Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії за фаховим напрямкомСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки

Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії

за фаховим напрямком

7.12020101. „ФАРМАЦІЯ”

(заочна форма навчання)


Івано-Франківськ, 2011

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________проф. Г.М. Ерстенюк

„_7_”___червня__ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

ФАРМАКОТЕРАПІЯ7.12020101. фармація
Факультет фармацевтичний, підготовки іноземних громадян
Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії

з курсом основ біоетики та біобезпеки

Нормативні даніФорма нав-чання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф.

залік,


(семестр)

Іспит

семестр


Всього

Аудиторних

с

п

рс

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські заняття

Заочна

ІV

VІІІ

108

4

12

-

-

92

-

Іспит

Робочу програму склала: професор Купновицька І.Г.
Івано-Франківськ -2011

Робоча програма складена: на основі типової програми, затвердженої

ЦМК МОЗ України 2.12.1997 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки «__2__» травня 2011 р.

Протокол № __7___

Завідувач кафедри_____________ д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Програму ухвалено на засіданні

циклової методичної комісії «__26__»____травня____2011 р.

Протокол №____6____

Голова циклової комісії ______________д.м.н., професор М.І.Мойсеєнко


ЗМІСТ

1. Робоча навчальна програма з фармакотерапії

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи студентів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми

1.3.3. Питання для іспиту

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

1.2 Тематические планы

1.2.1. Тематический план лекций по фармакотерапии

1.2.2. Тематический план практических занятий по фармакотерапии

1.2.3. Тематический план самостоятельной внеаудиторной работи студентов по фармакотерапии

1.3. Средства контроля знаний студентов

1.3.1. Средства проведения текущего контроля знаний студентов

1.3.2. Средства проведения итогового контроля знаний студентов и его формы

1.3.3. Вопросы для экзамена1.4. Перечень учебно-методической литературы

1.4.1. Основная литература

1.4.2. Дополнительная литература

2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2.Методичні розробки для викладачів до ведення практичних занять

2.2.3. Тести контролю знань студентів.

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів

Для студентів факультету підготовки іноземних громадян

2.2. Методические материалы для преподавателей

2.2.1. Тезы лекций

2.2.2. Методические разработки для преподавателей для проведения практических занятий

2.2.3. Тесты контроля знаний студентов

2.3. Методические материалы для студентов

2.3.1. Методические указания для студентов к практическим занятиям

2.3.2. Методические указание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов

1. Робоча навчальна програма з фармакотерапії

1.1 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН З ФАРМАкотерапІЇ

(заочна форма навчання)

IVКУРС (VIIІ СЕМЕСТР)Курс


Тривалість циклу


Лекції


Практичні заняття


Самостійна робота


Всього годин


Фармакотерапія

8 семестр

4

12

92

1081.2 тематичні плани

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ФАРМАкотерапІЇ

1. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

2. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту.
1.2.2. Тематичний план практичних занять З фармаКОТЕРАПії

Заняття 1. Фармакотерапія захворювань центральної та периферичної нервової системи – 2 год.

Заняття 2. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи - 2 год.

Заняття 3. Фармакотерапія захворювань органів дихання, туберкульозу, вуха, горла і носа – 2 год.

Заняття 4. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту– 2 год.

Заняття 5. Фармакотерапія захворювань нирок і сечовивідних шляхів – 2 год.

Заняття 6. Фармакотерапія ендокринних захворювань – 2 год.
1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів з фармакотерапії.


 1. Вступ та загальні проблеми сучасної фармакотерапії 3 год.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості центральної та периферичної нервової системи. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань нервової системи 3 год.

 3. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань органів дихання 3 год.

 4. Анатомо-фізіологічні особливості вуха, горла, носа. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань вуха, горла, носа 3 год.

 5. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань серцево-судинної системи 4 год.

 6. Клінічна фармакологія гіполіпідемічних, ферментних, вітамінних, анаболічних препаратів, солей заліза, калію, натрію, магнію тощо. 3 год.

 7. Анатомо-фізіологічні особливості травної системи. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань шлунково-кишкового тракту 4 год.

 8. Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи. Симптомокомплекс захворювань залоз внутрішньої секреції 4 год.

 9. Основні патологічні симптомита синдроми захворювань системи крові. 3 год.

10.Фармакотерапія захворювань крові 3 год.

11. Анатомо-фізіологічні особливості сечовидільної системи. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань нирок та сечовивідних шляхів 3 год.

12. Анатомо-фізіологічні особливості статевої системи у чоловіків та жінок. Основні патологічні симптоми та синдроми захворювань статевих органів 3 год.

13. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків і жінок 3 год.

14. Основні патологічні симптоми та синдроми, що зустрічаються в дерматовенерології 3 год.

15. Основні патологічні симптоми та синдроми, що зустрічаються в офтальмології 3 год.

16. Фармакотерапія у венерології, дерматології і офтальмології 3 год.

17. Симптомокомплекс інфекційних захворювань 3 год.

18. Симптомокомплекс захворювань сполучної тканини 3 год.

19. Фармакотерапія запальних та алергічних захворювань 3 год.

20. Симптомокомплекс інфекційних захворювань 3 год.

21. Фармакотерапія інфекційних та тропічних захворювань 4 год.

22.Симптомокомплекс захворювань злоякісних новоутворів 3 год.

23. Фармакотерапія злоякісних новоутворень 4 год.

24. Особливості фармакотерапії в анестезіології, реанімації і хірургії 4 год.

25. Особливості фармакотерапії у дітей та в геронтології 4 год.

26. Основні патологічні симптоми та синдроми в стоматології 3 год.

27. Фармакотерапія у стоматології. 3 год. 28. Фармакотерапія гострих отруєнь 4 год.

Всього 92 год.
1.3.ЗАСОБИ контролю знань студентів

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів1. Усне опитування.

2. Письмові контрольні роботи.

3. Вирішення ситуаційних задач.

4. Тестовий контроль.

5. Комп'ютерний тестовий контроль.

Примітка: згідно календарно-тематичного плану занять.

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні чи письмовому студентом питання в цілому, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 75%, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 89 до 70%.

Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 69 до 50%.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми


 1. Іспит

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання в цілому, розумінні проблеми від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання на 75%, розумінні проблеми.Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми.
1.3.3. Питання для Іспиту

 1. Предмет і завдання фармакотерапії. Взаємозв’язок з медико-біологічними і клінічними дисциплінами.

 2. Фактори, що визначають взаємодію лікарського засобу з біологічними системами і їх фармакотерапевтичний ефект. Доза і концентрація, лікарська форма і спосіб уведення. Комбінація лікарських препаратів й індивідуальна чутливість.

 3. Фактори, що визначають взаємодію лікарського засобу з біологічними системами і їх фармакотерапевтичний ефект. Значення функціонального стану організму, статі, віку, маси тіла і наявності патологічних процесів.

 4. Принципи складання комбінації лікарських засобів. Взаємодія лікарських препаратів з продуктами харчування.

 5. Використання основних параметрів фармакодинаміки ліків (агонізм, антагонізм, синергізм, кумуляція, синдром відміни) для посилення головної дії ліків і послаблення токсичних ефектів. Феномен взаємодії ліків. Дія ліків на різні рівні регуляторних систем організму.

 6. Типи побічної небажаної дії ліків. Методи контролю за випадками виникнення побічної дії лікарських засобів у практиці. Визначення поняття „ризик лікування”.

 7. Лікарська залежність (фізична, психічна, толерантність, зміна особистості), медичний та соціальний аспекти боротьби з ними.

 8. Основні напрямки фармакотерапії. Значення поєднання лікарської терапії з іншими видами лікування і дієтотерапією, бальнеотерапією, працетерапією й ін.

 9. Неврози і психози, мігрень, невралгії та неврити, радикуліти. Визначення напрямків фармакотерапії. Вибір фармакологічних груп препаратів.

 10. Розсіяний склероз, менінгіти, енцефаліти. Особливості фармакотерапії в залежності від збудника і характеру захворювання. Вибір фармакологічного препарату.

 11. Фармакокінетика і фармакодинаміка анальгетиків. Особливості клінічного застосування при захворюваннях нервової системи. Побічні дії.

 12. Клінічна фармакологія психотропних засобів: класифікація ВООЗ, Фармакокінетика і фармакодинаміка невролетиків або антипсихотиків. Вплив транквілізаторів, седативних та снодійних на вегетативні реакції емоціонального генезу, їх значення у терапії захворювань внутрішніх органів.

 13. Клінічна фармакологія антидепресантів – трициклічні антидепресанти та інгібітори моноаміноксидази - і психостимуляторів та засобів нейрометаболічної дії (сиднокарб, ноотропіл, німотоп С, неотон, танакан, Ginkgo forte) і психодислептиків (каліпсол, кеталар, кетамін).

 14. Епілепсія, хвороба Паркінсона, ішемічний та геморагічний інсульти. Особливості фармакотерапії, профілактики.

 15. Фармакокінетика і фармакодинаміка засобів, що покращують мозковий кровоплин. Особливості клінічного застосування, побічна дія.

 16. Значення атеросклерозу у розвитку серцево-судинних захворювань. Сучасні принципи гіполіпідемічної терапії.

 17. Класифікація антиангінальних засобів. Визначення напрямків фармакологічного втручання при ішемічній хворобі серця. Раціональні комбінації лікарських препаратів. Методи оцінки ефективності і безпеки здійснюваної фармакотерапії ішемічної хвороби серця.

 18. Фармакокінетика і фармакодинаміка нітратів, механізм дії та особливості їх клінічного застосування. Механізм розвитку та способи подолання толерантності до нітратів. Побічні ефекти нітратів та протипокази до їх застосування.

 19. Фармакотерапія β-адреноблокаторами ішемічної хвороби серця. Фармакокінетика та фармакодинаміка β-адреноблокаторів. Побічні дії.

 20. Фармакотерапія ішемічної хвороби серця антагоністами кальцію. Фармакокінетика і фармакодинаміка блокаторів кальцієвих каналів, побічна дія. Особливості антагоністів кальцію першого (верапамілу, ніфедипіну, дилтіазему) та другого покоління (амлодипін, фелодипін, ісрадипін, нікардипін, німодипін).

 21. Принципи фармакотерапії пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.

 22. Фармакотерапія тромболітичними засобами, стрептокіназою, rt-РА, APSAC, способи застосування, покази й протипокази до призначення.

 23. Фармакотерапія антикоагулянтами та дезагрегантими: гепарином, фраксипарином, аспірином, тиклопідином (тиклідом); дозування та способи застосування.

 24. Визначення напрямків фармакотерапії гіпертензивної хвороби і гіпертензивних станів. Залежність ефективності гіпотензивних препаратів від ступеня тяжкості і стадії гіпертензивної хвороби. Значення індивідуалізації доз та тривалості призначення лікувальних препаратів для забезпечення ефективної й безпечної терапії. Можливості заміни препаратів при лікуванні артеріальної гіпертензії.

 25. Особливості фармакотерапії артеріальної гіпертензії агоністами центральних α2- та блокаторами α1-адренорецепторів, інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента і блокаторами рецепторів ангіотензину ІІ. Побічні ефекти.

 26. Особливості фармакотерапії артеріальної гіпертензії β-адреноблокаторами, діуретиками та антагоністами кальцієвих каналів. Побічні ефекти.

 27. Особливості фармакотерапії гіпертензивного кризу.

 28. Вибір серцевих глікозидів для лікування серцевої недостатності і аритмій серця в умовах клініки, амбулаторного призначення, надання швидкої і невідкладної допомоги. Глікозидна інтоксикація, причини виникнення, клінічні прояви, лікарська тактика, профілактика. Критерії оцінки ефективності і безпеки здійснюваної терапії серцевими глікозидами.

 29. Обґрунтування доцільності використання в комбінованій терапії серцевої недостатності інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермента, бета-блокаторів, анаболічних, вітамінних засобів, розчинів електролітів.

 30. Фармакотерапія серцевої недостатності діуретиками-салуретиками: класифікація за локалізацією їх дії в нефроні; фармакокінетика та фармакодинаміка діуретиків першого та другого класів. Побічні ефекти.

 31. Фармакотерапія діуретиками, що діють на рівні петлі Генле і дистальних канальців (класи ІІІ і IV, калійзберігаючі діуретики). Побічні дії, їх профілактика.

 32. Класифікація антиаритмічних засобів за механізмом дії. Обґрунтування вибору лікарських засобів боротьби з порушеннями ритму серця і напрямків фармакотерапії аритмій.

 33. Застосування препаратів, які діють на порушений електролітний баланс міоцитів і пригнічують підвищену збудливість ектопічних вогнищ. Побічні ефекти.

 34. Кордарон в фармакотерапії аритмій. Особливості фармакокінетики і фармакодинаміки. Побічні ефекти.

 35. Особливості фармакотерапії ритму надшлуночкових і шлуночкових порушень серцевого ритму.

 36. Антиаритмічні препарати в лікуванні синдрому слабості синусового вузла. Порівняльна характеристика засобів, які використовуються для фармакотерапії порушень ритму серця.

 37. Особливості фармакотерапії запальних уражень міокарда і перикарда.. Вибір препаратів.

 38. Визначення напрямків терапії бронхо-легеневих запальних захворювань. Особливості в залежності від збудника.

 39. Застосування хіміотерапевтичних препаратів у пульмонології. Порівняльна характеристика терапевтичної цінності сульфаніламідів, побічні ефекти.

 40. Фармакотерапія a1, b1-2 - адреноміметиків. Фармакокінетика та фармакодинаміка адреналіну, норадреналіну, мезатону, ефедрину, нафтизину, ізадрину, добутаміну, добутрексу.

 41. Застосування b2 - адреноміметиків (сальбутамол, вентолін, провентил, альбутерол, беротек, спіропент), М-холінолітиків (атропін, атровент, беродуал). Порівняльна характеристика терапевтичної цінності.

 42. Фармакотерапія нестероїдними протизапальними, мембраностабілізуючими засобами (хромоглікат натрію - інтал, дітек; недокроміл-натрію - тайлед) і інгаляційними глюкокортикостероїдами (інгакорт, беклометазону дипропіонат).

 43. Клінічна фармакологія і принципи застосування ксантинів (еуфілін, теофілін, діафілін, теопек, теодур, теобілон) і відхаркувальних засобів. Фармакокінетика та фармакодинаміка рефлекторних відхаркувальних і засобів з прямим впливом на слизову оболонку дихальних шляхів та муколітиків (бромгексин, лазолван, амброксолу гідрохлорид, ацетилцистеїн, мукосольвін, протеолітичні ензими - трипсин, хемопсин).

 44. Протикашльові й десенсибілізуючі препарати, стимулятори дихання та противірусні засоби (ремантадин, ацикловір, відарабін, інтерферон) в фармакотерапії запальних захворювань органів дихання. Роль противірусних засобів в лікуванні і профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій.

 45. Особливості фармакотерапії бронхітів. Вибір лікарських препаратів.

 46. Принципи фармакотерапії пневмоній. Особливості в залежності від виду збудника, типу пневмонії.

 47. Фармакотерапія антибіотиків. Основні принципи антибіотикотерапії. Особливості взаємодії препаратів на етапах фармакокінетики і фармакодинаміки. Побічні небажані ефекти антибіотиків.

 48. Особливості фармакотерапії біосинтетичними (бензилпеніцилін, біцилін-5, феноксиметилпеніцилін) та напівсинтетичними (метицилін, оксацилін, диклоксацилін, ампіцилін, ампіокс, карбеніцилін, амоксицилін) пеніцилінами. Застосування тієнаму.

 49. Антибіотики групи цефалоспоринів (цепорин, кефзол, цефазолін, клафоран, фортум) і протистафілококові антибіотики групи "резерву" (еритроміцин, кларитроміцин, азітроміцин, лінкоміцин, далацин G, ристоміцин, рифампіцин, бенеміцин, хлорофіліпт) в терапії захворювань органів дихання.

 50. Фармакотерапія антибіотиками групи аміноглікозидів (стрептоміцин, неоміцин, канаміцин, гентаміцин, тобраміцин, сизоміцин, амікацин). Побічні ефекти.

 51. Особливості фармакотерапії антибіотиками групи тетрациклінів (тетрациклін, морфоциклін, окситетрациклін, хлортетрациклін, метациклін - рондоміцин, доксициклін - вібраміцин) і груп левоміцетину та поліміксинів. Порівняльна ефективність. Побічні ефекти.

 52. Нітрофуранові препарати (фурадонін, фуразолідон), похідні 8-оксихіноліну (5-НОК – нітроксолін, ентеросептол, мексафарм) і група хінолонів (абактал, невіграмон, неграм) в фармакотерапії захворювань внутрішніх органів.

 53. Особливості фармакотерапії бронхіальної астми. Схеми поетапної терапії.

 54. Значення протиалергічних і бронхолітичних засобів, їх терапевтична ефективність при терміновій і систематичній терапії бронхіальної астми.

 55. Принципи вибору бронхолітиків при наявності супутніх бронхоспазму артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби тощо. Можливості заміни препаратів у процесі лікування. Терапевтична цінність селективних β2-адреноміметиків.

 56. Особливості фармакотерапії різних клінічних форм туберкульозу. Профілактика ускладнень лікарської терапії.

 57. Фармакокінетика, фармакодинаміка протитуберкульозних засобів. Особливості клінічного застосування, побічні дії.

 58. Основні напрямки лікування оторинолярингологічних захворювань: отитів, фарингітів, ларингітів, ринітів. Особливості вибору препаратів.

 59. Визначення напрямків фармакотерапії при захворюваннях шлунка і кишечника. Можливості взаємозаміни. Особливості фармакотерапії ентеритів і колітів.

 60. Сучасні підходи до лікування виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки. Роль засобів, що впливають на секрецію залоз шлунка в фармакотерапії гіперацидних станів. Побічна дія.

 61. Значення протимікробних та репарантних засобів у фармакотерапії виразкової хвороби. Можливості взаємозаміни. Фармакокінетика та фармакодинаміка засобів, які здійснюють захисний вплив на слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки (де-нол, сукральфат, перитол, омепразол, даларгін, енпростил, ріопростил).

 62. Особливості фармакотерапії гіпо- і анацидного гастритів. Принцип призначення замісної терапії.

 63. Роль нейротропних і симптоматичних протиблювотних, вітрогонних засобів у терапії захворювань шлунково-кишкового тракту. Фармакотерапія засобів, які нормалізують моторно-евакуаторну функцію.

 64. Особливості фармакотерапії захворювань печінки і підшлункової залози.

 65. Фармакотерапія гепатопротекторами з диференційованим впливом на синдроми цитолізу, мезенхімально-імунного запалення, печінково-клітинної недостатності, холестазу, нирково-печінкової недостатності. Обґрунтування вибору.

 66. Особливості фармакотерапії засобами, які використовуються при печінковій енцефалопатії (лактулоза, a-аргінін, орніцетил, неоміцин, канаміцин, метронідазол, преднізолон, глюкоза, кокарбоксилаза, вітамін В12, ліпоєва кислота).

 67. Особливості фармакотерапії некалькульозного холециститу. Холеретики та холекінетики у фармакотерапії захворювань кишково-шлункового тракту.

 68. Особливості фармакотерапії жовчокам’яної хвороби. Застосування засобів хімічного розчинення холестеринового каміння в жовчних шляхах (препарати хенодезоксихолевої та урсодезоксихолевої кислот).

 69. Фармакотерапія інгібіторами протеолітичних ферментів (трасилол, контрикал, гордокс, пантрипін) як засобів патогенетичної терапії хворих на гострий та хронічний рецидивуючий панкреатит та препаратами, які компенсують зовнішньосекреторну недостатність підшлункової залози (панкреатин, панкреон, панкурмен, трифермент, панзинорм, дигестал).

 70. Обґрунтування вибору протигістамінних, анальгезуючих, спазмолітичних препаратів у лікуванні захворювань печінки і підшлункової залози. Можливість взаємозаміни препаратів.

 71. Протимікробні, дезинтоксикаційні, протизапальні препарати і стимулятори регенеративних процесів, загальнотонізуючі та нейротропні засоби у лікуванні захворювань печінки і підшлункової залози. Можливості взаємозаміни препаратів. Принципи вибору.

 72. Визначення напрямків фармакотерапії гломерулонефриту.

 73. Обґрунтування і призначення глюкокортикостероїдів при захворюваннях внутрішніх органів. Фармакокінетика та фармакодинаміка преднізолону, дексаметазону, тріамцінолону. Особливості фармакотерапії, побічні дії. Ускладнення терапії глюкокортикостероїдами, можливості їх попередження та способи подолання. Методика пульс-терапії: покази, методика проведення.

 74. Застосування імунодепресантів – алкілуючих (циклофосфамід, допан, лейкеран, хлорбутин) і антиметаболітів (6-меркаптопурин, азатіоприн, метотрексат, 5-фторурацил). Побічні ефекти у клініці внутрішніх хвороб.

 75. Протизапальні, протигістамінні та вітамінні препарати в терапії гломерулонефриту. Можливості взаємозаміни.

 76. Антагоністи кальцію, діуретики і стероїдні анаболічні препарати в терапії гломерулонефриту. Значення дієти і додержання водно-сольового режиму при фармакотерапії гломерулонефриту.

 77. Визначення принципів фармакотерапії пієлонефриту, сечокам’яної хвороби і циститу. Антибіотики і хіміотерапевтичні засоби для усунення інфекційного фактора. Побічні ефекти.

 78. Засоби для зменшення явищ інтоксикації, відновлення уродинаміки, підвищення опірності організму і корекції водно-сольового обміну при лікуванні захворювань сечовивідних шляхів.

 79. Обґрунтування заходів патогенетичної терапії гострої та хронічної ниркової недостатності. Антибактеріальна терапія у цієї категорії хворих.

 80. Усунення гіперкаліємії, ацидозу і гіперазотемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю.

 81. Попередження набряку легень, серцево-судинної недостатності, еклампсії у хворих на ниркову недостатність.

 82. Визначення напрямків фармакологічного втручання при фармакотерапії захворювань статевих органів у чоловіків. Принципи вибору ліків.Фармакотерапія аденоми простати.

 83. Фармакотерапія при функціональних та органічних розладах менструального циклу у жінок.

 84. Визначення напрямків лікування запальних захворювань жіночих статевих органів. Особливості фармакотерапії трихомоніазу, герпесу, кандидозу сечостатевих органів.

 85. Фармакотерапія патологічної вагітності (ранні та пізні токсикози, еклампсія вагітних).

 86. Особливості фармакотерапії при вагітності і лактації Сучасні схеми стимуляції пологів.

 87. Фармакотерапія патології шкіри і її диреватів. Застосування фармакологічних груп для пригнічення вірусної, мікробної та грибкової інфекції.

 88. Фармакокінетика, фармакодинаміка, особливості клінічного застосування протигрибкових засобів, побічні дії. Визначення фармакологічних груп препаратів для зменшення явищ запалення й алергії, захисту й сенсибілізації до світла, підсушування і стимуляції заживлення в практиці дерматолога.

 89. Основні принципи фармакотерапії екземи, псоріасу, дерматомікозів та піодермій (фурункули, карбункули, гідраденіт).

 90. Особливості фармакотерапії венеричних захворювань (сифіліс, гонорея). Фармакологія протисифілітичних та протихламідійних препаратів.

 91. Синдром набутого імунодефіциту. Особливості лікування.

 92. Пригнічення запальних реакцій і болю, гальмування алергічних реакцій, протимікробні й антивірусні препарати в практиці офтальмолога.

 93. Засоби неспецифічної терапії, регуляція внутрішньоочного тиску й величини зіниці. Вибір препаратів. Можливості взаємозаміни.

 94. Особливості фармакотерапії інфекційних уражень очей (кон’юнктивіт, блефаріт, ячмінь, халязіон). Фармакотерапія глаукоми, іридоцикліту. Взаємодія ліків.

 95. Визначення напрямків фармакотерапії при лікуванні цукрового і нецукрового діабету.

 96. Фармакотерапія інсулінзалежного та інсуліннезалежного цукрового діабету.

 97. Дифузний та вузловий токсичний зоб. Принципи фармакотерапії.

 98. Гіпотиреоз. Особливості лікування.

 99. Ожиріння й гіповітамінози. Особливості лікування.

 100. Фармакотерапія засобами метаболічної терапії: вітаміни (В1, В2, В6, В12, С, А, Е, D, K) та середники невітамінної природи (рибоксин, інозіє-F, лейкоген, пентоксил, калію оротат, метіонін, панангін, біогенні активатори – апілак, алое, женьшень, елеутерокок).

 101. Подагра. Особливості фармакотерапії.

 102. Напрямки фармакологічного втручання при гіперпаратиреозі і порушеннях кислотно-лужної рівноваги. Вибір засобів для усунення дегідратації, підвищення ємкості буферної системи крові, зв’язування надлишку кислот.

 103. Гіпофізарний нанізм і акромегалія. Напрямки фармакотерапії. Вибір лікарських препаратів.

 104. Залізодефіцитна анемія. Фармакотерапія препаратами заліза та препаратами, що сприяють виведенню заліза з організму. Особливості лікування В12-дефіцитної анемії.

 105. Тромбоцитопатії. Хвороба Верльгофа. Принципи фармакотерапії.

 106. Гемофілія, геморагічний васкуліт та синдром ДВЗ крові. Особливості фармакотерапії.

 107. Фармакотерапія протигістамінними засобами: блокаторів Н1-рецепторів гістаміну (димедрол, діазолін, тавегіл, фенкарол, інтал). Особливості фармакотерапії алергічних процесів у легенях.

 108. Анафілактичний шок, невідкладна допомога.

 109. Алергічні контактні дерматити. Набряк Квінке, синдром Лайєла. Лікарська алергія. Причини і механізми виникнення. Особливості лікування.

 110. Ревматоїдний артрит. Особливості фармакотерапії. Фармакотерапія засобами базової терапії хворих на дифузні захворювання сполучної тканини (похідні хіноліну, D-пеніциламін, левамізол, етимізол).

 111. Принципи вибору лікарських засобів у лікуванні системного червоного вовчака, системної склеродермії й дерматоміозіту.

 112. Етіотропна, патогенетична і симптоматична терапія інфекційних захворювань. Принципи терапії амебіазу, колі-інфекції, харчової токсикоінфекції і холери.

 113. Особливості фармакотерапії токсоплазмозу і лептоспірозу, правця і висипкового тифу. Профілактика і лікування.

 114. Принципи хіміотерапії тропічних інфекційних захворювань: геморагічні гарячки, рикетсіози, епідемічний зворотний тиф, малярія. Вибір препаратів.

 115. Дифтерія: лікування, профілактика.

 116. Особливості фармакотерапії дитячих інфекцій (кір, вітряна віспа, скарлатина, коклюш, епідемічний паротит).

 117. Фармакотерапія гельмінтозів.

 118. Принципи хіміотерапії злоякісних новоутворень. Сучасні схеми хіміотерапії та їх обґрунтування.

 119. Фармакотерапія раку молочної та щитовидної залоз, раку ендометрію, сарком.

 120. Гострий лейкоз: принципи лікування.

 121. Хронічний мієлолейкоз і лімфолейкоз: принципи лікування.

 122. Фармакотерапія препаратами, які використовуються в схемах хіміотерапії злоякісного росту – мієлосан, вінкрістин, вінбластин, адріаміцин, гідроксисечовина, цисплатин, карбоплатин, аспарагіназа, радіофосфат натрію, радіоізотопне золото, летрил, екстракт чоловічої сечі.

 123. Особливості фармакотерапії в анестезіології. Застосування наркотичних та ненаркотичних анальгетиків та засобів для наркозу. Ускладнення після застосування.

 124. Основні принципи реанімації за П.Софаром. Особливості фармакотерапії в реаніматології. Ускладнення і наслідки.

 125. Особливості фармакотерапії в хірургічній практиці (грижа передньої черевної стінки, апендицит, перитоніт, тромбофлебіт). Фармакотерапія післяопераційних хворих.

 126. Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених і грудних дітей. Вікові групи дітей, їх особливості в порівнянні зі здоровими. Особливості фармакокінетики в організмі дітей різного віку.

 127. Особливості фармакотерапії в педіатрії (особливості дозування, значення віку і маси тіла, препарати, протипоказані в дитячому віці).

 128. Особливості штучного вигодовування в грудному періоді. Профілактика та лікування рахіту.

 129. Фармакотерапія гемолітичної хвороби, асфіксії, сепсису, черепних травм у новонароджених.

 130. Особливості фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту в дитячому віці.

 131. Ускладнення фармакотерапії і лікарські отруєння в дитячому віці.

 132. Поняття про геріатрію, геронтологію та геріатричну фармакологію. Особливості фармакотерапії в геронтології.

 133. Найважливіші фармакологічні групи ліків, що використовуються в геріатрії. Роль профілактичного призначення лікарських засобів у похилому віці. Ускладнення фармакотерапії, їх профілактика і лікування.

 134. Особливості фармакотерапії в стоматології. Вибір лікарських засобів при карієсі, пульпітах, різних видах стоматитів.

 135. Фармакотерапія періодонтита, парадонтоза, специфічних запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки.

 136. Основні клінічні синдроми при гострих отруєннях. Загальні принципи лікування гострих отруєнь. Вибір антидотів і проведення реанімаційних заходів.

 137. Принципи фармакотерапії гострих отруєнь снодійними і психотропними засобами, наркотиками і нейролептиками, транквілізаторами і антидепресантами, психостимуляторами і аналептиками.

 138. Принципи допомоги при отруєнні алкоголем і його сурогатами, фосфороорганічними інсектицидами, М-холінолітиками, гангліоблокаторами, зміїною отрутою.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка