Історія виникнення пресиСторінка1/22
Дата конвертації05.05.2017
Розмір2.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Олеся Гончара

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

КАФЕДРА МАСОВОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРЕСИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

Зміст

5.1. Навчальна програма.

5.2. Робоча навчальна програма (спеціальності: Журналістика (денна, заочна форма навчання).

5.3. Тексти лекцій, навчальний посібник:

Підручник (гриф Міносвіти)

Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН. (електронний варіант додається).

5.4. Опорний конспект лекцій.Антофійчук В. І., Гринівський Т. С. Історія зарубіжної журналістики. Конспект лекцій Ч. І.Чернівці, 2008. (електронний варіант додається).

Гудошник О.В. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія виникнення преси». Ч.І. Дніпропетровськ, 2000.

Гудошник О.В. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія виникнення преси». Ч.ІІ. Дніпропетровськ, 2015.

5.5. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять.

5.6. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів.

5.7. Контрольні завдання до практичних занять.

5.8 Контрольні тести.

5.9. Курсова робота: не передбачено

5.10 Структура рейтингової системи оцінювання (в межах робочої навчальної програми).

Дніпро
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет систем і засобів масової комунікації

Кафедра масової та міжнародної комунікації

“Затверджую”

Декан факультету

систем і засобів масової комунікації

проф. Демченко В.Д.

______________ 2016 р.


Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М АІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРЕСИ

Дніпро – 2016Історія виникнення преси. Програма навчальної дисципліни. – ДНУ, 2016. – 22 с.
Розробник: О.В. Гудошник, кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації ДНУ
Рецензенти: О.В. Кирилова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації ДНУ;

І.С. Бучарська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри масової та міжнародної комунікації ДНУЗатверджено вченою радою факультету систем і засобів масової комунікації.
Протокол № від р.

© ДНУ, 2016 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

030301 Журналістика та інформація

(шифр і назва)


За вибором


Напрям підготовки

6.030301 Журналістика

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин –150

68 – заочне4-й

3, 4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


34 год.

4 год.

Практичні, семінарські

34 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

82 год.

60 год.

У тому числі

індивідуальні завдання:

КМР

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 1,4

для заочної форми навчання – 1: 15

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: розкриття особливостей зародження журналістики, умотивування потреби в інформації як головній рушійній силі комунікаційних процесів в історії та культурі.

Завданнями вивчення дисципліни “Історії виникнення преси” є: розгляд праобразів періодичних видань, встановлення загальних особливостей та національної специфіки розвитку публіцистики та журналістики різних країн у Давній період і в Нові часи; формування навичок наукової роботи, оскільки вивчення курсу базується на архівних дослідженнях, на самостійному аналізі публіцистичних текстів.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • основні етапи розвитку пражурналістики;

  • головні концепції преси та їх історичні виміри;

вміти :

 • аналізувати тексти революційної, просвітницької публіцистики;

 • чітко умотивовувати журнальні та газетні типології із конкретними фактами соціокультурного розвитку країн Європи та Америки.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Пражурналістські явища. Становлення політичної публіцистики XVII ст.

Тема 1. Додруковий період. Перші періодичні видання в Європі.

Тема 2. Виникнення політичної публіцистики 17 ст. в Англії.

Змістовий модуль 2. Просвітницька журналістика 18 ст.

Тема 3. Публіцистика та журналістика Англії 18 ст.

Тема 4. Національні особливості просвітницької та політичної журналістики 18 ст.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

л

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Пражурналістські явища. Становлення політичної публіцистики XVII ст.

Тема 1. Додруковий період. Перші періодичні видання в Європі.

31

8

8

-

-

15

17

1

1

-

-

15

Тема 2. Виникнення політичної публіцистики 17 ст. в Англії.

31

8

8

-

-

15

17

1

1

-

-

15

Разом за змістовим модулем 1

62

16

1630

34

2

2

-

-

30

Змістовий модуль 2. Просвітницька журналістика.

Тема 3. Публіцистика та журналістика Англії 18 ст.

27

6

6

-

-

15

12

1

1

-

-

10

Тема 4. Національні особливості просвітницької та політичної журналістики 18 ст.

Контрольна модульна робота47

14


12

10

2


-

-

25

+

1222

1

1

-

-

10

+

10Разом за змістовим модулем

88

18

18

-

-

52

34

2

2

-

-

30

Усього годин


150

34

3482

68

4

460

 1. Теми семінарських занять

Не передбачені

 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

Денна заочна

Повсякденна комунікація у Давній Греції та Римі.

4

0,5Риторичний двобій (Тема 1)

2


Обговорення рефератів (Тема 1,2,3,4)

4


Роль політичної комунікації у період буржуазних революцій.

4

0,5Революція та журналістика: типологія розвитку подій

4

0,5Досвід реальної історії (Захист Карла І)

2


Просвітницька журналістика у розвитку. Повсякденність на сторінках видань.

4

0,5Жіночі видання 18 століття: становлення читацького інтересу.

2


Структура морального тижневика (досвід створення видання)

4

0,5Есе як провідний жанр просвітницької журналістики

4

0,5
Усього

34

4ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Підготовка рефератів та виступів.

 2. Підготовка до поточного тестування.

 3. Підготовка до альтернативних занять у режимі «реальної історії».

 4. Розв’язування творчих завдань.

 5. Підготовка до письмових тестів.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: реферати, розв’язування творчих завдань, альтернатівні практичні заняття, досвіди “реальної історії”.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: реферат, поточне тестування, оцінка за навчальний проект, підсумковий письмовий тест.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти лекцій; нормативні документи; ілюстративні текстові матеріали.

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

3.1 Навчальна та довідкова література 1. Англия в памфлете: английская публицистическая проза начала XVIII века/ сост. И.Шайтанов. – М.: Прогресс, 1987. – 245 с.

 2. Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. История мировой журналистики. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2003. – 432 с.

 3. Буасье Гастон Римская газета // Г.Буасье Картины древнеримской жизни, Очерки общественных настроений времен римских цезарей. СПб ,1896.

 4. Від кременя до кремнію. Історія засобів масової інформації. Львів, 1987/

 5. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца ХVІІІ века: Хрестоматия / Сост. Г. В. Прутцков. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 428 с.

 6. Виппер Р. Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи. Избранное сочинение в ІІ т. – Т. І. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1995. – 480 с.

 7. Вороненкова Г. Ф. Путь длиной в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. Национальное своеобразие средств массовой информации Германии (исторические предпосылки, особенности становления и эволюция, типологические характеристики, структура, состояние на рубеже тысячелетий). – М.: Языки русской культуры, 1999. – 640 с.

 8. Ворошилов В. В. Журналистика. Базовый курс: Учебник. – 5-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 640 с.

 9. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство [Текст]/ Ю. Габермас. – Л.: Літопис, 2000. – 318 с.

 10. Гуревич Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М.,1990. – 395 с.

 11. Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 12. Дубашинский И. Памфлеты Свифта. Рига, 1968.

 13. Есин Б. И. История русской журналистики (1703 – 1917): Хрестоматия. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта-Наука, 2001. – 464 с.

 14. Жиленко І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН.

 15. Жолудь Р. В. Начало православной публицистики: Библия, апологеты, византийцы. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2002. – 191 с.

 16. Журналистика западноевропейских стран: Учебное пособие / Под ред. В. С. Соколова. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1990.

 17. История печати: В 2 т. – Т. 1. – М.: Аспект Пресс, 2001. – (Серия «Классика журналистики») // Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text2/26.htm

 18. История печати: В 2 т. – Т. 2. – М.: Аспект Пресс, 2001. – (Серия «Классика журналистики») // Режим доступа:http://evartist.narod.ru/text2/31.htm

 19. История печати: Антология: Т. 3: Газета Древнего мира / Очерки по истории мировой почты / Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона: Учебное пособие для вузов (сост., предисл., комм. Засурского Я. Н., Бакулина О. А.). – М.: Аспект Пресс, 2008г., – 271 с. – (Серия «Классика журналистики»).

 20. Золотуха Л.Н. Возникновение и развитие журналистики в эпоху становления капитализма М., 1987.

 21. Иванян Э. А. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша. Белый дом и пресса.- М., 1991.

 22. Казакова Т. В. Історія зарубіжної журналістики: Методичні матеріали для студентів заочного та дистанційного навчання зі спеціальності «Журналістика». – Харків: ХНУ, 2001. – 19 с.

 23. Корнилова Е. Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие публицистики античного мира: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – М: Изд-во Моск.ун-та, 2010. – 240 с.

 24. Куле К. «СМИ в Древней Греции: сочинения, речи, разыскания, путешествия…» / Пер. с франц. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2004 г. – 256 с.

 25. Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения [Текст] / Т. Л. Лабутина. – М. : Наука, 2005. – 458 с

 26. Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики: Учеб. пособие. – Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1996. – 140 с.

 27. Мелещенко О. К. Історія журналістики Великобританії: Конспект лекцій [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.journ.univ.kiev.ua/ij/tools/editor/uploads/.../GBr-konsp-lek.doc.

 28. Мелещенко О. К., Черняков Б. І. Чотири століття британської журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. – Том 9 (жовтень-грудень). – К., 2002. – С. 191–228.

 29. Мелещенко О. К., Черняков Б. І. Журналістика Франції // Наукові записки Інституту журналістики. – Том 10 (січень-березень). – К., 2003. – С. 159–212.

 30. Мелещенко О. К., Чічановський А. А., Шкляр В. І. Інфор-мація, інформаційний. Словник термінів і понять для журналістів і політологів. – К.: Грамота, 2007. – 72 с. – (Сер. «Словник»).

 31. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія виникнення преси». – Дніпропетровськ, 2000.

 32. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. – Х.: Прапор, 2004. – 320 с.

 33. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіа-дослідження – Х.: Прапор, 2008. – 512 с. 

 34. Михайлов С. А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 448 Михайлов С. А. История зарубежных СМИ: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – 256 с.

 35. Немецкие демократы ХУШ ст. М., 1979.

 36. Ораторы Древней Греции. – Сост. М. Л. Гаспаров. – М., 1985.

 37. Орбитько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.

 38. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. – К.: Либідь, 2001. – 718 с.

 39. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 352 с.

 40. Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику: Анто-логия: В 2 т. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003.

 41. Рак В. Д. Сатирико-нравоучительные журналы Аддисона и Стиля и литературная полемика их времени [Текст]: дис. … канд. филол. наук / В.Д. Рак. – Л., 1966. – 200 с.

 42. Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения [Текст]/ А. Строев. – М.: Новое лит. обозрение, 1998. – 400 с.

 43. Сидоренко Н. М. Історія зарубіжної журналістики: Навчальна програма. – К., 2001.

 44. Соколов В. С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000.

 45. Скэммел М. Цензура: личная точка зрения. – Режим доступа: http://modernproblems.org.ru/press/cenzore.

 46. Трыков В. П. Введение в мировую журналистику: Учеб. пособие. – М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2007. – 55 с.

 47. Ученова В. В. У истоков публицистики. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 211 с.

 48. Успенская, В. И. Женские салоны в Европе XVII-XVIII века [Электронный ресурс] / Успенская В. И. // Режим доступа: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/uspenskaya-zhenskie-salony.htm).

 49. Федченко П. М. Преса та її попередники. – К.: Наукова думка, 1969. – 350 с.

 50. Шалагінов Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 360 с.

3.2 Методична література


 1. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. – Х.: Прапор, 2009. – 384 с.

 2. Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике. – М.: Либерия. - 1998. - 376 с.

 3. Москаленко А.З., Губерський Л.В. Масова комунікація. – К.:Вид-во КНУ, 1997. – 217с

 4. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. – 224 с.

Автор програми

доцент кафедри

масової та міжнародної комунікації Гудошник О.В.

Зав кафедрою,

професор Бутиріна М.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет систем і засобів масової комунікації
Кафедра масової та міжнародної комунікації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи


проф. С. О. Чернецький

________________________________

“______”_______________2016___ року

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка