Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з етики й деонтології у фармацІї за фаховим напрямкомСторінка1/5
Дата конвертації04.05.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії

Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу

з етики й деонтології у фармацІї

за фаховим напрямком

7.12020101. „ФАРМАЦІЯ”
(заочна форма)

Івано-Франківськ 2012

МОЗ України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___проф. Г. М. Ерстенюк

„_____”________ 2012 р.Робоча навчальна програма з етики

й деонтології у фармації для студентів медичних вузів за фахом

фармація 7.12020101

(заочна ф-ма навчання).

Факультети – фармацевтичний і підготовки іноземних громадян

Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ Й ФАРМАКОТЕРАПІЇ З КУРСОМ ОСНОВ БІОЕТИКИ і БІОБЕЗПЕКИ


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік, (диф. залік)


ІспитВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Прак-тичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Заочна

3

5

54

2

2

-

-

50

залік

-

Робочу програму склали: проф. Купновицька І.Г.


Івано-Франківськ – 2012

Обговорена і затверджена на засіданні кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії 28 листопада 2012 р.

Протокол № __4__
Зав. кафедри ___________________ д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Програму ухвалено на засіданні

циклової методичної комісії «___6__» грудня 2012 р.

Протокол №___4___

Голова циклової комісії ______________д.м.н., професор М.І.Мойсеєнко

ЗМІСТ

1. Робоча навчальна програма з етики й деонтології у фармації………………….5

1.1. Робочий навчальний план.............................................................................................5

1.2. Тематичні плани.............................................................................................................6

1.2.1. Тематичний план лекцій з фармацевтичної етики.й деонтології............................6

1.2.2. Тематичний план практичних занять з фармацевтичної етики й деонтології.......6

1.2.3. Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи студентів з фармацевтичної етики й деонтології....................................................................................6

1.3. Засоби контролю знань студентів……..........................................................................6

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів…………………...........6

1.3.2. Засоби проведеня підсумкового контролю знань студентів і його форми……….7

1.3.3. Питання для заліку з етики й деонтології у фармації……………………………...7

1.4. Перелік навчально-методичної літератури…………………………...........................8

1.4.1. Основна література......................................................................................................8

1.4.2.Додаткова література....................................................................................................8

Для факультету підготовки іноземних громадян

1.2.1. Тематический план лекций по этике и деонтологии в фармации……………….10

1.2.2. Тематический план практических занятий по этике и деонтологии в фармации…………………………………………………………………………………...10

1.2.3. Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы студентов по этике и деонтологии в фармации………………………………………………………………..10

1.3. Средства контроля знаний студентов………………………………………………10

1.3.1. Средства проведения текущего контроля знаний студентов…………………….10

1.3.2. Средства проведеня итогового контроля знаний студентов и его формы……...11

1.3.3. Вопросы для итогового занятия по этике и деонтологии в фармации………….111.4. Перечень учебно-методической литературы………………………………………..12

1.4.1. Основная литература……………………………………………………………….12

1.4.2. Дополнительная литература………………………………………………………..132. Методичне забезпечення навчального процесу………………………………………13

2.1. Загально-методичні матеріали………………………………………………………13

2.1.1. Мета і завдання викладання дисципліни………………………………………….13

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами............................................................14

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання.........................................................14

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти................................................15

2.2. Методичні матеріали для викладачів………………………………………………..15

2.2.1. Тези лекцій………………………………………….................................................15

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до ведення практичних занять……………22

2.2.3. Тести контролю знань студентів…………………………………………………..27

2.3. Методичні матеріали для студентів............................................................................29

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять………………………..29

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів………..31

Для студентів факультету підготовки іноземних громадян2.2. Методические материалы для преподавателей……………………………………..33

2.2.1.Тезы лекций………………………………………………………………………….33

2.2.2. Методические разработки для преподавателей для проведения практических заняти………………………………………………………………………………………39

2.2.3. Тесты контроля знаний студентов………………………………………………..41

2.3. Методические материалы для студентов……………………………………………43

2.3.1. Методические указания для студентов к практическим занятиям……………...43

2.3.2. Методические указание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов …………..451. Робоча навчальна програма з етики й деонтології у фармації

  1. навчальний план з етики й деонтології у фармації

ІІІ курс (V семестр)


Дисципліна

Тривалість циклу

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота


Всього годин

етика й деонтологія у фармації

1семестр

2

2

50

54


1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з етики й деонтології у фармації

1. Етика. Суть моралі. Поняття людської свідомості. 2 год.


1.2.2. Тематичний план практичних занять з етики й деонтології у фармації

1. Етика бізнесу в фармації. Підсумкове заняття. Залік 2 год.


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів з етики й деонтології У ФАРМАЦІЇ

1. Етика. Суть моралі. Поняття людської свідомості. 4 год.

2. Суспільна свідомість і фармація. Етичні принципи взаємостосунків суб'єктів фармації, історія формування фармацевтичної етики. Формування особистості провізора і роль етики при цьому. 6 год.

3. Етична поведінка. Професійна мораль як основа фармацевтичної етики. 4 год.

4.Взаємостосунки провізор-лікар-хворий. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб'єктами фармації і державою. 4 год.

5. Критерії етики фармацевта. 4 год.

6. Хворий-лікар-провізор. Орієнтири спілкування. 4 год.

7. Слово фармацевта як зцілювальна сила. 4 год.

8. Принципи колегіальності і збереження тайни лікування. Принцип „не нашкодь”

4 год.


9. Етико-філософські основи сучасної фармакотерапії. 4 год.

10. Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії. 4 год.

11. Морально-правові аспекти клінічного експерименту. Етика просування лікарських препаратів на ринок. Критерії ВООЗ. Етичні принципи при самостійному лікуванні безрецептурними препаратами. Належна аптечна практика. Захист прав споживача. 6 год.

12. Деонтологічні й етичні проблеми в умовах науково-технічної революції. 4 год.


1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів

1. Усне опитування, експрекс-опитування, співбесіда

2. Письмова контрольна робота.

3. Вирішення ситуаційних задач.

4. Тестовий контроль.

5. Комп’ютерний тестовий контроль.

Примітка: згідно календарно-тематичного плану занять.

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні чи письмовому студентом питання в цілому, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 75%, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 89 до 70%.

Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 69 до 50%.


1.3.2. Засоби проведеня підсумкового контролю знань студентів і його форми

1. Семестровий залік з етики й деонтології у фармації здійснюється шляхом усного опитування і письмового вирішення ситуаційних задач.

Примітка: методи контролю застосовуються у відповідності до розробленої методики підсумкового заняття, заліку.

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні чи письмовому студентом питання в цілому, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 75%, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 89 до 70%.

Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 69 до 50%.
1.3.3. Питання для заліку з етики й деонтології в фармації

1.) Зміст і походження терміну „етика".

2.) Історія встановлення етики як науки.

3.) Суть вчення „етичний релятивізм" ( софізм ).

4.) Етичний раціоналізм- зміст вчення.

5.) Поняття про евденомізм і гедонізм.

6.) Аскетизм -термін і зміст вчення.

7.) Етика епохи середньовіччя.

8.) Етика нового часу- суть поглядів.

9.) Що являє собою етика кінця XX початку XXI століття? 1. Проблеми етики сьогодення.

 2. Мораль – визначення і особливості.

 3. Суть релігійного трактування походження моралі.

 4. Охарактеризуйте натуралістичний підхід походження моралі.

 5. Розкрийте суть поглядів на соціальну природу моралі.

 6. Характеристика функцій моралі.

 7. Поняття моральної свідомості.

 8. Вчинок і моральна поведінка - взаємозв'язок.

 9. Моральна свобода-значення і суть.

 10. Професійна етика. Специфіка етики фармацевта.

 11. Прояви професійної моралі.

 12. Поняття професійної честі і професійної гідності.

 13. Сфери прояву ділової етики.

 14. Моральне виховання суспільства. Його значення.

 15. Поняття „фармацевтична етика"- визначення.

 16. Відмінності фармацевтичної етики від лікарської і торгової.

 17. Поняття „фармацевтична деонтологія"- визначення.

27.) Охарактеризуйте основні історичні етапи встановлення фармацевтичної етики.

28.) Взаємовідносини провізора і хворого з точки зору етики. Зовнішній вигляд і стиль поведінки працівника аптеки.

29.)3агальна ціль, що визначає взаємовідносини провізора і лікаря.

30.) Яких дій, з точки зору етики, не повинен припускатись провізор по відношенню до лікаря?

31.) Роль керівника в створенні здорового мікроклімату в аптечному колективі.

32.) Суть етичних норм взаємовідносин'аптечних працівників і медичних (торгових) представників.

33.) Особливість етики взаємовідносин між аптечними працівниками і державою.

34.) Суть і основна ціль етичних критеріїв впровадження лікарських

препаратів на ринок.

35.) Вимоги до реклами лікарських препаратів з точки зору етичних критеріїв.

36.) Етичні норми медичного представника.

37.) Які лікарські препарати не можуть бути віднесені до безрецептурних з точки зору етичних критеріїв і класифікації ЄС?

38.) Основне призначення належної аптечної практики (НАП).

39.) Вимоги НАП до діяльності фармацевта.

40.) Що передбачає етична сторона Закону України „Про захист прав споживачів"?

41.) Суть етичних норм підприємницької діяльності.

42.) Особливість управлінської етики.

43.) Фактори, закладені в основу етичних вимог до сучасного менеджера.

44.) Етична сторона взаємовідносин підприємця і споживача, партнера, конкурента.

45.) Етичні критерії цивілізованого підприємця.

46.) Характеристика існуючих заходів підвищення характеристик етичності поведінки в організаціях.
1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література


 1. Україна. Закони. Про захист прав споживачів: Закон // Нове в законодавстві України про підприємництво.- X.: ТОВ "Одіссей", 1998.-С. 110-133.

 2. Україна. Закони. Про лікарські засоби: Закон // Голос України. — 1996. —7 травня.

 3. Україна. Закони. Про рекламу: Закон // Відомості Верховної Ради України.— 1996.- №39 -С. 181.

 4. Болтарович 3. Українська народна медицина. — К.: Абрис, 1994. — 319 с.

 5. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика.-К: РИА»Триумф».-1994.-255 с.

 6. Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія.- 2-е видавництво, перероб. і доп. - К.: Вища шк., 1988. - 192с..

 7. Громов А. П. Деонтология в медицине. — В 2 т. — М.: Ме­дицина, 1988. — Т. 1. — 348 с.; Т, 2. — 324 с.

 8. Етика: Методологические основы клинической медицины. Навч. посібник / Петленко В. П., Сержантов В. Ф. — К.: Здоров'я, 1990. — 182 с.

 9. Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. - 2-й виклад., перероб. і доп. -К.:Либідь, 2000. — 384с.

10. Матвеев В.Р. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии.- М.:- Медицина, 1984. – 176с.

11. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В. Фармацевтическая этика и деонтология.- Х.:Видавн. НФАУ «Золоті сторінки»,2002.-87 с.

12.Назар П.С., Віленський Ю.П. Основи медичної етики. -. К.:»Здоровיя».-2002 – 341 с.
1.4.2. Додаткова література

1. Авіценна. Книга знання.-М.: Ексмо-экспресс, 1999. - 749с.

2 .Амосов Н. М. Повести. — К.: Дніпро, 1984. — 615 с.

3. Аронов Г Е. Феофил Яновский. — К.: Наукова думка, 1994. — 160 с. 4.Брільова Н.1., Глонь З.І., Омельченко О.Г. Професійна етика в аптеках Харкова // Фармац. журн. - 1978.— № 2.

5. Бекон Френсис. Життя. Світогляд. - Мн.: Сучасне слово, 1998.- 350с.

6.Верхан П.Х. Сучасне підприємництво: етика і успіх // Людина і


труд.-1994.-№ 5.-С.119-124.

7.Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. — К.: РВФ Триумф, 1997. — 335 с.

8.Губський І.М. Деонтологія у фармації // Фармац. журнал. - 1978.— №2.- С.11.

9.Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика.-М. : Гардарики, 1999. - 470с.

10.Дорофеєва Т.А., Смирнова О.Е., Ельяшевич О.Г. Етичний аспект роботи провізорів і фармацевтів // Фармація, - 1991. - № 1. - С. 52 -53. 11.Журавель В., Журавель В. Ділова етика і етикет лікаря-менеджера і підприємця // Ліки України.-1999.-№ 10.-С.21 -23.

12.Кобелянская Л. С. Смысл жизни: две точки зрения. — К.: Политиздат Украины, 1989. — 112 с.

13.Кодекс медицинской деонтологии / Введение и коммента­рии Л. Репе; Предисловие П. Рикера; Слово к укр. читате­лю А. А. Крикунова. — К.: Сфера, 1998. — 164 с.

14. Кузін Ф.А. Культура ділового спілкування. Практична допомога для бізнесменів. - 4-е видавництво - М.: "Вісь-89", 2000. - 240с.

15.Липа Ю. І. Ліки під ногами. — Дрогобич, 1990. — 121 с. 16.Лихтенштейн Е. И. Помнить о больном / Послесловие Ю. Н. Щербака. — К.: Вища шк., 1978. — 174 с.

17.Лікує слово. Проблеми медичної деонтології в художній літературі: Навч. посібник /Укладачі: Золотухін Г. О., Лит-виненко Н. П., Жебка 1.1. та ін. — К.: Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 1999. — 264 с. 18.Лебедева М.М. Вам належать переговори.-М.: "Економіка", 1993.-234с.

19. Медицина в Україні. Видатні лікарі XVII—XIX ст. — К.: Держ. наук.-мед. бібліотека, 1997. — 240 с.

20.Міжнародні етичні принципи фармацевтів // Еженед. Аптека.- 2001.- С.18-20.

21.Пенфилд У. Гіппократ.- М.: Армада, 1997 .-394с.

21. Пиріг Л. Медицина і українське суспільство. Збірка меди-ко-публіцистичних праць. — К.: б.в., 1998. — 472 с.

22. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. — К.: Сфера, 1999. — 121с. 23.Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. — К.: Сфера. 1997. — 269 с.

24. Смирнова –Ракитина А. Повесть о Авиценне.- М.: Армада, 1997.-442с.

25Соловьев Е.Я. Современный этикет.- М.: Ось.- 2000.-208с.

26.Соловйов Е.Л. Етикет ділової людини - Мінськ: АС АР, 1994.-198с. 27.Спиноза Бенедикт. Об усовершенствовании ума, - М.: Эксмо-экспресс, 998.-862с.

28.Спиркин А.Г. Философия.-М: Гардарики, 1999, -815с.

29. Товстуха Є. С. Українська народна медицина. — К.: Київ­ська правда, 1994. — 284 с.

30.Этика бизнеса.-М.: Зеркало, 1998.-253с.

31.Хайдеггер Мартін. Думки. Постулати. Афоризми. Філософські інтерпретації. Тези.- Мн.: Сучасне слово, 1998, - 382с.

32.Холопова Т.І., Лебедева М.М. Протокол і етикет для ділових людей.-М.: ИНФРА-М, 1995.-25с.

33.Эльяшевич Е.Г. Фармацевту о деонтологии.— Мн.: Висш. школа, 1982, - 88с.Для факультету підготовки іноземних громадян

1.2.1. Тематический план лекций по этике и деонтологии в фармации

1. Этика. Суть морали. Понятие человеческого сознания. 2 час.


1.2.2. Тематический план практических занятий по этике и деонтологии в фармации

1. Этика бизнеса в фармации. Итоговое занятие. Зачет 2 час.


1.2.3. Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы студентов по этике и деонтологии В ФАРМАЦИИ

1. Этика. Суть морали. Понятие человеческого сознания. 4 час.

2. Общественное сознание и фармация. Этические принципы взаимоотношений субъектов фармации, история формирования фармацевтической этики. Формирование личности провизора и роль этики при этом. 6 час.

3. Этическое поведение. Профессиональная мораль как основа фармацевтической этики. 4 час.

4.Взаимоотношения провизор-врач-больной. Аптечный коллектив и профессиональные отношения в нем. Взаимоотношения между провизорами и торговыми представителями, субъектами фармации и государством. 4 час.

5. Критерии этики фармацевта. 4 час.

6. Больной-врач-провизор. Ориентиры общения. 4 час.

7. Слово фармацевта как иселительная сила. 4 час.

8. Принципы коллегиальности и сохранения тайны лечения. Принцип „не навреди”. 4 час.

9. Этико-философские основы современной фармакотерапии. 4 час.

10. Этический феномен фитотерапии и гомеопатии. 4 час.

11. Морально правовые аспекты клинического эксперимента. Этика продвижения лекарственных препаратов на рынок. Критерии ВОЗ. Этические принципы при самостоятельном лечении безрецептурными препаратами. Надлежащая аптечная практика. Защита прав потребителя. 6 час.

12. Деонтологические и этические проблемы в условиях научно-технической революции. 4 час.

1.3. Средства контроля знаний студентов

1.3.1. средства проведения текущего контроля знаний студентов

1. Устный опрос, експрекс-опрос, собеседование

2. Письменная контрольная работа.

3. Решение ситуационных задач.

4. Тестовый контроль.

5. Компьютерный тестовый контроль.


Примечание: согласно календарно-тематического плана занятий.

Оценивание на «отлично» при освещении студентом при устном опросе или письменном вопроса в целом, понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 100 до 90%.

Оценивание на «хорошо» при освещении студентом вопроса при устном опросе или письменном на 75%, понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 89 до 70%.

Оценивание на «удовлетворительно» при освещении студентом вопроса при устном опросе или письменном на 50%, не полном понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 69 до 50%.


1.3.2. Средства проведеня итогового контроля знаний студентов и его формы

1. Семестровый зачет из этики и деонтології в фармации осуществляется путем устного опроса и письменного решения ситуационных задач.

Примечание: методы контроля применяются в соответствии с разработанной методикой итогового занятия, зачета.

Оценивание на «отлично» при освещении студентом при устном опросе или письменном вопроса в целом, понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 100 до 90%.

Оценивание на «хорошо» при освещении студентом вопроса при устном опросе или письменном на 75%, понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 89 до 70%.

Оценивание на «удовлетворительно» при освещении студентом вопроса при устном опросе или письменном на 50%, не полном понимании проблемы, при решении тестовых заданий от 69 до 50%.
1.3.3. Вопросы для итогового занятия по этике и деонтологии в фармации

1.) Содержание и происхождение определения „этика".

2.) История установления этики как науки.

3.) Суть учения „этический релятивизм" ( софизм ).

4.) Этический рационализм- содержание учения.

5.) Понятие об эвденомизме и гедонизме.

6.) Аскетизм - определение и содержание учения.

7.) Этика эпохи средневековья.

8.) Этика нового времени - суть взглядов.

9.) Что представляет собой этика конца XX начала XXI века? 1. Проблемы этики настоящего.

 2. Мораль – определение и особенности.

 3. Суть религиозной трактовки происхождения морали.

 4. Охарактеризуйте натуралистический подход происхождения морали.

 5. Раскройте суть взглядов на социальную природу морали.

 6. Характеристика функций морали.

 7. Понятие морального сознания.

 8. Поступок и моральное поведение - взаимосвязь.

 9. Моральная свобода - начение и суть.

 10. Профессиональная этика. Специфика этики фармацевта.

 11. Проявления профессиональной морали.

 12. Понятие профессиональной чести и профессионального достоинства.

 13. Области проявления деловой этики.

 14. Моральное воспитание общества. Его значение.

 15. Понятие „фармацевтическая этика"- определения.

 16. Отличия фармацевтической этики от врачебной и торговой.

 17. Понятие „фармацевтическая деонтология"- определения.

27.) Охарактеризуйте основные исторические этапы установления фармацевтической этики.

28.) Взаимоотношения провизора и больного с точки зрения этики. Внешний вид и стиль поведения работника аптеки.

29.) Общая цель, определяющая взаимоотношения провизора и врача.

30.) Каких действий, с точки зрения этики, не должен производить провизор по отношению к врачу?

31.) Роль руководителя в создании здорового микроклимата в аптечном коллективе.

32.) Суть этических норм взаимоотношений аптечных работников и медицинских (торговых) представителей.

33.) Особенность этики взаимоотношений между аптечными работниками и государством.

34.) Суть и основная цель этических критериев внедрения врачебных

препаратов на рынок.

35.) Требования к рекламе лекарственных препаратов с точки зрения этических критериев.

36.) Этические нормы медицинского представителя.

37.) Какие лекарственные препараты не могут быть отнесены к безрецептурным с точки зрения этических критериев и классификации ЕС?

38.) Основное назначение надлежащей аптечной практики (НАП).

39.) Требования НАП к деятельности фармацевта.

40.) Что предусматривает этическая сторона Закона Украины „О защите прав потребителей"?

41.) Суть этических норм предпринимательской деятельности.

42.) Особенность управленческой этики.

43.) Факторы, заложенные в основу этических требований к современному менеджеру.

44.) Этическая сторона взаимоотношений предпринимателя и потребителя, партнера, конкурента.

45.) Этические критерии цивилизованного предпринимателя.

46.) Характеристика существующих мероприятий повышения характеристик этической поведения в организациях.
1.4. перечень Учебно-методической литературы

1.4.1. Основная литература


 1. Украина. Законы. О защит прав потребителей: Закон // Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве.- X.: ТОВ "Одіссей", 1998.- С. 110-133.

 2. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос України. — 1996. - 7 травня.

 3. Украина. Законы. О рекламе: Закон // Відомості Верховної Ради України.— 1996.- №39 -С. 181.

 4. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика.-К: РИА»Триумф».-1994.-255 с.

 5. Громов А. П. Деонтология в медицине. — В 2 т. — М.: Ме­дицина, 1988. — Т. 1. — 348 с.; Т, 2. — 324 с.

 6. Этика: Методологические основы клинической медицины. Навч. посібник / Петленко В. П., Сержантов В. Ф. — К.: Здоров'я, 1990. — 182 с.

7. Матвеев В.Р. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии.- М.:- Медицина, 1984. – 176с.

8. Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В. Фармацевтическая этика и деонтология.- Х.:Видавн. НФАУ «Золоті сторінки»,2002.-87 с.


1.4.2. Дополнительная литература

1. Амосов Н. М. Повести. − К.: Дніпро, 1984. — 615 с.

2. Аронов Г Е. Феофил Яновский. — К.: Наукова думка, 1994. — 160 с. 4. 5.

3. Кобелянская Л. С. Смысл жизни: две точки зрения. — К.: Политиздат Украины, 1989. — 112 с.

4. Кодекс медицинской деонтологии / Введение и коммента­рии Л. Репе; Предисловие П. Рикера; Слово к укр. читате­лю А. А. Крикунова. — К.: Сфера, 1998. — 164 с.

5.Лихтенштейн Е. И. Помнить о больном / Послесловие Ю. Н. Щербака. — К.: Вища шк., 1978. — 174 с.

6. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. — К.: Сфера, 1999. — 121с.

7.Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. — К.: Сфера. 1997. — 269 с.

8. Смирнова –Ракитина А. Повесть о Авиценне.- М.: Армада, 1997.-442с.

9. Соловьев Е.Я. Современный этикет.- М.: Ось.- 2000.-208с.

10. Спиноза Бенедикт. Об усовершенствовании ума, - М.: Эксмо-экспресс, 998.-862с.

11. Спиркин А.Г. Философия.-М: Гардарики, 1999, -815с.

2930.Этика бизнеса.-М.: Зеркало, 1998.-253с.

12.Эльяшевич Е.Г. Фармацевту о деонтологии.— Мн.: Висш. школа, 1982, - 88с.


2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання викладання дисципліни

Мета викладання дисципліни

Мета дисципліни – забезпечити знання та вміння, необхідні провізору для правильного володіння основами етики, використовування її в діловому спілкуванні з клієнтами, партнерами по бізнесу, посередниками, хворими і населенням для того, щоб вижити підприємству, фірмі в конкурентному середовищі.

Завдання дисципліни: сформувати морально і етично грамотних фармацевтичних працівників всіх ланок, які прагнуть допомогти пацієнту швидким приготуванням і відпуском потрібних ліків, вселяють віру в одужання, а знанням фармацевтичної деонтології створюють сприятливий клімат у взаємостосунках з хворими, лікарями, колегами по роботі.

Методологічну основу дисципліни складають діалектичні закони природи і суспільства.

Професійна спрямованість дисципліни базується на ролі і значенні викладання фактичного матеріалу в підвищенні професійної майстерності та моральних традицій провізора.

Наукова спрямованість дисципліни визначає комплекс методичних підходів та організаційно-технічних заходів, що застосовуються в педагогічному процесі, спрямованих на активацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток навиків науково-дослідницької роботи, вироблення вміння постійно вдосконалювати свої знання, виховання творчого підходу до професійної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- у своїй поведінці з хворим, колегами по роботі застосовувати категорії і поняття моральної свідомості, етичної поведінки і професійної етики;

- застосувати знання фармацевтичної деонтології, розробити етичні основи управління аптечним колективом.

Для формування умінь необхідно знати:

- основні поняття професійної моральності, ділової етики й етичного виховання.

- етичні принципи взаємостосунків між провізором і хворим, провізором і лікарем, в аптечних колективах, між субיєктами фармації і медичними торговими представниками і з державою;

- етичні критерії ВООЗ щодо просування лікарських засобів на ринок;

- захист прав споживачів;

- основи етики бізнесу й управлінської етики;

- вплив етичних норм на розвиток підприємництва, конкуренцію і ділові відносини;

- основи формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

Дисципліна забезпечує засвоєння студентами науково обгрунтованих обовיязків фармацевта – піклування про пацієнта з його правом свободи вибору виду лікування, гарантією на конфіденційність, високо моральну співпрацю з колегами й іншими професіоналами, що підвищить ефективність лікарської терапії.
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Соціологія

Принципи взаємовідносин у суспільстві

Основні положення соціології

2.

Філософія

Етапи формування етики як науки; видатні історичні постаті та їх роль в медицині

Філософські принципи в етиці медичних праців-ників

3.

ОЕФ

Основні принципи фармекономіки, особливості бізнесу у фармації

Принципи фармекономіки, та бізнесу у фарма-цевтичній галузі

4.

Клінічна фармація

Особливості взаємостосунків провізор-хворий – лвкар

Особливості фармацевтичної опіки

5.

Менеджмент та маркетинг

Принципи фармекономіки, та бізнесу у фарма-цевтичній галузі

Принципи фармекономіки та бізнесу у фарма-цевтичній галузі


2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання:

- чітке визначення актуальності теми;

- ділові ігри і виконання ролей у них;

- вирішення ситуаційних задач при підготовці до занять і на заняттях;

- моделювання ситуаційних задач, наближених до життя , повיязаних з аптекою, поліклінікою і клінікою, рекламуванням нових препаратів, закриттям аптеки тощо;

- вирішення тестових завдань;

- використання навчальних і контролюючих комп’ютерних програм;-

- самостійна аудиторна і позааудиторна робота студентів згідно з планом;

- виконання науково-дослідних та навчально-дослідних робіт.
2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти

Основні знання, які набувають студенти:

1.Основні поняття професійної моральності, ділової етики й етичного виховання.

2.Етичні принципи взаємостосунків між провізором і хворим, провізором і лікарем, в аптечних колективах, між субיєктами фармації і медичними торговими представниками і з державою.

3.Етичні критерії ВООЗ щодо просування лікарських засобів на ринок.

4. Правила захисту прав споживачів.

5. Основи етики бізнесу й управлінської етики.

6.Вплив етичних норм на розвиток підприємництва, конкуренцію і ділові відносини.

7.Основи формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.


Вміння, які набувають студенти:

1. У своїй поведінці з хворим, колегами по роботі застосовувати категорії і поняття моральної свідомості, етичної поведінки і професійної етики.

2.Застосувати знання фармацевтичної деонтології, розробити етичні основи управління аптечним колективом.
2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій (зразок)

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка