Історія виникнення пресиСторінка4/22
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 1. Теми семінарських занять

Не передбачені

 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

Денна заочна

Повсякденна комунікація у Давній Греції та Римі.

4

0,5Риторичний двобій (Тема 1)

2


Обговорення рефератів (Тема 1,2,3,4)

4


Роль політичної комунікації у період буржуазних революцій.

4

0,5Революція та журналістика: типологія розвитку подій

4

0,5Досвід реальної історії (Захист Карла І)

2


Просвітницька журналістика у розвитку. Повсякденність на сторінках видань.

4

0,5Жіночі видання 18 століття: становлення читацького інтересу.

2


Структура морального тижневика (досвід створення видання)

4

0,5Есе як провідний жанр просвітницької журналістики

4

0,5
Усього

34

47. Теми лабораторних занять

Не передбачені 1. Самостійна робота

Розрахунок часу самостійної роботи у 5 семестріВид роботи

Кількість годин

денна заочнаОпрацювання програмного матеріалу, що не викладається на лекціях

8

16Підготовка до практичних занять

50

4Підготовка до завдань самостійної роботи

18

20Підготовка до кмр

6

20
Всього

82

60

Питання для самоконтролю

 1. Слово “газета” та “журнал” у головних європейських мовах (еволюція термінологічного та сенсового значення).

 2. “Моральний” тижневик та його характерні риси.

 3. “Декларація прав людини та громадянина” та розвиток преси в період Французької буржуазної революції.

 4. Сутність “податку на знання” як важеля економічного тиску на англійську пресу ХУШ – першої половини ХІХ ст.

 5. “Вчений” просвітницький журнал у Германії.

 6. Пражурналістські комунікаційні процеси Середньовіччя.

 7. Книги, літописи, рукописи як інформаційні засоби.

 8. Епос, історія, література, театр як форма масовоінформаційної діяльності Античності.

 9. Роль університетів у розвитку комунікаційних процесів.

 10. Специфіка формування давньогрецької та давньоримської риторичної публіцистики.

 11. Газети Давнього Риму й Китаю. Порівняльна характеристика.

 12. Особливості функціонування неофіційних повідомлень і канали їх розповсюдження.

 13. Релігійна та світська публіцистика середньовіччя.

 14. Форми розповсюдження масової інформації в ІХ – ХІІІ ст.

 15. «Міська» культура й поява інформаційних інституцій (листування, збір новин на замовлення, рукописна книжка та ін.).

 16. Виникнення масових видань та їх загальна характеристика.

 17. Передумови виникнення англійської друкованої газети.

 18. «Зоряна палата»: специфіка діяльності цензури в Англії ХУІ-ХУП століть.

 19. Типологія рукописних і друкованих видань на початку ХУП століття.

 20. Специфіка видавничої справи у Франції в ХУІ-ХУП століттях.

 21. Усні й писемні форми розповсюдження інформації у Франції періоду Відродження.

 22. “Газетт” Ренодо в історії становлення французької журналістики.

 23. Преса і влада у Франції 17 ст.

 24. Французька публіцистика. Вольтер. Дідро.Руссо.

 25. Народження гасла “свобода друку”.

 26. Біль про права та журналістика Англії 17-18 ст.

 27. Англійська концепція свободи друку: історія виникнення.

 28. Виникнення політичних партій у 18 ст та їх журналістика

 29. Політична боротьба і преса Франції часів Великої французької революції.

 30. М.Робесп”єр – журналіст.

 31. Вербальні й невербальні форми комунікації в давній історії.

 32. Формування риторичного типу публіцистики в Давній Греції.

 33. Діалог як форма філософської публіцистики в Давній Греції й Давньому Китаї. Історія становлення жанру.

 34. Офіційна преса Давнього Риму й Давнього Китаю. Порівняльна характеристика.

 35. Епістолярний жанр як засіб неофіційної комунікації в Давні часи.

 36. Вплив німецької публіцистики періоду Реформації (М.Лютер, І.Мюнцер) на політику Германії ХУІ ст.

 37. Публіцистична й громадська діяльність Ульріха фон Гуттена.

 38. Офіційні й масові комунікаційні шляхи в середньовічній Європі.

 39. Масова інформація в часи пізнього середньовіччя. Шляхи розповсюдження.

 40. Виникнення й розвиток цензури в Європі в ХVІ – ХVІІ ст.

 41. Західноєвропейські друковані й рукописні видання ХV–ХVІІст., особливості співіснування.

 42. Періодичні видання ХVІІ ст. і памфлети англійської буржуазної революції.

 43. Національні особливості памфлетної публіцистики в Англії в 1641-

 44. 1660-х рр.

 45. Еволюція гасла “свобода друку” в Англії в ХVІІ ст.

 46. Становлення німецької політичної преси в ХVІІІ ст. (на матеріалі публіцистики Шубарта, Віланда).

 47. Моральний тижневик як тип видання.

 48. Журнал “Глядач” у контексті часу.

 49. Редакторська й публіцистична діяльність Джона Мільтона.

 50. Журналістська й видавнича діяльність Б.Франкліна.

 51. Преса часів Французької буржуазної революції 1789–1794. Газетна типологія.

 52. Полеміка жирондистів і якобінців у пресі часів Французької буржуазної революції.

 53. “Подорож” як жанр американської публіцистики ХVІІІ століття.

 54. Специфіка конфлікту в сатиричній публіцистиці Джонатана Свіфта.

 55. Правове регулювання діяльності преси у ХVІІІ столітті. Спроба порівняльної характеристики.

 56. Оцінка як ідеологічна категорія в публіцистиці Марата.

 57. Д. Дефо – засновник англійської журналістики.

9. Індивідуальні завдання

КМР


10. Методи навчання

Лекції, практичні, реферати, розв’язування творчих завдань, альтернативні практичні заняття, досвіди “реальної історії ”.11. Методи контролю

Практичні заняття, письмові поточні тести, тематичні підсумкові роботи, письмові завдання, залік12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

КМР

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

16

100

15

21

24

24

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

0-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН.

Казакова Т. В. Історія зарубіжної журналістики: Методичні матеріали для студентів заочного та дистанційного навчання зі спеціальності «Журналістика». – Харків: ХНУ, 2001. – 19 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Історія виникнення преси». – Дніпропетровськ, 2012.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з історико-журналістських дисциплін. – Дніпропетровськ, 2002.

Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія виникнення преси». – Дніпропетровськ, 2000.

Сидоренко Н. М. Історія зарубіжної журналістики: Навчальна програма. – К., 2001.


14. Рекомендована література

Базова

Введение в мировую журналистику. От Античности до конца ХVІІІ века: Хрестоматия / Сост. Г. В. Прутцков. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 428 с.

Вороненкова Г. Ф. Путь длиной в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. Национальное своеобразие средств массовой информации Германии (исторические предпосылки, особенности становления и эволюция, типологические характеристики, структура, состояние на рубеже тысячелетий). – М.: Языки русской культуры, 1999. – 640 с.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство [Текст]/ Ю. Габермас. – Л.: Літопис, 2000. – 318 с.

Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

История печати: В 2 т. – Т. 1. – М.: Аспект Пресс, 2001. – (Серия «Классика журналистики») // Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text2/26.htm

История печати: В 2 т. – Т. 2. – М.: Аспект Пресс, 2001. – (Серия «Классика журналистики») // Режим доступа:http://evartist.narod.ru/text2/31.htm

История печати: Антология: Т. 3: Газета Древнего мира / Очерки по истории мировой почты / Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона: Учебное пособие для вузов (сост., предисл., комм. Засурского Я. Н., Бакулина О. А.). – М.: Аспект Пресс, 2008г., – 271 с. – (Серия «Классика журналистики»).Куле К. «СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия…» / Пер. с франц. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2004 г. – 256 с.

Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения [Текст] / Т. Л. Лабутина. – М. : Наука, 2005. – 458 с

Мелещенко О. К. Історія журналістики Великобританії: Конспект лекцій [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.journ.univ.kiev.ua/ij/tools/editor/uploads/.../GBr-konsp-lek.doc.

Мелещенко О. К., Черняков Б. І. Чотири століття британської журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. – Том 9 (жовтень-грудень). – К., 2002. – С. 191–228.

Мелещенко О. К., Черняков Б. І. Журналістика Франції // Наукові записки Інституту журналістики. – Том 10 (січень-березень). – К., 2003. – С. 159–212.

Мелещенко О. К., Чічановський А. А., Шкляр В. І. Інфор-мація, інформаційний. Словник термінів і понять для журналістів і політологів. – К.: Грамота, 2007. – 72 с. – (Сер. «Словник»).

Федченко П. М. Преса та її попередники. – К.: Наукова думка, 1969. – 350 с.

Допоміжна

Англия в памфлете: английская публицистическая проза начала XVIII века/ сост. И.Шайтанов. – М.: Прогресс, 1987. – 245 с.

Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. История мировой журналистики. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2003. – 432 с.

Буасье Гастон Римская газета // Г.Буасье Картины древнеримской жизни, Очерки общественных настроений времен римских цезарей.– СПб ,1896.

Від кременя до кремнію. Історія засобів масової інформації. –Львів, 1987.

Виппер Р. Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Избранное сочинение в ІІ т. – Т. І. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1995. – 480 с.

Дубашинский И. Памфлеты Свифта. – Рига, 1968.

Жолудь Р. В. Начало православной публицистики: Библия, апологеты, византийцы. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. – 191 с.

Корнилова Е. Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистики античного мира: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – М: Изд-во Моск.ун-та, 2010. – 240 с.

Михайлин І. Л. Історія української журналістики. – Х.: Прапор, 2004. – 320 с.

Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 448 Михайлов С. А. История зарубежных СМИ: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. –256 с.

Немецкие демократы 18 ст. – М., 1979.

Ораторы Древней Греции. – Сост. М. Л. Гаспаров. – М., 1985.

Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 352 с.

Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику: Анто-логия: В 2 т. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003.

Рак В. Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стиля и литературная полемика их времени [Текст]: дис. … канд. филол. наук / В.Д. Рак. – Л., 1966. – 200 с.

Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения [Текст]/ А. Строев. – М.: Новое лит. обозрение, 1998. – 400 с.

Соколов В. С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000.

Трыков В. П. Введение в мировую журналистику: Учеб. пособие. – М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2007.–55 с.

Ученова В. В. У истоков публицистики. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 211 с.

Успенская, В. И. Женские салоны в Европе XVII-XVIII века [Электронный ресурс] / Успенская В. И. // Режим доступа: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/uspenskaya-zhenskie-salony.htm).

Шалагінов Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 360 с.
16. Структура рейтингової системи оцінювання

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Кафедра масової та міжнародної комунікації

Дисципліна «Історія виникнення преси»

Академічна група ЗЖ–15–1-2

Навчальний рік 2016/2017 Семестр 4

Елементи контролю за 1 змістовим модулем

Вид контролю

К-ть завдань

Кількість балів

Тиждень подачі або проведення

За одиницю контролю

Всього

1. Індивідуальні завдання (самостійна робота)

2. Відповіді на практичних заняттях4

8


5

2


20

16


2-8 тиждень

4-7тижденьВсього

12
36
Перескладання 1змістового модулю –7 тиждень

Елементи контролю за 2 змістовим модулем

Вид контролю

К-ть завдань

Кількість балів

Тиждень подачі або проведення

За одиницю контролю

Всього

1. Самостійна робота

2. Відповіді на семінарських та практичних заняттях

3.Контрольна модульна робота


4

75

420

28
168-14 тиждень

8-14тиждень


15 тиждень

Всього

11
64
Термін перескладання – 15 тиждень

Підсумковий контроль

5 семестр

Залік

100 балів

протягом семестру

Всього

100 балів

Дисципліна «Історія виникнення преси»

Академічна група ЗЖ–14 заочне

Навчальний рік 2016/2017 Семестр 4

Заочне відділення

Елементи контролю за 1 змістовим модулем

Вид контролю

К-ть завдань

Кількість балів

Тиждень подачі або проведення

За одиницю контролю

Всього

1. Індивідуальні завдання (самостійна робота)

2. Відповіді на практичних заняттях2
1

10
10

20
10

в межах розкладу

Всього

3
30
Перескладання 1змістового модулю – в межах сесії

Елементи контролю за 2 змістовим модулем

Вид контролю

К-ть завдань

Кількість балів

Тиждень подачі або проведення

За одиницю контролю

Всього

1. Індивідуальні завдання

2. Відповіді на практичних заняттях

3. Модульна робота


1

420

520

20

30в межах розкладу

Всього

5
70
Термін перескладання – в межах сесії
Викладач, який проводить практичні

(семінарські) заняття _____________О.В. Гудошник


Затверджено на засіданні кафедри масової та міжнародної комунікації

Протокол від

Завідувач кафедри _____________________________ М. В. Бутиріна

5.4. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка