Історія виникнення пресиСторінка2/22
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_4.1в Історія виникнення преси _____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.030301 – Журналістика__________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ___________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет/центр систем і засобів масової комунікації__________________________

(назва факультету/центру)

Дніпро – 2016 рік

Робоча програма «Історія виникнення преси» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 6.030301 – Журналістика.„ ” 2016 року. – с.
________________________________________________________
Розробники: О. В. Гудошник, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації,

кандидат філологічних наук.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри масової та міжнародної комунікації
Протокол від « » 2016. № .

Завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації


_______________________ (М.В.Бутиріна)

(підпис) (прізвище та ініціали)« » 2016 року

Схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю______________________________6.030301- Журналістика___________________________

(шифр, назва)Протокол від « » 2016 р. № .

Голова _______________ (О.О.Гусєва)

(підпис) (прізвище та ініціали)

« » 2016 року

Схвалено Вченою радою факультету _систем і засобів масової комунікаціїПротокол від « » 2016 . № .

Голова _______________ (В. Д. Демченко)

(підпис) (прізвище та ініціали)
« » 2016 року


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

030301 Журналістика та інформація

(шифр і назва)


За вибором


Напрям підготовки

6.030301 Журналістика

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин –150

68 – заочне4-й

3, 4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


34 год.

4 год.

Практичні, семінарські

34 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

82 год.

60 год.

У тому числі

індивідуальні завдання:

КМР

Вид контролю: залік

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка