Історія візантійського мистецтва назва дисципліниСкачати 36.61 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір36.61 Kb.

Історія візантійського мистецтва

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: __VIІI_________

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - _72_____ (кредитів ЄКТС - _2__);

аудиторні години - _28____ (лекції - 14___ , практичні - ___ , семінарські - 14_, самостійна робота - _44_ )

Лектор: _доц. Кащук О.Я.__(ел. адреса: oleksandr@wp.pl),
Результати навчання:

 • знати:

іконографічну класифікацію образів і сюжетів візантійського мистецтва; особливості стилістичного розвитку візантійського мистецтва; основні факти про визначні пам’ятки візан­тій­ського мистецтва;

 • вміти:

критично аналізувати наукові публікації з історії візантій­ського мистецтва; описувати та інтерпретувати твори візантійського мис­тец­тва; залучати пам’ятки візантійського мистецтва як дже­рела для історичних досліджень.
Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Історія візантійського мистецтва» має надати студентам знання про визначні пам’ят­ки, основи іконографії, еволюцію стилістики візантійського мистец­тва, його роль в політич­ному, суспільному, релігійному і культурному житті Візантії та країн візантій­ського культурного ареалу. До основних завдань спецкурсу належить ознайомлення студентів з: ключовими поняттями історії візан­тій­­ського мистецтва; історією та джерельною базою дослідження візан­тій­ського мистецтва; принципами іконографічної класифікації образів і сюжетів візантійського мистецтва; методами інтерпретації змісту творів візантійського мистецтва; основними етапами еволюції стилістики візантійського мистецтва; регіональними та хронологічними особливостями розвитку візан­тій­сько­го мистецтва; функціями та символікою сакральних образів у візантійському богослов’ї та літургії; засобами репрезентації візантійських політичних ідей; історією поширення та розвитку візантійського мистецтва на теренах України-Русі.


Рекомендована література: 

 1. Банк А.В. Прикладное искусство // Культура Византии: IV – первая половина VII в. – Москва, 1984. – С. 596-613.

 2. Козак Н.Б. Візантійські митці в Києві у ХІІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 3. – С. 146-160.

 3. Козак Н.Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів, 2007.

 4. Козак Н.Б. Нова еманація // Історія Візантії: Вступ до візантиністики. – Львів: Апріорі, 2011. – С. 140-162.

 5. Козак Н.Б. Торжество православ’я // Історія Візантії: Вступ до візантиністики. – Львів: Апріорі, 2011. – С. 427-458.

 6. Козак Н.Б. Нова еманація // Історія Візантії: Вступ до візантиністики. – Львів: Апріорі, 2011. – С. 575-592.

 7. Комеч А.И. Архитектура // Культура Византии: IV – первая половина VII в. – Москва, 1984. – С. 546-572.

 8. Лазарев В.Н. Живопись и скульптура Киевской Руси // История русского искусства. – Москва, 1953. – Т.1. – С. 155-232.

 9. Лазарев В.Н. История византийской живописи: в 2 т. – Москва, 1986. (Лазарев В.Н. История византийской живописи. – Москва, 1947. – Т.1.; 1948. – Т.2.)

 10. Лидов А.М. Схизма и византийская храмовая декорация // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 17-27.

 11. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–ХV в. – Ленинград, 1986.

 12. Лихачева В.Д. Изобразительное искусство // Культура Византии: вторая половина VII – ХІІ в. – Москва, 1989. ­– С. 470-495.

 13. Лихачева В.Д. Изобразительное искусство Византии в эпоху Палеологов // Культура Византии: ХIIІ – первая половина ХV в. – Москва, 1991. – С. 447-483.

 14. Попова О.С. Изобразительное искусство // Культура Византии: IV – первая половина VII в. – Москва, 1984. – С. 546-572.

 15. Свєнціцкий І. Іконопись Галицької України ХV-ХVІ в. – Львів, 1928.

 16. Якобсон А.Л. Архитектура // Культура Византии: вторая половина VII – ХІІ в. – Москва, 1989. – С. 496-519.

 17. Anderson J.C. Manuscripts // The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261 / Ed. by H.C. Evans, W.D. Wixom. – New York, 1997. – Р. 82-87.

 18. Belting H. Likeness and Presense. A History of the Image Before the Era of Art / Trans. by E. Jephcott. – Chicago-London, 1994. (Belting H. Bild und Kult – Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. – Munich, 1990.)

 19. Buchthal H. Toward a History of Paleologan Illumination // Place of Book Illumination in Byzantine Art. – Princeton, 1975. – P. 143-177.

 20. Carr A.W. Images Expressions of Faith and Power // Byzantium. Faith and Power (1261-1557) / Ed. by H.C. Evans. – New York, 2004. – P. 143-152.

 21. Cormack R. Byzantine Art. – Oxford, 2000.

 22. Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. Aspects of Monumental Art in Byzantium. – London, 1948.

 23. Grabar 1980

 24. Grabar A. Christian Iconography. A Study of Its Origin. The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts (1961). – Princeton, 1980.

 25. Kalavrezou I. Luxury Objects // The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261 / Ed. by H.C. Evans, W.D. Wixom. – New York, 1997. – P. 218-223.

 26. Kіtzіnger E. Byzantіne Art іn the Mackіng. Maіn Lіnes of Stіlіstіc Development іn Medіterranean Art 3rd-7th Century. – London, 1977.

 27. Lowden J. Early Christian and Byzantine Art. – London, 1997.

 28. Lowden J. Manucript Illumination in Byzantium, 1261–1557 // Byzantium. Faith and Power (1261-1557) / Ed. by H. C. Evans. – New York, 2004. – P. 259-269.

 29. Maguire H. Byzantine Art History in the Second Half of the Twentieth Century // Byzantium. A World Civilization / Ed. by A.E. Laiou, H. Maguire. – Washington, 1992. – P. 119-155.

 30. Mango C. The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents. – Englewood Cliffs, 1972.

 31. Mathews Th.F. The Clash of Gods. A Reіnterpretatіon of Early Chrіstіan Art. – Prіnceton,1995.

 32. Mathews Th.F. Religious Organization and Church Architecture // The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261 / Ed. by H.C. Evans, W.D. Wixom. – New York, 1997. – P. 20-35.

 33. Mathews Th.F. Byzantium. From Antiquity to the Renaissance. – New York, 1998.

 34. Mouriki D. Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece During the Eleventh and Twelfth centuries // Dumbarton Oaks Papers. – 1980-1981. – Vol. 32-33. – P. 77-124.

 35. Pevny O.Z. Kievan Rus’ // The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261 / Ed. by H.C. Evans, W.D. Wixom. – New York, 1997. – P. 280-287.

 36. Popova O., Smirnova E., Cortesi P. Ikony. Ikony różnych kręngów kulturowych od VI w. po czasy współczesne / Тłumac. T. Łozińska. – Warszawa, 1998. (Popova O., Smirnova E., Cortesi P. Icone. Guida completa al riconoscimento delle icone dal VI secolo a oggi. – Milan, 1995.)

 37. Rice D.T. Art of the Byzantine Era. – New York, 1985. (Rice D.T. Art of the Byzantine Era. – London, 1963.)

 38. Różycka-Bryzek A. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku Lubelskiego. – Warszawa, 1983.

 39. Weitzmann K. The Character and Intellectual Origin of the Macedonian Renaissance // Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination. – Chicago, 1971. – P. 176-223.

 40. Weitzmann K. Byzantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh Century // Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination. – Chicago, 1971. – P. 271-313.

Форми та методи навчання: __лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота ___________________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: ______залік_____________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): спеціалізація «візантиністика»  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «27» серпня 2014 р. Протокол №_1_____


Завідувач кафедри ________________________ проф. Л.В.Войтович

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «28» серпня 2014 р. Протокол №_1 ___


Декан ________________________ проф. Р.М.Шуст

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка