Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з етики й деонтології у фармацІї за фаховимСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки

Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу

з етики й деонтології у фармацІї

за фаховим напрямком

7.12020101. „ФАРМАЦІЯ”

Івано-Франківськ 2011

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університетЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________________

Проф. Ерстенюк Г.М.

«_____»______________2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ

Фармація - 7.12020101


Факультет ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ, підготовки іноземних громадян
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ Й ФАРМАКОТЕРАПІЇ З КУРСОМ ОСНОВ БІОЕТИКИ і БІОБЕЗПЕКИ

Нормативні даніФорма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модуль

ний контроль (тиждень)


Підсумок по дисциплініВсього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Прак-тичні занят­тя

Лаборато-

рні


заняття

Семі

нарські


заняття

Денна

3

1

54

10

10

-

-

34

12Робочу програму склали: проф. Купновицька І.Г., доц. Дзвіняцька О.Ф.


Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: на основі типової програми з етики та деонтології, затвердженої ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України

2011 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри 17 травня 2011 р.

Протокол №

Завідувач кафедри клінічної фармації з курсами

фармакології й клінічної фармакології,

д.м.н., професор Купновицька І.Г.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

” ” _____________ 2011 р.

Протокол №

Голова циклової комісії _________________________проф. Мойсеєнко М.І.зміст

1. Робоча навчальна програма з етики та деонтології …………..........................................5

1.1. Робочий навчальний план.................................................................................................7

1.1.2. Зміст програми………………………………………………………………………....7

1.2. Тематичні плани.................................................................................................................9

1.2.1. Тематичний план лекцій з дисципліни…………………………………………….....9

1.2.2. Тематичний план практичних занять…………………………………..……………..9

1.2.3. Тематичний план самостійної роботи студентів …………………………………...10

1.2.4. Структура залікових кредитів − модулів….………………………………………...11

1.3. Засоби контролю знань студентів..................................................................................12

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів...............................................12

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми………....13

1.4. Перелік навчально-методичної літератури...................................................................15

1.4.1. Основна література.......................................................................................................15

1.4.2. Додаткова література....................................................................................................16

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

1.2. Тематические планы…………………………………………………………………....17

1.2.1. Тематический план лекций по дисциплине……………………………..………… .17

1. 2. 2. Тематический план практических занятий………………………………………...17

1.2.3. Тематический план самостоятельной работы студентов (СРС)………………..….18

1.2.4. Структура зачетного кредита – модуля …………………………………………….19

1.3. Средства контроля знаний студентов……………………………………………...….20

1.3.1. Средства проведения текущего контроля знаний студентов………………………20

1.3.2. Средства проведения итогового контроля знаний студентов и его формы……....21

1.4. Перечень учебно-методической литературы………………………………………….23

1.4.1. Основная литература……………………………………………………..…………..23

1.4.2. Дополнительная литература ………………………………………………………...24

2. Методичне забезпечення навчального процесу...............................................................24

2.1. Загально-методичні матеріали........................................................................................24

2.1.1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі…..............................24

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами..............................................................25

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання............................................................25

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти..................................................26

2.2. Методичні матеріали для викладачів.............................................................................26

2.2.1. Тези лекцій…………………………………………………………………………….26

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до ведення практичних занять …………….33

2.2.3. Тести контролю знань студентів.................................................................................38

2.3. Методичні матеріали для студентів...............................................................................39

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять.........................................39

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів…... …….40

Для студентів факультету підготовки іноземних громадян2.2. Методические материалы для преподавателей……………………………………….43

2.2.1. Тезы лекций …………………………………………………………………………..43

2.2.2. Методические разработки для преподавателей для проведения практических занятий.....….48

2.2.3. Тесты контроля знаний студентов…………………………………………………..50

2.3. Методические материалы для студентов……………………………………………...52

2.3.1. Методические указания для студентов к практическим занятиям………………..52

2.3.2. Методические указание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов …………….541. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ

Програма з етики та деонтології у фармації для вищих фармацевтичних закладів освіти України Ш-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація» відповідно до освітньо-професійної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів, затвердженими наказом МОЗ України від 18.06.02. № 221. Навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, або магістр - 1 рік. Згідно з навчальним планом спеціальності «Клінічна фармація» вивчення дисципліни „Етика та деонтологія у фармації" здійснюється на 4 році навчання студентів.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492).

Дисципліна є обов'язковою.

Етика та деонтологія у фармації як навчальна дисципліна:


 • базується на вивченні студентами історії медицини та фармації; деонтології в медицині, етики та естетики, культурології, менеджменту та маркетингу у фармації;

 • інтегрується з дисциплінами, що вивчаються відповідно до навчального плану: менеджмент та маркетинг у фармації, організація та економіка фармації, що передбачають викладання дисципліни з формуванням умінь застосовувати знання з етики та деонтології в процесі подальшого навчання, а також у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою організації учбового процесу (ЕСТ8) і рейтингової системи оцінки знань студентів відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни «Етика та деонтологія у фармації» передбачає один модуль, який у свою чергу поділено на два змістових модулі.Змістовий модуль 1. Етичні та деонтологічні аспекти - складові моральності фармацевтичних працівників.

Змістовий модуль 2. Етичні та деонтологічні основи взаємодії суб'єктів на фармацевтичному ринку.

Формами організації навчального процесу є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.

Контрольні заходи: поточний і підсумковий модульний контроль, залік.

Практичні заняття з дисципліни передбачають: • вирішення тестових завдань;

 • усні теоретичні запитання;

 • вирішення ситуаційних задач (модельованих ситуацій, наближених до практичної діяльності фахівців).

Самостійна робота студентів займає у вивченні дисципліни вагоме місце. Окрім традиційної позааудиторної підготовки студентів, вона включає. самостійну (індивідуальну) роботу - написанням реферату або складання кросфорду та їх захист.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТ8, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню дисципліни. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.

Структурований план підготовки з дисципліни етика та деонтологія у фармації

Структура навчальної дисципліни

Кількість ГОДИН / 3 них

Рік навчання

Вид контролюВсього

годин / кредитівАудиторних

[ СРСЛекцій

практичних занятьМОДУЛЬ 1

54/1,5

10

10

34

3

Підсумковий контроль

Змістовий

модуль 1


38/1,0

6

4

18
Контроль за темами МІ на практичних заняттях.

Ситуаційні завдання. Тести.Змістовий модуль 2

16/0,5

4

4

16
Контроль за темами М2 на практичних заняттях.

Ситуаційні завдання. Тести.Підсумковий

контроль


засвоєння

модулю


(дисципліни)

2
2Ситуаційні завдання. Тести.

Захист рефератуПримітка: 1 кредит ЕСТ8 - 36 годин; аудиторне навантаження - 44%, СРС - 56%

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ”

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка студентів з основ етики та деантології у фармації, формування системи знань моралі, етики, деантології, біоетики, набуття майбутніми спеціалістами вмінь щодо успішної роботи в умовах ринку.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій, алгоритмів та тенденцій сучасної праці в ринкових умовах з адаптацією до спеціальності фармація.

Предмет: процеси формування етичних норм взаємодії суб’єктів фармацевтичного ринку, методи здійснення фармацевтичних комунікацій та засоби з реалізації принципів деантології в практичній діяльності провізорів.

У процесі вивчення даної дисципліни студенти повинні: 1. Засвоїти основні поняття фармацевтичної етики, фармацевтичної деантології, категорії моралі.

 2. Використати висновки матеріалів ВООЗ про роль провізорів, принципи Етичного кодексу провізорів україни в своїй професійній діяльності.

 3. Поєднати принципи gРР з основними вимогами етики та деантології у фармації.

 4. Визначити правила спілкування із колегами, хворими, ін.

 5. Засвоїти алгоритми спілкування із споживачами ЛП.

 6. Розглянути напрями мотивації в діяльності провізора.

 7. Проілюструвати прикладами зміст критеріїв ВООЗ щодо просування ЛП на ринок.

 8. Трактувати ключові питання реклами ЛП.

 9. Зробити висновок про значення біоетики як сучасного напрямку медицини та фармації.


1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Опис навчального плану з дисципліни “Етика та деонтологія”

для студентів фармацевтичного факультету

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
54

10

10

34

3
Кредитів

ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістових модулів 2

54 год

10

10

34
Поточний та підсумковий, модульний


1.1.2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Змістовий модуль 1. Етичні та деонтологічні аспекти - складові моральності фармацевтичних працівників.

Змістовий модуль 2. Етичні та деонтологічні основи взаємодії суб'єктів на фармацевтичному ринку.

Змістовий модуль 1. Етичні та деонтологічні аспекти - складові моральності фармацевтичних працівників.

Конкретні цілі:

1. Проілюструвати прикладами етичні та неетичні взаємовідношення: лікар -хворий - провізор; провізор - колега, медичний представник.

2. Пояснити вимоги мовної та психологічної культури ділового спілкування.

3. Трактувати невербальні засоби в діловій мовній практиці.

4. Визначати ситуаційні моральні аспекти в фармації і медицині та вірно їх вирішувати.

5. Ідентифікувати поняття „лікарська таємниця" та „право пацієнта самостійно вирішувати питання, пов'язані з хворобою".

6. Підтвердити надійність складової іміджу будь-якої організації -корпоративної культури.

7. Розглянути ефективність диференційованого підходу до споживачів ЛП.

8. Вибрати методи контролю якості обслуговування споживачів ЛП.

9. Вирізнити особливості стилів керівництва.

10.Проаналізувати модель конфлікту та шляхи його подолання.

11. Засвоїти значення управлінської етики.

12.Створити структуру Етичного Кодексу аптечного підприємства, ЛПЗ.

13.Засвоїти поняття і основні ознаки колективу.

14.Засвоїти ознаки етичних відносин в колективі.

Тема 1. Поняття та сутність моралі, етики, деонтології

Сутність моралі та поняття моральної свідомості. Функції моралі. Поняття етики. Історичний шлях становлення етики. Етика в системі знань про мораль. Зростання ролі етики на межі ХХ-ХХІ ст. Поняття деонтології. Історичні аспекти фармацевтичної деонтології. Етика взаємовідношень: лікар-хворий-провізор. Етичні критерії взаємовідношень між суб'єктами фармації та державою.

Етика ділових відносин. Мовна культура ділового спілкування. Психологічна культура ділового спілкування. -Невербальні засоби в діловій мовній практиці. Діловий етикет і комерційна таємниця. Імідж ділової людини.

Тема 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників - провізорів

Досвід минулого з медицини та фармації в підготовці фармацевтичних працівників. Сучасні гострі питання в фармації: комерційний характер роботи аптечних закладів і соціальна їх функція, надходження на фармацевтичний ринок неякісних та фальсифікованих ЛП, участь бізнесменів в діяльності аптечних закладів; моральні проблеми: необхідність втілення біоетики в сучасну фармацію та медицину, лікарська таємниця та право пацієнта самостійно вирішувати питання, пов'язані з хворобою, ятрогенні захворювання, ін. ВООЗ про підготовку та вимоги до сучасних провізорів. Етичний кодекс провізорів України. Корпоративна культура фармацевтичної організації. Механізм формування етичної поведінки. Належна фармацевтична практика.Тема 3. Алгоритм спілкування провізорів із пацієнтом в аптеці, лікувально-профілактичному закладі (ЛПЗ)

Алгоритм спілкування провізорів із покупцем в аптеці. Диференційований підхід до споживачів. Мовні та психологічні ключі доступу, що допомагають провізору визначити, з людиною якого типу він спілкується. Три типи споживачів: візуали, аудіали, кінестетики. Спілкування з конфліктною людиною. Контроль якості обслуговування споживачів аптеки: внутрішні інспекції та метод (таємничий покупець).Тема 4. Корпоративна культура фармацевтичної або медичної організації

Етичні кодекси та корпоративна культура фармацевтичних / медичних закладів. Система цінностей, правила, психологічний клімат. Імідж аптечного закладу. Стандарти обслуговування. Секрети успішного продажу ЛП. Сервіс в аптеці на вищому рівні.

Організаційна прихильність. Цінностні фактори і мотиви праці провізорів.
Ступінь задоволеності від праці. Стилі керівництва. Конфлікти в організації. Зміст поняття конфлікт. Природа конфлікту в організації. Роль конфлікту. Управління конфліктною ситуацією: структурні та міжособисті методи. Стрес. Природа стресу.Причини стресу.

Тема 5. Мотивація в діяльності провізора

Моральний клімат в колективі. Життєві цінності та пріоритети фармацевтичних працівників. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Ієрархія потреб провізора. Готовність до емпатії та співпраці. Роль мотивації в діяльності провізора. Форми стимулювання праці.

Методи мотивації: економічний метод, нові завдання, «збагачення роботи», залучення до керівництва.

Тема 6. Управлінська етика та етика трудових відносин

Управлінська етика: визначення, сутність. Організація ефективної роботи компанії. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях. Комітети з етики. Етичні кодекси робітників і службовців. Соціальні ревізії. Формування корпоративної культури.

Етичні відносини в колективі. Поняття і основні ознаки колективу. "Соціальні ролі" та етика колективу. Конформізм і його роль у формуванні етики колективу. Етика трудових відносин. Етичні аспекти набору кадрів. Етика заключення трудових договорів. Етичні аспекти адаптації нових робітників. Етичні вимоги до проведення атестацій. Етика управління колективом. Етика розривання трудових договорів. Етика ділових відносин. Мовна культура ділового спілкування. Психологічна культура ділового спілкування., Невербальні засоби в діловій мовній практиці. Діловий етикет і комерційна таємниця. Імідж ділової людини.

Змістовий модуль 2. Етичні та деонтологічні основи взаємодії суб'єктів на фармацевтичному ринку

Конкретні цілі:


 1. Запропонувати схеми участі клінічних провізорів в клінічних випробуваннях, постмаркетингових дослідженнях.

 2. Оцінити надійність участі клінічного провізора при наданні фармацевтичної опіки хворим.

 3. Винести судження про ефективність та практичність самостійного лікування хворими.

 4. Винести судження про -стандарти належного виконання професійних обов'язків.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка