185.


Додаткова

1. Даценко І. І., Денисюк О. Б., Долошицький С. Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять./ За ред. І. І. Даценко – 2-е видання: Львів: Світ, 2001.- С. 244-255.
Тема № 2

ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ В СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Комплекс профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та ізоляцію джерел інфекції й переривання шляхів її передачі, включає архітектурно-планувальні заходи, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму (вентиляція, кодиціювання, забезпечення оптимального мікроклімату приміщень, санація повітряного середовища, особиста гігієна персоналу і хворих, медичний контроль за станом здоров’я персоналу, стерилізація та дезинфекція інструментарію, тощо). Тому медичні спеціалісти стоматологічного профілю повиненні знати принципи організації із забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в стоматологічних закладах.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вміти володіти методикою організації та контролю за санітарно-протиепідемічним режимом.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції.

2. Збудники, що викликають внутрішньолікарняні інфекції.

3. Джерела та основні шляхи передачі внутрішньолікарняної інфекції.

4. Контроль за дотриманням протиепідемічного режиму в стоматологічних закладах.

5. Дезинфекція приміщень, в яких працюють з амальгамою.

6. Дезинфікуючі середники для інструментарію та рук медичного персоналу.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Перелічіть гігієнічні вимоги до стоматологічного інструментарію.

2. Періодичність проведення генерального та поточного прибирання.

3. Які штучні джерела використовують для санації повітря приміщень стоматологічних відділень?

4. Які інструменти не витримують часті дії високої температури і псуються?

5. Перелічіть недоліки хімічного методу дезинфекції.

6. Назвіть дезинфікуючий середник для готових зубних протезів, зліпків та інших матеріалів ортопедичного протезування.
ЛІТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Минх А.А. Общая гигиена. – М.: Медицина, 1984. – С. 220-224.

2. Даценко І.І. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять. Львів, “Світ”, 2001.Тема № 3

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ОТРУТ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Промисловi отрути можуть спричиняти у працюючих професiйнi отруєння або захворювання. В системi заходiв щодо профiлактики такого впливу важливе значення має методика оцiнки токсичностi промислових отрут.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Ознайомитись з основними параметрами, якi характеризують ступiнь токсичностi i небезпеки хiмiчних речовин в зуботехнічних лабораторіях.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Визначення поняття “професiйнi отрути”, “професiйнi захворювання”, “професiйнi отруєння” та “гранично допустима концентрацiя речовини”.

2. Шляхи попадання промислових отрут в органiзм та їх доля в органiзмi.

3. Шляхи виведення отрут з органiзму.

4. Умови, якi визначають токсичну дiю промислової отрути.

5. Нормативнi документи, якi регламентують вмiст хiмiчних речовин в повiтрi робочої зони промислових пiдприємств.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Скласти перелiк основних параметрiв, що характеризують ступiнь токсичностi i небезпеки хiмiчних речовин.

2. Скласти перелiк методiв оцiнки токсичностi хiмiчних речовин.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін.; За ред. Є. Г. Гончарука.- К.: Вища шк., 1995.- С. 357-434.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 1999.- С. 498-503.

3. Пивоваров Ю. П., Гоева О. Э., Величко А. А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.- М.: Медицина, 1983.- С. 161-171.Д о д а т к о в а

1. Гончарук Е. И., Сидоренко Г. И. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве.- М.: Медицина, 1986.- С. 123-150.


Тема № 4

ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І ОЦІНКА РІВНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ

ВИПРОМІНЮВАНЬ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Електромагнітні випромінювання постійно впливають на організм людини в умовах урбанізації, відбиваючись на самопочутті, працездатності, здоров'ї. Профілактична діяльність медичних працівників дозволяє попередити численні захворювання серед населення, викликані електромагнітним випромінюванням.


МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Оволодіти знаннями впливу електромагнітного випромінювання на організм людини та попередження його шкідливої дії.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

1. Види електромагнітних випромінювань: природні електромагнітні поля, антропогенне електромагнітне поле.

2. Вплив електромагнітних полів на організм людини.

3. Профілактика впливу антропогенного електромагнітного випромінювання на організм людини.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ:

1. Який документ регламентує санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань?

2. Яка періодичність проходження медичних оглядів робітниками під час роботи з ЕМП, НВЧ та УВЧ діапазонів?
ЛІТЕРАТУРА

1. Мізюк М.І. Гігієна: Підручник. - Здоров’я. К.: 2002. - С. 199-206.

2. Даценко І.І., Габавич Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 2004. – С. 443-445

3. Желібо О.М.,Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – С. 143-149.

4. Даценко І.І., Габавич Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології – К.: Здоров’я, 2004. – С. 284-289.

5. Минх А.А. Общая гигиена. – М.: Медицина, 1984. С. 5-8, 13-18.


Тема № 5

ВИРОБНИЧИЙ ШУМ I ВIБРАЦIЯ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Такi фiзичнi фактори середовища, як комунальний шум, вiбрацiя, електромагнiтнi поля постiйно впливають в умовах урбанiзацiї на органiзм людини, вiдбиваючись на самопочуттi, працездатностi, здоров’ї. Профiлактична дiяльнiсть лiкарiв дозволяє попередити численнi захворювання серед мiського населення, викликанi фiзичними чинниками довкілля.МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодiти знаннями з впливу факторiв навколишнього середовища на органiзм людини, вмiнням розробити заходи попередження їх дiї на здоров’я населення.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Джерела i характеристика фiзичних факторiв середовища антропогенного походження (виробничий шум, вiбрацiя,).

2. Гiгiєнiчне значення фiзичних факторiв середовища.

3. Особливостi реакцiй органiзму на вплив фiзичних факторiв виробничого середовища.

4. Методи та заходи профiлактики дiї шуму та вібрації на органiзм.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Скласти класифiкацiю фiзичних факторiв виробничого середовища (шуму та вiбрацiї) за походженням та iнтесивнiстю.

2. Скласти перелiк заходiв для профiлактики несприятливого впливу вищеназваних факторiв.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 1999.- С. 284-289.

2. Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 5-8, 13-18.

3. Гончарук Е. И., Воронеко Ю. В., Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: Учебное пособие / Под ред. Е. И. Гончарука.- К.: КМИ, 1989.- С. 6-109, 149-177.


Д о д а т к о в а

1. Гончарук Е. И. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене.- М.: Медицина, 1982.- С. 33-36.


Тема № 6

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Здоровий спосіб життя та особиста гігієна зберігають та зміцнюють здоров'я шляхом дотримання гігієнічних вимог у повсякденному житті. В сучасних умовах вагомого значення набуває особиста гігієна кожної людини. Вона є основним чинником запобігання виникнення серцево-судинних захворювань, нервово-психічних перевантажень, суттєво послаблює несприятливі наслідки впливу різних професійних шкідливостей та чинників довкілля.

При порушенні правил особистої гігієни створюються сприятливі умови, для розвитку захворювань, зниження працездатності та довголіття.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Усвідомити значення здорового способу життя та особистої гігієни в збереженні здоров'я населення.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ:

1. Суть і завдання здорового способу життя.

2. Суть і завдання особистої гігієни.

3. Фізична культура та основи загартування.

4. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття.

5. Гігієнічна характеристика засобів, що використовуються для догляду за шкірою та волоссям.

6. Роль алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та тютюнопаління в порушенні здоров'я населення.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Перелічити типи лазень

2. Дати перелік зубних паст, які необхідні для догляду за порожниною рата.

3. Матеріали, що застосовують для виготовлення одягу та взуття.
ЛІТЕРАТУРА:

1. Гігієна та екологія. Підручник. / За редакцією В.Т. Бурдова – Вінниця: Нова Книга, - 2006. – С. 536-545.

2. Даценко І.І., Габавич Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 2004. – С. 608-638.

3. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник. / Є.Г. Гончарук, Ю.І. Кундієв, В.Г. Бардов та ін. За ред. Є.Г. Гончарука. – Вища школа, 1995. – 479-493.

4. Даценко І.І., Габавич Р.Д. Профілактична медицина. Загальна медицина з основами екології. Навч. посібник. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 659-675.
Тема № 7

ЕНДЕМІЧНИЙ ФЛЮОРОЗ ТА КАРІЄС ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Останнім часом значно зріс інтерес до вивчення вмісту у воді мікроелементів: фтору, йоду, селену, кобальту, марганцю, молібдену тощо. Це інколи пояснюється значним перевищенням кількості мікроелементів у воді порівняно з надходженням їх їз харчовими продуктами. Збільшення вмісту деяких мікроелементів у воді понад визначені норми може спричинитися до геохімічних ендемій. До найпоширеніших на земній кулі геохімічних ендемій водного походження належить флюороз, який зумовлюється високим (понад 1,5 мг/дм3) вмістом у воді фтору. У населених пунктах, де питна вода містить невелику кількість фтору (нижче ніж 0,5 мг/дм3), спостерігається підвищена у 2 – 4 рази захворюваність на карієс зубів.

Тому зубний технік повинен прийняти участь в органiзації заходів щодо профiлактики флюорозу та карієсу зубів.
МЕТА ЗАНЯТТЯ

Освоїти сучаснi гiгiєнiчнi нормативи щодо вмісту фтору у воді та харчових продуктах.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Класифікація природних джерел водопостачання, умови формування у них води та їх порівняльна характеристика.

2.Штучні відкриті та закриті водосховища, гігієнічні умови накопичення і зберігання води в них.

3. Основні гігієнічні вимоги до якості питної води.

4. Спеціальні методи поліпшення якості води,їх сутність та гігієнічна характеристика (фторування, дефторування, опріснення, пом’якшення, знезалізнення) .

5. Початкові ознаки карієсу.

6. Стадії флюорозу.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Які речовини застосовують для фторування води?

2. Вкажіть концентрацію фтору у питній воді, яка може викликати флюороз.

3. Охарактеризуйте термін «геохімічні ендемії».

4. Назвіть продукти, у яких є максимальний вміст фтору.
ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Бардов В. Г. Гігієна та екологія. Підручник. /За редакцією В. Г. Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006. - С. 178 - 190.

2. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. - К.: Здоров’я, 2004. - С. 151.

3. Ванханен В. В., Ванханен В. Д., Ципріян В. І. Нутріціологія: Підручник. – Донецьк: Донеччина, 2001. – С. 181.

4. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Навч. посібник.- К.: Здоров’я, 1999.- С. 209.
Додаткова

1. Нікберг І. І., Сергета І. В., Цимбалюк Л. І. Гігієна з основами екології. Підручник. - К.: Здоров’я, 2001. - С. 59 - 82.

2. Минх А. А. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям.- М., 1982. – С. 109 – 164.
Тема № 8

ЛIКУВАЛЬНЕ ТА ДIЄТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Лікувальне харчування є важливим елементом комплексної терапії. Звичайно його призначають в поєднанні з іншими видами терапії (фармакологічні препарати, фізіотерапевтичні процедури). В одних випадках воно виконує роль одного з основних терапевтичних факторів, в інших - створює сприятливий фон для більш ефективного використання інших терапевтичних заходів. Зубний технік повинен знати основні принципи лікувального харчування.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вивчити організацію лікувального харчування, засвоїти лікувальні дієти, показання щодо застосування.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Організація і проведення лікувального харчування.

2. Основні принципи лікувального харчування.

3. Тактика дієтотерапії.

4. Характеристика окремих дієт.

5. Організація дієтхарчування в лікувально-профілактичних закладах і на промислових підприємствах.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Скласти перелік етапів контролю за якістю продукції і готової їжі.

2. Скласти перелік вимог щодо ролі баластних речовин в харчуванні зубного техніка.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Петровкий К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания.- М.: Медицина, 1982.

2. Губергриц А.Я., Линевский Ю.В. Лечебное питание.- К.: Вища шк., 1985.
Тема № 9

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВIТАМIННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТI ОРГАНIЗМУ I ВМIСТУ ВIТАМIНIВ У ДОБОВОМУ ХАРЧОВОМУ РАЦIОНI
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Для профілактики захворювань порожнини рота зубний технік повинен знати роль вiтамiнів в обмiнi речовин. Вiн повинен вмiти встановити вiтамiнну цiннiсть харчового рацiону за набором продуктiв, володiти простими методами оцiнки забезпечення органiзму вiтамiнами, вміти давати гігієнічні рекомендації.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вмiти оцiнити забезпечення органiзму вiтамiнами за набором продуктiв добового харчового рацiону.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Фізіологічні фактори, які визначають потребу організму у вітамінах.

2. Класифікація вітамінів.

3. Дати визначення понять авітамінози, гіповітамінози і гіпервітамінози.

4. Причини виникнення гіповітамінозів у людини. Прояви недостатності вітамінів в організмі.

5. Джерела поступлення вітамінів в організм. Фізіологічна потреба організму у вітамінах.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. В медичному унiверситетi пiдчас медичного огляду, проведеного в серединi лютого, багато студентiв скаржились на швидку втому, сонливiсть, апатiю. Середнiй бал успiшностi значно знизився. Про що можуть свiдчити такi скарги?

2. Перелiчiть додатковi методи дослiдження, якi можна було б рекомендувати використати в ситуацiї, описанiй в завданнi 1, з метою уточнення дiагнозу.

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВIДПОВIДЕЙ

1. Наведенi данi свiдчать про гiповiтамiноз С.

2. Додатковi методи дослiдження: язикова проба з реактивом Тильманса та петехiальна проба.


ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 339-354.

2. Минх А. А. Общая гигиена.- М.: Медицина, 1984.- С. 377-390, 429-431.

3. Ципріян В.І., Ванханен В.Д. В.В. та ін. Гігієна харчування з основами нутріціології. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 199-345.


Д о д а т к о в а

4. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії. – К.: МОЗ України 1999. – 9 с.


Тема № 10

НУТРІЦІОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Нутріціологія – наука про харчування здорової та хворої людини. Стрижень нутріціології – учень про функції їжі та її біологічну дію на організм, про аліментарні та аліментарно зумовлені захворювання і заходи її профілактики. Важливу роль у формуванні стійкості зубів до карієсу належить раціональному харчуванні. Розвиткові каріозного процесу в зубах завжди передує зниження трофічного впливу пульти зуба. Зниження трофічного впливу пульти і виникнення карієсу зубів у різні вікові періоди життя спричиняє їжа, білок якої бідний на амінокислоти аргінін, лізин, триптофан та метіонін. Тому кожний зубний технік повинен знати, що протикарієсна профілактика грунтується на обмеженні продуктів з високим ацидогенним і карієсогенним потенціалами, на широкому використанні їжі з протикаріозною та карієстатичною дією.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Пропагувати нутріціологічну профілактику стоматологічних хвороб серед населення.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Превентивне харчування в карієсології.

2. Карієс та ацидогенний потенціал продуктів харчування.

3. Карієс, трофіка пульпи зуба і харчування.

4. Аліментарна профілактика карієсу.

5. Біогеохімічні провінції України.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Який відсоток населення страждає на карієс і причини його виникнення ?

2. Яким харчовим продуктам, окрім цукру, притаманна карієсогенна властивість?

3. Нестача яких вітамінів призводить до зниження протимікробної резистентності організму?

4. Роль фторидів у профілактиці стоматологічних захворювань.
ЛІТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Ванханен В.В., Ванханен В.Д., Ципріян В.І. Нутріціологія: Підручник. – Донецьк: Донеччина, 2001. – С. 218-224.

2. Ципріян В.І. та ін. Гігієна харчування з основами нутрііології. Навч. посібник. – К.: Здоров’я, 1999. – С. 157-199.

Д о д а т к о в а

1. Григоров Ю.Г., Козловска С.Г. Питание и феномен долголетия. – К., 1988. – 48 с.


Тема № 11

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ БІОРИТМОЛОГІЇ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ

Психогігієна як галузь сучасної гігієни вивчає стан нервово-психічного здоров’я людини, його динаміку у зв’язку з дією на організм природних, виробничих і соціально-побутових факторів та розробляє на підставі цих досліджень науково-обгрунтовані заходи щодо активного впливу на людський організм та середовище його перебування з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження та зміцнення психічного і соматичного здоров’я.

Визначальними рисами психічного і соматичного здоров’я є не лише відсутність психічних захворювань, але й нервово-психічний розвиток, що відповідає вікові, та сприятливий функціональний стан організму, і передусім, центральної нервової системи. Тому, в ході проведення психогігієнічних досліджень, слід оцінити властивості темпераменту та характеру, мотиваційну спрямованість та особливості нервово-психічного стану.
МЕТА ЗАНЯТТЯ
Закріпити теоретичні знання про психічне здоров’я та його основні критерії, провідні особливості особистості людини.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Поняття про психічне здоров’я людини та основні критерії його оцінки.

2. Граничні нервовопсихічні зрушення та розлади психічного здоров’я як гігієнічна проблема.

3. Провідні особливості особистості людини (властивості темпераменту і характеру, мотиваційна спрямованість та особливості нервово–психічного стану).

4. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Назвіть провідні критерії оцінки психічного здоров’я людини.

2. Перелічіть особливості особистості людини (властивості темпераменту і характеру, мотиваційна спрямованість та особливості нервово–психічного стану) та їх психогігієнічне значення.

3. Визначте для себе тип біологічного ритму та намалюйте денну криву своєї працездатності.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Гигиена детей и подростков. / Под ред. В. Н. Кардашенко. — М.: Медицина, 1988. — С. 60—79, 469—487.

2. Психогигиена детей и подростков / Под ред Г. Н. Сердюковской, Г. Гельница. — М.: Медицина, 1985. — 224 с.

3. Здоровье, развитие, личность. / Под ред Г. Н. Сердюковской, Д.Н. Крылова, У. Кляйнпетера. — М.: Медицина, 1990. — 336 с.


Додаткова

1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін. / За ред. Є. Г. Гончарука. — К.: Вища шк., 1995 — С. 485—490.


Тема № 12

ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК ТА МОЛОДІ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Правове забезпечення в державі з кожним роком стає все вагомішим. Особливого значення набувають питання охорони праці жінок та молоді в стоматологічних закладах, а також такі важливі положення, які стосуються розслідування нещасних випадків, компенсації внаслідок втрати працездатності, державного соціального страхування від нещасних випадків виробничого характеру, техніки безпеки та пожежної безпеки.


МЕТА ЗАНЯТТЯ

Оволодіти методикою оцінки охорони праці жінок та молоді


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПIДГОТОВКИ

1. Граничні норми маси вантажу для жінок та молоді.

2. Праця жінок та молоді в шкідливих умовах та в нічний час.

3. Праця вагітних жінок.

4. Питання охорони праці та техніки безпеки осіб, які не досягли 18 річного віку.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВIРКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРIАЛУ

1. Скласти таблицю граничних норм маси вантажу для жінок та молоді

2. Перелічити шкідливі небезпечні фактори виробничого середовища в зуботехнічній лабораторії, які впливають на працюючих, зокрема на жінок та молодих людей.
ЛIТЕРАТУРА

О с н о в н а

1. Мороз В. М., Сергета І. В., та ін. Охорона праці у медицині та фармації. - Вінниця, Нова Книга,2005. – С 157-159с.2. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях / І.В.Кочін, Г.О. Черняков, П.І.Сидоренко та ін.; За ред.. І.В.Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. –С. 198-201.

3. Гигиена детей и подростков. / Под ред. В. Н. Кардашенко. — М.: Медицина, 1988. — С. 60—79.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка